ThS37 141 nhận dạng vân tay sử dụng mạng nơron nhân tạo

Nhận dạng vân tay sử dụng mạng nơron nhân tạo

Nhận dạng vân tay sử dụng mạng nơron nhân tạo
... ng vân tay Khi cần đối sánh dấu vân tay chọn Sử dụng: Vân tay click vào nút Vân tay 1” để chọn ảnh vân tay g c so sánh.Đ 2”.Đ ch n vân tay c n đ i sánh ta b m vào “ Vân tay ch n “ Vân tay ... Việt Nam Nhận dạng vân tay http://www.ebook.edu.vn Trang PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG VÂN TAY Các điểm đặc trưng ảnh vân tay Trích điểm đặc trưng Làm ảnh vân tay Đối sánh (matching) Nhận dạng vân tay http://www.ebook.edu.vn ... cắp Bằng cách sử dụng vân tay mật mã, việc xác nhận người thực hệ thống nhận dạng vân tay an toàn thuận tiên Hình 1.1 cấu trúc hệ thống nhận dạng dấu vân tay Đầu tiên, dấu vân tay người cần lấy...
 • 80
 • 1,668
 • 0

Nhận dạng vân tay sử dụng mạng nơron nhân tạo

Nhận dạng vân tay sử dụng mạng nơron nhân tạo
... nhận dạng vân tay nhƣ lĩnh vực ứng dụng thực tế, em chọn đề tài Nhận dạng vân tay sử dụng mạng nơron nhân tạo làm Luận văn tốt nghiệp Mục đích đề tài tìm hiểu sở phƣơng pháp nhận dạng vân tay, ... Mạng nơron nhân tạo 2.1.2 Mạng nơron nhân tạo 2.1.2.1 Nơron nhân tạo Nơron nhân tạo (Artificial Neural ) rút gọn đơn giản nơron sinh học Nó thực nhờ chƣơng trình máy tính mạch phần cứng.Mỗi nơron ... dụng cho toán nhận dạng ảnh Chƣơng 3: Luận văn đƣa toán nhận dạng vân tay sử dụng mạng nơron nhân tạo, đề nghị phƣơng pháp thuật toán huấn luyện mạng Cuối số hình ảnh, cách thức sử dụng đánh giá...
 • 83
 • 89
 • 1

Luận văn thạc sĩ NHẬN DẠNG lá NGÓN sử DỤNG MẠNG NƠRON LAN TRUYỀN NGƯỢC

Luận văn thạc sĩ NHẬN DẠNG lá NGÓN sử DỤNG MẠNG NƠRON LAN TRUYỀN NGƯỢC
... 3.4 Mạng nơron hệ thống nhận dạng Mô hình mạng nơron toán Hình 3.5 Mô hình Nơron toán nhận dạng mẫu 37 Mạng nơron toán sử dụng thuật toán lan truyền ngược nói Hình 3.5 mô tả ý tưởng mạng nơron ... mạng nơron lan truyền ngược Tìm hiểu tổng quan lý thuyết xử lý ảnh Cài đặt toán nhận dạng mẫu mạng nơron lan truyền ngược Phạm vi nghiên cứu Lý thuyết xử lý ảnh nhận dạng mẫu mạng nơron lan truyền ... Trong luận văn này, tìm hiểu phần lý thuyết nhận dạng mẫu xử lý ảnh sâu vào việc nhận dạng Ngón sử dụng mạng nơron lan truyền ngược Nội dung nghiên cứu Giới thiệu phương pháp chung nhận dạng mẫu mạng...
 • 66
 • 157
 • 2

