Lý thuyết tổng hợp môn hóa học lớp 12

thuyết tổng hợp môn Hóa

Lý thuyết tổng hợp môn Hóa
... Câu 23: Hợp chất hữu dùng để sản xuất tơ tổng hợp A Polistiren B Poliisopren C Poli(vinyl xianua) D.Poli(metyl metacrylat) Câu 25: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol propenal a mol khí hiđro Cho hỗn hợp X qua ... với nước cứng B Chất giặt rửa tông hợp chứa góc hydrocacbon phân nhánh nên gây ô nhiểm môi trường C Xà phòng hay chất giặt rửa tổng hợp D Chất giặt rửa tổng hợp điều chế từ sản phẩm dầu mỏ Câu ... 123: So sánh pin điện hóa ăn mòn điện hóa, điều sau không ? A Tên điện cực giống : catod cực âm anod cực dương B Điện cực có tính khử mạnh bị ăn mòn C Pin điện hóa ăn mòn điện hóa phát sinh dòng...
 • 12
 • 990
 • 1

Bài tập tổng hợp môn hóa học lớp 10 theo các chương học kì II

Bài tập tổng hợp môn hóa học lớp 10 theo các chương học kì II
... clorua HĨA HỌC 10 CaF2(tt) + H2SO4(đđ) → CaSO4 + 2HF ↑ t0 Gv: Nguyễn Thanh Hiệu HĨA HỌC 10 BÀI TẬP LUYỆN TẬP Bài 21: KHÁI QT VỀ NHĨM HALOGEN BÀI TẬP 5.1 Những ngun tố nhóm có cấu hình e lớp ngồi ... cacbon B Nhóm Nitơ C Nhóm Oxi D Nhóm Halogen 5.2 Các ngun tử Halogen có: A 3e lớp ngồi B 5e lớp ngồi C 7e lớp ngồi D 8e lớp ngồi 5.3 Các ngun tố nhóm VIIA sau đây, ngun tố khơng có đồng vị tự nhiên: ... tính oxi hóa B Khuynh hướng hóa học chung halogen nhận thêm 1e vào lớp ngồi C Thành phần tính chất hợp chất halogen tương tự D Hợp chất có oxi halogen có cơng thức HXO ( X halogen) 5 .10 Số liên...
 • 39
 • 908
 • 2

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 1 docx

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 1 docx
... BaCl2 dư vào hỗn hợp thu 2,33g kết tủa V nhận giá trị số phương án sau? A 0, 11 2 lit C 1 ,12 0 lit 30 B 0,224 lit D 2,24 lit Thêm từ từ dung dịch BaCl2 vào 300ml dung dịch Na2SO4 1M khối lượng kết ... hoàn toàn 1 ,12 lit khí SO2 (đktc) vào 15 0 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch áp suất nhiệt độ thấp thu được: A Hỗn hợp hai muối NaHSO3, Na2SO3 B Hỗn hợp hai chất NaOH, Na2SO3 C Hỗn hợp hai muối ... sắt có khối lượng 2,6g Cho khí CO dư qua E đun nóng, khí sau phản ứng dẫn vào bình đựng nước vôi dư, thu 10 g kết tủa trắng Khối lượng sắt E là: A 1, 0g 11 C Al Khử hoàn toàn 17 ,6g hỗn hợp gồm...
 • 10
 • 87
 • 0

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 9 docx

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 9 docx
... lai hóa sp3 34 Pentan có CTPT C5H12 Trong đồng phân nó, đồng phân cho phản ứng clo theo tỉ lệ 1: số mol cho sản phẩm nhất? A CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 B CH3 - CH - CH2 - CH3 CH3 C CH3 - C - CH3 ... Nguyên tố hoá học nguyên tử có: A số khối B số proton C số nơtron D số nơtron electron Hãy chọn phương án Khi nói số khối, điều khẳng định sau đúng? Trong nguyên tử, số khối A tổng khối lượng hạt ... B tổng số hạt hạt proton nơtron C nguyên tử khối D tổng hạt proton, nơtron electron Tổng số hạt (p, n, e) nguyên tử X 28 Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện Nguyên tử X là: A 10 19...
 • 10
 • 129
 • 1

