Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã tân lập, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân tân lập, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã tân lập, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn
... báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ph-ơng pháp sử dụng hiệu nguồn ... dụng hiệu nguồn n-ớc cho việc sản xuất l-ơng thực việc tiết kiệm nguồn n-ớc quý giá để đáp ứng nhu cầu cho ph-ơng sách khác Tăng suất nguồn n-ớc vùng l-u vực th-ợng nguồn đ-ợc xem nh- can thiệp ... sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li sau ó tr i nhng chi phớ thu , mua ngoi...
 • 108
 • 215
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN
... báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ph-ơng pháp sử dụng hiệu nguồn ... dụng hiệu nguồn n-ớc cho việc sản xuất l-ơng thực việc tiết kiệm nguồn n-ớc quý giá để đáp ứng nhu cầu cho ph-ơng sách khác Tăng suất nguồn n-ớc vùng l-u vực th-ợng nguồn đ-ợc xem nh- can thiệp ... sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li sau ó tr i nhng chi phớ thu , mua ngoi...
 • 108
 • 213
 • 0

Đề tài : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN docx

Đề tài : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN docx
... ca s sng N-ớc tài sản quý báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ... phớ mua ngoi (IC ): l ton b nhng chi phớ sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM ): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 28 Trong : Y: bin ph thuc Trong mụ hỡnh Y nng sut lỳa ca h v thu nhp t nụng nghip ca h _ Xi: l cỏc bin c lp nh lng ( i 1, n ) _ Dj : l cỏc bin c lp thuc tớnh ( j 1, m ) Ch tiờu...
 • 108
 • 226
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 10 docx

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 10 docx
... sinh chủ h : - Trình độ văn hoá chủ h : lớp: - Dân tộc chủ hộ (Kinh: 0; Tày: 1; Dao: 2; Nùng: 3; Mông: 4; Khác: 5) Nhân hộ 2.1 Tổng nhân khẩu: người Trong đ : số nhân nam: Người Số nhân n : người ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 93 PHIU IU TRA H NễNG DN Phiếu s : Thôn:.X : Huyện: Họ tên ng-ời vấn: Mã I Thông tin chung hộ nông dân Họ tên chủ h : Giới tính (nam: ; n :1 ) ... vị tính con) Thu từ hoạt động lâm nghiệp: đ Thu từ nguồn khác - Thu từ hoạt động dịch v : .đ - Thu từ làm ngh : .đ - Thu từ làm thu : đ - Tiền l-ơng: đ - Thu khác: đ S...
 • 9
 • 182
 • 1

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 9 ppt

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 9 ppt
... Trong trình thực Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng việc tiếp cận nguồn nước tác động đến thu nhập người nông dân Tân Lập, từ số liệu điều tra thực tế, Luận văn rút số kết luận sau: Trong năm qua, ... độ Luận văn thạc sỹ, thân tác giả nhận thấy số điểm hạn ch : Công trình nghiên cứu khoa học dừng lại phân tích ảnh hưởng việc tiếp cận nguồn nước ảnh hưởng đến thu nhập người nông dân từ nông ... tế, khu vực tiếp cận nguồn nước tôt thu nhập từ lúa lại chưa cao số nguyên nhân nh : diện tích đất canh tác nhỏ, chịu ảnh hưởng nặng thiên tai Những vùng khó khăn việc tiếp cận nguồn nước không...
 • 11
 • 238
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 8 pptx

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 8 pptx
... NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN NƢỚC VÀ TĂNG THU NHẬP CHO HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN 3.1 Các giải pháp chung sử dụng nguồn nƣớc Các sách vĩ mô Nhà nước phát triển hệ thống nước làm tăng khả tiếp cận ... khăn xã, chưa có điện lưới quốc gia Thôn chợ để giao dịch thương mại, thu nhập người dân chủ yếu nông nghiệp, chủ yếu tự cung tự cấp Là nghèo với 1 98 hộ nghèo/ 280 hộ, chiếm tới 70,7%, dân ... chiếm 80 % diện tích đất tự nhiên Lượng mưa phân bố không đều.Với điều kiện khó khăn mặt vậy, dẫn đến kinh tế thu nhập người dân thấp Phát huy mạnh vùng khả tiếp cận nguồn tài nguyên nước...
 • 11
 • 203
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 7 ppt

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 7 ppt
... thực hộ nông dân Tân Lập Bảng 2.1 8: Mối quan hệ tiếp cận nguồn nƣớc sản xuất lƣơng thực hộ nông dân Tân Lập năm 2005 Nhóm hộ Chỉ tiêu DT lúa bq/ đầu người Lương thực bq đầu người Thu nhập ... Mối quan hệ tiếp cận nguồn nước với cấu thu nhập hộ Bảng 2.1 9: Mối quan hệ tiếp cận nguồn nƣớc với xác định phƣơng án sản xuất kinh doanh hộ năm 2005 ĐVT: Nghìn đồng Nhóm hộ Rất Rất Thu n lợi Khó ... cho biến độc lập Xi không ảnh hưởng tới thu nhập tử nông nghiệp h : H 0: (b1 = b2 = =bi = 0), chấp nhận giả thiết H1 cho có biến Xi ảnh hưởng đến thu nhập từ nông nghiệp hộ Số hóa Trung tâm Học...
 • 11
 • 173
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 6 doc

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 6 doc
... 8.598,09 - Thu t trng trt 4.139,91 6. 152,82 6. 685,44 4.374,87 - Thu t chn nuụi 3.044,04 5.072, 36 2.888,8 3 .63 4,88 - Thu t lõm nghip 265 60 0 65 4,54 588,33 (Ngun: S liu iu tra nm 2007) Qua bng kt qu ... VT: 1000 Nhúm h Rt Rt Thun li Khú khn 4.139,92 6. 152,82 6. 685.44 4.374,87 3.931,92 5.100,40 4.774 ,64 3.209,55 - Ngụ 63 4,47 973,47 1.894,8 1.141,13 - u 73,53 78,95 16 24,19 Ch tiờu Tng s - Thu ... bng 81 ,6% so vi nhúm thun li nht v ngun nc Trong ú thu nhp t trng ngụ ca nhúm khú khn nht trung bỡnh l 1.141,13 ng so vi 63 4,47 ng ca nhúm thun li nht, nhiu hn 5 06, 66 ng Qua bng ta thy rng, thu...
 • 11
 • 182
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 5 pptx

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 5 pptx
... kênh tiếp cận nguồn nước bình 1hộ 2, 35 người, mương, để tất tiếp cận nữ 2, 95, ổn định hưởng thu nguồn nước Nhóm thu n lợi nguồn lao động lợi, đào ao nuôi số vùng xa - Tiếp cận nguồn nước thu ... động - LĐ nam - LĐ nữ ĐVT Hộ Người “ “ Lđ “ “ Rất thu n lợi 34 3 ,5 1,79 1,73 2,23 1,17 1,06 Thu n lợi 19 5, 3 2, 35 2, 95 3, 05 1 ,5 1 ,55 Khó khăn 25 4,96 2,2 2,76 3,04 1 ,52 1 ,52 Rất khó khăn 62 4,14 ... nhóm hộ điều tra, nhóm hộ khó khăn việc tiếp cận nguồn nước thu n lợi đất lâm nghiệp đất trồng lâu năm, đất trồng lúa rộng sử dụng để trồng lúa vụ khả tiếp cận nguồn nước khó khăn, không đủ nước...
 • 11
 • 141
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 4 pps

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 4 pps
... chủ động nước, ví dụ nhóm thu n lợi việc tiếp cận nguồn nước có diện tích đất tiếp cận với nguồn nước chiếm 65% - 100% Để phân tích ảnh hưởng nguồn nước đến sản xuất nông nghiệp thu nhập hộ, sử ... XÃ TÂN LẬP, CHỢ ĐỒN, BẮC KẠN 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu Tân Lập, Chợ Đồn, Bắc Kạn 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Tân Lập 2.1.1.1 Vị trí Địa lý Huyện Chợ Đồn huyện vùng cao nằm phía Tây tỉnh ... biến động thu nhập, suất trồng theo khả sử dụng nguồn nước dùng đồ thị để phản ánh 1.2 .4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 1.2 .4. 1 Chỉ tiêu phản ánh khả tiếp cận nguồn nước hộ Khả tiếp cận nguồn nước định...
 • 11
 • 162
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 3 ppsx

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 3 ppsx
... km2, dân số 3, 405 triệu người, chia 956 đơn vị cấp xã, có 444 xã, với số dân 1,4 03 triệu người thường xuyên thiếu nước sinh hoạt sản xuất [6] Nguồn nước sử dụng chủ yếu nước nguồn lộ, nước khe, nước ... ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân Trong năm qua, quan tâm Đảng, Nhà nước, Bộ ngành trung ương, tỉnh Bắc Kạn đầu tư xây dựng nhiều công trình thu lợi để chủ động nguồn nước sản xuất nông ... thiếu nguồn nước cho sản xuất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 23 sinh hoạt nhân dân Với tỉnh Bắc Kạn, phần lớn nhân dân sống nghề nông nghiệp nguồn nước...
 • 11
 • 180
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 2 doc

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 2 doc
... II: Đặc điểm địa bàn nghiên cứu thực trạng vấn đề nghiên cứu Tân lập - Chợ Đồn - Bắc Kạn Chương III: Một số giải pháp tăng khả tiếp cận nguồn nước tăng thu nhập cho hộ nông dân Tân lập, huyện ... cận nguồn nước đến khả tăng thu nhập cho hộ nông dân Đề tài sử dụng hàm Cobb - Douglas để nghiên cứu mức độ ảnh hưởng nguồn nước đến tăng thu nhập người dân Đề tài giải pháp nhằm tăng khả tiếp cận ... khả tiếp cận hiệu sử dụng nguồn nước cho hộ nông dân miền núi Tân Lập huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn Bố cục luận văn Đề tài phần mở đầu kết luận, có chương gồm: Chương I: Tổng quan tài liệu phương...
 • 11
 • 180
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 1 pdf

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 1 pdf
... Chng I: TNG QUAN TI LIU V PHNG PHP NGHIấN CU 1. 1 C c khoa hc ca ti 1. 1 .1 C s lý lun ca ti 1. 1 .1. 1 Tỡnh hỡnh ti nguyờn nc ca Vit Nam 1. 1 .1. 2 Nhng nhõn ... nc 1. 1 .1. 3 Vai trũ ca nc v kh nng tip cn ngun nc phc v sn xut nụng nghip 14 1. 1.2 C s thc tin ca ti 15 1. 1.2 .1 ỏnh giỏ ngun nc ti mt s tnh khú khn nỳi phớa Bc 15 1. 1.2.2 ... huyn Ch n 31 2 .1. 1.4 c im thu ca xó 32 2 .1. 1.5 c im ti nguyờn t ca xó 33 2 .1. 1.6 Ti nguyờn khoỏng sn ca xó 35 2 .1. 2 iu kin kinh t xó hi ca xó 36 2 .1. 2 .1 Tỡnh hỡnh...
 • 11
 • 217
 • 0

ẢNH HƯởNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NướcC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

ẢNH HƯởNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NướcC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN
... báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ph-ơng pháp sử dụng hiệu nguồn ... dụng hiệu nguồn n-ớc cho việc sản xuất l-ơng thực việc tiết kiệm nguồn n-ớc quý giá để đáp ứng nhu cầu cho ph-ơng sách khác Tăng suất nguồn n-ớc vùng l-u vực th-ợng nguồn đ-ợc xem nh- can thiệp ... sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li sau ó tr i nhng chi phớ thu , mua ngoi...
 • 108
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm của đất và vật rơi rụng ở các trạng thái đất trống xã cao kỳ huyện chợ mới tỉnh bắc kạntiểu luận nâng cao hiệu quả hoạt động của hội nông dân – xã đoọc mạy – huyện kỳ sơn – tỉnh nghệ antác động của thu hồi đất nông nghiệp đến thu nhập và việc làm của hộ nông dân xã đa tốnhiệu quả kinh tế sản xuất lúa lai của hộ nông dân trên địa bàn huyện tứ kỳmột số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạnbiện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường trung học phổ thông quảng khê huyện ba bể tỉnh bắc kạnbiện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường thpt quảng khê huyện ba bể tỉnh bắc kạnđánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện văn chấn yên báihuyện chợ đồn tỉnh bắc cạn trong kháng chiến chống thực dân pháp 19451954thực trạng rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ rau vụ đông của hộ nông dân xã nhật tânảnh hưởng của khả năng tiếp cận nguồn vốn đến năng lực cạnh tranh của các dn may vùng kinh tế trọng điểm trung bộđánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện định hoá tỉnh thái nguyênluận văn thạc sĩ kinh tế đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện định hoá tỉnh thái nguyênthực trạng vai trò thông tin tài chính đối với việc tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố hà nộitiếp cận nguồn nướcPhát biểu của bí thư thị ủy, nhân kỷ niệm thành lập trường hoàng maithiết kế mạng máy tính cho trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minhThực trạng công ty bảo hiểm tại việt namthực trạng hoạt động của trung tâm giao dịch cà phê buôn ma thuột (bcec) và những thách thức đối với sở giao dịch cà phê và hàng hóa buôn ma thuột (bcce)thực trạng hoạt động kiểm soát nhân lực tại công ty samsung vinatrình bày các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp và chính sách kế toán liên quan minh họa cụ thể dựa trên báo cáo tài chính đã công bốTRÌNH bày IAS 01 và VAS 10Trình bày thực trạng chính sách sản phẩm của doanh nghiệp với khách hàng b2b và đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong thời gian tớiTìm hiểu về chế định thừa kế, cho các ví dụ về tranh chấp quyền thừa kế và các quy định của pháp luậttìm hiểu về công nghệ sản xuất mangarineứng dụng thẻ thanh toán và check vào hoạt động du lịchVai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển lực lượng sản xuất ở việt namVận dụng quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với thế hệ thanh niên hiện nayXác lập thị trương mục tiêu của công ty CONVERSE VIỆT NAM phân tích nội dung các quyết định quản trị sản phẩm và mối quan hệ giữa nó với các quyết định quản trị trong marketing mix nhằm thích ứng với các thị trường mục tiêuxuất khẩu hồ tiêu việt nam sang mỹbài 7 ngôn ngữ SQLbài giảng chuyên đề nhà cao tầngtên đề tài thủ tục đầu tưGiới thiệu system hackingĐặc trưng văn hóa ẩm thực nước anh