Ôn tập HKI đề số 1 TRANG 134 SGK NGỮ văn 6

đề ôn tập học kì 1- số 1

đề ôn tập học kì 1- số 1
... lượng từ trường A 18 mA B 12 mA C mA D mA Câu 13 Mạch thu sóng máy thu có L=5 µH C =1, 6 nF, hỏi máy thu bắt sóng có bước sóng bao nhiêu? A 18 6,6 m B 16 8,6 m C 16 8,6 µm D 18 6,6 µm Câu 14 Mạch dao động ... dây có biểu thức: A i = 3cos (10 0πt + π/4) A B i = 3cos (10 0πt- 5π /12 ) A C i = cos (10 0πt + π /12 ) A D i = 3cos (10 0πt- π /12 ) A Câu 17 Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos (10 0 πt + π/6) (V) vào hai đầu ... Φ= 0,8 cos100πt (Wb) C Φ= 0,8 cos (10 0πt + π/2 ) (Wb) D Φ= 0,8 cos50πt (Wb) Câu 16 Cuộn dây có điện trở 40Ω có độ tự cảm 0,4/π (H) Hai đầu cuộn dây có điện áp xoay chiều u =12 0 cos (10 0πt- π/6)V...
 • 2
 • 79
 • 0

đề ôn tập học kì 1 số 2

đề ôn tập học kì 1 số 2
... thoả mãn hệ thức : 57pF C 22 5pF Hỏi dải bớc sóng điện từ máy phát phát có giá trị ? A 10 0m 20 0m B 5,3 .10 -6 m 21 , 2 10 -6 m C 50m 20 0m D 10 0m 300m Câu 18 : Một sợi dây AB = l(cm) ... Hz D 635,75 Hz 13 07,7 Hz B C 11 29 Hz D 10 65 Hz 969 Hz B C 16 m/s D 8m/s 12 m/s Khi điện dung tụ điện khung dao động C tần số dao động f1 = 30kHz Khi điện dung C2 tần số dao động f2 = 40 kHz Tần ... 70Khz F B R L C uAF = 20 0 sin (10 0t - /4) (V) C uAF = 20 0 sin (10 0t - /2) (V) B uAF = 20 0 sin (10 0t + /4) (V) D uAF = 20 0 sin (10 0t + /2) (V) A Câu 17 : Khung dao động máy phát cao tần có độ tự cảm...
 • 2
 • 90
 • 0

Đề cương ôn tập HKI

Đề cương ôn tập HKI
... khut nhiƠm c ThĨ kh«ng nhiƠm d ThĨ gi¶m nhiƠm Câu : Gen bò đột biến thành alen có số nucleotit không đổi số liên kết hydro giảm Dạng đột biến sinh alen là: a cặp nucleotit b thay cặp G-X cặp A-T...
 • 16
 • 246
 • 0

Đề cương ôn tập Luật sở hữu trí tuệ có đáp án

Đề cương ôn tập Luật sở hữu trí tuệ có đáp án
... thành đầu tư dạng thông tin đáp ứng đủ điều kiện sau: Không phải hiểu biết thông thường Khi sử dụng kinh doanh tạo cho người nắm giữ thông tin có lợi so với người không nắm giữ không sử dụng bí mật ... dụ: Với tên Công ty TNHH xây dựng Thành Đô Phần mô tả “Công ty TNHH xây dựng”, phần phân biệt “Thành Đô”, phân biệt với “Công ty TNHH xây dựng Tiến Thành” “Tổng công ty bưu viễn thông Việt Nam” ... phải có tính khả áp dụng công nghiệp để sản xuất sản phẩm, tái tạo phương pháp công nghiệp hay thủ công nghiệp (vì nên gọi kiểu dáng công nghiệp) Nếu yếu tố kiếu dáng công nghiệp mà sáng tạo nghệ...
 • 167
 • 3,723
 • 36

Giáo án HH 9 Ôn tập HKI(3 cột T 32-35)

Giáo án HH 9 Ôn tập HKI(3 cột T 32-35)
... lớn gần t m hơn, dây gần t m lớn 4) Nêu vò trí t ơng đối đường thẳng 4)+ HS nêu vò trí t ơng đối củường thẳng với đường tròn đường tròn? 5) Ph t biểu dấu hiệu nhận bi t tiếp 5) HS 6) HS tuyến? ... 6) Ph t biểu t nhch t hai tiếp tuyến 7) HS c t nhau? 7) Nêu vò trí t ơng đối hai đường tròn? B BÀI T P : Giáo viên Học sinh + HS vẽ hình ghi GT, a) Hai đường tròn (I) KL (O) tiếp xúc a) HS trả ... KHÂF = KFÂH (2) T (1) (2) suy : MHÂF + KHÂF = MFÂH + KFÂH = 90 0 hay KFÂE = 90 0 => EF tiếp tuyến đường tròn t m (K) T ơng t , EF tiếp tuyến đường tròn t m (I) e) Do AEHF hình chữ nh t nên EF = AH,...
 • 4
 • 220
 • 0

