bai giang luat chuan muc ke toan

bài giảng các chuẩn mực kế toán việt nam

bài giảng các chuẩn mực kế toán việt nam
... dụng Chuẩn mực Việt Nam Cách tiếp cận Chuẩn mực kế toán 2013 ? 2015 Chế độ kế toán Thông tư hướng dẫn Cách tiếp cận Các chuẩn mực ban hành, cập nhật Các chuẩn mực ban hành, cập nhật nhiều Các chuẩn ... lien kết, liên doanh (VAS 28) CÁCH TIẾP CẬN CƠ BẢN Cách tiếp cận cũ Có thể áp dụng Chuẩn mực quốc tế Áp dụng + Điều chỉnh Không áp dụng Chuẩn mực Việt Nam Cách tiếp cận cũ Chuẩn mực kế toán 2006 ... nhận thấp Yes, I can Chuẩn mực kiểm toán Chuẩn mực kế toán Lý 1: Phạm vi tác động Cộng đồng kiểm toán Cộng đồng kế toán/ doanh nghiệp bên liên quan Lý 2: Tính đồng CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Ghi nhận Đánh...
 • 17
 • 883
 • 8

Bài giảng về chuẩn mực kế toán quốc tế

Bài giảng về chuẩn mực kế toán quốc tế
... dụng Chuẩn mực áp dụng kế toán khoản doanh thu phát sinh từ giao dịch nghiệp vụsau: a Bán hàng b Cung cấp dịch vụ c Tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia Chuẩn mực không áp dụng kế toán ... Khấu hao Thanh lý Phạm vi áp dụng IAS 16 áp dụng cho kế toán nhà xưởng, máy móc, thiết bị trừ chuẩn mực khác cho phép cách hạch toán khác Chuẩn mực không áp dụng cho: -Máy móc thiết bị nắm giữ mục ... ban đầu máy móc, thiết bị, nhà xưởng khác với qui định chuẩn mực nội dung khác phương pháp hạch toán khấu hao … đươc hạch toán theo chuẩn mực Các khái niệm -Nhà xưởng, máy móc, thiết bị tài sản...
 • 27
 • 246
 • 0

Giảng dạy nghiệp vụ kế toán khi triển khai Luật Kế toán và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam doc

Giảng dạy nghiệp vụ kế toán khi triển khai Luật Kế toán và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam doc
... việc giảng dạy môn nghiệp vụ kế toán vận dụng Luật Kế toán chuẩn mực Kế toán Việt Nam theo đề xuất bản, chủ yếu sau: Một là, phải khẩn trương xây dựng lộ trình, bước chuyển dần từ giảng dạy bám vào ... hiệp hội nghề nghiệp Đây việc phải làm ngay, giảng dạy mà bám vào chế độ Trên giới, nước phát triển Hoa Kỳ chế độ kế toán Việt Nam Kết giảng dạy theo kiểu nắm chế độ kế toán Việt Nam khó thích ... vào chế độ chuẩn mực chuyển sang giảng dạy vấn đè khoa học, hoàn toàn mang tính chất khách quan, phù hợp với thông lệ Quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập Dần dần chuyển giao đào tạo chuẩn mực chế...
 • 2
 • 145
 • 0

Mâu thuẫn giữa chuẩn mực kế toán với Luật Doanh nghiệp trong hạch toán vốn

Mâu thuẫn giữa chuẩn mực kế toán với Luật Doanh nghiệp trong hạch toán vốn
... phân phối kết lợi nhuận sau thuế Hai là, mâu thuẫn quy định kế toán Luật Doanh nghiệp Mặc dù Luật Doanh nghiệp quy định trường hợp có thành viên không góp đủ hạn số vốn cam kết số vốn chưa góp ... số vốn cam kết Luật Doanh nghiệp coi phần chưa gps nợ thành viên với công ty, luật không yêu cầu hạch toán phản ảnh khoản chưa góp báo cáo tài (Bảng cân đối kế toán) Về góc độ kế toán, nỗ lực kế ... ty; quy định kế toán có quy định phần vốn góp chủ sở hữu vào công ty phải hạch toán theo số thực góp, mâu thuẫn Luật Doanh nghiệp quy định nghĩa vụ thành viên để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn hoạt...
 • 3
 • 169
 • 1

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính pptx

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính pptx
... mực này, không thu chứng hành vi không tuân thủ pháp luật quy định kiểm toán viên có quy n xem đơn vị tuân thủ pháp luật quy định Các thủ tục phải thực phát hành vi không tuân thủ pháp luật quy ... tục nằm phạm vi kiểm toán báo cáo tài 20 Việc thực thủ tục kiểm toán báo cáo tài giúp cho kiểm toán viên công ty kiểm toán phát hành vi không tuân thủ pháp luật quy định 21 Kiểm toán viên phải ... yếu đến báo cáo tài Kiểm toán viên phải có hiểu biết đầy đủ pháp luật quy định nhằm mục đích xem xét tính tuân thủ pháp luật qui định kiểm toán sở dẫn liệu liên quan đến thông tin báo cáo tài 18...
 • 8
 • 281
 • 1

BÀI TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM HÀNG TỒN KHO ppsx

BÀI TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM HÀNG TỒN KHO ppsx
... bố chuẩn mực kế toán quốc gia sở vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, xem xét chuẩn mực kế toán quốc tế hàng tồn kho IAS 02 để so sánh với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 02) quy định kế toán hàng ... x 19.720 KẾT LUẬN Bộ Tài Việt Nam ban hành chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho dựa sở chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho kế toán quốc tế, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam hợp lý, ... kế toán lập báo cáo tài 02 Chuẩn mực áp dụng cho kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc trừ có chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép áp dụng phương pháp kế toán khác cho hàng tồn kho...
 • 21
 • 1,338
 • 0

Phát triển hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.doc

Phát triển hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.doc
... 2.6 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải phát triển đồng với hệ thống kế toán Việt Nam Bản thân mối quan hệ hai lĩnh vực kế toán kiểm toán đòi hỏi đồng Rất nhiều chuẩn mực kiểm toán phải tham ... chuẩn mực kiểm toán Điều dẫn đến số vớng mắc việc soạn thảo ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cho áp dụng thực tế Do cần phải bảo đảm phát triển đồng chuẩn mực kiểm toán hệ thống kế toán Việt ... Vai trò công ty kiểm toán Chuẩn mực kiểm toán quốc tế Vai trò liên đoàn kế toán quốc tế 3.2 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Quá trình xây dựng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam bắt đầu thức...
 • 19
 • 359
 • 3

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái lên báo cáo tài chính- Chuẩn mực kế toán số 10.DOC

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái lên báo cáo tài chính- Chuẩn mực kế toán số 10.DOC
... 44/TC-TCDN: Trớc ban hành chuẩn mực số 10 ảnh hởng việc thay đổi tỷ giá hối đoái công tác kế toán nớc ta cha có chuẩn mực việc hạch toán ngoại tệ chênh lệch tỷ giá hối đoái Các thông t hớng dẫn ... lệch tỷ giá hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài hoạt động nớc (lỗ tỷ giá) vào chi phí tài Bên có - Phản ánh số kết chuyển khoản xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái hoạt động đầu t XDCB (lỗ tỷ giá) (giai ... lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính; Chênh lệch tỷ giá hối đoái chuyển đổi báo cáo tài sở nớc tình hình xử lý số chênh lệch tỷ giá hối đoái...
 • 29
 • 641
 • 5

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
... 125 …… …… d Thu thu nhập hành: Là số thu TNDN phải nộp ( hoàn lại) tính thu nhập chịu thu thu suất thu TNDN năm hành Thu TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thu x Thu suất e Thu thu nhập hoãn ... nhuận tính thu (TN chịu thu ) : Thu TNDN = Thu nhập x chịu thu Thu suất Thu nhập chịu thu TNDN = Doanh thu chịu thu Chi phí hợp lý - Lỗ năm trước trừ vào thu nhập chịu thu năm Doanh Chi ... kết thúc niên độ kế toán 34 Tài sản thu thu nhập hành thu thu nhập hoãn lại thu thu nhập hành thu thu nhập hoãn lại phải trả thường tính theo thu suất thu thu nhập doanh nghiệp ban hành 35...
 • 47
 • 610
 • 4

Hoàn thiện phương pháp kế toán Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.docx

Hoàn thiện phương pháp kế toán Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.docx
... nghiệp đề tài Hoàn thiện phương pháp kế toán Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu Công ty Cổ phần công trình giao thông Nội điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam em hoàn thiện Cuối ... thiện phương pháp kế toán Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu Công ty Cổ phần Công trình giao thông Nội điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam“ làm đề tài nghiên cứu cho chuyên ... 2 Giới thiệu Công ty Cổ phần công trình giao thông Nội • Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI • Địa chỉ: 125 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Nội • Loại hình Công ty: ...
 • 26
 • 518
 • 2

Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh Sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế.pdf

Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh Sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế.pdf
... sĩ kinh tế GVHD: TS.Bùi Văn Dương Chương 1: CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ KẾ TỐN HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở MỘT SỐ NƯỚC 1.1 Sự hình thành phát triển chuẩn mực quốc tế kế tốn hợp kinh doanh ... kinh tế quốc tế, hội nhập chế độ kế tốn Việt Nam với chuẩn mực quốc tế đánh dấu bước phát triển kế tốn Việt Nam Đến Bộ tài cho đời 26 chuẩn mực kế tốn Song song với đời chuẩn mực kế tốn Việt Nam ... HỢP NHẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM 2.1 Chuẩn mực kế tốn hợp kinh doanh Việt Nam 2.1.1 Bối cảnh đời ý nghĩa nó: Trước đây, có sách tài riêng biệt, quy định doanh nghiệp Nhà nước mà khơng quy định doanh...
 • 96
 • 1,144
 • 8

Hoàn thiện chuẩn mực kế toán báo cáo tài chính ở việt nam.pdf

Hoàn thiện chuẩn mực kế toán báo cáo tài chính ở việt nam.pdf
... bố chuẩn mực kế toán quốc gia sở vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Hệ thống chuẩn mực kế toán ban hành nước ta vào chuẩn mực kế toán quốc tế, đặc biệt chuẩn mực “Trình bày báo cáo tài chính ... tính sở báo cáo kế toán phân tích khác 1.1.2 Bản chất vai trò Báo cáo tài chính: 1.1.2.1 Bản chất báo cáo tài chính: Qua nghiên cứu thông tin báo cáo kết toán, ta biết báo cáo tài hệ thống báo cáo ... công việc kế toán 1.2.2 Nội dung chuẩn mực “Trình bày báo cáo tài chính số chuẩn mực khác có liên quan: Về vấn đề trình bày báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam có đưa chuẩn mực dành...
 • 71
 • 453
 • 4

Tổng quan về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán.pdf

Tổng quan về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán.pdf
... tế hoàn thiện khoảng hai năm 1.3 CƠ CẤU, CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ 1.3.1 Nguyên tắc thiết lập cấu Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc ... quy trình xây dựng chuẩn mực kế toán quốc tế Các chuẩn mực kế toán quốc tế xây dựng tuân theo nguyên tắc trình tự mang tính thủ tục * Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế xây dựng Ủy ban điều hành ... khác tham gia cộng tác với công việc Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế sử dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Hiện công việc Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế điều hành Hội đồng gồm đại diện 13 nước...
 • 48
 • 2,386
 • 22

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước .pdf

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp Nhà nước .pdf
... yêu cầu nói trên, đề tài " Những ảnh hởng chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà nớc yêu cầu hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán báo cáo tài Doanh nghiệp Nhà ... luận ảnh hởng Chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà nớc thực Chơng 2: Những giải pháp để hoàn thiện nội dung Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài doanh ... nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo tài DNNN Kiểm toán nhà nớc 2.1- Hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nớc Kiểm toán Nhà nớc 2.1.1- Sự cần thiết phải hoàn thiện...
 • 94
 • 2,194
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: doanh thu theo luat thue va doanh thu theo chuan muc ke toansu khac nhau giua doanh thu theo luat thue va doanh thu theo chuan muc ke toanbai tap chuan muc ke toanvận dụng nguyên tắc kế toán thận trọng trong luật và chuẩn mực kế toánsửa đổi luật kế toán sớm hoàn thiện hệ thống các chuẩn mực kế toánhoàn thiện các luật thuế trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được thừa nhậnluật kế toán và chuẩn mực kế toán việt namyêu cầu 1 đảm bảo tuân thủ luật kế toán các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hànhchuẩn mực kế toánchuẩn mực kế toán việt namchuẩn mực kế toán quốc tếquy trình xây dựng chuẩn mực kế toánbài giảng bảng cân đối kế toánchuẩn mực kế toán số 21tổng quan về chuẩn mực kế toánso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)3.Bao cao HDQT nam 20175. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20177.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)8. Du thao sua doi bo sung dieu le 20170. chuong trinh DHCD thuong nien nam 20166. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu biểu mẫu | MBBankPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQTPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phụ lục 1 (Điều 26 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Ngô duy khương introduces myselfPhu luc bao cao ket qua giao dich co phieuPhu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02Phu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02