Huong dan quyet toan thue ky ke toan 2015

một số nội dung mới về quản lý thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn quyết toán thuế tncn)

một số nội dung mới về quản lý thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn quyết toán thuế tncn)
... VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP Hướng dẫn số trường hợp toán thu TNCN: - nhân thu phải nộp < thu nộp mà yêu cầu hoàn/bù trừ thu vào kỳ sau - nhân KD có nguồn thu nhập từ KD nộp thu khoán - ... thu hộ, nhân khai thu PHẦN V: HƯỚNG DẪN KHAI THU ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CHO THU TÀI SẢN - Thu nhập chịu thu TNCN ấn định vào Biểu tỷ lệ thu nhập chịu thu doanh thu theo quy định pháp luật thu ... khai thu TNCN Phần II Khai thu số trường hợp Phần III Nơi nộp hồ sơ toán thu Phần IV Quản thu thu hộ khoán Phần V Quản thu thu hộ cho thu tài sản PHẦN I: GIẢM TẦN SUẤT KHAI THU TNCN...
 • 25
 • 2,272
 • 0

Hướng dẫn quyết toán thuế theo văn bản mới những điều cần biết

Hướng dẫn quyết toán thuế theo văn bản mới những điều cần biết
... 03/06/2008 văn hướng dẫn thi hành - Kể từ ngày 01/01/2014 thực theo quy định khoản 10 Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 văn hướng dẫn thi hành ... số hướng dẫn toán thuế TNDN 2013 Hồ sơ khai thuế Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) ban hành kèm theoThông ... 31/12/2013 thực theo quy định Điều 16 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 văn hướng dẫn thi hành - Kể từ ngày 01/01/2014 thực theo quy định khoản 10 Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật...
 • 75
 • 242
 • 0

Hướng dẫn quyết toán thuế file PDF

Hướng dẫn quyết toán thuế file PDF
... c ích khác có th k t xu t t khai file PDF th c hi n i u ó c n làm bư c sau: Cài t ph n m m h tr k t xu t file PDF Vào thư m c PDF Writer, l n lư t ch y cài t file Converter.exe CuteWriter.exe ... xu t t khai file PDF T ng d ng h tr kê khai, m t khai c n k t xu t Ch n nút In s xu t hi n hình: Ch n máy in tên “CutePDF Writer”, b m nút In H th ng s h i tên file Ngư i dùng gõ tên file b m Save ... khai) 77 T khai Quy t toán thu TNCN m u 02/KK-XS 80 T khai Quy t toán thu TNCN m u 02/KK-BH 82 T khai Quy t toán thu TNCN m u 05/KK-TNCN 85 T khai Quy t toán thu TNCN m u 06/KK-TNCN...
 • 144
 • 236
 • 0

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ
... từ kinh doanh nộp thuế TNCN theo phương pháp khoán toán thuế Cáchăxácăđ nhăs ăthu ăthuănh păcáănhơn ph iăn p Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất * Thuế suất thuế thu nhập cá ... chịu thuế hoạt động kinh doanh: Thu nhập chịu thuế kỳ tính Doanh thu để = thuế tính thu nhập chịu thuế Chi phí hợp lỦ liên quan đến việc tạo - thu nhập kỳ tính thuế Thu nhập + kỳ tính thuế chịu thuế ... nhập y quyền toán thay cho cá nhân phải xác định đối tượng miễn thuế, số thuế miễn tính theo công thức sau: Số thuế miễn = Thuế phải nộp năm 2011 x tháng 12 tháng II.ăHồăs ăquy t toán thu 1.ăTổăch...
 • 8
 • 136
 • 0

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân
... PHẦN I • Đối tượng phải Quyết toán thu Hướng dẫn sách thu QT Thu TNCN 2009 • Xác định số thu phải nộp • Thời hạn địa điểm nộp tờ khai QT thu Hướng dẫn cách nộp thu PHẦN II: Phần mềm ... sơ toán thu : Trường hợp 5: Cơ quan chi trả thu nhập có tham gia đóng BH Cục Thu Quản lý Trả thu nhập nhân cư trú người Việt Nam (có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nơi trở lên…) Trả thu ... với nhân đơn vị chi trả thu nhập bố trí nơi làm việc Xác định miễn Xác định thu nhập Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn phần thu nhập thực tế chi trả thời gian miễn thu phải tính vào thu nhập cá...
 • 53
 • 88
 • 3

Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
... thẩm tra toán gồm thành viên đơn vị có liên quan      V - KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 1- Tất dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B sử dụng vốn nhà nước hoàn thành ... kiểm toán toán 2- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định Luật Đấu thầu ký kết hợp đồng kiểm toán toán dự án hoàn thành 3- Nhà thầu kiểm toán toán phải doanh nghiệp kiểm toán ... kiểm toán thành lập hoạt động theo quy định pháp luật 4- Nhà thầu kiểm toán thực kiểm toán toán dự án hoàn thành, lập báo cáo kiểm toán         VI - THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 1-...
 • 24
 • 294
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn hạch toán kế toán theo quyết định 15/2009/QĐ-BTC doc

Tài liệu Hướng dẫn hạch toán kế toán theo quyết định 15/2009/QĐ-BTC doc
... - Các khoản vật tư sử dụng không hết nhập lại kho Số dư bên Nợ: Số tạm ứng chưa toán PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 1- Khi tạm ứng tiền vật tư cho người lao động ... mặt Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu Nợ TK 334 – Phải trả người lao động Có TK 141 – Tạm ứng 4- Trường hợp số thực chi duyệt lớn số nhận tạm ứng, kế toán lập phiếu chi để toán thêm cho người nhận ... 112, 152,… 2- Khi thực xong công việc giao, người nhận tạm ứng lập Bảng toán tạm ứng kèm theo chứng từ gốc ký duyệt để toán khoản tạm ứng, ghi: Nợ TK 152,153, 156, 241, 331, 621,623, 627, 642,...
 • 2
 • 699
 • 2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA-SME

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA-SME
... việc phần hành kế toán cụ thể Đối với NSD thành thạo phần mềm kế toán (đã hiểu khái niệm kế toán máy tính sử dụng phần mềm kế toán khác), cần đọc hiểu khái quát quy trình thực phần hạch toán kế toán ... Để học sử dụng MISA Mimosa.NET 2009, người sử dụng cần đọc tài liệu sau: ♦ Hướng dẫn cài đặt: Hướng dẫn bước cài đặt phần mềm Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn làm để thực quy trình hạch toán nghiệp ... định,… Chương 06: Hướng dẫn người sử dụng quản trị liệu kế toán như: lưu liệu kế toán nhằm hạn chế tối đa rủi ro với liệu kế toán đơn vị, phục hồi liệu kế toán trường hợp liệu kế toán Giới thiệu...
 • 141
 • 1,051
 • 4

Hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế

Hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế
... CHƯƠNG II - QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ SỐ 32 “CÔNG CỤ TÀI CHÍNH: TRÌNH BÀY” Điều Mục đích áp dụng Việc áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế số 32 (IAS 32) để hướng dẫn nguyên tắc việc ... liên kết phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 – Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết; Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 – Thông tin tài khoản vốn góp liên doanh; Chuẩn mực kế toán ... khoản đầu tư vào công ty liên kết; Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 – Thông tin tài khoản vốn góp liên doanh; Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 – Báo cáo tài hợp kế toán khoản đầu tư vào công ty...
 • 15
 • 365
 • 2

Bài soạn Đề kiểm tra và hướng dẫn chấm điểm giữa kỳ môn toán lớp 5

Bài soạn Đề kiểm tra và hướng dẫn chấm điểm giữa kỳ môn toán lớp 5
... = + 4 21 = ( 0, 25 đ ) 35 = 12 ( 0, 25 đ ) x x ( 0, 25 đ ) = 15 168 ( 0, 25 đ ) Câu : ( điểm ) X x = X : = X = : ( 0 ,5 đ ) X = X = X = 12 x ( 0 ,5 đ ) 10 ( 0 ,5 đ ) ( 0, 5 ) Câu : ( điểm ) Một máy ...  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP I PHẦN TRẮC NGHIỆM : đ Đúng câu đạt 0, đ 1.a c b b c b b b II PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : đ Câu : ... Một máy bơm bơm cạn hồ hết số : ( 0, 25 đ ) 18 x = 90 ( ) ( 0, 25 đ ) Số máy bơm hút 10 : ( 0, 25 đ ) 90 : 10 = ( máy ) ( 0, đ ) Số máy bơm bổ sung vào : ( 0, 25 đ ) – = ( máy ) ( 0, đ ) Đáp số :...
 • 3
 • 467
 • 1

Tài liệu HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHẦN MỀM “KẾ TOÁN 1A” pptx

Tài liệu HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHẦN MỀM “KẾ TOÁN 1A” pptx
... Kế toán 1A v2.0 Hướng dẫn thực hành Phần Các chứng từ kế toán In chứng từ Chứng từ in sau lập đủ nội dung cần thiết Các lệnh để in chứng từ: Xem mẫu in Kế toán 1A v2.0 Hướng dẫn thực hành Phần ... định khoản Nợ 1111) Bảng bút toán chứng từ mua trả chậm vật tư (Tự động định khoản Có 3311) Kế toán 1A v2.0 Hướng dẫn thực hành Phần Các chứng từ kế toán Trình tự nhập liệu chứng từ Nhập Số chứng ... “Chứng từ kỳ” Theo hướng dẫn thao tác bảng kê “Chứng từ kỳ” Bảng kê chứng từ kỳ theo nhóm nghiệp vụ mở từ menu Chứng từ Kế toán 1A v2.0 Hướng dẫn thực hành Phần Các chứng từ kế toán Bảng kê “Chứng...
 • 8
 • 850
 • 6

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán AV soft excel doc

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán AV soft excel doc
... Trang Phần mềm kế toán AV- Softexcel Đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm chi phí ! - - Phần lấy số dư đầu kỳ tự động thực bạn kết thúc tháng thứ sử dụng AV- Softexcel Ví dụ : tháng thứ bạn bắt đầu sử dụng ... Ngọc An – Tel : 0986.867.415 Trang Phần mềm kế toán AV- Softexcel Đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm chi phí ! Ghi : Để File Hướng dẫn sử dụng chạy trực tiếp AVSoftexcel lick chuột vào Trợ giúp -> HDSD ... thúc lấy báo cáo Đây liệu để bạn lên tời khai tạm tính quý thuế TNDN Trên quy tắc nhập liệu Phần mềm kế toán AV- Soft, giới thiệu tính Phần mềm, hy vọng nhận góp ý bạn để Phần mềm ngày hoàn thiện...
 • 9
 • 530
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: công văn hướng dẫn quyết toán thuế tndn 2009hướng dẫn quyết toán thuế tndn 2009hướng dẫn quyết toán thuế tndn năm 2009hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2012công văn hướng dẫn quyết toán thuế tncn năm 2014hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2013văn bản hướng dẫn quyết toán thuế tndn năm 2009tt hướng dẫn quyết toán thuế tndn năm 2012hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2011hướng dẫn quyết toán thuế gtgt năm 2012hướng dẫn quyết toán thuế tndn năm 2012tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế tndn năm 2012cv hướng dẫn quyết toán thuế tndn năm 2012văn bản hướng dẫn quyết toán thuế tndn năm 2012công văn hướng dẫn quyết toán thuế tndn năm 2012Nghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâykết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)mô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018QĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamKT 1 tiet anh 8 2017-2018Thiết bị media gatewayỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Niên luận Stop And Waitchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhBài 19. Đường giao thôngTuần 10. Chữ hoa: HTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimSố 0 trong phép cộng