Bộ đề ôn thi vào ĐHCD đề số 1,2,3,4,5.doc

Bộ đề ôn thi vào ĐHCD đề số 1,2,3,4,5.doc
... ex −4 x − ez −4 z ĐỀ + 3m + (Cm) Câu 1: Cho hàm số y = x − 3(m + 1) x 1)Khảo sát hàm số m=1 2)Tìm giá trị tham số m để (Cm) cắt trục Ox điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng Câu 2: Giải ... (BDN) vuông góc với là: xy=a2 Câu 9: Cho a,b,c số dương thỏa : + + =1 a b c Tìm giá trị nhỏ biểu thức T=a+b+c ĐỀ Câu 1: Cho hàm số y = x + 2mx + (m + 3) x + (1), đồ thị (Cm) 1)Khảo sát hàm số m=1 ... A={1,2,3,4,5,6,7,8,9} Có thể lập số tự nhiên gồm phần tử khác đôi một? Hãy tính tổng số Câu 8: Cho hình bình hành ABCD có khoảng cách từ A đến BD a Trên tia Ax, Cy vuông góc với mặt phẳng (ABCD)...
 • 4
 • 200
 • 0

bài 35: ôn tập HKI sinh 8

bài 35: ôn tập HKI sinh 8
... của Tb đưa đế n ̣ bài tiế t thải mt ngoài ( TĐC ở cấ p đô ̣ TB) - Hê ̣ hô hấ p : lấ y oxi , thải C02 oxi tham gia quá trinh di hóa ở ̣ ̀ TB , phân giải các chấ t sinh lươ ̣ng cho ... tục theo chiều từ TN  TT từ TT chiều thể, nước mô  ĐM liên tục đổi Bạch huyết liên tục lưu thông Dẫn máu từ tim  khắp thể ngược lại Cq thực Hoạt động Khoang miệng Thực quản Dạ dày Ruột non ... động GV Hoạt động HS Nội dung * Y/c thảo luận nhóm: 2nhóm *Đọc kỹ c.h SGK  vận dụng II CÂU HỎI ÔN TẬP trả lời 1c/h mục II - SGK (15’) kiến thức mục I để trả lời +Nhóm 1,2: Câu (15’) +Nhóm3,4:...
 • 4
 • 3,798
 • 4

110 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKI

110 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKI
... chất sau để nhận biết lọ dung dịch không dán nhãn, không màu: NaCl, Ba(OH)2 H2SO4 A Phenolphtalein B Dung dịch NaOH C Quỳ tím D Dung dịch BaCl2 22 Chất sau không tác dụng với dung dịch HCl? A Cu ... sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2SO4, NaCl: A dd BaCl2 quỳ tím B Phenolphtalein không nàu dd AgNO3 C CaCO3 dd phenolphtalein không màu D A, B 41 Có dung dịch: Na2CO3, BaCl2, Ca(NO3)2, H2SO4, NaOH Có cặp ... CuSO4 NaOH D Cả A C 49 Muối KNO3 phân hủy sinh chất là: A KNO2, NO2 B Không bị phân hủy C KNO2 O2 D K2O, NO2 50 Dãy gồm muối không tan nước là: A CaSO4, CuCl2, BaSO4 B AgNO3, BaCl2, CaCO3 C Na2SO4,...
 • 6
 • 232
 • 0

Ôn tập HKI Tiếng anh 8- (Bám Theo CKTKN)

Ôn tập HKI Tiếng anh 8- (Bám Theo CKTKN)
... father.(John làm việc chăm cha anh ấy) 2.Negative not as/so + adj/adv + as(không bằng/như) Ex : This watch is not so/as expensive as mine.(=my watch) (Đồng hồ không đắt tôi) She does not sing ... since,for,yet,already,recently,just,ever,never I.Comparison of equality : So sánh (not) as….as (không) bằng, (not) the same as : (không) giống, different from : khác 1.Affirmative as + adj/adv + as (bằng /như) Ex ... S + said + S + should + V0 *Unit : 1/Gerunds : (danh động từ) : V_ing S + like,love,enjoy,hate,dislike, + V_ing 2/Modal verbs (Động từ khiếm khuyết)...
 • 7
 • 279
 • 3

