Chuẩn mực số 2410 soát xét thông tin tài chính

Tài liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 21- TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH docx

Tài liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 21- TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH docx
... với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam Báo cáo tài coi lập trình bày phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam báo cáo tài tuân thủ quy định chuẩn mực chế độ kế toán hành hướng dẫn thực chuẩn ... lý, báo cáo tài phải lập trình bày sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành 10 Doanh nghiệp cần nêu rõ phần thuyết minh báo cáo tài báo cáo tài lập trình bày phù ... việc trình bày báo cáo tài cho thấy cần phải thay đổi để trình bày cách hợp lý giao dịch kiện; b) Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có thay đổi việc trình bày 20 Doanh nghiệp trình bày báo cáo tài...
 • 15
 • 239
 • 1

Hệ thống CHUẩN mực kế toán VIệT nam chuẩn mực số 21 TRÌNH bày báo cáo tài CHÍNH

Hệ thống CHUẩN mực kế toán VIệT nam chuẩn mực số 21 TRÌNH bày báo cáo tài CHÍNH
... thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc 200 210 211 212 213 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 tổng cộng tàI sản (270 = 100 + 200) 270 2 () ... gúp, thng d c phn v cỏc khon d tr f) Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh Các thông tin phải trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 56 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh phi bao gm cỏc khon mc ch yu ... TSC 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400) 14 15 15 16 17 18 19 20 13 21 ( ) 21 21 21 22 430 CC CH TIấU NGOI BNG CN I K TON CH TIấU Ti...
 • 52
 • 212
 • 0

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - chuẩn mực số 910 Công tác soát xét báo cáo tài chính ppt

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - chuẩn mực số 910 Công tác soát xét báo cáo tài chính ppt
... công tác soát xét báo cáo tài sở công tác soát xét Chúng thực công tác soát xét báo cáo tài theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam công tác soát xét Chuẩn mực yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch ... nhiệm đưa Báo cáo nhận xét Báo cáo tài sở kết công tác soát xét Chúng thực công tác soát xét báo cáo tài theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam công tác soát xét Chuẩn mực yêu cầu công tác soát xét phải ... bày báo cáo tài thuộc trách nhiệm Giám đốc đơn vị Trách nhiệm đưa Báo cáo nhận xét báo cáo tài sở công tác soát xét Chúng thực công tác soát xét báo cáo tài theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam công...
 • 19
 • 247
 • 0

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 08 - THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 08 - THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH
... tiền vốn bên góp vốn liên doanh liên doanh 37 Bên góp vốn liên doanh phải trình bày chi tiết khoản vốn góp liên doanh quan trọng mà bên góp vốn liên doanh tham gia 38 Bên góp vốn liên doanh không ... tiền vốn bên góp vốn liên doanh liên quan đến phần vốn góp họ liên doanh phần bên góp vốn liên doanh phải gánh chịu cam kết tiền vốn với bên góp vốn liên doanh khác; (b) Phần cam kết tiền vốn ... Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài hợp kế toán khoản đầu tư vào công ty con” Nghiệp vụ giao dịch bên góp vốn liên doanh liên doanh 31 Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp vốn tài sản vào liên doanh...
 • 8
 • 278
 • 0

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính pptx

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính pptx
... mực này, không thu chứng hành vi không tuân thủ pháp luật quy định kiểm toán viên có quy n xem đơn vị tuân thủ pháp luật quy định Các thủ tục phải thực phát hành vi không tuân thủ pháp luật quy ... tục nằm phạm vi kiểm toán báo cáo tài 20 Việc thực thủ tục kiểm toán báo cáo tài giúp cho kiểm toán viên công ty kiểm toán phát hành vi không tuân thủ pháp luật quy định 21 Kiểm toán viên phải ... yếu đến báo cáo tài Kiểm toán viên phải có hiểu biết đầy đủ pháp luật quy định nhằm mục đích xem xét tính tuân thủ pháp luật qui định kiểm toán sở dẫn liệu liên quan đến thông tin báo cáo tài 18...
 • 8
 • 296
 • 1

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - chuẩn mực số 930 Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính ppt

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - chuẩn mực số 930 Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính ppt
... vụ kế toán; b) Số hiệu Báo cáo kết dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính; c) Tiêu đề Báo cáo kết dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính; d) Người nhận; e) Khẳng định rõ dịch vụ thực theo Chuẩn mực ... thành dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính, Bên B cung cấp cho Bên A: - Báo cáo kết dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính; - Các báo cáo tài Bên B lập Điều 5: Phí dịch vụ phương thức toán - Tổng số ... luật, - Tất khác biệt với chuẩn mực kế toán chế độ kế toán nêu báo cáo tài Bên B lập, trình bày Báo cáo kết dịch vụ tổng hợp báo cáo tài … Điều 4: Báo cáo kết dịch vụ tổng hợp thông tin tài Sau...
 • 11
 • 186
 • 0

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 250 XEM XÉT TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH pdf

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 250 XEM XÉT TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH pdf
... kiểm toán tuân thủ công ty kiểm toán thực lập thành hợp đồng riêng Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải tuân thủ quy định chuẩn mực xem xét tính tuân thủ pháp luật quy định trình kiểm toán báo ... kiên tụng Xem xét kiểm toán viên tính tuân thủ pháp luật quy định 10 Trách nhiệm đơn vị kiểm toán phải tuân thủ pháp luật quy định Thông qua việc kiểm toán' báo cáo tài hàng năm, kiểm toán viên ... nằm phạm vi kiểm toán báo cáo tài 20 Việc thực thủ tục kiểm toán báo cáo tài chính. sẽ giúp cho kiểm toán viên công ty kiểm toán phát hành vi không tuân thủ pháp luật quy định 21 Kiểm toán viên...
 • 9
 • 761
 • 6

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 18- CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 18- CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG
... ngữ nợ tiềm tàng áp dụng cho khoản nợ không thoả mãn điều kiện để ghi nhận khoản nợ phải trả thông thường 10 Chuẩn mực phân biệt rõ khoản dự phòng với khoản nợ tiềm tàng, sau: a) Các khoản dự ... nghiệp NỘI DUNG CHUẨN MỰC Các khoản dự phòng khoản nợ phải trả 08 Các khoản dự phòng phân biệt với khoản nợ phải trả như: Các khoản nợ phải trả người bán, phải trả tiền vay, khoản nợ phải trả xác ... giá trị thời gian, khoản dự phòng khoản nợ phải trả chưa chắn giá trị thời gian Mối quan hệ khoản dự phòng nợ tiềm tàng 09 Tất khoản dự phòng nợ tiềm tàng chúng không xác định cách chắn giá trị...
 • 14
 • 475
 • 4

Chuẩn mực 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

Chuẩn mực 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
... tiền vốn bên góp vốn liên doanh liên doanh 37 Bên góp vốn liên doanh phải trình bày chi tiết khoản vốn góp liên doanh quan trọng mà bên góp vốn liên doanh tham gia 38 Bên góp vốn liên doanh không ... bên góp vốn liên doanh góp vào liên doanh phần mà bên góp vốn liên doanh phải gánh chịu với bên góp vốn liên doanh khác từ khoản nợ ngẫu nhiên; (b) Phần khoản nợ ngẫu nhiên liên doanh mà bên góp ... tiền vốn bên góp vốn liên doanh liên quan đến phần vốn góp họ liên doanh phần bên góp vốn liên doanh phải gánh chịu cam kết tiền vốn với bên góp vốn liên doanh khác; (b) Phần cam kết tiền vốn...
 • 11
 • 281
 • 0

Giáo trình phân tích những chuẩn mực thông tin tài chính trong những khoản vốn góp liên doanh từ hoạt động kinh tế p1 doc

Giáo trình phân tích những chuẩn mực thông tin tài chính trong những khoản vốn góp liên doanh từ hoạt động kinh tế p1 doc
... hoạt động hoạt động kinh tế bên người kiểm soát không tồn liên doanh Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát bên góp vốn liên doanh 09 Hoạt động kinh ... thức hoạt động, thời gian hoạt động nghĩa vụ báo cáo bên góp vốn liên doanh; (b) Việc định Ban quản lý hoạt động kinh tế liên doanh quyền biểu bên góp vốn liên doanh; (c) Phần vốn góp bên góp vốn ... định phân chia doanh thu khoản chi phí chung phát sinh từ hoạt động liên doanh cho bên góp vốn liên doanh 10 Ví dụ hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát hai nhiều bên góp vốn liên doanh kết hợp hoạt...
 • 5
 • 189
 • 0

HƯỚNG dẫn kế TOÁN CHUẨN mực “THÔNG TIN tài CHÍNH về NHỮNG KHOẢN vốn góp LIÊN DOANH”

HƯỚNG dẫn kế TOÁN CHUẨN mực “THÔNG TIN tài CHÍNH về NHỮNG KHOẢN vốn góp LIÊN DOANH”
... GTGT (nu cú) Doanh thu A B C Ni Ghi chỳ D Tng cng: , Ngày tháng năm Bên góp vốn A (Ký, họ tên) đóng dấu Bên góp vốn B (Ký, họ tên) đóng dấu Cách ghi số nội dung bảng: Ct B: Ghi s hiu; ngy, ... cho hp ng v theo s tin c chia) Cú TK 3331- Thu GTGT phi np (Nu c chia c thu GTGT u ra) - Khi bờn i tỏc toỏn tin bỏn sn phm, cn c vo s tin thc nhn, ghi: N TK 111, 112, (S tin i tỏc hp ng chuyn ... Doanh thu hot ng ti chớnh (Li nhun c chia) + Khi bờn i tỏc toỏn tin bỏn sn phm, cn c vo s tin thc nhn, ghi: N TK 111, 112, (S tin i tỏc hp ng chuyn tr) Cú TK 138 Phi thu khỏc 1.2 Trng hp liờn...
 • 26
 • 122
 • 0

Báo cáo KH : " Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ các cổng thông tin tài chính tại Việt Nam"

Báo cáo KH :
... tin loại cung cấp ứng dụng chuyên biệt kh c Các cổng thông tin tài nằm dạng 2.2 Cổng thông tin tài chính: Investopedia (trang thông tin giáo dục đầu tư tài uy tín) định nghĩa cổng thông tin tài ... trên, nhóm nghiên cứu đưa 19 tiêu chuẩn chia thành nhóm đánh giá chất lượng dịch vụ Cổng thông tin tài trinh bay tro ng 2. 1: ng 2. 1: tiêu chuân đanh gia chât l ng dich vu cac Công thông tin tai ... điều kiện thực tế Việt Nam Mục đích tiêu chuẩn xác định người sử dụng đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cổng thông tin tài cao đến đâu Bộ tiêu chuẩn sử dụng xuyên suốt nghiên cứu để xem xét mức...
 • 56
 • 578
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: số 910 công tác soát xét báo cáo tài chínhviệc sử dụng máy vi tính làm thay đổi quá trình xử lý thông tin lýu trữ và chuyển tải thông tin tài chính và có thể ảnh hýởng đến hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của đõn vịmột số biện pháp vận dụng chuẩn mực kế toán trình bày báo cáo tài chính tại doanh nghiệp việt nam1 thanh bình 2005 gánh nặng đầu vào nỗi lo của các doanh nghiệp tạp chí thông tin tài chính số 12các lý thuyết cơ sở cho việc xây dựng hệ thống thông tin tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừamột số giải pháp thông tin tài chính nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận các nguồn vốn trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố hà nộithông tin tài chínhtriển khai công nghệ thông tin tài chínhthông tin tài chính của vietteltạo ra thông tin tài chínhquản lí thông tin tài chínhvai trò thông tin tài chínhgiới hạn thông tin tài chínhthông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanhmôn hệ thống thông tin tài chính ngân hàngCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học