Tinh thể khoáng vật báo cáo

Hình thái tinh thể - Môn tinh thể khoáng vật

Hình thái tinh thể - Môn tinh thể khoáng vật
... ngồi định, loại tinh thể hình thái định, tập tính tinh thể ⇒ Mối quan hệ hình thái tinh thể với điều kiện sinh thành ⇒ Điều kiện bên đònh hình thái ⇒ tập tính Một số khoáng vật riêng lẻ Garnet ... Song tinh ♦ Song tinh hai tinh thể khống vật ghép lại với cách có qui luật ♦ Mặt ghép song tinh mặt tiếp giáp hai tinh thể Thạch cao: song tinh Song tinh đơn giản Song tinh chữ thập (mọc xen) tinh ... tinh thể staurolite Song tinh plagioclase Các song tinh calcite 6.2 Tập hợp khoáng vật Nhiều khoáng vật ghép lại Amethyst (tinh đám) Thạch anh: Sáu phương, ba phương, hình dạng tinh thể điển hình, ...
 • 35
 • 824
 • 7

Bài giảng tinh thể khoáng vật

Bài giảng tinh thể khoáng vật
... nguyên tử tinh thể khoáng vật, cho thấy rõ khuyết tật hon hảo cấu trúc mạng tinh thể khoáng vật Ngy Tinh thể học v Khoáng vật học bao gồm nguyên lý tinh thể học, hóa tinh thể v vật tinh thể v ... A.14) Tinh thể học Khoáng vật học mô tả Hóa tinh thể Khoáng vật học Khoáng vật học nguồn ố Phân loại Khoáng vật Hình A.14: Khái quát mối quan hệ tinh thể học v khoáng vật học Tóm lại Khoáng vật ... nghiên cứu hóa tinh thể v khác biệt thnh phần khoáng vật Việc nghiên cứu tính bền vững khoáng vật v phản ứng khoáng vật cho thấy đặc tính lợng khoáng vật Tóm lại Tinh thể học v Khoáng vật học ngy...
 • 165
 • 1,872
 • 7

Nghiên cứu đặc điểm tinh thể khoáng vật học và ngọc học của Rubi, Saphir ở hai vùng mỏ Lục Yên (Yên Bái) và Quỳ Châu (Nghệ An

Nghiên cứu đặc điểm tinh thể khoáng vật học và ngọc học của Rubi, Saphir ở hai vùng mỏ Lục Yên (Yên Bái) và Quỳ Châu (Nghệ An
... đặc điểm tinh thể khoáng vật học ngọc học chúng Xu ất phát từ vấn đê nêu N C S chọn đề tài "Nghiên cứu đặc điểm tỉnh thể khoáng vật học ngọc học rubi, saphir hai vùng mỏ Lục Yên (Yên Bái) Quỳ Châu ... quát đặc điểm địa chất vùng mỏ rubi, saphir Lục Yên (Yên Bái) Quỳ Châu (Nghệ An) Chương Các phương pháp nghiên cứu Chương Đặc điểm tinh thể khoáng vật học ngọc học ruồi, saphỉr hai vùng mỏ Lục ... Châu (Nghệ An) " làm đ i tượng nghiên cứu lu ận án M Ụ C TIÊU C Ủ A Đ Ề TÀI Nghiên cứu đ ố i sánh đặc điểm tinh thể khoáng vật học ngọc học ruồi, saphir hai vùng mỏ L ụ c Yên (Yên Bái) Quỳ Châu (Nghệ...
 • 171
 • 391
 • 1

Các luận điểm về tính hữu ích của Báo cáo tài chính!

Các luận điểm về tính hữu ích của Báo cáo tài chính!
... nói, tính hữu ích BCTC, đo lường, ghi nhận trình bày yếu tố BCTC tính hữu ích bị suy giảm nhiều nguyên nhân khác Do vậy, nâng cao tính hữu ích BCTC ngăn chặn suy giảm tính hữu ích hoàn thiện cách ... cho suy giảm tính hữu ích thông tin tài [2, trang 13] Lev Zarowin đặt vấn đề để ngăn chạn suy giảm tính hữu ích thông tin tài từ đưa hai đề xuất để nâng cao tính hữu ích thông tin tài chính, gồm ... thứ bậc tính chất kế toán, hữu ích để định tình quan trọng." Để trở nên hữu ích, thông tin tài phải thểhiện tính chất chừng mực tối thiểu Mặc dù hệ thống có phân định tính chất sơ cấp tính chất...
 • 18
 • 597
 • 4

Các luận điểm về tính hữu ích của báo cáo tài chính

Các luận điểm về tính hữu ích của báo cáo tài chính
... cho suy giảm tính hữu ích thông tin tài [2, trang 13] Lev Zarowin đặt vấn đề để ngăn chạn suy giảm tính hữu ích thông tin tài từ đưa hai đề xuất để nâng cao tính hữu ích thông tin tài chính, gồm ... nói, tính hữu ích BCTC, đo lường, ghi nhận trình bày yếu tố BCTC tính hữu ích bị suy giảm nhiều nguyên nhân khác Do vậy, nâng cao tính hữu ích BCTC ngăn chặn suy giảm tính hữu ích hoàn thiện cách ... thứ bậc tính chất kế toán, hữu ích để định tình quan trọng." Để trở nên hữu ích, thông tin tài phải thểhiện tính chất chừng mực tối thiểu Mặc dù hệ thống có phân định tính chất sơ cấp tính chất...
 • 18
 • 212
 • 0

Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể

Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
... khối tròn xoay tích là: d V = π ∫ g ( y )dy (3) c - HS nhận nhiệm vụ Ta tích cần tìm là: 4 V = π ∫ ydy = (πy ) = 12π 2 VD4: (thể tích khối nón cụt) (sgk/172) VD5: Tính thể tích vật thể sinh hình ... quay xung quanh trục tung - Gọi HS lên áp dụng công thức để giải - GV nhận xét KL> 3.HĐ3: Củng cố: Các công thức tính thể tích vật thể tròn xoay cách áp dụng * BTVN: 29, , 40 (sgk) * Rút kinh nghiệm ... ( x) Vậy thể tích vật thể tròn xoay là: b b a a V = ∫ S ( x ) dx = π ∫ f ( x ) dx H2: Thiết diện khối tròn xoay cắt mp vuông góc với trục Ox điểm x hình 3.12 hình gì? H3: tính diện tích thiết...
 • 3
 • 2,777
 • 35

Chương 2: MẠNG TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU

Chương 2: MẠNG TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU
... hiệu mặt phương tinh thể Như nêu, mặt phẳng tinh thể mặt phẳng không gian mạng tinh thể tạo nên nút mạng xếp theo trật tự định, phương tinh thể đường thẳng qua nút mạng tinh thể, cách khoảng ... bảy hệ tinh thể với mười bốn (14) kiểu mạng tinh thể khác Ðó mười bốn kiểu mạng Bravais Tất mạng tinh thể chất rắn biểu diễn mười bốn kiểu mạng Braivais bảng 2.1 Bảng 2.1 Bảy hệ tinh thể mười ... người ta đưa khái niệm mạng tinh thể, mặt tinh thể khối (còn gọi ô bản) mô tả hình 2.1 [ c b a Hình 2.1 Sơ đồ xếp chất điểm tinh thể Mạng tinh thể (hình 2.1a) hiểu mô hình không gian...
 • 5
 • 1,149
 • 29

CẤU TRÚC TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU

CẤU TRÚC TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU
... Lục ny s xy phạ hy 1.3.3.Âån tinh thãø v âa tinh thãø : 1-Âån tinh thãø : Nãúu váût tinh thãø cọ mảng thäúng nháút v phỉång khäng thay âäøi ton bäü thãø têch gi l âån tinh thãø Âãø dãù hçnh dung ... tráût tỉû liãn kãút cạc hảt våïi 12 Hçnh 1.7 -Mä hçnh âån tinh thãø v âa tinh thãø a) Âån tinh thãø b) Âa tinh thãø c) nh tãú vi máùu âa tinh thãø sau táøm thỉûc Hçnh 1.8- nh cáúp hảt chøn ỉïng ... gi l màût tinh thãø Táûp håüp vä säú cạc màût váûy tảo nãn mảng tinh thãø 2-Khäúi cå såí (cn gi l ä cå bn) :l pháưn nh nháút âàûc trỉng cho mäüt loải mảng tinh thãø Cọ thãø xem mảng tinh thãø...
 • 13
 • 518
 • 8

Tài liệu Chương 1: CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI pdf

Tài liệu Chương 1: CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI pdf
... kết Vander Waals) BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT CHƯƠNG 1: CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI 1.2 CẤU TẠO MẠNG TINH THỂ CỦA KIM LOẠI NGUÊN CHẤT 1.2.1 Các khái niệm mạng tinh thể Ở điều kiện nhiệt ... - Vật liệu vô – Ceramic; - Vật liệu hữu – Polyme; - Vật liệu tổ hợp – Compozit BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT CHƯƠNG 1: CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI 1.1 KHÁI NIỆN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KIM LOẠI ... 20000C BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT 22 1.2 CẤU TẠO MẠNG TINH THỂ CỦA KIM LOẠI NGUÊN CHẤT 1.2.4 Đơn tinh thể da tinh thể a, Đơn tinh thể + Khái niệm: Một vật tinh thể có mạng thống phương tinh thể không...
 • 35
 • 2,015
 • 18

CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI

CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI
... kết Vander Waals) BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT CHƯƠNG 1: CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI 1.2 CẤU TẠO MẠNG TINH THỂ CỦA KIM LOẠI NGUÊN CHẤT 1.2.1 Các khái niệm mạng tinh thể Ở điều kiện nhiệt ... 20000C BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT 22 1.2 CẤU TẠO MẠNG TINH THỂ CỦA KIM LOẠI NGUÊN CHẤT 1.2.4 Đơn tinh thể da tinh thể a, Đơn tinh thể + Khái niệm: Một vật tinh thể có mạng thống phương tinh thể không ... - Vật liệu vô – Ceramic; - Vật liệu hữu – Polyme; - Vật liệu tổ hợp – Compozit BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT CHƯƠNG 1: CẤU TẠO TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI 1.1 KHÁI NIỆN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KIM LOẠI...
 • 31
 • 1,577
 • 11

chương 1 cấu trúc tinh thể của vật liệu

chương 1 cấu trúc tinh thể của vật liệu
... α, β, γ, δ … • Thí dụ: sắt ( 911 , 13 92, 15 390C) CẤU TẠO MTT THỰC TẾ CỦA KL NGUYÊN CHẤT 3 .1 Đơn tinh thể, đa tinh thể, hạt 3 .1 Đơn tinh thể, đa tinh thể 3 .1. 1 Đơn tinh thể • Đôi gặp khối KL có kích ... 1 Cấu tạo liên kết nguyên tử 1. 1 Cấu tạo chất rắn • Vật rắn vật liệu tạo thành từ nguyên tử, phân tử, ion • Các nguyên tử, phân tử, ion xếp có trật tự trật tự vật liệu Cấu trúc, tính chất vật ... điểm: đơn tinh thể Vật liệu KL kỹ thuật: không gặp đơn tinh thể 3 .1. 2 Đa tinh thể - hạt • Quan sát mặt gẫy KL dùng kỹ thuật: gồm nhiều tinh thể gắn bó nhau: - Đây trạng thái đa tinh thể - Mỗi...
 • 31
 • 584
 • 2

BÁO cáo tài CHÍNH hợp NHẤT consolidated financial statements Các số liệu thể hiện trong Báo Cáo Thường Niên này được căn cứ trên số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31 12 2013

