BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TỪ VỰNG 12

Bài tập trắc nghiệmtự luận về tính tương đối của chuyển động

Bài tập trắc nghiệm và tự luận về tính tương đối của chuyển động
... ụ tụ th hai b Nu ngi trờn ụ tụ th hai m quan sỏt s thy ụ tụ th nht chy theo hng no? Bài tập trắc nghiệm tự luận Vật lý 10 Giáo viên sạn: Nguyển Hải Thành - ĐT: 01668150701 ... a s th y mt on tu di 120 m chy song song ngc chiu v i qua trc mt mỡnh ht 5s Tớnh tc ca on tu Bài tập nhà Bi mt ụ tụ ang chy vi t c 64,8 km/h thỡ u i k p m t on tu ang ch y trờn ng st song song...
 • 2
 • 1,328
 • 35

Bài tập trắc nghiệm về cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12

Bài tập trắc nghiệm về cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12
... Loại biến dị di truyền phát sinh trình lai giống A đột biến gen B đột biến NST C biến dị tổ hợp D biến dị đột biến Câu 8: Nguồn nguyên liệu làm sở vật chất để tạo giống A biến dị tổ hợp B biến dị ... Người C Di truyền Y học D Di truyền Y học tư vấn Câu 15: Bệnh di truyền người mà có chế gây bệnh rối loạn mức phân tử gọi A bệnh di truyền phân tử B bệnh di truyền tế bào C bệnh di truyền miễn dịch ... hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học...
 • 63
 • 15,771
 • 877

Bài tập trắc nghiệmtự luận về thể bị động 1 dành cho học sinh THPT

Bài tập trắc nghiệm và tự luận về thể bị động 1 dành cho học sinh THPT
... …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 .The board awarded the first prize to the reporter …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 .Have you sent the christmas cards to your ... manager …………………………………………………………………………………………………………………………………………… EXERCISE 3:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG 1. They told me that you were the best architect in this city …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 .They have persuaded me that they will go with me to the stadium …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 .They have decided that the company...
 • 3
 • 342
 • 5

Bài tập trắc nghiệmtự luận về thể bị động 2 dành cho học sinh THPT

Bài tập trắc nghiệm và tự luận về thể bị động 2 dành cho học sinh THPT
... work be done?/ Who can this work be done by? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  By whom will you be met at the airport? ... How are languages learned? 49 A That book was bought by Tom yesterday 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 B was written by B was happened D be found B are said to be ... ………………………………………………… 20 .Open your books, please! ………………………………………………… 21 .They have to repair the engine of the car ………………………………………………… 22 .The boy broke the window and took away some pictures ………………………………………………… 23 .A...
 • 6
 • 350
 • 5

Bài tập tiếng anh về từ vựng lớp 12

Bài tập tiếng anh về từ vựng lớp 12
... transfer from primary to secondary education at approximately age 10 a compound b base c change d move 12 As an _, Mr Pike is very worried about the increasing of juvenile delinquency a educate b ... enhanced the role of the, private sector while reaffirming the primacy of the state A a B an C the D Ø 12 Economic reforms are often carried _ to promote the developing of a country A out B on C for ... would be damaged, wasted or destroyed A conversation B biodiversity C extinction D destruction 12 Many people are interested in watching _ A wildlife B wilds C wilderness D wildly 13 This species...
 • 13
 • 1,465
 • 9

Bài tập trắc nghiệm về cụm động từ trong tiếng anh

Bài tập trắc nghiệm về cụm động từ trong tiếng anh
... functioning (vehicle, machine) hư, hỏng (máy móc thiết bị) - come from (đến từ xuất thân từ) - come from (đến từ xuất thân từ) - broke down = get upset = suy sụp - break something down = divide into...
 • 7
 • 1,043
 • 16

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TÍNH TỪ TRẠNG TỪ VÀ SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TÍNH TỪ TRẠNG TỪ VÀ SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH
... be there ………… I can a sooner as b no sooner as c as soon as d soonest as 99 The shirt and that one…………… a alike b are alike c as alike as d the same 100 I want to buy some shoes………….the ones ... such an interesting book b so interesting a book c too interesting a book d A and B 126 She dances …………… everybody adores her a such beautifully that b so beautiful that c so beautiful that d too ... d stranger 94 Jane is not …………… her brother a more intelligent as b intelligent as c so intelligent as d so intelligent that 95 He drives as ………….his father does a careful as b more carefully...
 • 8
 • 2,149
 • 58

Bài 12.Bài tập trắc nghiệm về tìm vị trí dao động cực đại 3

Bài 12.Bài tập trắc nghiệm về tìm vị trí dao động cực đại 3
... 17,96 mm C 19,97 mm D 15 ,34 mm uA Câu 21: a cos B ròn A 22,16 cm Hocmai.vn B 22,56 cm C 21,56 cm 1900 58-58-12 D 21,16 cm - Trang | -1: M 01 B 11 C 21 A 02 B 12 D 03 C 13 C ) 04 A 14 A 05 D 15 ... -1: M ) 5) Câu 11: cm, A 14,824 cm Câu 12: B 14,872 cm A 1,48 cm Câu 13: = 40 Hz B 1,86 cm A 26,7 cm C 14,997 cm B 26,7 cm C 1,97 cm , D 1,92 cm 20 1,2 m/s , C 29 cm...
 • 3
 • 172
 • 1

Bài tập trắc nghiệm về Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL Tin học 12

Bài tập trắc nghiệm về Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL Tin học 12
... mã hoá thông tin? A Các thông tin quan trọng nhạy cảm nên lưu trữ dạng mã hoá B Mã hoá thông tin để giảm khả rò rỉ thông tin C Nén liệu góp phần tăng cường tính bảo mật liệu D Các thông tin an ... đây? A Hệ quản trị CSDL không cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật B Nên định kì thay đổi mật C Thay đổi mật để tăng cường khả bào vệ mật D Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay ... sửa, xoá; BGH: Xem, Bổ sung, sửa, xoá Câu 11: Các yếu tố tham gia việc bảo mật hệ thống mật khẩu, mã hoá thông tin cần phải: A Không thay đổi để đảm bảo tính quán B Chỉ nên thay đổi người dùng...
 • 3
 • 2,589
 • 2

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG TIN HỌC 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG TIN HỌC 12
... Câu 9: Trong bảng liệu lưu hồ sơ học sinh, để in danh sách bạn thuộc tổ 1, ta thực hiện: A.Lọc theo mẫu B Tìm kiếm C.Sắp xếp D.Lọc theo ô liệu Câu 10: Muốn cập nhật liệu phải mở bảng chế độ A ... phím Delete D.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Delete Câu 8: Sau nhập liệu vào bảng, phát người nhập gõ nhầm nhiều chữ TN thành NT Làm cách tốt để chỉnh sữa lỗi này? A.Lọc ghi bị lỗi sửa B Tìm từ ghi đầu...
 • 2
 • 2,553
 • 2

Bài tập trắc nghiệm về Truy vấn dữ liệu Tin học 12

Bài tập trắc nghiệm về Truy vấn dữ liệu Tin học 12
... Phần (dữ liệu nguồn) phần (lưới QBE) B Phần định nghĩa trường phần khai báo tính chất trường C Phần chứa liệu phần mô tả điều kiện mẫu hỏi D Phần tên phần tính chất Câu 16: Khi xây dựng truy vấn ... nhóm: A Phép toán so sánh B Phép toán số học C Phép toán logic D Không thuộc nhóm Câu 12: “ not” phép toán thuộc nhóm: A Phép toán so sánh B Phép toán số học C Phép toán logic D Không thuộc nhóm ... 22: Để thực mẫu hỏi ( đưa kết truy vấn) ta sử dụng cách sau đây? A Nháy nút C Nháy nút B Chọn lệnh Viewà Datasheet View D Cả cách Câu 23: Nếu thêm nhầm bảng làm liệu nguồn tạo mẫu hỏi, để bỏ...
 • 4
 • 3,263
 • 5

Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12

Bài tập trắc nghiệm về Liên kết giữa các bảng Tin học 12
... Phải có bảng mẫu hỏi C Phải có bảng mà biểu mẫu D Tổng số bảng mẫu hỏi Câu 9: Điều kiện để tạo mối liên kết hai bảng : A Trường liên kết hai bảng phải kiểu liệu B Trường liên kết hai bảng phải ... chọn đường liên kết cần sửa, sau đó: A Nháy đúp vào đường liên kết  chọn lại trường cần liên kết B Edit  RelationShip C Tools  RelationShip  Change Field D Chọn đường liên kết hai bảng nhấn ... phím Delete Câu 12: Muốn xóa liên kết hai bảng, cửa sổ Relationships ta thực hiện: A Chọn hai bảng nhấn phím Delete B Chọn đường liên kết hai bảng nhấn phím Delete C Chọn tất bảng nhấn phím Delete...
 • 2
 • 2,552
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm về từ trườngbài tập trắc nghiệm về phát âm từ vựng tiếng anh có đáp ánbài tập trắc nghiệm về chương nguyên tửbài tập trắc nghiệm về hạt nhân nguyên tửbài tập trắc nghiệm về mẫu nguyên tử bobài tập trắc nghiệm về mạo từbài tập trắc nghiệm về sóng điện từbài tập trắc nghiệm về mạo từ có đáp ánbài tập trắc nghiệm về mạo từ tiếng anhbài tập trắc nghiệm và tự luận tiếng anh 12bài tập trắc nghiệm về đại từ quan hệbài tập trắc nghiệm về cảm ứng điện từbai tap trac nghiem ve dong tu khiem khuyetbài tập trắc nghiệm về giới từ trong tiếng anhbài tập trắc nghiệm về liên từchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây