Xử lý thống kê bằng excel cơ bản, nâng cao toàn tập

XỬ THỐNG BẰNG EXCEL

XỬ LÝ THỐNG KÊ BẰNG EXCEL
... n Giải tốn XSTK EXCEL CONFIDENCE(0,05;Sx;n) (ĐaTaDa – ĐHNL 10/10/2009) II ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ Để ước lượng trung bình đám đơng a ta thực bước sau: § Nhập liệu mẫu xử mẫu thống mơ tả (Descriptive ... theo bảng thống sau: Tháng Nhiệt độ trung bình Doanh số bán kem Doanh số bán đậu 22 1250 3254 27 3297 3072 30 5576 3348 34 8109 3118 38 9645 3211 32 7726 3276 10 25 2958 3081 § Nhập xử liệu: ... hạ cholesterol máu khơng? § Nhập xử liệu § Kết H0: a1=a2 “Thuốc giả dược có tác dụng nhau” H1: a1...
 • 38
 • 2,556
 • 39

Xử thống bằng Excel pot

Xử lý thống kê bằng Excel pot
... Dùng hàm: CORREL(Array1; array2) COVAR(Array1; array2) Tất giá trị tính trực tiếp từ hàm thống Excel, kết khoảng tin cậy có sai khác tính toán theo hàm theo phân tích Chú ý: Khi phân tích, ... Số lượng mẫu COUNT(A1:A25) Khoảng tin cậy CONFIDENCE(0,05;I8;I16) (95,0%) Các kết tính toán thống cách dùng Descriptive Statistics dùng hàm cho kết Riêng việc xác định khoảng tin cậy (Confidence ... Tools\Data analysis \ Trong bảng chọn có nhiều lựa chọn khác tùy yêu cầu sử dụng Xử mẫu: - Sampling: dùng chọn mẫu ngẫu nhiên tập hợp bố trí thí nghiệm - Random Number Generation:...
 • 10
 • 937
 • 29

Bài Tập Excel bản , Nâng Cao

Bài Tập Excel cơ bản , Nâng Cao
... CỘNG, TRUNG BÌNH, CAO NHẤT, THẤP NHẤT cho cột Xếp theo thứ tự giảm dần cột CỘNG Đònh dạng cột số có dấu tách hàng ngàn Kẻ khung trang trí bảng tính Trang-7 Bài tập Excel Bài 7: Nhập liệu, thực ... LÃNH Trang trí kẻ khung bảng tính – Đònh dạng cột liệu số có dấu tách hàng ngàn Các cột STT, MÃ NV, LCB, NĂM VÀO, NGÀY CÔNG canh Trang-8 Bài tập Excel Bài 1: Nhập liệu, thực tính toán lưu với ... TIỀN TT, PHẠT VƯT, PHỤ THU, VAT • Lưu tập tin với tên BaiExcel4.xls • Dựa vào kết câu trên, vẽ biểu đồ biểu diễn tổng khoản thu công ty điện lực Trang-13 Bài tập Excel BT10: Hãy dùng EXCEL...
 • 17
 • 2,269
 • 44

Giáo trình học excel bản nâng cao

Giáo trình học excel cơ bản nâng cao
... Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Làm quen với bảng tính BÀI LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH Excel gì? Đó phần mềm chương trình ứng dụng, mà chạy chương trình ứng dụng tạo bảng tính bảng ... 15 “thông tin” “Đại học “Tran Van A” “Tôi học Excel “Hoa” “1,234.56” “MS Excel 5.0” “CAN THO” 1001 Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Sử dụng hàm bảng tính Các hàm ngày ... Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Thao tác cho bảng tính Tập tin gì? Là loại văn bản, máy tính có nhiều loại văn bản, loại văn tạo từ phần mềm khác Trong Microsoft Excel: ...
 • 96
 • 110
 • 0

bài tập bồi dưỡng bản, nâng cao toan 12

bài tập bồi dưỡng cơ bản, nâng cao toan 12
... Phần : BÀI TẬP HÌNH KHƠNG GIAN Bài 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy (ABC) a Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (SBC) theo a, biết SA = Bài 2: ... theo a, b, α Bài 43: Một mặt cầu bán kính R tiếp xúc với cạnh hình chóp S.ABC có tâm I nằm đường cao SH hình chóp a/ C/m S.ABC hình chóp b/ Biết SI = R , tính độ dài đường cao SH 33 Bài 44: Cho ... ) cắt (S) hai điểm phân biệt * BÀI TẬP: Bài 1: Cho A( 1;1;0), B(3;-1;1), C(5;1;3) a.Tìm độ dài đường phân giác góc A b Tìm tâm b kính đường tròn nội tiếp ∆ABC Bài 2: Cho A( 0; 0; 0), B(1; 0;...
 • 39
 • 503
 • 0

