Thiết kế máy cắt đá tự động dùng PLC

Thiết kế máy cắt kim loại nhiều tác giả

Thiết kế máy cắt kim loại nhiều tác giả
... phụ − Khử khe hở hệ thống đỡ cấu truyền động quan trọng − Giảm tác dụng xấu biến dạng nhiệt cách giảm việc sinh nhiệt lan truyền nhiệt − Giảm ma sát ổ đỡ cấu truyền động quan trọng cấu dòch chuyển ... tiết hình thành mối liên kết kim loại cục Khi ma sát trượt với tốc độ nhỏ áp suất riêng vượt giới hạn chảy, mối liên kết kim loại bò phá hủy làm bong tách bám dính hạt kim loại lên bề mặt tiếp xúc ... cắt gọt với tốc độ cắt cao, máy cắt kim loại thường xảy tượng dao động Sử dụng biện pháp đơn giản máy có sẵn nhằm làm tăng độ giảm chấn Thí dụ: Làm gối đỡ giảm chấn dầu ép trục máy tiện tăng...
 • 235
 • 181
 • 0

thiết kế máy cán tôn

thiết kế máy cán tôn
... biên dạng tôn chín sóng vuông Chọn thông số biên dạng tôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chiều rộng tôn, kích thước sóng tôn, nhu cầu sử dụng, công dụng lợp,… Đối với tôn khổ 1200 mm: cán tôn sóng ... 45 Hình 1.6 Thành lập biên dạng sóng tôn 1.3.4 Thiết lập biên dạng sóng tôn Quá trình cán tôn qua trình cán uốn tôn, không làm thay đổi chiều dày tôn vị trí, tôn phẳng sau qua máy cán nhân biên ... án 1: Phân bố sóng tôn đối xứng qua sóng tôn Với cách bố trí ta có 21 cặp trục cán 97 lăn cán, đặc điểm phương án: + Lực cán nhỏ, tôn biến dạng hai phía, lực phân bố hai bên + Tôn cán có sóng thẳng...
 • 65
 • 337
 • 0

MÁY TÌM KIẾM VÀ HỖ TRỢ THIẾT BỊ DI ĐỘNG

MÁY TÌM KIẾM VÀ HỖ TRỢ THIẾT BỊ DI ĐỘNG
... sử dụng kết từ máy tìm kiếm khác Ta xem xét hai máy tìm kiếm là :Máy tìm kiếm meta và Máy tìm kiếm thông thường 4.1.2.1 Máy tìm kiếm Meta Không giống máy tìm kiếm thông thường ... hoạt động khác 4.1.2 Phân loại máy tìm kiếm Theo David P.Habib Robert L.Barriot[6] có bốn loại công cụ tìm kiếm tất cả, là: o Công cụ tìm kiếm thư mục (A directory search tool): tìm thông ... vụ tìm kiếm hỗ trợ thiết bị di động có 4.2.1 Google Mobile Seach Tháng 6/2005 , đại gia lĩnh vực tìm kiếm Google thức thử nghiệm công cụ tìm kiếm hỗ trợ cho thiết bị di động Với khả truy cập thông...
 • 10
 • 249
 • 0

Máy cắt tôn tự động

Máy cắt tôn tự động
... thời gian qui định theo yêu cầu đặt cắt tôn đếm số lượng tôn cắt Tuy nhiên với đề tài có số hạn chế mà nhóm chưa làm dó cắt tôn thật, xác định xác chiều dài tôn cần cắt Sau nhóm xin chân thành ... chuyền hoạt động , băng chuyền kéo tôn đến vị trí cảm biến xác định độ dài cần cắt dừng Lúc valve điện từ điều khiển pittong làm cho lưỡi dao phái di chuyển xuống cắt tôn Sau cắt xong pittong di chuyển ... thực tế III Mục đích yêu cầu đề tài - Làm mô hình hoạt động - Với mô hình yều cắt tôn điều kiện lên nhóm cắt bìa tông căt tự động cắt với số lượng lập trình theo mong muốn đồng thời hiển thị số...
 • 24
 • 360
 • 0

Lập trình J2ME cho thiết bị di động

Lập trình J2ME cho thiết bị di động
... Choice.EXCLUSIVE); radio1.append(“Chon 1", null); radio1.append(“Chon 2", null); defaultIndex = radio1.append(“Chon 3", null); radio1.setSelectedIndex(defaultIndex, true); radioButtonsIndex = form.append(radio1); ... == radio1){ StringItem msg = new StringItem(“Ban da chon: ", radio1.getString(radio1.getSelectedIndex())); form.append(msg); } } Ví dụ:chon nhieu muc (CheckBox): NhomChon Chon mot muc (Radio): ... radio button • MULTIPLE (chọn nhiều mục): nhóm liên quan nhóm checkbox private ChoiceGroup radio1; private int defaultIndex; private int RadioGroup; radio1 = new ChoiceGroup(“Moi ban chon:", Choice.EXCLUSIVE);...
 • 26
 • 66
 • 0

giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tự động C7 pps

giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tự động C7 pps
... pháûn trang bë cäng nghãû - Täø chỉïc sn xút cạc trang bë âọ v täø chỉïc sỉí dủng åí cạc nh mạy - Thê nghiãûm cạc trang bë tiãu chøn - Âo tảo v bäưi dỉåỵng âäüi ng cạn bäü tiãu chøn hoạ trang ... tiãu chøn hoạ cạc trang bë cäng nghã a Phỉång hỉåïng Hiãûn tiãu chøn hoạ cạc trang bë cäng nghãû dỉûa vo cạc phỉång hỉåïng cå bn sau âáy : - Täø håüp hoạ: xáy dỉûng cạc kãút cáúu trang bë thạo làõp ... nghãû 7-6-3 Cạc giai âoản tiãu chøn hoạ trang bë cäng nghãû Âãø tiãu chøn hoạ trang bë cäng nghãû trỉåïc hãút l phi xạc láûp cạc củm âiãøn hçnh ca cạc trang bë chun dng Vê dủ cạc củm âënh vë,...
 • 16
 • 183
 • 0

giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tự động C6 doc

giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tự động C6 doc
... gia cäng 6-5-2 Cå cáúu chẹp hçnh khê nẹn - dáưu ẹp Chẹp hçnh âån thưn bàòng dáưu ẹp phi cọ nhiãưu trang bë phủ dáưu ẹp cho tỉìng mạy, thãú ráút täún kẹm Âãø náng cao âäü chênh xạc chẹp hçnh v gim...
 • 14
 • 107
 • 0

giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tự động C5 pptx

giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tự động C5 pptx
... bäü pháûn, náng cao thåìi gian sỉí dủng 4- Âäư gạ dng dáưu ẹp lm viãûc ãm , khäng äưn Hãû thäúng trang bë cáưn thiãút âãø sỉí dủng cå cáúu sinh lỉûc bàòng dáưu ẹp gäưm : Âäüng cå - båm thu lỉûc, ... cọ thãø kẻp chàût nhiãưu chi tiãút nh cng mäüt lục, sỉí dủng thûn tiãûn, khäng cáưn nhiãưu cạc trang bë phủ (nháút l âäúi våïi âäư gạ tỉì ) Nhỉåüc âiãøm cå bn ca âiãûn tỉì l : Lỉûc kẻp khäng...
 • 15
 • 186
 • 0

giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tự động C2 potx

giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tự động C2 potx
... sai lãûch cu kêch thỉåïc khong cạch hai tám chäút L+∆LL L-∆LC Oc1 O B OC2 L DL2 A dc1 DL1 O’L2 dc2 ∆1/2 Ol1 OL2 L-∆LL O C2 L+∆LC Hçnh 1-18 : Så âäư âỉåìng kênh chäút thỉï Tỉì hçnh 1-18, ta tháúy ... B=DL2-4ε Chiãưu cao ca chäút H âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc sau (theo hçnh 2-17): b d’ c2 b d’ c2 d, c2 b B a) B b) c) Hçnh 2-21: Kãút cáúu chäút vạt 32 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn L + l ... X H G mi âiãøm âãưu cọ thãø âm bo dc1 khong cạch l ED khäng âäøi, ∆1 Dl1 dc2 thç chi tiãút ln ln làõp âỉåüc lãn ∆2 d c2 chäút Tỉì dọ, ta cọ thãí xạc âënh Dl2 âỉåüc vë trê v kêch thỉåïc cáưn vạt...
 • 19
 • 136
 • 0

giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tự động C1 docx

giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tự động C1 docx
... màût ké thût v kinh tãú trỉåïc hãút cáưn phi lỉûa chn v xạc âënh nhỉỵng trang bë cäng nghãû vản nàng sàơn cọ; cn âäúi våïi trang bë cäng nghãû chun dng cáưn phi thiãút kãú, toạn kãút cáúu âụng ... âọ phi giạm sạt v âiãưu hnh chàût ch quạ trçnh chãú tảo v thỉí nghiãûm cạc trang bë chun dng Viãûc toạn thiãút kãú mäüt trang bë cäng nghãû âãø âảt âỉåüc u ké thût, âm bo nàng sút cao nhàòm náng ... têch, toạn v thiãút kãú nãn nhỉỵng trang bë cäng nghãû cáưn thiãút 1-2 Âënh nghéa v cäng dủng ca âäư gạ gia cäng 1-2-1 Âënh nghéa Âäư gạ gia cäng cå l mäüt loải trang bë cäng nghãû nhàòm xạc âënh...
 • 6
 • 195
 • 0

Đồ án chi tiết máy (BKHCM): Hộp giảm tốc 2 cấp, bánh răng đồng trục (THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG THÙNG TRỘN)

Đồ án chi tiết máy (BKHCM): Hộp giảm tốc 2 cấp, bánh răng đồng trục (THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG THÙNG TRỘN)
... căng 12 22 324 97 8,43 2, 2 2, 25 2, 15 1,75 10 25 325 74 324 97 21 ,23 5,3 - 2, 25 - 1,75 13 30 36158 324 97 15,79 3 ,29 2, 28 2, 25 2, 32 1,75 23 35 128 539 1098 12 36,04 7,06 2, 42 2 ,25 2, 44 1,75 32 50 128 965 ... 22 2, 25 2, 15 1,57 1,5 - - - 25 2, 25 1,75 1,57 1 ,23 9,83 27 ,95 9 ,27 30 2, 28 2, 32 1,59 1,61 13,03 34, 72 12, 2 35 2, 42 2,44 1,68 1,69 5,4 15,43 5,09 50 2, 75 2, 47 1,90 1, 72 14,34 13,36 9,77 45 2, 25 ... M a 22   28 840 Nmm     M  639.89, 92 28 730 Nmm  a 23  Trong mặt phẳng OYZ:  Y  Fr 20  Fr 21  Fr 22  Fr 23     M /0  l 22 Fr 22  M a 22  M a 23  l23 Fr 23  l21.Fr 21 ...
 • 64
 • 677
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ thống điều khiển cho máy cắt tôn tự độngthiết bị di độngbiện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụnggiáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tự độngcông nghệ và cấp phôi tự độngcầu dao tự độngnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhtính thiết kế máy biến ápbộ môn cơ sở thiết kế máysơ đồ kết cấu động học tổ hợp chuyển động của máy cắt kim loạicấp sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị văn phòngbài giảng thiết kế máycơ sở thiết kế máytăng cường năng lực cả về trang thiết bị lẫn kiến thức cho bộ máy cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường ở cấp vùng và cấp địa phươngcác mtxt asus là những chiếc máy tính đầu tiên đặt chân lên đỉnh everestchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây