Sản xuất kinh doanh nước sạch tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một thành viên kinh doanh nước sạch thái nguyên

iải pháp phát triển sản xuất kinh doanh nước sạch tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một thành viên kinh doanh nước sạch Thái Nguyên.pdf

iải pháp phát triển sản xuất kinh doanh nước sạch tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một thành viên kinh doanh nước sạch Thái Nguyên.pdf
... Công tình hình SXKD ngày phát triển, Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ Nhà nước Công ty Cấp nước Bắc Thái 36 đổi tên thành Công ty Cấp nước Thái Nguyên từ năm 1997 đến năm 2005 Hiện tại, Công ty ... thành viên Kinh doanh nước Thái Nguyên Chương 3: Các giải pháp chủ yếu phát triển SXKD nước Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... Phát triển sản xuất kinh doanh nước a/ Sự cần thiết sản xuất kinh doanh nước - Phù hợp với phát triển xã hội - Mở rộng thị trường tiêu thụ nước sạch, tăng cao lợi ích kinh tế, định trì, tồn phát...
 • 109
 • 309
 • 2

Giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh nước sạch tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch thái nguyên

Giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh nước sạch tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch thái nguyên
... viên Kinh doanh nước Thái Nguyên Chương 3: Các giải pháp chủ yếu phát triển SXKD nước Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... chung Công ty 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển Công ty 2.1.1.1 Vị trí địa lý, địa hình Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước Thái Nguyên nằm địa bàn trung tâm thành phố Thái Nguyên, ... Công tình hình SXKD ngày phát triển, Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ Nhà nước Công ty Cấp nước Bắc Thái 36 đổi tên thành Công ty Cấp nước Thái Nguyên từ năm 1997 đến năm 2005 Hiện tại, Công ty...
 • 109
 • 483
 • 2

Đề tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN pdf

Đề tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN pdf
... trạng SXKD nước Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước Thái Nguyên Chương 3: Các giải pháp chủ yếu phát triển SXKD nước Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước Thái Nguyên Số hóa Trung ... Nhật NMN : Nhà máy nước NXB : Nhà xuất TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SXKD : Sản xuất kinh doanh WB : Ngân hàng Thế giới Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên kinh doanh nước Thái Nguyên Số hóa Trung ... Công tình hình SXKD ngày phát triển, Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ Nhà nước Công ty Cấp nước Bắc Thái 36 đổi tên thành Công ty Cấp nước Thái Nguyên từ năm 1997 đến năm 2005 Hiện tại, Công ty...
 • 109
 • 370
 • 1

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 10 pps

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 10 pps
... Qua nghiên cứu đề tài Giải pháp phát triển SXKD nước Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước Thái Nguyên Người viết thấy rằng, Công ty Doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm đặc biệt, có thị ... 91 doanh thu thu Công ty có khoản nợ vay đầu tư lớn tỷ lệ thất thoát nước cao chưa có biện pháp khống chế hữu hiệu Vậy, để phát triển sản xuất kinh doanh quy mô phạm vi hoạt động Công ty cần ... lượng sống từ làm tăng lên vị Công ty Thực phương án trả nợ lãi vay cách nghiêm túc hiệu Ba nhóm giải pháp đây, giải số vấn đề sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Công ty chưa tìm ra, chưa đánh...
 • 10
 • 244
 • 0

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 9 doc

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 9 doc
... triển sản xuất kinh doanh địa bàn thành phố nhƣ huyện tỉnh Thái Nguyên 3.3.1.1 Căn đề xuất giải pháp Hiện tại, công suất nước khai thác NMN nước Tích Lương đạt 80% công suất thiết kế, với giải pháp ... nước tỉnh Thái Nguyên, tác giả nhận thấy để Công ty tăng trưởng ổn định phải tổ chức lại Năm 2006, Công ty tổ chức, xếp chuyển đổi thành Công ty TNHH thành viên kinh doanh nước Thái Nguyên chịu ... hàng công ty cần nỗ lực không ngừng để phát triển sản xuất kinh doanh Ngoài Công ty cần hướng tới lượng khách hàng khu vực thị trấn, thị tứ địa bàn tỉnh Thái Nguyên để mở rộng sản xuất tiêu thụ sản...
 • 11
 • 194
 • 0

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 8 ppt

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 8 ppt
... lên 3.3 Một số giải pháp nhằm phát triển SXKD nƣớc cho Công ty TNHH thành viên kinh doanh nƣớc Thái Nguyên Từ thực trạng SXKD nước Công ty để phát triển SXKD nước sạch, cần có giải pháp hữu hiệu ... nhập với kinh tế Thế giới Công ty dần bước chuyển đổi mô hình Công ty từ Công ty Cấp nước sang Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước Thái Nguyên tiến tới Công ty Cổ phần gắn trách nhiệm người ... O 2: Mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thấp S 3: Tài nguyên nước dồi trình độ công nghệ T 2: Giá thành sản xuất cao S 4: Duy trì khách hàng có O 3: Các dự án đầu tư phát triển kinh tế T 3: Nguồn nước...
 • 11
 • 231
 • 0

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 7 pdf

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 7 pdf
... 2 .72 2 .78 8 .79 0 2 .72 2 .78 8 .79 0 2 .72 2 .78 8 .79 0 2 .72 2 .78 8 .79 0 2 .72 2 .78 8 .79 0 2 .72 2 .78 8 .79 0 2 .72 2 .78 8 .78 9 2 .72 2 .78 8 .78 9 2 .72 2 .78 8 .79 0 2 .72 2 .78 8 .79 0 2 .72 2 .78 8 .78 9 2 .72 2 .78 8 .78 9 2 .72 2 .78 8 .78 9 2 .72 2 .78 8 .78 9 ... 79 .184.955.161 78 .881.266 .75 1 78 .568.300.660 78 .245 .77 3.455 77 .913.393.044 77 . 570 .858.412 77 .2 17. 859.3 47 76.854. 076 .160 76 . 479 . 179 .3 97 76.092.829.538 75 .694. 676 .691 75 .284.360. 274 74 .861.508.691 74 .425 .73 8.992 ... thoát ĐVT: 1.000 m3/năm 2.4 Phân tích, đánh giá tình hình SXKD nƣớc Công ty 2.4.1 Kết sản xuất kinh doanh nƣớc Công ty 2.4.1.1 Kết sản xuất kinh doanh nước Kết sản xuất kinh doanh nước Công ty năm...
 • 11
 • 133
 • 0

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 6 pptx

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 6 pptx
... (Nguồn Công ty TNHH thành viên kinh doanh nước Thái Nguyên) 2.3.1.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc sản xuất nước Việc sản xuất nước toàn Công ty chưa đạt công suất thiết kế nhiều nguyên nhân nh : ... 13.852 - 69 , 26 - 6. 148 20 06 20.000 16. 577 - 17,11 - 3.423 (Nguồn Công ty TNHH thành viên kinh doanh nước Thái Nguyên) - Sản lƣợng nƣớc sản xuất NMN Sông Công: Do đường ống, hệ thống cấp nước NMN ... 4.294.800 4.9 86. 720 5. 967 .720 NMN Sông Công 1.252.800 1.257.840 1. 260 .000 1.403 .64 0 Chỉ tiêu Sản lƣợng sản xuất ngày đêm (m3/ngày đêm) 20 06 (Nguồn Công ty TNHH thành viên kinh doanh nước Thái Nguyên) ...
 • 11
 • 127
 • 0

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 5 pot

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 5 pot
... đổi tên thành Công ty Cấp nước Thái Nguyên từ năm 1997 đến năm 20 05 Hiện tại, Công ty quản lý khai thác nhà máy sản xuất nước: Túc Duyên, Tích Lương Sông Công, có phận sản xuất kinh doanh ngành ... biến Công ty 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty Công ty nhiệm vụ SXKD sản phẩm nước cho đối tượng tiêu dùng sản phẩm địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ngoài ra, Công ty thực thi công, lắp đặt công ... dụng nước lên cao 2.1.2 Tổ chức máy quản lý lao động Công ty 2.1.2.1 Cơ cấu máy tổ chức, quản lý Công ty Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước Thái Nguyên, tính đến thời điểm năm 2006 doanh...
 • 11
 • 113
 • 0

