ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cau Hoi Lich Su Dang Cong San Viet Nam(1).doc

Cau Hoi Lich Su Dang Cong San Viet Nam(1).doc
... anh, suy nghĩ độc lập, trí tuệ thiên tài tạo cho Người chí hướng hoàn toàn khác với phong trào yêu nước đương thời Người sớm thấy hạn chế, sai lầm nhà cách mạng tiền bối nên chọn hướng sang Tây ... tranh hàng ngũ giai cấp công nhân nhân dân lao động nước để tìm đường cứu nước Đó lựa chọn sáng su t, đắn, mang tầm vóc lịch sử -Ngay từ thời trẻ Người bộc lộ phẩm chất giàu lòng nhân ái, ham ... Minh tìm thấy đường cứu nước đắn -Ngày 5-6-1911: Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước cho dân tộc Người sang Pháp , hướng nơi có tư tưởng tiến “Tự do”, “Bình đẳng”, “Bác ái” Người nhiều nước Châu Âu,...
 • 133
 • 4,369
 • 26

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf
... phong kiïën; kòm hậm nïìn kinh tïë Viïåt Nam vông lẩc hêåu; lâm cho kinh tïë nûúác ta ph thåc vâo kinh tïë Phấp - Vïì vùn hoấ xậ hưåi: Thi hânh chđnh sấch ngu dên, nư dõch, gêy têm l tûå ti vong ... àïë qëc vâ chưëng phong kiïën Song, nưíi bêåt lïn lâ nhiïåm v chưëng àïë qëc vâ tay sai phẫn àưång, giânh àưåc lêåp, tûå cho dên tưåc - Lûåc lûúång àïí àấnh àưí àïë qëc vâ phong kiïën trûúác hïët ... Àẩi hưåi thânh lêåp Àẫng Hưåi nghõ àậ quy t toân bưå phong trâo cưng nhên vâ phong trâo u nûúác dûúái sûå lậnh àẩo ca mưåt àưåi tiïn phong nhêët ca cấch mẩng, vúái àûúâng lưëi cấch mẩng àng àùỉn,...
 • 94
 • 1,996
 • 13

Cau hoi on tap duong loi dang cong san viet nam

Cau hoi on tap duong loi dang cong san viet nam
... Việt Nam, Tổng Công đoàn Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng mở rộng Các đảng phái trị Đảng Dân chủ Việt Nam , Đảng Xã hội Việt Nam thành lập - Về kinh tế, văn hóa: phát động phong ... chiếm Sài Gòn mở rộng phạm vi chiếm đóng tỉnh Nam bộ, Đảng kịp thời lãnh đạo nhân dân Nam đứng lên kháng chiến phát động phong trào Nam tiến chi viện Nam bộ, ngăn không cho quân Pháp đánh Trung ... việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam • Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản đời tổ chức cộng sản Việt Nam Tại đại hội lần thứ hội Việt Nam cách mạng niên (5-1929) xảy bất...
 • 55
 • 2,428
 • 19

Hinh anh su ra doi Dang Cong san Viet Nam

Hinh anh su ra doi Dang Cong san Viet Nam
... Châu - Trung Quốc) nơi Tổng Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng mở lớp huấn luyện trị, từ năm 1925 đến 1927 Báo "Thanh Niên", quan ngôn luận Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Nguyễn Ái Quốc sáng ... Việt Nam, ngày 3-2-1930 Châu Văn Liêm (1902-1930), đại biểu An Nam Cộng sản Đảng tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 3-2-1930 Nguyễn Thiệu (1903-1989), đại biểu An Nam Cộng ... Việt Nam, ngày 3-2-1930 Nguyễn Đức Cảnh (19081932), đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 3-2-1930 Sơ đồ tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam Hội...
 • 11
 • 1,275
 • 6

bai 7 - Dang Cong san Viet Nam ra doi

bai 7 - Dang Cong san Viet Nam ra doi
... cỏc phong tro u tranh - - Thiu s lónh o thng nht - ụng Dng CS ng (6/1929) - An Nam CS ng (7 / 1929) - ụng Dng ú t on cu ? Trc tỡnh hỡnhCS Liờnra yờu ( / gỡ cho 1929) cỏch mng Vit Nam ? Cn phi sm ... CNG SN VIT NAM RA I BN CNG NH RNG Lch s: NG CNG SN VIT NAM RA I Lch s: NG CNG SN VIT NAM RA I Tỡnh hỡnh nc ta nm 1929 v s cn thit phi thnh lp ng - Nờu tỡnh hỡnh nc ta nm 1929 ? - - Ln lt i v ... Lch s: Th nm thang 10 nm 2010 KIấM TRA BAI CU -Vỡ Nguyn Tt Thnh quyt i tỡm ng cu nc ? - Vỡ Tt Thnh quyt l tỡm Nguynbn cng Nh Rng c cụng nhni di tớch lch s ?...
 • 15
 • 1,438
 • 12

Bai 7.Dang cong san Viet Nam

Bai 7.Dang cong san Viet Nam
... cộng sản Việt Nam đời Đầu xuân năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam đời Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo giành nhiều thắng lợi vẻ vang Ai tổng bí thưthư Đảng cộng sản Việt Nam? Ai tổng bí ... dung Kết Hợp tổ chức cộng sản thành Đảng lấy tên Đảng cộng sản Việt Nam Hai đại biểu Đông Dương cộng sản Đảng Hai đại biểu An Nam cộng sản Đảng Lê Hồng Sơn đại biểu hải ngoại Hồ Tùng Mậu đại biểu ... thành lập Đảng là: A Đảng đời kiện vĩ đại, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cách mạng Việt Nam B Từ cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo đắn liên tiếp giành nhiều thắng lợi to lớn C Chấm dứt kháng chiến...
 • 24
 • 532
 • 0

Tài liệu Dang cong san Viet nam

Tài liệu Dang cong san Viet nam
... VNCM niên Nam Kì An Nam Cộng sản đảng (8-1929) Tân Việt cách mạng đảng (12-1927) Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929) Nguyễn Ái Quốc Người chủ trì hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Hai ... Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), nơi thành lập Chi Cộng sản Việt Nam, tháng năm 1929 -Quá trình đời tổ chức CS(1929) Hội Việt Nam cách mạng niên (6-1925) Phân hóa Các đại biểu VNCM niên Bắc Kì ... Dân chúng tự tổ chức b, Nam nữ bình quyền c, Phổ thông giáo dục theo công nông hoá B Về phương diện trị: -Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp bọn phong kiến -Làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập -...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài soạn Bai hung bien ki niem ngay thanh lap Dang Cong San Viet Nam

Bài soạn Bai hung bien ki niem ngay thanh lap Dang Cong San Viet Nam
... ng Cng Sn Vit Nam ngy 3.2.1930 cú mt ý ngha chớnh tr lch s vụ cựng to ln : + Nú ỏnh du mt bc ngot v i ca lch s Cỏch mng Vit Nam, m u thi k cỏch mng Vit Nam giai cp cụng nhõn Vit Nam lónh o theo ... l ng Cng sn Vit Nam Hi ngh ó thụng qua cng lnh, sỏch lc v iu l tt ca ng v cỏc on th cỏch mng đồng thời xỏc nh nhim v ca ng l : ỏnh ch ngha quc Phỏp v bn phong kin lm cho Vit Nam hon ton c lp, ... Vit Nam giai cp cụng nhõn lónh o theo ng li ca ch ngha Mỏc Lờnin, a nc nh n c lp, t do, hũa bỡnh, tin lờn Ch ngha xó hi Trong 80 nm qua, thnh tu ni bt ca ng l lónh o nhõn dõn ỏnh quc, phong kin,...
 • 3
 • 919
 • 5

Bài soạn DANG CONG SAN VIET NAM RA DOI

Bài soạn DANG CONG SAN VIET NAM RA DOI
... Việt Nam Lch s: I.KiM TRA BI C II.BI MI 1.GiI THIU BI S CN THIT THNH LP NG 3.HI NGH THNH LP NG 4.í NGHA CA S THNH LP NG 5.CNG C DN Dề NG CNG SN ViT NAM RA I Hội nghị thành lập đảng I.KiM TRA BI ... DN Dề NG CNG SN ViT NAM RA I Lịch sử: I.KiM TRA BI C II.BI MI 1.GiI THIU BI S CN THIT THNH LP NG 3.HI NGH THNH LP NG í NGHA CA S THNH LP NG CNG C DN Dề đảng cộng sản việt nam đời Sự cần thiết ... s: NG CNG SN ViT NAM RA I I.KiM TRA BI C II.BI MI 1.GiI THIU BI S CN THIT THNH LP NG 3.HI NGH THNH LP NG 4.í NGHA CA S THNH LP NG CNG C.DN Dề Bến cảng Nhà Rồng Lch s: I.KiM TRA BI C II.BI MI...
 • 16
 • 692
 • 0

Tài liệu Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng  doc

Tài liệu Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng  doc
... trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền  công nghiệp của nước Pháp.  Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ  vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.  ... Lich su Dang  Tran Ngoc Song  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng  I­ BỐI CẢNH LỊCH SỬ NƯỚC TA TRƯỚC NGÀY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI  ... Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ  vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.  Bên cạnh sự bóc lột nhân công và cướp đoạt tài nguyên, đất đai, bọn thực dân Pháp còn duy trì  chế độ phong kiến để giúp chúng bóc lột địa tô, lợi tức và các hình thức thuế khoá rất nặng nề. ...
 • 16
 • 1,002
 • 0

276 cau hoi trac nghiem mon lich su dang cong san viet nam

276 cau hoi trac nghiem mon lich su dang cong san viet nam
... 5-1929) gì? a) Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội b) Hội Việt Nam cách mạng đồng minh c) Hội Việt Nam độc lập đồng minh d) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên X Câu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng ... nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống Pháp từ ngày 23-9-1945 A Vì miền Nam "thành đồng Tổ quốc" B Hướng miền Nam ruột thịt C Nam tiến X D Cả ba phương án Câu 122: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ ... lĩnh cách mạng Việt Nam B Chính cương Đảng Lao động Việt Nam X C Luận cương cách mạng Việt Nam D Cương lĩnh Đảng Lao Động Việt Nam Câu 169: Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2-1951 nêu...
 • 37
 • 5,626
 • 15

Bai phat bieu ky nien 80 nam thanh lap Dang cong san Viet Nam

Bai phat bieu ky nien 80 nam thanh lap Dang cong san Viet Nam
... Hồ Chí Minh Hưởng ứng phong trào thi đua Đảng huyện Lục Yên, Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam hôm nay, tuổi trẻ dân tộc huyện Lục Yên tâm: Thi đua lập thành tích chào ... thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng huyện Lục Yên lần thứ 19 Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, thay mặt tuổi trẻ dân tộc huyện Lục Yên xin trân trọng cảm ơn Huyện ủy ... điều kiện tốt để phấn đấu trưởng thành, góp phần xứng đáng vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trân trọng cảm ơn! TrÇn TiÕn Hng ...
 • 2
 • 2,371
 • 10

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx
... Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Quốc hội có đặc điểm khác với nhiều quốc gia giới Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh đạo Quốc hội, Quốc hội Việt Nam sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ... ĐẠO QUỐC HỘI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG LẬP PHÁP 2.1 Thực trạng nội dung lãnh đạo Đảng Quốc hội việc thực chức lập pháp 2.1.1 Yếu tố tác động đến lãnh đạo Đảng Quốc hội việc thực chức lập pháp ... biểu Quốc hội; tổ chức tốt kỳ họp Quốc hội 1.3 Yêu cầu nội dung lãnh đạo Đảng Quốc hội việc thực chức lập pháp 1.3.1 Yêu cầu Bởi mục đích cuối Đảng việc lãnh đạo Quốc hội thực chức lập pháp cho Quốc...
 • 121
 • 745
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đảng cộng sản việt namđảng cộng sản việt namđảng cộng sản việt namđảng cộng sản việt namđảng cộng sản việt namđảng cộng sàn việt namđảng công sản việt namlãnh đạo đảng cộng sản việt namhội nghị thành lập đảng cộng sản việt namkhái quát lịch sử đàng cộng sản việt nambáo chí của đảng đảng cộng sản việt namhỏi đáp môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namđảng cộng sản việt nam cầm quyềntiểu luận đường lối cách mạnh của đảng cộng sản việt namtu tuong ho chi minh ve dang cong san viet namufcong nghe ky thuat co dien tu25980ufcong nghe ky thuat nhiet25987ufkhoa hoc may tinh25989ufhe thong thong tin25990[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 718[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) 843 Ma 843ufky thuat phan mem25991đồ án xử lý nước thải giết mổSANG KIEN KINH NGHIEM CONG TAC CHU NHIEMPháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại việt namThực tiễn thi hành pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện thuận thành tỉnh bắc ninhKINH TẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM NƠNĐề thi tốt nghiệp dược sĩ đại học có đáp án phần 1Tài liệu tổng hợp bài tập Cơ sở dữ liệuHỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆPBỘ ĐỀ THI HỌC KÌ HÓA 10LICH SU VAN MINH THE GIOITài liệu ôn thi môn chủ nghĩa tư bản hien daiKinh tế chính trị ở Việt Nam hiện nayKhông cần xưng tội vì chúa đã tha hết là đúng hay sai