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 10 pptx

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 10 pptx
... cực hóa liên kết -OH C Do nhân thơm benzen đẩy electron D Do hiệu ứng liên hợp p -  làm tăng mật độ electron vị trí o- p- Hãy chọn phương án 42 Cho chất sau đây: CH3 - CH - COOH OH - CH2 - COOH ... CH - Cl CH3 - COO -CH = CH2 Cl CH 3- COOCH2 - CH = CH2 CH3 - CH2 - CH - Cl OH CH3 - COOCH3 Các chất tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương là: A B 1, C 1, 2, D 3, 44 Đốt cháy hỗn hợp gồm đồng đẳng ... p - C6H4(COOH)2 (CH2)6(NH2)2 (CH2)4(COOH)2 Các trường hợp sau có khả tham gia phản ứng trùng ngưng? A 1, B 3, C 3, D 1, 2, 3, 4, 43 Thuỷ phân hợp chất sau môi trường kiềm: CH3 - CH - Cl CH3 -...
 • 9
 • 84
 • 0

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 8 pps

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 8 pps
... dịch Ba(OH)2 D B, C 12 Hoà tan 7,8g hỗn hợp bột Al Mg dung dịch HCl dư Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0g Khối lượng nhôm magie hỗn hợp đầu là: A 2,7g 1,2g C 5,8g 3,6g 13 D 1,2g ... toàn từ hỗn hợp ancol X ta hỗn hợp Y gồm anken Nếu đốt cháy hoàn toàn X thu 1,76g CO2 Vậy đốt cháy hoàn toàn Y tổng khối lượng nước CO2 tạo là: A 2,9g 35 B 2,48g C 1,76g D 2,76g Hỗn hợp X gồm propan ... hỗn hợp là: A 0,07 B 0, 08 C 0,09 D 0,045 40 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm CH4, C2H6, C4H10 C2H4 thu 0,24 mol CO2 0,33 mol H2O Số mol ankan anken có hỗn hợp là: A 0,09 0,11 C 0, 08 0,12...
 • 9
 • 76
 • 0

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 7 ppt

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 7 ppt
... cho đầy oxi cân Khối lượng hai trường hợp chênh lệch 0,03 gam Biết thể tích nạp đktc Thành phần % thể tích ozon hỗn hợp sau phản ứng bao nhiêu? A.9, 375 % B 10, 375 % C 8, 375 % D.11, 375 % 31 Phân tử ... từ hỗn hợp X gồm hai rượu M N ta hỗn hợp Y gồm olefin Nếu đốt cháy hoàn toàn X thu 1 ,76 g CO2 Vậy đốt cháy hoàn toàn Y tổng khối lượng nước cacbonic tạo là: A 2,94g B 2,48g C 1 ,76 g D 2 ,76 g Cho ... thoát 672 ml khí (ở đktc) dung dịch Cô cạn dung dịch thu hỗn hợp rắn Y1 Khối lượng Y1 là: A 3,61g B 4 ,70 g C 4 ,76 g D 4,04g 49 Chia hỗn hợp gồm hai anđehit no đơn chức thành hai phần nhau: - Đốt...
 • 9
 • 94
 • 0

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 6 doc

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 6 doc
... : CH2=CH-CH(C2H5)-CH(CH3)-CH3 Anken có tên gọi ? A 3-etyl-2-metylpent-4-en B 2-metyl-3-metylpent-4-en C 3-etyl-4-metylpent-1-en D 3-etyl-4-metylpent-2-en 50 Xà phòng hoá 11,1 gam hỗn hợp este ... - H O - H H B (2), (3) (4) D (1), (2), (3) Hãy chọn phương án 34 Liên kết hiđro sau biễn diễn sai ? A O - H O - C H C2H5 C B CH3 - O…H-CH2-CH2OH H C2H5 CH2 CH2 O O- H H D CH2 CH2 O O - ... dư khối lượng kết tủa thu là: A.37,5g 33 B 52,5g C 15g D 42,5g Liên kết hiđro có hỗn hợp metanol - nước theo tỉ lệ mol 1: là: CH3 O - H O - H H H O - H O - H CH3 CH3 CH3 O - H O - H...
 • 10
 • 80
 • 0