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 4 doc

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 4 doc
... trạng SXKD nước Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước Thái Nguyên từ năm 2002 - 2006 xu hướng phát triển SXKD để từ đưa giải pháp phát triển SXKD nước Sự xác kết dự báo mang đến thành công hay ... dụng nước sạch, từ phát triển SXKD nước - Tình hình SXKD nƣớc sạch: Tỉnh Thái Nguyên có đơn vị cấp nước: +/ Công ty TNHH thành viên kinh doanh nƣớc Thái Nguyên: Là đơn vị cấp nước lớn tỉnh, trực ... cần giải - Thực trạng sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Công ty đáp ứng nhu cầu khách hàng hay chưa? - Sản lượng nước sản xuất có tương ứng với sản lượng nước tiêu thụ hay không? Lý tìm giải pháp...
 • 11
 • 163
 • 0

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 3 potx

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 3 potx
... thành nhược điểm mang lại hiệu kinh tế cao 1.1.2.5 Phát triển sản xuất kinh doanh nước a/ Sự cần thiết sản xuất kinh doanh nước - Phù hợp với phát triển xã hội - Mở rộng thị trường tiêu thụ nước ... có trách nhiệm với tình hình sản xuất thân doanh nghiệp mình, tìm biện pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để đứng vững thị trường tồn tại, phát triển - SXKD theo hƣớng công ... cầu việc phát triển SXKD theo pháp luật Nhà nước Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có sân chơi lành mạnh việc sản xuất kinh doanh có...
 • 11
 • 177
 • 0

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 2 doc

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 2 doc
... chương sau: Chương 1: Cơ sở khoa học phương pháp nghiên cứu đề tài Chương 2: Thực trạng SXKD nước Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước Thái Nguyên Chương 3: Các giải pháp chủ yếu phát triển ... 20 07 -20 10 Ý nghĩa khoa học luận văn Từ việc nghiên cứu thực trạng SXKD nước Công ty, đưa giải pháp thiết thực nhằm phát triển SXKD nước Công ty Bố cục Luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận Luận văn ... Sốt virus 20 03 7.090 175.039 1.0 62. 440 185. 529 28 . 728 20 04 6.5 32 159.193 1.031.7 12 169.3 42 31.198 20 05 6.0 32 131 .26 4 1.0 12. 114 166.748 27 .469 20 06 5.941 115.397 968.795 1 52. 359 27 .1 92 ( Nguồn...
 • 11
 • 97
 • 0

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 1 ppt

Luận văn : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN part 1 ppt
... tế Nhật NMN : Nhà máy nước NXB : Nhà xuất TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SXKD : Sản xuất kinh doanh WB : Ngân hàng Thế giới Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên kinh doanh nước Thái Nguyên Số hóa ... đề nước nước ……………………………… 1. 1.2 Một số vấn đề SXKD phát triển SXKD nước 13 1. 1.3 Cơ sở thực tiễn phát triển sản xuất kinh doanh nước 22 1. 2 Phương pháp nghiên cứu 29 1. 2 .1 Các câu ... sản xuất kinh doanh nước 70 3 .1. 2 Những chủ yếu nhằm phát triển sản xuất kinh doanh nước … 72 3.2 Phương hướng mục tiêu 73 3.2 .1 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh nước …………………...
 • 11
 • 177
 • 0

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
... v n u l c a công ty Nh v y, Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có đ c m: - Ch s h u công ty trách nhi m h u h n m t thành viên m t t ch c ho c m t cá nhân - Ch s h u công ty có quy n ... t ph n v n u l c a công ty cho t ch c, cá nhân khác - Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên không đ phi u c quy n phát hành c - Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có t cách pháp ... t đ i v i doanh nghi p ph i nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, kinh doanh có hi u qu Xu t phát t nh n th c này, em đư ch n đ tài Nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh t i Công ty Trách nhi...
 • 73
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình tổ chức gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty trách nhiệm hữu hạn esprinta việt namtạo động lực cho lao động quản trị tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước và môi trường đô thị đồng tháphoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 153 chiến thắng nhà máy z153giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên traphaco sapamột số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn tân thànhphân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn bia huếnghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý các dự án cấp nước sinh hoạt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch ninh bìnhthủ tục chuyển đổi doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tại khu công nghệ cao hòa lạcmột số biện pháp maketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng phươngphân tích hoạt động xuất khẩu cá tra cá basa tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản panga mekong3 đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí kiên giangtổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn thép nhật quangphân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn inox phát thànhđặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và quản lý tài chính kế toán của công ty trach nhiêm hữu hạn tân thànhtổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ thương mại đại lộcbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 41. Thân câyCHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 23. g, ghBài 18. x, chBài 17. u, ưPhép trừ trong phạm vi 8trắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánon tap chuong 1