Chương 1: Những vấn đề về địa chính và quản lý địa chính

Báo cáo khoa học: "Một số vấn đề về rủi ro quản Rủi ro dự án" docx

Báo cáo khoa học:
... Quản rủi ro dự án tổng hợp phơng pháp phân tích vô hiệu hoá yếu tố rủi ro đợc thực hệ thống lập kế hoạch, giám sát điều chỉnh dự án Quản rủi ro chức năng/phân hệ quản dự án Quản rủi ... pháp quản rủi ro dự án Thiết lập thực chiến lợc quản rủi ro Các phơng pháp đền bù rủi ro, bao gồm dự báo môi trờng bên dự án; marketing dự án sản phẩm dự án; theo dõi môi trờng pháp lý, ... Quá trình quản rủi ro phải đợc thực theo số bớc định Các bớc trình quản rủi ro là: (1) xác định rủi ro; (2) phân tích đánh giá rủi ro dự án; (3) lựa chọn phơng pháp quản rủi ro; (4) áp...
 • 6
 • 302
 • 2

Tài liệu Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính daonh nghiệp pptx

Tài liệu Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính daonh nghiệp pptx
... khoản kế toán ơ doanh nghiệp + Tổ chức hệ thống sỏ kế toán + Tổ chức hệ thống báo cáo ti - Phạm vi kế toán ti Kế toán ti l phận công tác kế toán doanh nghiệp Phạm vi kế toán ti l phản ánh ton ... tin kế toán, việc xử lý nghiệp vụ kế toán v lập báo cáo ti chính, kế toán ti phảI tuân thủ nguyên tắc kế toán đợc thừa nhận - Cơ sở dồn tích Các giao dịch, kiện v nghiệp vụ kinh tế ti doanh nghiệp ... phận cấu thnh kế toán doanh nghiệp , kế toán ti đợc tổ chức doanh nghiệp phải đáp ứng đợc yêu cầu tuân thủ luật kế toán, chuẩn mực kế toán quốc gia v quốc tế v quy định chế độ kế toán đồng thời...
 • 77
 • 290
 • 0

bài giảng quản trị tài chính - chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

bài giảng quản trị tài chính - chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... ĐVT: Tr đ Dự án Tổng thu nhập qua năm Năm X 10 0 11 0 12 1 13 3 14 6 =10 0 + 11 0 + 12 1 +13 3 +14 6 = 610 Y 60 90 13 5 202 304 = 60 + 90 + 13 5+ 202 + 304 = 7 91 Dự án Y chọn có tổng thu nhập cao Nhận xét: ... vọng tổng thu nhập dự án ĐVT: Tr đ Dự án Tổng thu nhập qua Năm năm X 10 0 11 0 12 1 =10 0 +11 0 +12 1 = 3 31 Y 60 90 13 5 = 60 + 90 +13 5 = 285 DA X chọn có tổng thu nhập cao * Nếu xét DA năm: Việc đònh ... với tình trạng kinh tế sau Dự án C Tình trạng kinh tế Năm 12 0 10 0 80 270 11 0 -5 0 12 0 10 0 80 270 11 0 -5 0 Tổng thu nhập 240 200 16 0 540 220 -1 00 Phát triển thuận lợi Phát triển trung bình Suy thoái...
 • 23
 • 916
 • 1

Chương 1 Những vấn đề cơ bản về tài chính ppt

Chương 1 Những vấn đề cơ bản về tài chính ppt
... Chế độ tư hữu Giai cấp NN đời Tài NN Thuế Tổ chức Cá nhân * NN đời tiền đề cho đời TC NN Kết luận: TC phạm trù KT, phạm trù lịch sử TC KTHH NN không tồn Bản chất tài Phân phối Σsp XH Nguyên liệu ... tiền tệ giai đoạn: trước, sau thực * Thực việc phân tích tỷ số TC * Là quản trị rủi ro * Tư vấn tài 11 - Bảo đảm KT phát triển định hướng - Bảo đảm sử dụng nguồn lực khan có hiệu - Bảo đảm cân ... bù đắp thiệt hại, ổn định KT 15 Nguồn tài bán SP Doanh thu Nguồn TC DN Vay ngân hàng Phát hành CP, TP CP ngvật liệu trả lương nộp thuế, TN túy Liên doanh 16 ⇒ Nguồn tài - Là tiền tệ vận động trình...
 • 23
 • 586
 • 0

Slide Quản tài chính công (Học viện Tài chính) Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công quản tài chính công

Slide Quản lý tài chính công (Học viện Tài chính) Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công
... TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG (NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH, HÀ NỘI – 2010) NỘI DUNG CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC VÀ QUẢN LÝ TCC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN ... THÀNH 1.1.5 VAI TRO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC 1.1.1 KHÁI NIỆM 1.1.2 ĐẶC ĐIỂM 1.1.3 CHỨC NĂNG 1.1.4 CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH 1.1.5 VAI TRO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TCC Câu hỏi gợi ý nghiên ... quả  Công bằng xã hội  Tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QLTCC 1.2.1 KHÁI NIỆM 1.2.2 ĐẶC ĐIỂM 1.2.3 YÊU CẦU 1.2.4 NỘI DUNG 1.2.5 PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CU...
 • 29
 • 1,570
 • 15