Sử dụng mạng Noron – Hamming trong nhận dạng chữ viết tay

Sử dụng mạng Noron – Hamming trong nhận dạng chữ viết tay
... đổi liệu ảnh dạng liệu nhị phân để làm liệu đầu vào cho mạng - Huấn luyện lớp để tìm vector nguyên mẫu - Lưu vector nguyên mẫu file để sử dụng lại b Nhận dạng : - Vẽ ký tự cần nhận dạng lên ảnh ... thông tin dạng nhị phân Đưa mảng thông tin vào mạng tiến hành thi đấu Kết nhận vector gần với 1vector nguyên mẫu Vector nguyên mẫu đại diện ký tự nhận dạng - Đưa kết luận ký tự nhận dạng Một số ... thực nghiệm chạy chương trình : - Kết nhận dạng tương đối tốt - Trong chương trình cho nhận dạng ký tự : A,B,C,E,K,Z Mỗi ký tự cho chương trình học thông qua 10 mẫu - Với ảnh đầu vào chứa ký tự...
 • 4
 • 320
 • 0

Nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt sử dụng mạng nơron

Nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt sử dụng mạng nơron
... 36 ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON KOHONEN TRONG BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY TIẾNG VIỆT 36 2.1 Tổng quan toán nhận dạng 36 2.2 Giới thiệu toán nhận dạng chữ viết tay Tiếng Việt 39 ... đƣợc ứng dụng nhiều thực tế, nhận dạng chữ viết tay đƣợc thực qua hai hình thức nhận dạng chữ viết tay trực tuyến (online) nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến (offline) Cụ thể toán nhận dạng chữ trực ... tự Nhận dạng chữ Tiếng Việt bao gồm hai kiểu nhận dạng chữ in nhận dạng chữ viết tay Trong nhận dạng chữ in đƣợc xem vấn đề đƣợc giải đạt tới độ xác cao với đời nhiều hệ thống nhƣ: Hệ nhận dạng...
 • 86
 • 338
 • 0

luận văn thạc sĩ nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron

luận văn thạc sĩ nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron
... xử lý ảnh, toán nhận dạng ảnh mặt người Trình bày Mạng nơron, Sử dụng thuật toán Lan truyền ngược để giải toán nhận dạng ảnh mặt người Cài đặt thử nghiệm chương trình nhận dạng ảnh mặt người ... học Tìm hiểu nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng Nơron, phục vụ ứng dụng thực tế vấn đề an ninh, nhận dạng người dùng hệ thống bảo mật, nhận dạng người lái xe, hộ chiếu, nhận dạng người hệ thống ... thống phát nhận dạng mặt người ngày có nhiều ứng dụng thực tế vấn đề an ninh, nhận dạng người dùng hệ thống bảo mật, nhận dạng người lái xe, hộ chiếu, nhận dạng người hệ thống tương tác người- máy,...
 • 69
 • 286
 • 3

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng Sử dụng mạng nơron đa lớp để xây dựng ứng dụng nhận dạng chữ viết tay

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng Sử dụng mạng nơron đa lớp để xây dựng ứng dụng nhận dạng chữ viết tay
... robot tự tìm đường, máy bay tự lái… • Các ứng dụng nhận dạng: nhận dạng chữ số, nhận dạng kí tự, nhận dạng giọng nói, nhận dạng chữ viết tay Trong đó, toán nhận dạng chữ viết tay toán phổ biến, ... II Ứng dụng demo: Nhận dạng chữ viết tay Mục đích chương trình Ngày nay, máy học mạng nơron nhân tạo áp dụng rộng rãi nhiều khía cạnh sống Có thể kể đến ứng dụng mạng nơron nói riêng máy học ... phải: Chương trình sử dụng mô hình mạng nơron tế bào (convolution neural network – CNN) để giải toán nhận dạng chữ viết tay Mạng CNN dạng mạng nơron đa lớp đặc biệt, mạng khác, mạng CNN huấn luyện...
 • 29
 • 350
 • 2

Nhận dạng chữ viết tay tiếng việt sử dụng mạng nơron

Nhận dạng chữ viết tay tiếng việt sử dụng mạng nơron
... thuyết phục vụ cho chủ đề: Nhận dạng chữ viết tay Tiếng Việt sử dụng mạng Nơron Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian độ phức tạp 10 CHƯƠNG MỘT SỎ VÁN ĐỀ VÈ MẠNG NƠRON 1.1 Mạng Nơron sinh học Bộ não người ... thành lưới có hai ba chiều Có nhận dạng tiếng nói (Kohonen, 1989), 35 CHƯƠNG MỘT SÓ VÁN ĐÈ NHẬN DẠNG KÝ Tự sử DỤNG MẠNG NƠRON 2.1 Nhận dạng ký tự 2.1.1 Giới thiệu nhận dạng ký tự Từ thập niên 60 ... khiển rô-bốt, điều khiến thiết bị giọng nói, Trong số toán nhận dạng này, nhận dạng chữ viết ứng dụng phố biến Nhận dạng chữ viết ứng dụng trình tự động hóa công việc văn phòng nhập liệu, lưu...
 • 52
 • 205
 • 0

Nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron

Nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron
... hoàn thiện hệ thống hơn, việc nhận dạng kết hợp thêm phƣơng pháp phân tích khác nhƣ nhận dạng mắt, nhận dạng miệng hay nhận dạng mũi đặc trƣng quan trọng khuôn mặt TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 Số hóa ... chƣơng trình sử dụng ảnh cho việc huấn luyện mạng ảnh lại để kiểm thử Mỗi ảnh huấn luyện đƣợc bổ sung ảnh dạng ảnh gƣơng để tăng thêm đa dạng cho tập ảnh huấn luyện Các tham số huấn luyện nhƣ số ... thống kê, chƣơng trình nhận dạng tốt ảnh có nhiễu Ảnh có nhiễu ảnh đƣợc chỉnh sửa tay với loại nhiễu nhƣ nhiễu nhị phân, che khuất xóa bớt số phận khuôn mặt (hình 6) Hình Một số ảnh nhiễu dùng để...
 • 5
 • 793
 • 23

NHẬN DẠNG ẢNH MẶT NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG NƠRON

NHẬN DẠNG ẢNH MẶT NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG NƠRON
... đƣợc phân theo hai loại nhận dạng ảnh bản: o Nhận dạng theo tham số o Nhận dạng theo cấu trúc Một số đối tƣợng nhận dạng phổ biến đƣợc áp dụng khoa học công nghệ là: nhận dạng ký tự (chữ in, chữ ... 2.5 Mạng nơron 2.5.1 Giới thiệu sơ nét mạng nơron Mạng nơron nhân tạo đƣợc thiết kế dựa mô hình mạng nơron thần kinh với phần tử nơron nhân tạo mô nơron sinh học Đầu tiên, ta tìm hiểu sơ nét mạng ... 17 Đọc liệu ảnh Chuyển từ ảnh màu thành ảnh nhị phân Chuẩn hóa kích thƣớc ảnh Lƣu Hình 3.2 Lƣu đồ đọc ảnh Matlab hỗ trợ công cụ đọc ảnh sử dụng hàm “imread” Sau đọc ảnh xử lý ảnh dạng chuẩn để...
 • 40
 • 368
 • 6

Nhận dạng ký tự quang sử dụng mạng nơron kohonen

Nhận dạng ký tự quang sử dụng mạng nơron kohonen
... xem việc huấn luyện mạng nơron Kohonen để nhận dạng mẫu mà ta mong muốn Chúng ta bắt đầu cách xem xét cấu trúc mạng nơron Kohonen 2.2.2 Cấu trúc mạng nơron Kohonen Mạng nơron Kohonen bao gồm lớp ... đặc trưng tự tổ chức (SOM) Ánh xạ tự tổ chức Kohonen biết đến mô hình đơn giản mạng nơron, người ta thường gọi mạng nơron Kohonen - 37 - Nguyễn Đình Mạnh Mạng nơron Kohonen (hay nơron tự tổ chức) ... hành mạng nơron Kohonen thay thuật toán tương ứng mà dễ dàng thi hành, luôn sử dụng ứng dụng mạng nơron Kohonen Chúng ta - 38 - Nguyễn Đình Mạnh gọi thuật toán thuật toán mạng nơron tự tổ chức (Kohonen, ...
 • 99
 • 533
 • 2

