Đô thị hoá đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn thành phố thái nguyên

Ả̉nh hưởng của xu hướng đô thị hoá đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.pdf

Ả̉nh hưởng của xu hướng đô thị hoá đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.pdf
... tiễn đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 Hộ nông dân 1.1.1.2 Đô ng thái kinh tế ... thống hoá sở lý luận thực tiễn xu hướng đô thị hoá ảnh tới kinh tế hộ nông dân - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình đô thị hóa địa bàn thành phố Thái Nguyên ảnh hưởng đô thị hóa kinh tế hộ nông ... hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 Hộ nông dân Hộ nông dân đối tượng nghiên cứu chủ yếu khoa học nông nghiệp phát triển nông thôn, tất hoạt động nông nghiệp...
 • 128
 • 345
 • 2

ảnh hưởng của xu hướng đô thị hoa đối với kinh nông dân trên địa bàn thành phố thái nguyên

ảnh hưởng của xu hướng đô thị hoa đối với kinh tê hô nông dân trên địa bàn thành phố thái nguyên
... hình đô thị hóa địa bàn thành phố Thái Nguyên ảnh hưởng đô thị hóa kinh tế hộ nông dân - Tìm giải pháp nhằm góp phần cải thiện đời sống kinh tế hộ nông dân bị đất địa bàn thành phố Thái Nguyên ... tiễn đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 nông dân 1.1.1.2 Đô ng thái kinh tế ... HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH TÊ VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA ĐỐI VỚI KINH TẾ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THANH PHÔ THAI NGUYÊN...
 • 128
 • 230
 • 3

Ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn thành phố thái nguyên

Ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn thành phố thái nguyên
... tiễn đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 Hộ nông dân 1.1.1.2 Đô ng thái kinh tế ... hình đô thị hóa địa bàn thành phố Thái Nguyên ảnh hưởng đô thị hóa kinh tế hộ nông dân - Tìm giải pháp nhằm góp phần cải thiện đời sống kinh tế hộ nông dân bị đất địa bàn thành phố Thái Nguyên ... thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 Hộ nông dân Hộ nông dân đối tượng nghiên cứu chủ yếu khoa học nông nghiệp...
 • 128
 • 337
 • 0

ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn thành phố thái nguyên.pdf

ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn thành phố thái nguyên.pdf
... tiễn đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 Hộ nông dân 1.1.1.2 Đô ng thái kinh tế ... thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 Hộ nông dân Hộ nông dân đối tượng nghiên cứu chủ yếu khoa học nông nghiệp ... tình hình đô thị hóa địa bàn thành phố Thái Nguyên ảnh hưởng đô thị hóa kinh tế hộ nông dân - Tìm giải pháp nhằm góp phần cải thiện đời sống kinh tế hộ nông dân bị đất địa bàn thành phố Thái Nguyên...
 • 128
 • 246
 • 0

Luận văn thạc sĩ về ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông đan trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông đan trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
... hình đô thị hóa địa bàn thành phố Thái Nguyên ảnh hưởng đô thị hóa kinh tế hộ nông dân - Tìm giải pháp nhằm góp phần cải thiện đời sống kinh tế hộ nông dân bị đất địa bàn thành phố Thái Nguyên ... tiễn đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 Hộ nông dân Hộ nông dân đối tượng nghiên cứu chủ yếu khoa học nông ... luận thực tiễn đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 Hộ nông dân 1.1.1.2 Đô ng thái...
 • 128
 • 456
 • 0

Luận văn thạc sĩ về Ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về Ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn Thành Phố Thái Nguyên
... tiễn đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 Hộ nông dân Hộ nông dân đối tượng nghiên cứu chủ yếu khoa học nông ... hình đô thị hóa địa bàn thành phố Thái Nguyên ảnh hưởng đô thị hóa kinh tế hộ nông dân - Tìm giải pháp nhằm góp phần cải thiện đời sống kinh tế hộ nông dân bị đất địa bàn thành phố Thái Nguyên ... luận thực tiễn đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 Hộ nông dân 1.1.1.2 Đô ng thái...
 • 128
 • 337
 • 1

Đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN pdf

Đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN pdf
... tiễn đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 nông dân 1.1.1.2 Đô ng thái kinh tế ... vấn đề lý luận thực tiễn đô thị, đô thị hoá ảnh hưởng tới phát triển kinh tế, xã hội thành phố - Quá trình đô thị hoá thành phố Thái Nguyên - Những hộ nông dân bị thu hồi đất sản xu t số hộ dân ... nông dân - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình đô thị hóa địa bàn thành phố Thái Nguyên ảnh hưởng đô thị hóa kinh tế hộ nông dân - Tìm giải pháp nhằm góp phần cải thiện đời sống kinh tế hộ nông...
 • 128
 • 223
 • 0

ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn tp thái nguyên

ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn tp thái nguyên
... tơng trợ kinh tế trở thành thành viên thức liên đoàn hiệp hội giao nhận quốc tế FIATA từ năm 1989 Thời kỳ 1989 đến nay, kinh tế nớc ta chuyển sang chế thị trờng với nhiều thành phần kinh tế tham ... chức kinh tế khác hoạt động lĩnh vực giao nhận kho vận Những biến đổi to lớn chế kinh tế, môi trờng kinh tế xã hội thời kỳ chuyển đổi mô hình kinh tế đem lại cho VIETRANS thuận lợi vận hội nhng ... tuyệt đối: hiệu số trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc tiêu kinh tế, kết so sánh biểu khối lợng quy mô tăng giảm tợng kinh tế + So sánh số tơng đối: thơng số trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc tiêu kinh...
 • 88
 • 161
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THI ̣ HÓA ĐỐI VỚI KINH ́ ̣ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THI ̣ HÓA ĐỐI VỚI KINH TÊ ́ HÔ ̣ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
... THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH TÊ VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA ĐỐI VỚI KINH T ́ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THANH PHÔ THAI NGUYÊN ̣ ̀ ́ ... đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân ảnh hƣởng đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân 1.1.1.1 H ̣ nông dân 1.1.1.2 Đô ng thái kinh tế h ̣ ... kiến của h ̣ điều tra về xu hướng thay đổi thu nhập tác đô ng của ĐTH 75 Bảng 2.12 Ý kiến của h ̣ điều tra về mức đô tác đô ng của đô thị 77 Bảng 2.13 Ý kiến của ...
 • 128
 • 228
 • 0

Luận văn : ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 10 ppsx

Luận văn : ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH TÊ VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 10 ppsx
... chất đ ́ t, ̀ Sửa chữa nho, trì bảo dưỡng ̉ Khấu hao TSCĐ Thuê đất, nhà xưởng, cửa hang, máy ̀ móc phương tiợ̀n sản xu t khác Vận chuyển (thuê phí) ̣ 10 Chi phí nhân công, kể ca viên ̉ ̀ gia ... công 100 0đ nghiệp Thu từ kinh doanh dịch vụ 100 0đ Thu từ làm thuê 100 0đ Lương, thưởng 100 0đ Thu khác 100 0đ Biểu 9: Chi cho hoạt động sản xu t phi nông lâm nghiệp hộ Chỉ tiêu Nguyên vật liệu chí ... Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 114 Mục đích vay vốn: 1- Đầu tư cho sản xu t nghiệp hộ 2- Đầu tư cho sản xu t phi nông nghiệp, tiẻu thủ nông nghiệp 3- Đầu tư kinh doanh dịch vụ...
 • 11
 • 276
 • 0

Luận văn : ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 9 pot

Luận văn : ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH TÊ VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 9 pot
... HÌNH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN I Thông tin chung hộ Họ tên chủ hộ Tuổi: Dân tộc: Nam (nữ ): Trình độ học vấn: Thôn: ... 3 .98 E+08 F 157.3001 Significance F 1.87E-52 t Stat 4 .99 2114 2.6 890 6 1. 396 93 0. 691 695 5.145434 29. 85863 3.248373 P-value 2.19E-06 0.00825 0.165173 0. 490 548 1.14E-06 1 .94 E-55 0.0015 29 Lower 95 % ... 1 19 SS 1.08E+11 3 .96 E+10 1.47E+11 Intercept LĐ DT TT CN CP Coefficients 2 191 0 .97 3 091 .003 0.21315 0.2 491 17 1. 294 793 1. 298 163 Standard Error 3884. 197 1411.006 0.60 494 6 0 .96 7 398 0.23 892 4 0.0 792 74...
 • 13
 • 268
 • 0