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 5 potx

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 5 potx
... thi n nhiên tổng hợp kéo thành sợi dài mảnh B Tơ nhân tạo loại tơ điều chế từ polime tổng hợp C Tơ visco, tơ axetat loại tơ thi n nhiên D Tơ visco, tơ đồng - amoniac, tơ axetat loại tơ tổng hợp ... loại Na hóa chất sau đây? A C2H5OH C NH3 lỏng 30 B C4H9OH D Dầu hỏa Khi điện phân dung dịch muối tan bạc 386 giây thu 1,08 gam Ag điện cực âm Cường độ dòng điện là: A 1,5A B 2,5A C 3,5A D 4,5A Hãy ... chuyển sang màu xanh, khí màu nâu đỏ thoát 16 Cho phản ứng hóa học sau trạng thái cân bằng: 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k); H = - 124 kJ Cân hóa học phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận nào? A Tăng áp...
 • 9
 • 84
 • 0

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 4 pot

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 4 pot
... C2H5 A - etyl - - metylhepta - 2,5 - đien B - etyl - - metylhepta - 3,5 - đien C 3,6 - đimetylocta - 2 ,4 - đien D 3,6 - đimetylocta - 4, 6 - đien 41 Hỗn hợp X gồm hai anken khí đồng đẳng Cho 4, 48 ... phân cis - trans ? A CH3 - CH = CH - CH3 C CH3 - CH = C = CH - C2H5 40 B CH2 = CH - CH = CH2 D CH2 = CH - CH = CH - CH3 Chọn tên gọi cho hợp chất sau theo IUPAC? CH3 - CH = C - CH = CH - CH - CH3 ... D HCOOCH3 44 Cho phương trình phản ứng hóa học sau: X + Cl2  CH2 - CH2 - CH2 - CH2  Cl Cl X chất sau đây? A CH3 - CH2 - CH2 - CH3 B CH2 - CH2 CH2 - CH2 C CH2 D Kết khác H2C - CH2 45 Đốt cháy...
 • 9
 • 88
 • 0

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 3 potx

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 3 potx
... 32 Cho chất có cấu tạo sau: CH3 (I) CH2 = CH - CH2 - OH (II) CH3 - CH2 - COOH VII (III) CH3 - CH2 - COO - CH3 OH (IV) CH3 - CH2 - CHO (V) CH3 - CH2 - CO - CH3 VIII OH (VI) CH3 - O - CH2 - CH3 ... O…H-CH2-CH2OH H C2H5 CH2 CH2 O O- H H D CH2 CH2 O O - CH3 H Chất sau có nhiệt độ sôi cao ? A CH3 - CH2 - OH C CH3 - CH2 - Cl 36 B CH3 - CH2 - CH2 - OH D CH3 - COOH Nguyên nhân sau làm anilin ... (VIII) 33 B (II), (V) C (II), (VII), (VIII) CH2OH D.(I),(II),(IV) Liên kết hiđro có hỗn hợp metanol - nước theo tỉ lệ mol 1: là: O - H O - H CH3 H O - H O - H CH3 CH3 O - H O - H H CH3...
 • 11
 • 100
 • 0

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 2 pot

ĐỀ THI TỔNG HỢP MÔN HÓA HỌC KHỐI 12 - ĐỀ 2 pot
... tử tổng quát công thức cấu tạo thu gọn sau X ? A CnH2n+2Oz, CnH2n + 2- z(OH)z B CnH2n+ 2- 2 aO, R(OH)z 39 C CnH2n+2O, CnH2n+1OH D CnH2n+ 2- 2 aOz, R(OH)z Chất có công thức sau gọi este ? A CnH2n+1NO2 B ... electron lớp ns2 np2 ns2 np4 B Có nguyên tố có cấu hình electron lớp ns2 ns2 np2 C Có nguyên tố có cấu hình electron lớp 2s22p2 2s22p4 D Có nguyên tố có cấu hình electron lớp 3s23p2 3s23p4 29 Nguyên ... C2H5OSO3H 40 D C3H7COCl Chất sau este ? A (C2H5O)2SO2 41 C CH3COONa B C6H5NO2 C C2H5Cl D C2H5HSO4 Cho chất có cấu tạo sau : (I) CH3 - CH2 - NH2 (VI) C6H5-NH2 (II) CH3 - NH - CH3 (VII) C6H5-NH2.HCl...
 • 11
 • 81
 • 0

thuyết và bài tập hóa học lớp 12

lý thuyết và bài tập hóa học lớp 12
... HCl? A B C D 124 Nu thu phõn khụng hon ton pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thỡ thu c ti a bao nhiờu ipeptit khỏc nhau? A B C D 125 S amin thm bc mt ng vi cụng thc phõn t C7H9N l A B C D 126 Hn hp ... bc Cỏc cht Glucoz (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit CH3CHO, Fomiatmetyl (H-COOCH3), phõn t u cú nhúm CHO nhng thc t gng ngi ta ch dựng: A CH3CHO B HCOOCH3 C C6H12O6 D HCHO D kin thc ... A 38 39 B B 10 C 25 C 40 C 11 B 26 D 41 D 12 A 27 B 42 D 13 A 28 C 43 C 14 D 29 A 44 A 15 A 30 D 45 D CHNG 2: CACBOHIRAT I chun kin thc v k nng ( HểA12 :NNG CAO) GLUCOZ SACCAROZ TINH BT V XENLULOZ...
 • 44
 • 435
 • 1

thuyết ôn thi môn văn học lớp 12

Lý thuyết ôn thi môn văn học lớp 12
... Ngời lái đò Sông Đà tuỳ bút xuất sắc Nguyễn Tuân in tập tuỳ bút Sông Đà (1960) Sông nớc Việt Nam chảy qua nhiều trang văn Nguyễn Tuân, có sông Bến Hải, sông Gianh nhng đặc biệt Sông Đà Sông Đà đem ... phức tạp để từ nhà văn nâng ngời lái đò Sông Đà lên bậc nghệ sĩ tài hoa, anh hùng sông nớc Nhng bao trùm lên văn phong độc đáo tình yêu tha thi t với thi n nhiên đất nớc tôn kính công sức lao động ... xét cho cùng, thi t sống Còn không thi t chết, nghĩa tha thi t với sống không còn, lúc lên núi hay nơng, thái cỏ ngựa hay cõng nớc xác không hồn Mị mà Nh sức sống Mị vĩnh viễn ? Không phải thế,...
 • 51
 • 338
 • 0

tổng hợp bộ đề thi môn hóa học lớp 12

tổng hợp bộ đề thi môn hóa học lớp 12
... khu vực Quốc tế Toàn cầu hóa, khu vực hóa diễn ngày rõ nét Bối cảnh Trong - Tiềm lực kinh tế yếu - Mỹ cấm vận kinh tế nước - Kinh tế Đông Âu Liên Xô: suy thoái  Quan hệ hợp tác nước gặp nhiều ... chủ hóa đời sống KT-XH - Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra -Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần - Có thêm thành phần kinh tế tư nhân (tư nước, cá thể ) -Tăng cường giao lưu, hợp ... Kinh tế -Hoàn thi n thực đồng thể chế kinh tế thị trường -Đẩy mạnh CNHHĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức Xã hội Môi trường Đối ngoại Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa chống tệ nạn...
 • 100
 • 285
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết môn hóa học lớp 12lý thuyết chuyên đề môn khoa học lớp 5so do tu duy on tap li thuyet nhom halogen mon hoa hoc lop 10lý thuyết và bài tập hóa học lớp 11 học kỳ i có đáp ántổng quan về chương trình môn hóa học lớp 12 thpt 50môn hoá học lớp 12đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 12ôn tập môn hóa học lớp 12bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12chuẩn kiến thức kỹ năng môn hóa học lớp 12bài kiểm tra kiến thức môn hóa học lớp 12đề kiểm tra học kì 1 môn hóa học lớp 12giáo án điện tử môn hóa học lớp 12sơ đồ tư duy môn hóa học lớp 12phuong phap giai nhanh mon hoa hoc lop 12PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1bài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học