BÁO cáo tài CHÍNH hợp NHẤT consolidated financial statements Các số liệu thể hiện trong Báo Cáo Thường Niên này được căn cứ trên số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31 12 2013
... 01/01 /2013 Tăng Giảm Tại ngày 31/ 12/ 2013 DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ DÀI HẠN Tại ngày 01/01 /2013 Tăng Hồn nhập Tại ngày 31/ 12/ 2013 GIÁ TRỊ THUẦN ĐẦU TƯ DÀI HẠN Tại ngày 31/ 12/ 2013 Tại ngày 31/ 12/ 2 012 ... Phân loại lại (*) Tại ngày 31/ 12/ 2013 GIÁ TRỊ CỊN LẠI Tại ngày 31/ 12/ 2013 Tại ngày 31/ 12/ 2 012 KHÁC TỔNG Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, ngun giá tài sản cố định bao gồm số khấu hao hết sử dụng ... tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh báo cáo tài hợp (gọi chung báo cáo tài hợp nhất ) Trách nhiệm...
 • 40
 • 133
 • 0

Đôi điều về các ước tính kế toán trong báo cáo tài chính ppsx

Đôi điều về các ước tính kế toán trong báo cáo tài chính ppsx
... mang nặng tính chủ quan, khó có tiêu chuẩn để đánh giá tính hợp lý Chính vậy, tính tin cậy ước tính kế toán vấn đề người sử dụng báo cáo tài đặc biệt quan tâm Trên thực tế tồn quan điểm cho việc ... dụng ước tính kế toán BCTC không bị loại bỏ mà có chiều hướng ngày gia tăng với việc kế toán theo “giá trị hợp lý” ngày lấn lướt kế toán theo “giá gốc” Sự cần thiết phải có ước tính kế toán Rõ ràng ... kế toán Rõ ràng nguy sử dụng ước tính kế toán để phản ánh sai lệch thông tin tài có thực, mà người ta không tìm cách loại bỏ chúng Điều cho thấy việc sử dụng ước tính có mang lại lợi ích định...
 • 11
 • 205
 • 1

Luận văn tốt nghiệp : Kiễm toán viên và tính chính xác của báo cáo kiểm toán tài chính phần 4 pot

Luận văn tốt nghiệp : Kiễm toán viên và tính chính xác của báo cáo kiểm toán tài chính phần 4 pot
... 18 1.2.1 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài 19 1.2.2 Thư quản lý 20 Trách nhiệm kiểm toán viên chất lượng kiểm toán báo cáo tài 21 2.1 Trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp ... quan hệ chức kiểm toán với chất lượng báo cáo tài 24 1.1 Những yếu tố định chất lượng báo cáo tài 24 1.2 Các sai phạm thuộc khách hàng ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán BCTC 26 1.3 Những ... thông tin kế toán với việc xác định mục tiêu kiểm toán 1.1.2 Xác nhận (giải trình) nhà quản lý (giám đốc) 1.1.3 Mục tiêu kiểm toán chung 13 1.1 .4 Mục tiêu kiểm toán đặc thù ...
 • 6
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tinh thể khoáng vậtsách tinh thể khoáng vậtnước trong tinh thể khoáng vậtđề thi môn tinh thể khoáng vậtbài tập tinh thể khoáng vậttài liệu tinh thể khoáng vậtbài giảng tinh thể khoáng vậttính thể tích vật thểsinh học cơ thể thực vật bậc caocơ thể thực vật bậc caomạng tinh thể của vật rắntình huống kiểm toán báo cáo tài chínhcấu trúc mạng tinh thể của vật rắncông thức tính thể tích vật thể tròn xoaybài tập tính thể tích vật thể tròn xoay17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014nq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017nq so 29 thanh lap cty sg riverviewA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013TTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201520090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 20084. Thuyet minh BCTC 200810 BB DHCD thuong nien nam 2013Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call05 Du kien danh sach nhan su dai hoi