Luận văn : ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 8 docx

Luận văn : ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH TÊ VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 8 docx
... liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 86 Chƣơng MÔT SÔ GIAI PHÁP NÂNG CAO ĐỜI SỐNG KINH TẾ ̣ ́ ̉ HÔ TRONG QUA TRÌ NH ĐÔ THỊ HOA TAI THANH PHÔ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ THÁI NGUYÊN 3.1 Định hƣớng ... sống kinh tế hộ nông dân bị đất nông nghiệp khu vực đô thị hóa Đô thị hoá tác động nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội hộ nông dân Qua nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân, thấy ... dụng nhân dân Nhờ mà hộ nông dân chủ động sản xu t lẫn kinh doanh ĐTH làm tăng khả nhận thức, tiếp thu người nông dân Trình độ dân trí người nông dân ngày nâng cao họ thường xuyên tiếp xúc với phương...
 • 13
 • 280
 • 0

Luận văn : ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 7 pptx

Luận văn : ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH TÊ VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 7 pptx
... phi nông nghiệp) 1,25E- 07 1411,006 2,1906 37* 0,030513 0,21315 DT (diện tích) 5,641056** 3091,003 LĐ (lao động) 3884,1 97 0,604946 0,35235 0 ,72 5224 0,2491 17 0,9 673 98 0,2 575 13 0 ,79 72 47 1,29 479 3 ... học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 75 Cùng với xu hướng đó, trước đô thị hoá hộ nông dân bỏ 1,29 479 3 đồng 1,298163 đồng tương ứng cho chi phí chăn nuôi chi phí phi nông nghiệp sau đô thị ... tâm lý hộ nông dân Họ nhận thấy đầu tư kinh doanh mang lại thu nhập cao so với đầu tư vào sản xu t nông nghiệp Chính vậy, cần có sách cụ thể giúp hộ nông dân định hướng phát triển kinh tế, mang...
 • 13
 • 225
 • 0

Luận văn : ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 6 doc

Luận văn : ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH TÊ VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 6 doc
... cua cac ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ nông nghiệp Họ đa biêt tân dung nguôn vôn , thị trường , kiên ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̃ ́ thưc, kinh nghiêm tư lam kinh gioi đê mơ rông kinh doanh ́ ̣ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ Nguôn ... ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̃ ̣ không đu đât san xu t Do vây, sản phẩm tạo nhiều , đa dang ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣ mang lai nguôn thu cho Bên canh đo , nguôn thu tư viêc lam thuê ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ hay ... trot giam phan anh tí nh tât yêu qua tr ình ĐTH diễn ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ ra; hộ nông nghiêp mât đât , mât đôi tương lao đông đê sản xu t nên sản ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ phâm tao í t so vơi trươc ĐTH...
 • 13
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu những ảnh hưởng của đô thị hoá đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyênchuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và ảnh hưởng của nó đến hộ gia đình trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 20062010nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tín dụng đối với kinh tế hộ nông dânthực trạng dư nợ đối với tín dụng bất động sản trên địa bàn thành phố hồ chí minhđề xuất giải pháp đối với các nhà mạng viễn thông trên địa bàn thành phố huế về hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ di động trả sauđịnh một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố hà nộinghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2008 2012đánh giá ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố thái nguyênđề xuất biện pháp quản lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố thái nguyênhiệu quả kinh tế sản xuất lúa lai của hộ nông dân trên địa bàn huyện tứ kỳluận văn giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn quy nhơn docxđánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện văn chấn yên báigiải pháp phát triển kinh tế hộ trang trại trên địa bàn huyện hoành bồnghiên cứu các hình thức liên kết trong sản xuất chế biến và tiêu thụ chè của hộ nông dân trên địa bàn thị trấn việt lâm huyện vị xuyên tỉnh hà giangchi dao cong tac phong chong te nan xa hoi tren dia ban thanh pho hTuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường quang trung quận hà đông thành phố hà nộiTran ngoc cuongThong bao TS lan 2 11 8 2017 CV1392CV đi số 1024CV đi số 2119QD TS duoc mien thi NNGiải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật việt nam (tt)Các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo luật hình sự việt nam (tt)Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở việt nam (tt)Câu chuyện về nguyễn bỉnh khiêm và lời tiên tri của ôngTuần 9. Động từ