Phân cụm dữ liệu cho nhận dạng ảnh sử dụng mạng nơron

Phân cụm dữ liệu cho nhận dạng ảnh sử dụng mạng nơron
... dụng mạng Nơron Kohonen cho phân cụm liệu Chương 4: cài đặt thử nghiệm Luận văn trình bày số vấn đề phân cụm - kỹ thuật để khai phá liệu ứng dụng phân cụm cho nhận dạng ảnh sử dụng mạng nơron ... thuật toán phân cụm liệu 2.2.1 Các thuật toán phân cụm phân hoạch Ý tƣởng chung thuật toán phân cụm phân cụm phân hoạch: phân tập liệu có n phần tử cho trƣớc thành k nhóm liệu cho phần tử liệu thuộc ... niệm phân cụm liệu Phân cụm liệu trình nhóm tập đối tƣợng tƣơng tự tập liệu vào cụm cho đối tƣợng thuộc cụm tƣơng đồng, đối tƣợng thuộc cụm khác không tƣơng đồng Phân cụm liệu kỹ thuật Khai phá liệu...
 • 79
 • 423
 • 1

nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron nhân tạo và giải thuật di truyền

nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng nơron nhân tạo và giải thuật di truyền
... MẠNG NƠRON Mạng nơ ron (NN) đƣợc sử dụng nhận dạng ảnh mặt ngƣời Một nghiên cứu dùng NN nhận dạng ảnh mặt ngƣời [25] sử dụng mạng Kohonen nhận dạng ảnh tập mẫu nhỏ ảnh mặt ngƣời cho kết tốt ảnh ... nhiên cấu trúc mạng nơron nhân tạo chƣa thể đạt đƣợc độ phức tạp nhƣ mạng nơron sinh học Mạng nơron nhân tạo mô đơn giản cấu trúc mạng nơron sinh học Giữa mạng nơron nhân tạo mạng nơron sinh học ... nhiều khả ứng dụng Một nghiên cứu dùng NN nhận dạng ảnh mặt ngƣời [72] sử dụng mạng Kohonen nhận dạng ảnh tập mẫu nhỏ ảnh mặt ngƣời cho kết tốt ảnh bị nhiễu hay phần ảnh Tỷ lệ nhận dạng đƣợc công...
 • 72
 • 387
 • 0

Sử dụng mạng noron cho nhận dạng ký tự Tiếng Việ

Sử dụng mạng noron cho nhận dạng ký tự Tiếng Việ
... nhận dạng tiếng nói (Kohonen, 1989), robotics (Ritter et al., 1989), phân lóp (Kohonen,1984) CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẬN DẠNG KÝ Tự sứ DỤNG MẠNG NƠRON 2.1 2.1.1 • • Nhận dạng tự Giới thiệu nhận ... Hình 3.4 Quá trình huấn luyện mạng потоп kohonen Hình 3.5 Giao diện chương trình mô Hình 3.6 Nhận dạng tự N Hình 3.7 Nhận dạng tự Ô Hình 3.8 Nhận dạng tự Á PHÀN MỞ ĐẦU Công nghệ thông ... lĩnh vực tự động hóa điều khiển rô-bốt, điều khiển thiết bị giọng nói, Trong số toán nhận dạng này, nhận dạng chữ viết ứng dụng phổ biến Nhận dạng chữ viết ứng dụng trình tự động hóa công việc văn...
 • 79
 • 305
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề sử dụng vốn cho đào tạo nguốn nhân lựcsử dụng mạng nơron lan truyền ngược hướng cho nhận dạng ký tựvấn đề sử dụng mạng xã hội hiện naysử dụng mạng noronsử dụng mạng noron trong dự báo phụ tảikỹ thuật khai phá dữ liệu sử dụng mạng nơron và giải thuật di truyềntính gần đúng của hàm số sử dụng mạng noronxây dựng hệ thống nhận dạng vân tayứng dụng nhận dạng vân tayứng dụng nhận dạng vân tay cho iphonenhận dạng vân tay dùng neuralnghiên cứu nhận dạng vân tay dùng mạng neuralbáo cáo đồ án tốt nghiệp nhận dạng vân tay bằng ảnh số theo hướng có thể triển khai trong dân sựsử dụng mạng neural xây dựng ứng dụng nhận dạng chữ viết taythực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận tây hồ thành phố hà nộiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