Kỹ thuật mã hoá khối

Đề thi kết thúc môn học kỹ thuật hóa thông tin

Đề thi kết thúc môn học kỹ thuật mã hóa thông tin
... 172.16.2.1 gateway Preferred 172.16.2.2 127.0.0.1 DNS Card Lan: nối gián tiếp máy PC01 & PC03 với thông qua Switch Card Cross: nối trực tiếp cặp máy PC01 với PC02 Trong mô hình IP 192.168.1.2 IP...
 • 3
 • 1,157
 • 5

Tài liệu liên quan kỹ thuật hóa

Tài liệu liên quan kỹ thuật mã hóa
... tích độ phức tạp tính toán c thuật toán kỹ thuật hoá khác Nó so sánh thuật toán hoá, kỹ thuật phát độ an toàn thuật toán Lý thuyết thông tin cho biết thuật toán hoá có th ể bị bại lộ Còn ... hệ mật đối xứng công khai 5.1 Hệ mật đối xứng Thuật toán đối xứng hay gọi thuật toán hoá cổ điển thuật toán mà khoá hoá tính toán từ khoá giải Trong nhiều trường hợp, khoá hoá ... toàn thuật toán phụ thuộc khoá, để lộ khoá nghĩa người hoá giải thông báo hệ thống hoá Sự hoá giải thuật toán đối xứng biểu thị : EK( P ) = C DK( C ) = P K1 Bản rõ K2 Bản Mã hoá...
 • 74
 • 654
 • 3

Kỹ thuật hóa Huffman với mô hình từ điển

 Kỹ thuật mã hóa Huffman với mô hình từ điển
... thût m họa Huffman â cọ nhiãưu ca í i ti ãún, cho â å ì i nhiãưu loải m Huffman khạc : m Huffman s ỉ í a â ä ø i (Modified Huffman code s), m Huffman cu û t (Truncated Huffman code s), m Huffman ... Huffman th ê c h ỉ ï n g (Adaptive Huffman code s) va ì m d ë c h Huffman (Shift Huffman code s) M Huffman âỉåüc D .Huffman âỉa chênh la ì m Huffman ténh I.1 M Huffman t é n h a C åí s å í ne ï ... m họa, âạng chụ nháút la ì m họa Huffman va ì m họa s äú hc Phỉång phạp m họa Huffman âỉåüc D.A Huffman Tr n Quang Minh KHOA CÄNG NGHÃÛTHÄNG TIN K thût m họa Huffman vå ïi mä hçnh tỉì âi ãø n...
 • 64
 • 310
 • 5

Kỹ thuật hóa thụ cảm

Kỹ thuật mã hóa thụ cảm
... dựa lược đồ hóa (mã hóa theo nhận thức) Mức độ phức tạp hóa giải tuỳ thuộc vào lớp Sau hình ảnh cho thấy tỉ số nén mà ta cần phải đạt tới 100% chất lượng CD với hóa giải khác Trang ... ứng dụng chuẩn MP3 CHƯƠNG III: MÃ HÓA THỤ CẢM I CƠ SỞ ÂM TÂM LÝ Các thuật toán hoá thụ cảm dựa mô hình tiếp nhận âm để tối ưu hiệu qủa hoá Đó tai người , cảm nhận âm bò ảnh hưởng tính chất ... Lượng tử hóa phi tuyến :Bộ lượng tử hóa lớp nâng lối vào lên ¾ lượng trứơc lượng tử hóa để cung cấp tỉ số tín hiệu nhiễu (SNR) cao • hóa entropy giá trò liệu : Lớp sử dụng Huffman để hóa...
 • 73
 • 502
 • 5

Kỹ thuật hóa thụ cảm

Kỹ thuật mã hóa thụ cảm
... kỹ thuật hoá âm • Phân tích trình hóa mpeg layer • Phân tích trình giải mpeg layer • Viết chương trình giải tập tin MPEG-1 Layer III, phát lại loa PHẦN II : TÌM HIỂU KỸ THUẬT MÃ HÓA ... mẫu tần số hóa • Chiều dài phụ thuộc tốc độ bit chứa header liệu phụ • Ví dụ việc quản lý liệu sau : d Dữ liệu phụ : • Do người dùng đònh nghóa, không cần thiết giải QUÁ TRÌNH MÃ HÓA: Ví dụ ... chương trình giải tập tin MPEG-1 Layer III, phát lại loa PHẦN II : TÌM HIỂU KỸ THUẬT MÃ HÓA THỤ CẢM MÃ HÓA BĂNG PHỤ • Tín hiệu Audio cho vào băng lọc gồm M mạch lọc thông dãi chiếm đầy phổ tần...
 • 15
 • 277
 • 0

nghiên cứu kỹ thuật hóa khóa công khai cài đặt thuật toán hóa và giải bằng kỹ thuật hóa công khai

nghiên cứu kỹ thuật mã hóa khóa công khai cài đặt thuật toán mã hóa và giải mã bằng kỹ thuật mã hóa công khai
... hóa giải tin điện tử Khóa công khai khóa bí mật có liên hệ toán học với nhau; nguyên tắc, khóa đƣợc suy từ khóa ngƣợc lại; nhiên việc tính toán để tìm khóa bí mật từ khóa công khai ngƣời ... thi Mỗi khóa đảm nhận chức trái ngƣợc Khóa bí mật đƣợc sử dụng để ký giải thông điệp hay tài liệu, khóa công khai dùng để kiểm tra xác thực chữ ký hóa thông tin Khác với kỹ thuật hoá ... hóa khóa công khai sử dụng thuật toán RSA - thuật toán có khả giải triệt để yêu cầu mô hình trao đổi thông tin bảo mật PHƯƠNG PHAP MA HOA KHOA CÔNG KHAI ́ ̃ ́ ́ 2.1 Khái niệm Phƣơng pháp mã...
 • 5
 • 695
 • 7

Tài liệu liên quan kỹ thuật hóa - Mở đầu

Tài liệu liên quan kỹ thuật mã hóa - Mở đầu
... by Share-Book.com Với mong muốn phục vụ thông tin truyền mạng nguyên v luận văn em nghiên cứu số khái niệm ẹn, hoá thông tin, phương pháp hoá thông tin RSA xây dựng thư viện hàm hoá phục ... ững phần trình bày luận văn bao gồm vấn đề sau : Chương I Cơ sở toán học Chương II Mật Chương III Hệ hoá RSA Chương IV Mô hình Client/Server Chương V Xây dựng hàm thư viện Trang ...
 • 2
 • 163
 • 0

Tài liệu Đề tài: TÌM HIỂU KỸ THUẬT HÓA DES TRONG HỆ THỐNG BẢO MẬT THÔNG TIN potx

Tài liệu Đề tài: TÌM HIỂU KỸ THUẬT MÃ HÓA DES TRONG HỆ THỐNG BẢO MẬT THÔNG TIN potx
... DUNG hóa bảo mật thông tin Mật khối DES Đánh giá DES 6/12/2013 Xây dựng chương trình mô thuật toán DES MÃ HÓA TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN Bảo mật thông tin tập hợp kỹ thuật, chế…để bảo vệ ... khóa sử dụng  Dựa vào thuật toán  Dựa vào cách xử lý đầu vào Trong nội dung tìm hiểu, ta đề cập đến hệ thống sử dụng kỹ thuật hóa DES, hệ thống khóa bí mật, khối đối xứng 6/12/2013 MẬT ... đặc trưng thông tin hõa giải pháp hữu hiệu thông dụng sử dụng lĩnh vực bảo mật thông tin Quá trình hóa giải 6/12/2013 Phân loại hệ thống hóa Có nhiều cách để phân loại hệ thống: ...
 • 22
 • 559
 • 6

KỸ THUẬT HÓA pdf

KỸ THUẬT MÃ HÓA pdf
... SHA-2 512  © 2011, Vietnam-Korea F Các giải thuật hóa  Giải thuật hóa đồng bộ/đối xứng (Symmetric) Sử dụng khóa để hóa giải  Sơ đồ hóa song ánh  m∈M k∈K plaintexts keys Ek encryption ... dùng để hóa giải khác  Có loại khóa    Khóa bí mật (Private key): giữ riêng Khóa công khai (Public key): đưa công cộng © 2011, Vietnam-Korea F Các giải thuật hóa  Giải thuật hóa ... AES-128, hóa thực qua 10 round sử dụng thuật toán Rijdael xuất AES 128 bit © 2011, Vietnam-Korea F Các giải thuật hóa  Giải thuật hóa không đồng bộ/không đối xứng (Asymmetric) Khóa dùng...
 • 50
 • 569
 • 2

Kỹ thuật hóa nguồn và ghép kênh

Kỹ thuật mã hóa nguồn và ghép kênh
... 4: hóa kênh truy n Chương 5: ng b kênh truy n Chương 6: Ghép kênh a truy c p Chương 7: Kĩ thu t tr i ph Chương 8: hóa ngu n Chương 9: K thu t hóa gi i d li u Chương 10: Kh o sát kênh ... c(tt) Chương 8: hóa ngu n 8.0 Bi n i A/D,D/A 8.1 L y m u,Lư ng t hóa 8.2 i u ch xung 8.3 hóa kh i (Block coding) 8.4 hóa ngu n cho d li u s 8.4.1 hóa Huffman 8.4.2 hóa run-length ... c(tt) Ghép kênh a truy nh p 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 Các k thu t a truy c p /ghép kênh a truy c p, ghép kênh theo t n s FDMA a truy c p, ghép kênh theo th i gian TDMA a truy c p phân chia theo mã...
 • 99
 • 313
 • 0

Kỹ thuật hóa và ghép kênh

Kỹ thuật mã hóa và ghép kênh
... 4: hóa kênh truy n Chương 5: ng b kênh truy n Chương 6: Ghép kênh a truy c p Chương 7: Kĩ thu t tr i ph Chương 8: hóa ngu n Chương 9: K thu t hóa gi i d li u Chương 10: Kh o sát kênh ... 4: hóa kênh truy n Chương 4: hóa kênh truy n(tt) Block Code message Khoa CNDT-BM Vi n Thông codeword 27/112 Bài gi ng môn C S Vi n Thông Chưng 4: hóa kênh truy n Chương 4: hóa kênh ... tr ng (AWGN) suy hao (fading) g i hóa kênh Khoa CNDT-BM Vi n Thông 5/112 Bài gi ng môn C S Vi n Thông Chương 4: hóa kênh truy n(tt) hóa kênh g m lo i d ng sóng Bi n i d ng sóng thành...
 • 112
 • 261
 • 0

TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT HÓA ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HÓA KHÓA CÔNG KHAI VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÁC THỰC CHỬ ĐIỆN TỬ

TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT MÃ HÓA ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÁC THỰC CHỬ KÝ ĐIỆN TỬ
... kiện độ dài khóa đủ lớn Thuật toán RSA có hai khóa: khóa công khai (hay khóa công cộng) khóa bí mật (hay khóa cá nhân) Mỗi khóa số cố định sử dụng trình hóa giải Khóa công khai công bố rộng ... thư Trong ví dụ này, hộp với khóa mở đóng vai trò khóa công khai, chìa khóa khóa bí mật Chương 9: Quy trình hóa RSA Khởi tạo khóa Mỗi người sử dụng cặp khóa công khai – riêng sau a Chọn số nguyên ... data_out CHƯƠNG 12: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÁC THỰC CHỬ KÝ ĐIỆN TỬ Với phát triển mạng Internet nay, doanh nghiệp nhanh chóng nhận thấy lợi ích việc sử dụng mạng...
 • 30
 • 508
 • 1

LUẬN VĂN KỸ THUẬT HÓA TIẾNG NÓI

LUẬN VĂN KỸ THUẬT MÃ HÓA TIẾNG NÓI
... trị xấp xỉ tiếng nói ban đầu từ dòng bít thu đợc hoá phát tiếng nói Thu giải tiếng nói Hình 6: Sơ đồ khối hệ thống lu trữ truyền tiếng nói + Khung khung con: Trong hoá tiếng nói, để nâng ... tích kỹ mục sau Các thành phần hoá tiếng nói: a Một số khái niệm + Bộ hoá tiếng nói, hay gọi đầy đủ tên Bộ hoá giải tiếng nói, (speech coder) hay (speech codecs) bao gồm khối hoá ... hình Hầu hết thuật toán hoá tiếng nói vào tạo tiếng nói với tốc độ hoá thấp trung bình từ 0.5 đến bít mẫu tơng đơng đến 16 kilô bít giây Hình vẽ sau nêu kỹ thuật hoá tiếng nói phổ biến...
 • 76
 • 193
 • 0

Đồ án an toàn mạng và bảo mật mạng kỹ thuật hóa

Đồ án an toàn mạng và bảo mật mạng kỹ thuật mã hóa
... chuỗi hoá bị dịch ngược lại Người ta chứng minh rằng, chuỗi hoá ánh xạ chuỗi chưa hoá nhập vào ; có nghĩa mật hoá chuỗi An toàn mạng hoá Page ngược lại Các thuật toán hoá ... Là thuật toán hoá giải khoá (key) dùng cho việc hoá giải có quan hệ ràng buộc với (về mặt toán học) Hạn chế hoá đối xứng trao đổi, khoá phải bên nắm giữ, việc bảo vệ an toàn ... ID); (ii) Cấp độ bảo mật thuật toán bảo mật áp dụng cho SSL; (iii) Độ dài khoá (key length) sử dụng cho lược đồ hoá thông tin An toàn mạng hoá Page 13 IV Các công cụ hoá BitLocker:...
 • 14
 • 238
 • 0

Xem thêm