Nghiên cứu chọn lọc một số dòng keo lai tự nhiên (Acacia mangium x a. auriculiformis) sinh trưởng nhanh cho trồng rừng.

nghiên cứu chọn lọc một số dòng ngan giá trị kinh tế cao

nghiên cứu chọn lọc một số dòng ngan giá trị kinh tế cao
... lng ngan chn cỏ th Khi lng ngan chn cỏ th CV p lc chn lc Ly sai chn lc S lng ngan qun th Khi lng ngan qun th CV S lng ngan chn cỏ th Khi lng ngan chn cỏ th Cv p lc chn lc Ly sai chn lc S lng ngan ... nhiu dũng ngan cao sn khỏc nhau: Ngan R51 mu lụng trng, ngan trng lỳc 84 ngy tui cú lng 4,65 kg, ngan mỏi lỳc 70 ngy tui t 2,5 kg T l tht x: 66-68% Tiờu tn thc n/kg tng lng: 2,75 kg Ngan sinh ... truyn cao (0,73), vỡ vy chn lc nõng cao lng c th ngan l cú hiu qu Saviski.V (1990) [48] ó chn lc dũng ngan: Ngan trng ca c, ngan trng Phỏp dũng trng v dũng mỏi, ngan nõu Phỏp Sau th h chn lc, hiu...
 • 90
 • 321
 • 0

Nghiên cứu chọn lọc một số tính trạng năng suất của thỏ New Zealand White (NZW) nuôi tại trại thỏ VIGOVA, Đồng Nai

Nghiên cứu chọn lọc một số tính trạng năng suất của thỏ New Zealand White (NZW) nuôi tại trại thỏ VIGOVA, Đồng Nai
... Key words: Selection, New Zealand White rabbits, productive traits Nghiên c u ch n l c m t s tính tr ng su t c a th New Zealand White (NZW) ni t i tr i th gi ng VIGOVA, Đ ng Nai Dương Xn Tuy n, ... trung tâm nghiên cứu thỏ Sơn Tây (Hà Tây), sở gia ph , ngoại hình khối lượng thể 150 ngày tuổi, tiến hành phân thành nhóm làm đàn ngun li u h t nhân, ghép gia đình, lập gia phả, chọn lọc, nhân ... Thỏ đánh số cá thể, mã s (code) g n vào t ng l ng th th hi n đư c: Th h , dòng, gi i tính, gia đình cá th Th h xu t phát dòng đực có 10 gia đình dòng có 20 gia đình Mỗi gia đình có đực Số thỏ...
 • 10
 • 76
 • 0

Nghiên cứu chọn lọc một số giống sắn mới có tiềm năng cho năng suất cao, chất lượng tốt tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu chọn lọc một số giống sắn mới có tiềm năng cho năng suất cao, chất lượng tốt tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
... lọc số giống sắn tiềm cho suất cao, chất lượng tốt huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nhằm lựa chọn giống sắn suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho thực tiễn ... khối lượng củ/gốc cao suất củ tươi cao Năng suất dòng, giống sắn thể bảng 3.8 3.5 Năng suất chất lƣợng dòng, giống sắn thí nghiệm 3.5.1 Năng suất dòng, giống sắn thí nghiệm Bảng 3.8: Năng suất ... học = Năng suất củ tươi + Năng suất thân - Năng suất củ khô = Năng suất củ tươi x Tỷ lệ chất khô - Năng suất tinh bột = Năng suất củ tươi x Tỷ lệ tinh bột - Chỉ số thu hoạch (HI): Năng suất củ...
 • 68
 • 261
 • 1

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng ngan giá trị kinh tế cao

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng ngan giá trị kinh tế cao
... giống, việc nghiên cứu chọn lọc tạo số dòng ngan giá trị kinh tế cao Việt Nam cấp thiết trớc mắt nh lâu dài với mục tiêu: Chọn tạo dòng ngan V5 (dòng trống V51; dòng mái V52); dòng ngan V7 (dòng trống ... trớc chọn lọc 46,9 quả, sau chọn lọc 50,57 Ngan V72 chọn lọc theo hớng suất trứng cao, trớc chọn lọc là: 47,51 quả, sau chọn lọc 58,29 tăng: 10,78 quả, cờng độ chọn lọc 2,15 3.3 Chọn lọc tạo dòng ... trống x Mái dòng trống Trống dòng mái x Mái dòng mái TH Trống dòng trống x Mái dòng trống TH X Dòng trống (VS1) Dòng mái (VS2) Thơng phẩm (VS) 2.2.2 Các bớc tạo dòng Bớc 1: Chọn lọc nguyên...
 • 15
 • 182
 • 0

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng tạm bội ở cây ăn quả có múi

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng tạm bội ở cây ăn quả có múi
... ây, v y, nhi u v n ph i nghiên c u ti p Do ó, phát huy th m nh ngu n gen múi th tr ng tiêu th qu múi, n c ta c n t p trung cho nghiên c u c i t o gi ng múi c s n, u th phát tri n nh ... qu múi không h t (ii) K t qu tài ã ch n c dòng cam Sành dòng b i tam b i sinh tr ng kh e, nhi m sâu b nh, ó dòng b i tam b i ghép m t lên b i chua tu i ã hoa k t qu không h t Qu d ... ng g m dòng cam Sành tam b i CS.05.03 d ng tán th a hình ch i x , dòng cam Sành CS.06.02 d ng tán dày hình c u, dòng cam Sành CS.06.12 d ng tán hình dù, dòng cam Sành CS.07.01 d ng...
 • 27
 • 285
 • 1

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chọn tạo một số dòng tam bội ở cây ăn quả có múi

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chọn tạo một số dòng tam bội ở cây ăn quả có múi
... múi nước ta 11 1.3 NGHIÊN CỨU TẠO CÂY ĂN QUẢ CÓ MÖI KHÔNG 12 HẠT TRÊN THẾ GIỚI VÀ NƢỚC TA 1.3.1 Tình hình nghiên cứu ăn múi giới 12 1.3.1.1 Các phương pháp nghiên cứu chọn tạo ăn múi ... tra mức bội thể ăn múi 29 1.3.2 Nghiên cứu ăn múi nƣớc ta 30 1.3.3 Giới thiệu số giống ăn múi trồng phổ 36 biến nƣớc ta 1.4 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC QUAN TRỌNG CÂY 39 ĂN QUẢ CÓ MÖI ... 77 Sành tam bội chọn tạo năm 2011 3.1.3.2 Nghiên cứu số đặc điểm hình thái dòng bưởi tam 80 bội chọn tạo năm 2011 3.2 Chọn lọc đánh giá đặc điểm nông sinh học dòng 85 cam Sành, bƣởi tam bội nhà...
 • 235
 • 290
 • 1

Nghiên Cứu Chọn Lọc Một Số Giống Sắn Mới Có Tiềm Năng Cho Năng Suất Cao, Chất Lượng Tốt Tại Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú

Nghiên Cứu Chọn Lọc Một Số Giống Sắn Mới Có Tiềm Năng Cho Năng Suất Cao, Chất Lượng Tốt Tại Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú
... lọc số giống sắn tiềm cho suất cao, chất lượng tốt huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nhằm lựa chọn giống sắn suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho thực tiễn ... dòng, giống sắn thí nghiệm huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 40 vii Bảng 3.7: Các yếu tố cấu thành suất 11 dòng, giống sắn thí nghiệm huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 44 Bảng 3.8: Năng suất ... 11 dòng, giống sắn thí nghiệm huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 36 Bảng 3.5: Tuổi thọ 11 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 38 Bảng 3.6: Một số đặc điểm...
 • 67
 • 195
 • 0

nghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku, gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7, xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng

nghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku, gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7, xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng
... s dòng lúa mang gen lùn Daikoku, gen tương h p r ng gen kháng b nh b c Xa7, Xa21 ch n t o gi ng lúa lai hai dòng ñã ñư c th c hi n t năm 2006 ñ n 2010 Trư c h t xin chân thành c m ơn quan nghiên ... th c ti n ñó, ti n hành ñ tài: Nghiên c u ng d ng m t s dòng lúa mang gen lùn Daikoku, gen tương h p r ng gen kháng b c Xa7, Xa21 ch n t o gi ng lúa lai hai dòng Trư ng ð i h c Nông Nghi p ... 3.3.4 S d ng dòng R50 ch n t o gi ng lúa lai hai dòng 114 3.4 Kh o nghi m gi ng lúa lai hai dòng tri n v ng Vi t Lai 75, Vi t Lai 50 117 3.4.2 Kh o nghi m gi ng lúa lai hai dòng Vi t Lai 50 124...
 • 196
 • 426
 • 2

Nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu, xác định nhu cầu dinh dưỡng khoáng (N,p,k) và chế độ nước của một số dòng keo lai và bạch đàn urophylla ở giai đoạn vườn ươm và rừng non " docx

Nghiên cứu khoa học
... Keo lai tuổi rừng non, cần bón lân cho rừng đủ, lúc keo lai có nấm cộng sinh có khả cố định đạm tự Vì để tiết kiệm chi phí nên bón lân cho keo lai rừng b Đối với Bạch đàn Urophylla Với Bạch đàn ... tiến hành tháng Keo lai tháng Bạch đàn Urophylla tháng thứ bạch đàn có chiều cao từ 35 - 50cm, Keo lai đến tháng thứ đạt từ 35 - 45cm a Đối với Keo lai Sinh trởng Keo lai chế độ tới nớc thể khác ... phân rừng cho Keo lai Bạch đàn Urophylla sở rừng môi trờng rừng công nghiệp Đại Lải cho thấy công thức bón thúc 200g NPK (1:2:1) tự phối trộn vào đầu năm thứ hiệu cho loại rừng Keo lai Bạch đàn...
 • 8
 • 412
 • 1

Nghiên cứu nhân giống và khảo nghiệm một số dòng keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

Nghiên cứu nhân giống và khảo nghiệm một số dòng keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy
... vật liệu ban đầu 2.1 lai 20 nghiên 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: 2.2.1 Vật liệu nghiên cứu (KL2, KLTA3 (ĐC) KL20) nghiên cứu Tên loài Tên dòng ( Keo) Keo lai (AM) AM (ĐC) Keo lai( AM) KL2 Keo lai( AM) ... Nông thôn công nhận ba giống keo lai KL2, KL20 KLTA3 tập thể cán Trung tâm nghiên cứu cứu nguyên liệu giấy Viện nghiên cứu nguyên liệu giấy chọn tạo giống tiến kỹ thuật Đây giống thích hợp cho trồng ... 6(ĐC) Keo lai( AM) AM 7(ĐC) Keo lai( AM) AM 8(ĐC) Keo lai( AM) AM 9(ĐC) Keo lai( AM) KLTA3 Keo lai( AM) KL20 Keo lai( AM) AM 12(ĐC) 10 Keo lai( AM) AM 14(ĐC) 10 11 Keo lai( AM) AM 17(ĐC) 11 12 Keo...
 • 77
 • 226
 • 0

Nghiên cứu đánh giá một số dòng lúa triển vọng trên đất văn lâm hưng yên

Nghiên cứu đánh giá một số dòng lúa triển vọng trên đất văn lâm  hưng yên
... b c - ðánh giá nh hư ng c a n n phân bón khác ñ n dòng lúa tri n v ng 1.2.2 Yêu c u - Theo dõi ñ c ñi m nông sinh h c su t c a dòng lúa m i - ðánh giá m c ñ nhi m sâu b nh c a dòng lúa ñi u ki ... ñi m ñòng c a dòng lúa thí nghi m v Xuân 2010 58 4.4 ð c ñi m thân c a dòng lúa thí nghi m v Xuân 2010 4.5 M t s ñ c ñi m hình thái c a dòng lúa thí nghi m v Xuân 2010 4.6 69 ðánh giá kh kháng ... a ru ng lúa Do ñó, vi c ch n t o s d ng gi ng lúa có su t cao, n ñ nh, kháng b nh b c phương pháp kinh t hi u qu nh t T nh ng lý trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u ñánh giá m t s dòng lúa tri...
 • 131
 • 230
 • 0

Nghiên cứu thích ứng một số tổ hợp lai cà chua trồng trái vụ sớm thu đông và vụ muộn xuân hè tại hoành bồ quảng ninh

Nghiên cứu thích ứng một số tổ hợp lai cà chua trồng trái vụ sớm thu đông và vụ muộn xuân hè tại hoành bồ quảng ninh
... xuân Trên ñ t lúa: Lúa xuân - ñ u tương thu - chua thu ñông ho c rau xuân - lúa mùa v - chua ñông xuân Trên ñ t chuyên màu: chua xuân hè- rau thu - rau ñông xuân Trư ng ð i h c ... p lai chua nhóm qu nh v thu ñông 2009 4.8.b T l ñ u qu c a t h p lai chua nhóm qu nh 72 v xuân 2010 72 4.9 S qu l n/cây t h p lai chua qu l n 88 4.10 Kh i lư ng TB qu l n t h p lai ... p lai chua nhóm qu l n v xuân 2010 4.6.a 65 ð ng thái tăng trư ng s c a t h p lai chua nhóm qu nh v thu ñông 2009 4.6.b 67 ð ng thái tăng trư ng s c a t h p lai chua nhóm qu nh v xuân...
 • 155
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chọn lọc tạo hai dòng vịt cao sản sm tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyênđoạn nghiên cứu đề xuất một số biện pháp tâm lý giáo dục nhằm làm hạn chế xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học tập ở học sinh đầu tiểu họcnghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho người họchoàn thiện và nghiên cứu triển khai một số chính sách mới từ công ty fptmột số loại keo dán tự nhiênchọn lọc các dòng vô tính keo là tràm acacia auriculiforis có năng suất chất lượng cao cho trồng rừng một số tỉnh phía bắcnghien cuu ung dung mot so bai tap nham tuyen chon van dong vien cho doi tuyen bong daphan i nghien cuu chon loc nhan thuan nang cao nang suat va chat luong mot so giong gia cam trong nuoc va nhap noi tao cac to hop lai nham phat trien chan nuoi trong nong ho giai doan 1996 2000nghiên cứu ứng dụng một số chủng nấm cộng sinh mycorrhiza để làm tăng hiệu quả xử lý ô nhiễm as trong đất của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 9luận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhluận văn công nghệ thực phẩm nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm nghêu đóng hộpluận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn 1000m cho nam học sinh khối 11 trường thpt quảng xương thanh hoánghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích môn nháy xa ưỡn thân cho nam học sinh thptnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa lai trở lại có nguồn gốc từ cặp bố mẹ khang dân 18 và đs1 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghien cuu ung ung mot so bai tap nham tuyen chon vdv bong dachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học