Đánh giá hàm lượng một số isoflavonoid trong cây sắn dây củ tròn (pueraria candollei var mirifica (airy shaw suvat) niyomdham) trồng tại bắc giang bằng phương pháp HPTLC

Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nước

Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nước
... vt kim loi nng Tip ú, chỳng tụi gii thiu chung v thuyt chit pha rn lm giu lng vt ion kim loi nng: Khỏi nim v chit pha rn, c ch lu gi cht phõn tớch trờn ct chit pha rn, u im ca k thut chit pha ... gii v nh hng ca mt s ion kim loi Hiu sut thu hi c tớnh bng hm lng ion kim loi c gii hp chia cho hm lng ion kim loi ban u H(%) = m m gh x100% (3.17) Trong ú: mgh l hm lng kim loi hp ph lờn vt ... 14 tit kim húa cht v tng h s lm giu ca phng phỏp, chỳng tụi chn th tớch gii hp bng 15ml HCl 3M Kt qu nghiờn cu nh hng ion l n kh nng hp ph As(III) cho thy, cỏc ion kim loi kim v kim loi kim th...
 • 41
 • 606
 • 0

đánh giá hàm lượng một số cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt khu vực thạch sơn - lâm thao – phú thọ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

đánh giá hàm lượng một số cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt khu vực thạch sơn - lâm thao – phú thọ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
... trƣờng nƣớc số khu vực Từ lí trên, lựa chọn đề tài: Đánh giá hàm lƣợng số cation kim loại nặng nƣớc thải nƣớc sinh hoạt khu vực Thạch Sơn - Lâm Thao Phú Thọ phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử Nhiệm ... xác định kim loại phổ phát xạ nguyên tử, đo bƣớc sóng  = 279,5 nm Kết thu đƣợc hàm lƣợng Mn mẫu 0,07  g/g c Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử Phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử phƣơng pháp phân ... thuộc vào nhiệt độ môi trƣờng hấp thụ hệ số hấp thụ nguyên tử nguyên tố l bề dày lớp hấp thụ (cm) N số nguyên tử nguyên tố đám nguyên tử Nếu gọi C nồng độ nguyên tố phân tích có mẫu đem đo phổ...
 • 86
 • 252
 • 1

Ứng dụng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số Ion kim loại nặng trong mẫu nước

Ứng dụng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số Ion kim loại nặng trong mẫu nước
... ứng dụng thuật chiết pha rắn cách hiệu phòng thí nghiệm Xuất phát từ mục tiêu chọn đề tài: Ứng dụng thuật chiết pha rắn phƣơng pháp phân tích hóa xác định đánh giá hàm lƣợng số ion kim ... 34 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - PHẠM HỒNG QUÂN ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CHIẾT PHA RẮN VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA LÝ HIỆN ĐẠI ĐỂ XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƢỢNG MỘT ... kim loại nặng Tiếp đó, giới thiệu chung thuyết chiết pha rắn làm giàu lƣợng vết ion kim loại nặng: Khái niệm chiết pha rắn, chế lƣu giữ chất phân tích cột chiết pha rắn, ƣu điểm kỹ thuật chiết...
 • 212
 • 812
 • 5

Nghiên cứu và đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông mê kông

Nghiên cứu và đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông mê kông
... kim loại nặng thấp Do đó, việc nghiên cứu hàm lượng kim loại nặng tồn môi trường đặc biệt trầm tích đáy sông nơi cần thiết Với việc nghiên cứu tổng số cửa sông Kông, báo tập trung phân tích hàm ... pháp nghiên cứu 2.1 Vị trí, thời gian số lượng mẫu Vị trí lấy mẫu: vùng cửa sông Kông, bao gồm: cửa Hàm Luông, Cửa Đại, Cửa Cổ Chiên sông nhánh sông Hàm Luông (gọi chung vùng cửa sông Kông) ... đến việc tích tụ ô nhiễm hàm lượng kim loại nặng trầm tích đáy nơi Bảng Chỉ số pH EC trầm tích đáy vùng cửa sông Kông Điểm lấy mẫu Khoảng cách từ biển pH Độ dẫn điện, EC (ms/cm) Hàm Luông,...
 • 11
 • 253
 • 0

Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nội

Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nội
... nặng bùn đáy cao hàm lượng kim loại nặng nước Hàm lượng kim loại nặng sinh vật: - Hàm lượng kim loại nặng Cd, Cu, Pb, As, Hg có tích lũy cao nhóm động vật nổi, thực vật - Cá Trúc Bạch Thanh Nhàn ... lƣợng kim loại nặng mẫu sinh vật hồ Thanh Nhàn * Nhóm sinh vật nổi: Hàm lượng kim loại nặng nhóm sinh vật hồ Thanh Nhàn tổng hợp qua bảng 3.13: Bảng 3.13 Hàm lƣợng kim loại nặng sinh vật hồ Thanh ... Thanh Nhàn của thành phố Hà Nô ̣i III Mục tiêu nghiên cứu Phân tích hàm lượng kim loại nặng đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng bùn nước hồ Thanh Nhàn Trúc Bạch Phân tích hàm lượng số...
 • 12
 • 397
 • 0

phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại 2 hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nội

phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại 2 hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nội
... tài Phân tích đánh giá hàm lượng kim loại nặng số nhóm sinh vật hồ Trúc Bạch Thanh Nhàn thành phố Nội thực với mục tiêu sau: Phân tích hàm lượng kim loại nặng đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại ... loại nặng bùn nước hồ Thanh Nhàn Trúc Bạch Phân tích hàm lượng số kim loại nặng số nhóm sinh vật hồ Trúc Bạch Thanh Nhàn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm tính chất kim loại nặng Kim loại nặng ... ngân nước hồ Trúc Bạch (ở mức độ phát 44 vết) nên kết luận hàm lượng Hg hồ không ảnh hưởng đến đời sống sinh vật 3.3 .2 Hồ Thanh Nhàn Kết phân tích hàm lượng kim loại nặng nước hồ Thanh Nhàn tổng...
 • 78
 • 1,046
 • 8

phân tích, đánh giá hàm lượng chì và asen trong một số loại rau ở đồng trạch- bố trạch- quảng bình

phân tích, đánh giá hàm lượng chì và asen trong một số loại rau ở đồng trạch- bố trạch- quảng bình
... loại nặng sức khoẻ người, nên luận văn nghiên cứu Phân tích, đánh giá hàm lượng chì asen số loại rau Đồng Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình với mong muốn xây dựng quy trình phân tích nhanh, xác hàm ... 47 3.2.1 Đánh giá hàm lượng Pb As rau cải 47 3.2.2 Đánh giá hàm lượng Pb As rau muống 52 3.3 So sánh hàm lượng Pb, As rau đánh giá mức tích lũy chúng 58 3.3.1 So sánh hàm lượng Pb, ... Pb, As rau cải rau muống Đồng Trạch 3.2.1 Đánh giá hàm lượng Pb As rau cải Để đánh giá hàm lượng Me rau cải theo vị trí thời gian lấy mẫu, áp dụng phương pháp thống kê vào xử lí số liệu hàm lượng...
 • 84
 • 551
 • 3

Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ Trúc Bạch và Thanh Nhàn của Thành phố Hà Nội

Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ Trúc Bạch và Thanh Nhàn của Thành phố Hà Nội
... Trúc Bạch Thanh Nhàn thành phố Nội thực với mục tiêu sau: Phân tích hàm lượng kim loại nặng đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng bùn nước hồ Thanh Nhàn Trúc Bạch Phân tích hàm lượng số kim ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TRẦN THỊ PHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG MỘT SỐ NHÓM SINH VẬT TẠI HỒ TRÚC BẠCH VÀ THANH NHÀN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ... 63 Hình 3.24 Hàm lượng kim loại nặng động vật hồ Thanh Nhàn …………… 65 Hình 3.25 Hàm lượng kim loại nặng Thực vật hồ Thanh Nhàn ………… 65 Hình 3.26 Hàm lượng kim loại nặng ốc hồ Thanh Nhàn ……………………...
 • 85
 • 565
 • 2

Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong nước, trầm tích và khả năng tích lũy trong động vật nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại một số sông, hồ ở khu vực Hà Nội

Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong nước, trầm tích và khả năng tích lũy trong động vật nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại một số sông, hồ ở khu vực Hà Nội
... THỊ HOA ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC, TRẦM TÍCH VÀ KHẢ NĂNG TÍCH LŨY TRONG ĐỘNG VẬT NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ TẠI MỘT SỐ SÔNG, HỒ KHU VỰC HÀ NỘI Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60.44.03.01 ... - Đáy nội thành Nội 48 Bảng 3.4 Hàm lượng kim loại nặng nước 50 Bảng 3.5 Hàm lượng kim loại nặng trầm tích 54 Bảng 3.6 Hàm lượng kim loại nặng nhuyễn thể hai mảnh vỏ 62 ... 3.12 Hàm lượng Zn trầm tích 58 Hình 3.14 Hàm lượng Cd nhuyễn thể hai mảnh vỏ 63 Hình 3.15 Hàm lượng Cu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 64 Hình 3.16 Hàm lượng Pb nhuyễn thể hai mảnh vỏ ...
 • 85
 • 498
 • 3

Nghiên cứu đánh giálượng một số loại thuốc trừ sâu CO clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khí

Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu CO clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khí
... ch t thu c tr sâu clo thư ng dùng giá lư ng TTS rau xanh ñi u c n thi t c p bách Vì v y, 1.8 Các phương pháp xác ñ nh lư ng HCBVTV ñ góp ph n ñánh giá lư ng thu c tr sâu rau c i xanh ... s c khí 2.2 Phân tích lư ng thu c tr sâu clo b ng phương pháp M c ñích nghiên c u s c khí mao qu n detector c ng k t ñi n t (GC/ECD) - Xây d ng quy trình phân tích lư ng TTS rau ... nét v rau c i ch n ñ tài : Nghiên c u ñánh giá lư ng m t s Vi t Nam Chương - TH C NGHI M thu c tr sâu clo m t s lo i rau c i ñ a bàn Đà N ng 2.1 Thi t b , d ng c , hóa ch t b ng phương pháp...
 • 14
 • 776
 • 5

Nghiên cứu tìm hiểu đánh giá chất lượng một số lược đồ khóa trong mã khối

Nghiên cứu tìm hiểu đánh giá chất lượng một số lược đồ khóa trong mã khối
... chế thành phần quan trọng lược đồ khóa khối Ví dụ công khóa quan hệ công trượt khóa Binham, công nội suy Ferguson Vì mục tiêu đề tài Nghiên cứu tìm hiểu đánh giá chất lượng số lược đồ khóa ... THUẬT MẬT MÃ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chương II: LƯỢC ĐỒ KHÓA CỦA MÃ KHỐI VÀ MỘT SỐ LƯỢC ĐỒ CỤ THỂ 2.1 Phân loại lược đồ khoá hệ khối Một vấn đề quan trọng thiết kế khối xây dựng lược đồ tạo khoá ... THUẬT MẬT MÃ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Nghiên cứu tìm hiểu đánh giá chất lượng số lược đồ khóa khối Ngành: Chuyờn ngành: Khúa: Tin học (mó số 01.02.10)...
 • 96
 • 255
 • 0

đánh giá chất lượng một số chế phẩm chứa vitamin c sản xuất trong nước lưu hành trên thị trường hà nội

đánh giá chất lượng một số chế phẩm chứa vitamin c sản xuất trong nước lưu hành trên thị trường hà nội
... nét chế phẩm bào chế chứa vitamin C lu hành Việt Nam Hiện thị trờng Việt Nam c số chế phẩm vitamin C công ty n c lu hành, nhng chế phẩm vitamin C đạt chất lợng cao, với c ng nghệ bào chế đại, giá ... giá x c chất lợng chế phẩm vitamin C sản xuất n c lu hành thị trờng Nội, chọn sở sản xuất chế phẩm vitamin C đ c bán chủ yếu, phổ biến thị trờng Nội Trong sở sản xuất c sở đạt tiêu chuẩn ... chế đại, giá vitamin C ngoại cao vitamin C sản xuất n c nhiều Ngoài chế phẩm thu c với d c chất vitamin C, thị trờng, nhiều thu c n c ngoài, d c chất nó, chứa vitamin C nh d c chất t c dụng hỗ trợ...
 • 36
 • 176
 • 0

phân tích đánh giálượng một số hợp chất cơ thiếc trong các mẫu cá và nước biển lấy tại cảng hải phòng và khu vực vịnh hạ long bằng phương pháp sắc ký khí sử dụng detector khối phổ

phân tích đánh giá dư lượng một số hợp chất cơ thiếc trong các mẫu cá và nước biển lấy tại cảng hải phòng và khu vực vịnh hạ long bằng phương pháp sắc ký khí sử dụng detector khối phổ
... thàm nuóc cho càc vàt liéu xenlulo nhu vài bòng , giày va gò; nhu làm chat chiù lira cho vài len II.2.GIÒI THIEU VE CÀC HOP CHAT CO THIÉC SÉ DlTOC PHÀN TICH TRONG BÀN LUÀN VÀN NÀY H,2, l.TrihutvI ... mot vàn toc khòng doi) thi càc ion vói khói lugng khàc nbau sé lugt di vào detector Va nhu vày ta sé thu dugc mot khói cùa chat càn phàn tfch Kithudt SIM (Selective Ion Monitoring) [26] : Trong ... két qua phàn tich càc màu cà va nu'óc bién 62 IV Càc màu là'y tai khu virc Hai Phòng 62 IV Càc màu lày tai khu virc vinh Ha Long 64 IV Bàn luàn 69 PHÀN V - KET LUÀN 76 PHÀN VI - TÀI LIÉU THAM...
 • 87
 • 402
 • 0

Đánh giá hiệu quả một số hệ thống cây trồng luân canh, xen canh cây đậu tương và cây lương thực tại huyện tuần giáo, tỉnh điện biên

Đánh giá hiệu quả một số hệ thống cây trồng luân canh, xen canh cây đậu tương và cây lương thực tại huyện tuần giáo, tỉnh điện biên
... - VŨ ĐÀM HÙNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ HỆ THỐNG CÂY TRỒNG LUÂN CANH, XEN CANH CÂY ĐẬU TƯƠNG VÀ CÂY LƯƠNG THỰC TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành : Khoa học trồng số ngành: 60.62.01.10 ... trạng số mô hình trồng luân xen canh đậu tương với lương thực huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - Xác định hiệu kinh tế số hệ thống trồng luân xen canh đậu tương với lương thực tìm hệ thống trồng ... - Đánh giá trạng số mô hình hệ thống lương thực trồng luân canh xen canh với đậu tương - Đánh giá hiệu kinh tế số mô hình hệ thống lương thực trồng luân canh xen canh với đậu tương - Đánh giá...
 • 85
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nướcxay dung he thong chi tieu danh gia chat luong mot so nguyen lieu thuy sanphân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nộiphân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại 2 hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nộinghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíđánh giá chất lượng một số chế phẩm chứa vitamin c sản xuất trong nước lưu hành trên thị trường hà nộithang đánh giá hàm lượng chất hữu cơ trong đấtđánh giá hàm lượng kim loại nặng trong nước trầm tích và khả năng tích lũy trong động vật nhuyễn thể hai mảnh vỏđánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng rauđánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đấtđánh giá chất lượng một số loại chế phẩm hoa houblon trước khi đưa vào sản xuất biaphân tích và đánh giá hàm lượng nitrat nitrit trong một số thực phẩm chế biến lưu hành ở thành phố vinhphan tich danh gia ham luong chat beo trong mot so mau thuc pham tren dia da nangkhảo sát đánh giá hàm lượng aflatoxin trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng cao ápđánh giá hàm lượng as cd và pb trong đất tại một số xã trồng rau của huyện đông anhPhương pháp dạy học nhằm nâng cao khả năng tư duy và trải nghiệm sáng tạo thực tế trong môn vật lý 10Phương pháp dùng giản đồ véc tơ giải các bài toán hộp đenPhương pháp giải nhanh bài toán tìm vân sáng trùng và vân tối trùng trong thí nghiệm giao thoa nhiều bức xạ hiệu quả với mọi đối tượng học sinhRèn luện kỹ năng sống cho học sinh thông qua câu hỏi và bài tập vật lý định tínhRèn luyện kỹ năng giải bài tập và phát huy tính sáng tạo của học sinh lớp 12 khi giải quyếHướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp độ lệch pha và biểu thức sóng để giải ngắn gọn một số bài toán giao thoa và sóng dừngKhai thác và sử dụng bài tập có nội dung thực tế trong dạy học phần khúc xạ ánh sáng chương trình vật lý 11Kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý trường THPT hậu lộc 2 tỉnh thanh hóaThiết kế trò chơi vật lý cho trường THPT trong các tiết ôn tậpTích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn vật lí 11NC và 12 NC ở trường THPT quảng xương 4 nhằm giáo dục học sinh kiến thức về bảo vệ môi trường sốngVận dụng định luật bảo toàn năng lượng giải bài toán dao động tắt dần trong chương trình vật lý 12Hệ thống công thức và phương pháp giải nhanh bài tập vật lý lớp 12 dùng ôn thi THPT quốc giaHướng dẫn học sinh thiết kế, chế tạo thí nghiệm phần giao thoa sóng nước, giao thoa ánh sáng trong chương trình vật lý 12Một số kinh nghiệm xác định biên độ giao động mới của vật dao động điều hòa khi thay đổi một số thông số của hệHướng dẫn học sinh khai thác và tiến hành thí nghiệm ở nhà tạo cơ sở để tiếp thu kiến thức mới trong chương trình sinh học 11 ( cơ bản ) phần thựcTích hợp giáo dục giá trị sống và rèn luyện kỉ năng sống thông qua dạy học môn sinh học ở trường THPT nguyễn thị lợiTích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu quả vào giảng dạy sinh học 11 chuẩnTổ chức dạy học chương i, phần ba, sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản theo phương pháp dạy học dựa trên dự ánXây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá thông qua giảng dạy tích hợp trong bộ môn sinh họcUnit 5. Study habits