Xử thống trong nghiên cứu khoa học giáo dục bằng phần mềm Excel

Xử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục bằng phần mềm Excel
... không vận dụng, điều khiển người nghiên cứu 3.2 LẬP BẢNG BIỂU THỐNG KÊ VÀ VẼ ĐỒ THỊ Thống nghiên cứu tính chất yếu tố quần thể (population) Trong khoa học giáo dục, thường sử dụng số 90 phương ... tượng nghiên cứu khoa học giáo dục đại lượng biến thiên Chúng biến định tính, hay biến định lượng Trong thống kê, khái niệm tổng thể tương đương với khái niệm không gian S Tổng thể tập chứa phần ... người nghiên cứu thường đặt số tiêu chí xác định lớp dạy ĐC lớp dạy TN Cách làm không tránh khỏi ý kiến chủ quan người nghiên cứu, làm ảnh hưởng không tới kết nghiên cứu Rút mẫu phần mềm Excel...
 • 54
 • 1,895
 • 10

bài giảng một số thực hành xử dữ liệu thống bằng excel 2003

bài giảng một số thực hành xử lý dữ liệu thống kê bằng excel 2003
... 1.5.Trình bày liệu dạng bảng thống biểu đồ thống kê: 1.5.1-Dùng hàm để lập bảng tần số : Đối với liệu định tính: Ta dùng hàm COUNTIF Yêu cầu: Từ liệu ví dụ lập bảng tính tần số tần suất giới ... NXB Thống 2007 5-Thiết lập bảng tính với Microsoft Excel XP – Ông văn Thông – NXB Thống 2004 6-Làm việc với biểu đồ đồ thị Excel 2003 – Lữ Đức Hào NXB Thanh Niên 2004 7-Xác suất thống ... doanh số bán Nhưng địa bàn phường khác tác động đến doanh số bán TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 -Thống ứng dụng kinh doanh Excel – Nguyễn Minh Tuấn – ĐH Quốc Gia TP HCM – Trường ĐH Quốc Tế - NXB Thống kê...
 • 30
 • 387
 • 2

Báo cáo " PHƯƠNG PHÁP XỬ THỐNG CỔ ĐIỂN CHO HỆ SỐ PHÁT THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI TRUNG BÌNH TOÀN PHƯƠNG " pptx

Báo cáo
... sinh, tình hình quản chất thải chủ nguồn thải Nếu thông tin đƣợc cho đáng tin cậy rút ― hệ số phát thải chất thải Những hệ số phát thải chất thải thể lƣợng chất thải tiêu biểu phát sinh nhân công ... nhiều hệ số phát thải từ nhà máy hệ số phát thải trung bình ngành nghề gần với giá trị thực tế Việc xử sai số theo phƣơng pháp trung bình toàn phƣơng nhằm đánh giá loại trừ sai số ngẫu nhiên hệ ... dựng hệ số phát thải nhƣ sau : (1) Thu thập số liệu có sẵn, khảo sát bổ sung tình hình phát thải chất thải rắn công nghiệp nguy hại nhà máy (2) Thống số liệu xây dựng hệ số phát thải cho nhà...
 • 8
 • 381
 • 1

Báo cáo " PHƯƠNG PHÁP XỬ THỐNG CỔ ĐIỂN CẢI TIẾN CHO HỆ SỐ PHÁT THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI TRUNG BÌNH " docx

Báo cáo
... toán hệ số phát thải chất thải nguy hại trung bình theo phương pháp thống cổ điển sở nguồn liệu chuẩn hoá Việc so sánh kết tính toán hệ số phát thải chất thải nguy hại trung bình theo phƣơng pháp ... xác định hệ số phát thải chất thải nguy hại trung bình theo giá trị trung bình toàn phƣơng Nhìn chung, hệ số phát thải chất thải nguy hại trung bình xác định theo phƣơng pháp thống cổ điển sở ... trị hệ số phát thải chất thải nguy hại trung bình (cổ điển) xác định theo 02 phƣơng pháp xử thống khác biệt, rút số nhận xét nhƣ sau : - Trong 30 giá trị hệ số phát thải chất thải nguy hại...
 • 13
 • 398
 • 0

Ap dụng phương pháp phân tích kích hoạt nơtron dụng cụ (INAA) trên lò phản ứng và phương pháp xử thống đa biến trong nghiên cứu đặc trưng đa nguyên tố và xuất xứ của vật liệu khảo cổ đất nung thu thập từ một số khu di c

Ap dụng phương pháp phân tích kích hoạt nơtron dụng cụ (INAA) trên lò phản ứng và phương pháp xử lý thống kê đa biến trong nghiên cứu đặc trưng đa nguyên tố và xuất xứ của vật liệu khảo cổ đất nung thu thập từ một số khu di c
... dugc sii dung de xac dinh dien tich cua cac dinh rieng le Hoat eua mau thu dugc bang viec chia dien tich dinh cho thdi gian (TJ Do khong chac chan ciia dien tich dinh dugc xac dinh bang viec tinh ... muc dich thuc te cdng nhu dimg de lam frang tri Vdi cac dang dk set khac va cac dilu kien nung khac nhau, ngudi ta thu dugc dat nung, gom va sii Loai ngudi da phat hien cac thugc tinh huu ich cua ... dugc thiet lap tir cac mau gom chua ro nguon gdc (each tiep can thii II) Trong nghien ciiu chiing tdi sir dung ca hai each tiep can neu tren Chon lua cdc dia diem nghien cuu Dua fren cac tieu chi:...
 • 118
 • 428
 • 0

SỞ TOÁN HỌC CỦA CÁC PHÉP XỬ THỐNG TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA CÁC PHÉP XỬ LÝ THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
... KIẾM CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA CÁC PHÉP XỬ LÝ THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP Tp Hồ Chí Minh – 2010 MỤC LỤC Một số thuật ngữ ký hiệu Lời nói đầu Phần XỬ LÝ SỐ ... nghiên cứu viên am hiểu sở toán học phép xử số liệu nghiên cứu khoa học nông nghiệp, sách biên soạn Nội dung sách gồm hai phần: - Phần đầu phương pháp lấy mẫu, điều tra thu thập xử số liệu, ... cho thống sinh học đại Trong trình phát triển, thống sinh học không dừng lại việc mô tả, suy đoán mà trở thành môn khoa học tiêu chuẩn việc tính toán Trong lớn mạnh thống sinh học...
 • 370
 • 297
 • 1

Một số biện pháp bản nâng cao năng lực cán bộ công chức áp dụng quản rủi ro trong thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển quan cảng hải phòng

Một số biện pháp cơ bản nâng cao năng lực cán bộ công chức áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu vận tải bằng đường biển quan cảng hải phòng
... ỏp dng lnh vc qun ca c quan nh nc, nh c quan Hi quan, Thu, Ngõn hng Ri ro lnh vc hi quan cú th phõn chia thnh hai dng ch yu: ri ro khỏch quan v ri ro ch quan Ri ro khỏch quan c ỏnh giỏ qua ... qun ri ro hot ng ny, cỏc c quan hi quan trc ht phi xõy dng c: B tiờu qun ri ro, h thng phõn tớch ỏnh giỏ ri ro v cỏc bin phỏp x ri ro Cỏc tiờu qun l ri ro ch yu qun Nh nc v hi quan ... cn c quan tõm qun Cỏc ri ro ny cn c u tiờn qun khn cp - Ri ro cao: l nhng ri ro khụng th chp nhn v cn c quan tõm qun Cỏc ri ro ny cn c xp vo c u tiờn - Ri ro trung bỡnh: l nhng ri ro...
 • 85
 • 92
 • 0

Giải thích những kết quả xử thống trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu.doc

Giải thích những kết quả xử lý thống kê trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu.doc
... tố TQM chất lượng đảm bảo chương trình chứng nhận ISO 9000 V - Giải thích kết xử thống việc kiểm định câu hỏi nghiên cứu Những tổ chức lấy làm mẫu khác ngành kinh doanh chủ yếu (từ sản ... tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung nghiên cứu xác định mức độ tác động nhân tố tổ chức học hỏi môi trường sáng tạo dựa tiếp thu nhân viên tham gia vào nghiên ... tổng thể giải thích nhân tố dự đoán cao xác định theo mô hình giảm mô hình giảm phù hợp so với mô hình đầy đủ? RQ8 : Các nhân tố từ môi trường sáng tạo, văn hóa tổ chức học hỏi giải thích phương...
 • 17
 • 780
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp (Kết quả xử thống kê)

Khóa luận tốt nghiệp (Kết quả xử lý thống kê)
... denotes a statistically significant difference Phụ Lục 4: Kết xử thống kê: Hiệu gây chết sâu xanh chế phẩm chứa Cypermethrin nồng độ xử 25% sau ngày One-Way Analysis of Variance ... -* denotes a statistically significant difference Phụ Lục 5: Kết xử thống kê: Hiệu gây chết sâu xanh số chế phẩm phối trộn dịch chiết nhân hạt xoan chịu hạn Cypermethrin...
 • 5
 • 515
 • 1

Bài giảng thống xây dựng bản

Bài giảng thống kê xây dựng cơ bản
... ỉåïc lỉåüng t lãû âãø ạp dủng cäng thỉïc cho ph håüp xạc âënh kêch cåỵ máùu (6) Láúy máùu thêch ỉïng:giai âoản ny chn máùu theo kêch thỉåïc â xạc âënh Kiãøm âënh thäúng kã ( kiãøm âënh máùu)...
 • 23
 • 960
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn xử lý thống kê bằng excelxử lý thống kê bằng excel 2007số lượng sinh viên thực hiện phép thử là 13 sinh viên xử lý thống kê spss ta có bảng sau xử lý thống kê bằng spssxử lý thống kê trong excelcách xử lý thống kê trong excelgiáo trình tự học excel 2007 căn bản nâng cao toàn tập bằng tiếng việtbài tập excel cơ bản nâng caogiáo trình tự học excel 2007 căn bản nâng cao toàn tậpxử lý số liệu thống kê bằng excel 2010xử lý số liệu thống kê bằng excelcách xử lý số liệu thống kê bằng excelphương pháp tổng hợp thống kê và xử lý số liệu bằng excel để phân tích các nhân tố đánh giá thực trạng thu gombảng thống kê lãi suất cơ bản năm 2011bảng thống kê lãi suất cơ bảnĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây