đường lói tư tưởng HỒ Chí Minh

TRẮC NGHIỆM VÀ TRẢ LỜI TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRẮC NGHIỆM VÀ TRẢ LỜI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... dụng, phát triển tưởng Hồ Chí Minh Đảng Nhà nước ta; - Các giá trị tưởng, lý luận Hồ Chí Minh kho tàng tưởng, lý luận cách mạng giới Câu 6: Mối quan hệ môn tưởng Hồ Chí Minh với môn Những ... Vì nói tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc Việt Nam? Đáp án: - tưởng Hồ Chí Minh tài sản tinh thần vô giá dân tộc Việt Nam - tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng ... gốc tưởng, lý luận trực tiếp định chất cách mạng, khoa học tưởng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác - Lênin; vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào...
 • 112
 • 432
 • 0

TÓM TẮT CÁC CÂU TRẢ LỜI TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TÓM TẮT CÁC CÂU TRẢ LỜI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... với thành tựu đại văn minh phương Tây – nét đặc sắc trình hình thành tưởng, nhân cách văn hóa HCM Đối với tưởng Nho giáo -Nguoi tiếp thu tưởng triết lý hành động, tưởng nhập thế, hành ... tiếp, đònh chất, tưởng HCM -Là giới quan vật phương pháp luận biện chứng đề giải vấn đề thực tiễn CMVN -Tư tưởng HCM vận dụng sáng tạo, phát triển làm phog phú thêm CNML tưởng HCM vấn đề ... phúc) Tôn Trung Sơn tìm thấy điều phù hợp với điều kiện cách mạng VN Đối với tưởng dân chủ văn hóa phương Tây -Người tiếp thu giá trò tưởng dân chủ, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu...
 • 7
 • 209
 • 1

TIỂU LUẬN: Nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. pot

TIỂU LUẬN: Nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. pot
... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM: Trước thời kỳ đổi mới: Nhận thức Đảng ta chủ nghĩa hội đường lên chủ ... MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Chủ nghĩa hội ? “ Chủ nghĩa hội “ danh từ biểu thị khái niệm có ý nghĩa rộng khái niệm” tưởng ... sở lý luận , thực tiễn đường lối chiến lược trị cách mạng việt Nam tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam Đảng cộng sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa...
 • 32
 • 1,874
 • 7

TIỂU LUẬN: nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

TIỂU LUẬN: nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
... MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Chủ nghĩa hội ? “ Chủ nghĩa hộ i “ danh từ biểu thị khái niệm có ý nghĩa rộng khái niệm” tưởng ... đề sở lý luận , thực tiễn đường lố i chiến lược trị cách mạng việt Nam tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hộ i đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam Đảng cộng sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ ... TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM: Trước thời kỳ đổi mới: Nhận thức Đảng ta chủ nghĩa hội đường lên chủ nghĩa hội nước ta từ hội nghị...
 • 11
 • 1,370
 • 3

tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối, chính sách đối ngoại potx

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối, chính sách đối ngoại potx
... hội nêu nhiệm vụ đối ngoại mặt Đảng lẫn Nhà nước ngoại giao nhân dân, nhấn mạnh yêu cầu phối hợp trị đối ngoại kinh tế đối ngoại; đối ngoại, quốc phòng an ninh; thông tin đối ngoại thông tin nước ... khẳng định kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế Phát triển tưởng nêu ba đại hội trước, Đại hội X lần nhấn mạnh “Việt Nam bạn, đối tác tin cậy nước ... nghiệm phong phú “trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh hun đúc nên qua chục năm xây dựng bảo vệ Tổ quốc; dựa thành tựu to lớn giành năm đổi mới, đường lối đối ngoại sách ngoại giao khẳng định làm...
 • 6
 • 282
 • 0

tìm hiểu tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ trong công tác cán bộ trong tác phẩm sửa đổi đường lối làm việc

tìm hiểu tư tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ trong công tác cán bộ trong tác phẩm sửa đổi đường lối làm việc
... hiểu tác phẩm người – tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh Toàn tác phẩm Sửa đổi lối làm việc thể nỗi khắc khoải trị, ưu tư, băn khoăn Người mong muốn cán cách mạng thay đổi ... lầm, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc kịp thời đời để sửa đổi lối làm việc Đảng Được viết cách 50 năm, đến nội dung, tưởng tác phẩm giữ nguyên giá trị, tài liệu phục vụ cho việc học tập làm ... với lối viết cô đọng, sáng rõ cụ thể, Sửa đổi lối làm việc trước hết thể tưởng tình cảm tất nhân dân Từ đời đến nay, tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc văn kiện quan trọng xây dựng Đảng Tác phẩm...
 • 10
 • 3,189
 • 5

TIỂU LUẬN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh-người giải quyết cuộc khủng hoảng đường lối cứu nướcở Việt Nam

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh-người giải quyết cuộc khủng hoảng đường lối cứu nướcở Việt Nam
... cứu nước Việt Nam II Giải vấn đề Hồ Chí Minh người giải khủng hoảng đường lối cứu nước Việt Nam 1.Tình hính Việt Nam chưa có lãnh đạo Hồ Chí Minh Năm 1858,khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt ... Tiểu luận tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch HCM người giải khủng hoảng đướng lối cứu nước Việt Nam I.Đặt vấn đề Trong lịch sử dân tộc lịch sử giới , có vĩ nhân mà đời nghiệp, tưởng hành ... –Trường ĐHXD -7- Tiểu luận tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch HCM người giải khủng hoảng đướng lối cứu nước Việt Nam thảo công bố trước quốc dân đồng bào toàn giới đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.Đây...
 • 10
 • 210
 • 0

Đề cương ôn thi điều kiện môn tưởng Hồ Chí MinhĐường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Đề cương ôn thi điều kiện môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP PHẦN I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu Trình bày khái niệm tưởng Hồ Chí Minh? Cơ sở hình thành TT HCM 1.1 Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Đại hội ... công nhân nông dân thuộc địa quốc Người khâm phục cách mạng sản điển hình giới cách mạng sản Pháp (1776) cách mạng sản Mỹ (1789) người cho cách mạng cách mạng không đến nơi Người rõ cách ... nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam theo TTHCM 6.1 Xây dựng Đảng tưởng lý luận Để dạt mục tiêu cách mạng Hồ Chí Minh rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng khoa học chủ nghĩa Mac...
 • 42
 • 397
 • 0

Nêu các thời kì hình thành và phát triển tưởng Hồ Chí Minh? Trong các thời kì trên, thời kì nào có ý nghĩa quyết định hình thành đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam? Hãy chứng minh.

Nêu các thời kì hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong các thời kì trên, thời kì nào có ý nghĩa quyết định hình thành đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam? Hãy chứng minh.
... thành bản của tưởng Hồ Chí Minh về đường cách mạng Việt Nam Thời kì 1930- 1945: Thời kì thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm nêu cao tưởng độc lập và quyền ... là thắng lợi đầu tiên của tưởng Hồ Chí Minh Thời kì 1945- 1969: Thời kì thắng lợi của tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục phát triển mới về tưởng kháng chiến và kiến ... nền tảng tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động tưởng Hồ Chí Minh thực sự là nguồn trí tuệ, động lực soi sáng và thúc đẩy công cuộc đổi mới ở nước ta b Trong các...
 • 3
 • 571
 • 0

Sự kế thừa và phát triển học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tưởng Hồ Chí Minh

Sự kế thừa và phát triển học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... lập chủ nghĩa Mác - Lênin chất mục tiêu chủ nghĩa hội khoa học Thêm vào đó, từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Người tiếp cận học thuyết Mác - Lênin chủ nghĩa hội ... định, tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác Lênin Việt Nam; cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội; tinh thần độc lập, tự chủ, đổi sáng tạo mẫu mực tưởng Hồ Chí ... Hồ Chí Minh đưa quan niệm chủ nghĩa hội đường độ lên chủ nghĩa hội phù hợp với bối cảnh lịch sử - cụ thể cách mạng Việt Nam tưởng Người chủ nghĩa hội, đường độ lên chủ nghĩa hội...
 • 8
 • 1,863
 • 24

. Làm rõ tính khách quan hợp quy luật của con đường đi lên CNXH của Việt Nam theo tưởng Hồ Chí Minh.

. Làm rõ tính khách quan hợp quy luật của con đường đi lên CNXH của Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
.. . dân làm gốc để giải vấn đề Bác quan niệm việc khó có dân xong - Hồ Chí Minh nhận thức tính tất yếu chất CNXH kết tác động tổng hợp nhân tố: truyền thống, đại, dân .. . mặt mà coi trọng mặt, đánh giá vị trí chúng mối quan hệ biện chứng với Như vậy, Hồ Chí Minh làm phong phú thêm vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác Lênin ...
 • 2
 • 6,707
 • 66

Xem thêm

Từ khóa: cốt lõi tư tưởng hồ chí minh về cán bộ công chức là đào tạo con ngườiđường lối cách mạng tư tưởng hồ chí minhtư tưởng hồ chí minh về đường lối cách mạngbài giảng đường lối và chiến lược phát triển kinh tếchủ nghĩa mác lê nin tư tưởng hồ chí minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng nước tatư tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đối ngoại hiện nayhọc tập nghiên cứu tư tưởng hồ chí minh để hiểu đường lối cách mạng nước tacốt lõi của tư tưởng hồ chí minhlớp bồi dưỡng tư tưởng hồ chí minhcon đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam theo tư tưởng hồ chí minhvận dụng tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hộitư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hộilớp bồi dưỡng giảng viên tư tưởng hồ chí minhtư tưởng hồ chí minh về lối sống giản dịcon đường giải phóng dân tộc việt nam theo tư tưởng hồ chí minhtư tưởng hồ chí minh về đạo đức lối sốngBảng chia 4Mẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biểnCải Tạo Nâng Cấp Hệ Thống Tiêu Huyện Phú Xuyên –TP Hà Nội .Mẫu đề xuất ý kiến trong thiết kế và thi công công trình cảng biểnhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại EVNĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tập đoàn điện lực việt nam, các giải pháp phát triển và nâng caoDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng đánh giá hiệu quả công việc tại công ty truyền tải điện 1Thực trạng và giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực tại BQL dự án thủy điện 3THỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Đề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTThực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thônKế hoạch sơ kết học kì IGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viên