ÔN TẠP HKI TOÁN 6 HAY

ÔN TẠP HKI TOÁN 6 HAY
... (81-x)-32=19 60 ) 2x-138=2 61 ) 36+ (x-19)=54 62 ) 42x=39.42-37.42 63 ) 70-5.(x-3)=45 64 ) 27 – 3(x + 2) = 65 ) 70 – 5(x – 3) = 45 66 ) 10 + 2x = : 67 ) 40 + 2(125 – x) = 5 46 68) (x – 15) : + 20 = 22 69 ) 231–(x ... 35) 32+(-34)+ 36+ (-38)+40+(-42) 36) –(-253)+178-2 16+ (-1 56) -(-21) 37) 164 5+ (-1 86) +(- 164 5)+(-14)+147 38) -4-3-2-1+0+1+2+3+4+5 +6 40) (-2) + + +(-3) + (+11) m, 37.24 + 37. 76 + 63 .79 + 21 .63 n, 2002 ... 4(3x – 4) – = 18 22) =243 23) 2 86 – (17 – x) = 266 24) 14 – (40 – x) = -27 2 25) 363 6.(12x-91)= 36 26) (x:32 +45) .67 =8911 27) (19x+2.5 ):14=(13-8) -4 28) 5x-2 06= 24.4 29) (3x-24).73 = 2.74 30)...
 • 10
 • 621
 • 0

Gián án Ôn tập tìm số trung bình cộng

Gián án Ôn tập tìm số trung bình cộng
... người, 103 người, 95 người Hỏi năm đó, trung bình số dân tăng năm người? GIẢI Số người tăng năm là: 158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635 ( người ) Số người tăng trung bình hàng năm là: 635 : = 127 ( ... góp nhiều tổ Một lại tổ Ba Hỏi trung bình tổ góp vở? Bài giải: Tổ Hai góp số : 36 + = 38 ( ) Tổ Ba góp số : 38 + = 30 ( ) Cả ba tổ góp số là: 36 + 38 + 40 = 114 ( ) Trung bình tổ góp số là: 114 ... bình tổ góp số là: 114 : = 38 ( ) Đáp số: 38 4) Một công ty chuyển máy bơm ôtô Lần đầu có ôtô, ôtô chở 16 máy Lần sau có ôtô, ôtô chở 24 máy Hỏi trung bình ôtô chở máy bơm ? Bài giải: Lần đầu ôtô...
 • 5
 • 546
 • 0

Tài liệu Đề ôn thi hóa học - đề số 1 doc

Tài liệu Đề ôn thi hóa học - đề số 1 doc
... án đề 1: 1- C 2-C 3-A 4-C 5-C 6-C 7-B 8-A 9-C 10 -A 11 -B 12 -B 13 -A 14 -D 15 -B 16 -D 17 -B 18 -B 19 -C 20-A C 2 1- D 22-B 23-A 24-C 25-D 26-A 27-C 28-A 29-A 30-B D 3 1- A 32-C 33-A 34-B 35-C 36-B 37-A 38-D ... 26-A 27-C 28-A 29-A 30-B D 3 1- A 32-C 33-A 34-B 35-C 36-B 37-A 38-D 39-A 40-B 4 1- A 42-D 43-D 44-A 45-B 46-D 47-A 48-A 49-A 50-D ... 26,89% 73 ,11 % Câu 39 Cho hợp chất hữu X có thành phần % khối lượng : 53,33%C ; 15 ,56%H; 31, 11% N Công thức phân tử X là: A C2H7N B C6H7N C C3H9N D C4H11N Câu 40 α -aminoaxit X chứa nhóm –NH Cho 10 ,3...
 • 4
 • 223
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai 2 trang 18 sgk ngu van 6 tap 1đề cương ôn tập luật sở hữu trí tuệ có đáp ánôn tập hóôn tập chuyân đề đại cương về hóa học hữư cơa họcbài viết số 1 lớp 9 môn ngữ vănđề kiểm tra 1 tiết tiếng việt ngữ văn 6chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 6 7 8 9 trung học cơ sởđề kt 15 phút 1 tiết học kì ngữ văn 6luyên noi về văn miêu tả trang 71 sgk nhữ văn 6 tập 2bai 1 2 trang 8 sgk ngu van 9 tap 1đề kiểm tra học kì 2 ngữ văn 6đề kiểm tra học chất lượng ngữ văn 6đề kiểm tra một tiết môn ngữ văn 6đề thi học kì 2 môn ngữ văn 6đề thi học kì ii môn ngữ văn 6đề khảo sát học sinh giỏi ngữ văn 6Nghị quyết ĐHCĐ 2016 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNHSHA01-Thu moi hop Dai hoi 2016SHA02-Thu xac nhan tham du DHDCD 2016-gui CDSHA03-Don ung cu HDQT BKSSHA03-Giay Uy quyen - Mau 2016SHA-Quy che to chuc Dai hoi 20178. To trinh ve bo sung nganh nghe kinh doanh9. To trinh ve thu lao HDQT, BKSNghi quyet Dai hoi dong co dong PTSC Thanh Hoa 2017Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Phieu bieu quyetKhung vien 8 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 9 - thuthuatphanmem.vn2. Quy che lam viec DHDCD2.1. The le bieu quyetbạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo ánMau bia 2 - thuthuatphanmem.vnMau bia 3 - thuthuatphanmem.vnbạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo án2016 9 TT ke hoach TC quy Kh2016 11 TT Ong Pham cuong hd CT