Tài chính tiền tệ - chương 1 - Những vấn đề cơ bản về tai chính tiền tệ

Tài chính tiền tệ - chương 1 - Những vấn đề cơ bản về tai chính tiền tệ
... • CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ CHƯƠNG 2: TÀI CHÍNH CÔNG CHƯƠNG 3: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 4: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG 5: TÀI CHÍNH TRUNG GIAN CHƯƠNG 6: TÀI CHÍNH ... thiệu cho biết tiền đề đời, tồn phát triển chất chức tài ; cấu trúc hệ thống tài quan hệ khâu hệ thống tài 1. 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH 1. 1 .1 Bản chất tài chính: 1. 1 .1. 1 Tiền đề định đời, tồn ... TẾ CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Nội quy lớp • • • Để điện thoại chế độ rung Không hút thuốc lớp Không nói chuyện riêng lớp CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ PHẦN LÝ LUẬN CƠ...
 • 112
 • 878
 • 1

Chương 1 những vấn đề cơ bản về quản lí kinh tế

Chương 1 những vấn đề cơ bản về quản lí kinh tế
... 1. 1TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ • 1. 1 .1 KHÁI NiỆM VỀ KINH TẾ • Kinh tế tài sản • Kinh tế phúc lợi • Kinh tế tiết kiệm hiệu • Kinh tế điều kiện sống làm việc • Kinh tế hoạt động sinh sống • Kinh tế ... tế 1. 1.2 .1 Nền tảng tồn phát triển xã hội • 1. 1.2.2 Mục tiêu phát triển • 1. 1.2.3 Quan hệ biện chứng kinh tế trị • 1. 1.2.4 Quan hệ kinh tế văn hố • 1. 1.2.5 Kinh tế động lực phát triển 1. 1.3 Sở ... hữu kinh tế 1. 1.3 .1 Sở hữu phạm trù kinh tế • Quan hệ sở hữu • Nội dung sở hữu • -Quyền sở hữu • -Quyền sử dụng • -Quyền định đoạt • 1. 1.3.2 Lợi ích: kinh tế phi kinh tế 1. 2 Công việc quản...
 • 41
 • 276
 • 0

Chương 1 Những vấn đề chung về ngân sách nhà nước

Chương 1 Những vấn đề chung về ngân sách nhà nước
... mình) 26 1. 4 .1- Tổ chức hệ thống NSNN (tt) Sơ đồ: Tổ chức hệ thống phân cấp NSNN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Quốc Hội phê chuẩn dự tốn, tốn năm) NS TW (Quốc Hội phê chuẩn dự tốn, tốn năm) NGÂN SÁCH ĐỊA ... sang NS năm sau 12 1. 3.6- Ngun tắc NSNN a Ngun tắc niên hạn - Nội dung: + Mỗi năm QH phải thơng qua NSNN lần; CP thi hành NS thời gian năm; Niên độ NS NN Việt Nam từ 01/ 013 1 /12 b Ngun tắc đơn ... kiểm soát phân tích hoạt động tài Nhà nước 14 1. 3.7- Mục lục NSNN (tt) - Hệ thống mục lục NS nước ta thiết kế cách phân loại + Phân loại theo tổ chức thể qua chương + Theo chức thể qua loại, khoản...
 • 36
 • 490
 • 2

Chương 1 Những vấn đề cơ bản về Marketing

Chương 1 Những vấn đề cơ bản về Marketing
... núi chung Giáo trình Marketing Chơng Những vấn đề Marketing 29 1. 3 VAI TRề V CHC NNG CA MARKETING TRONG DOANH NGHIP 1. 3 .1 Vai trũ, chc nng ca Marketing 1) Vai trũ ca Marketing Marketing cú vai trũ ... Hỡnh 1. 11 Chng trỡnh Marketing mix Giáo trình Marketing Th Th trng trng mc tiờu mc tiờu Chơng Những vấn đề Marketing 37 e) T chc thc hin, v kim tra cỏc n lc Marketing t chc thc hin cỏc hot ng Marketing ... Hỡnh 1. 13.) Giỏm c Marketing Giỏm c Marketing Qun tr Qun tr Marketing Marketing Khu vc A Khu vc A Qun tr Qun tr Marketing Marketing Khu vcB Khu vcB Qun tr nghiờn Qun tr nghiờn cu Marketing cu Marketing...
 • 33
 • 292
 • 3

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
... phần trăm (%) ngân sách trung ương ngân sách địa phương : Luật Ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước Khái niệm Pháp luật ngân sách nhà nước tổng hợp qui phạm pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền ... tập mơn pháp luật ngân sách nhà nước - Điều luật tra nhà nước Chú ý: Chức tư vấn kiểm tóan nhà nước ? III XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Điều 72 luật ngân sách nhà nước  qui ... viên Học viện Ngân hàng Page 12 CHƯƠNG V: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC IPHÁP LUẬT VỀ HỌAT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: Quỹ Ngân sách nhà nước (khoản Điều luật NSNN ): Có...
 • 29
 • 1,133
 • 3

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... 12 /12 /19 97 thì: Ngân hàng loại tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất hoạt động, loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân ... lãi suất cho vay Khách hàng trả tiền lãi nợ gốc kỳ hạn trả nợ trả tiền lãi vào ngày kỳ 1. 2 Hoạt động cho vay tiêu dùng (CVTD) NHTM 1. 2 .1 Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng Tín dụng hoạt động tài ... kiệm cho vay coi phương pháp chuyển dịch quỹ từ người cho vay sang người vay - Trên sở tiếp cận theo chức hoạt động ngân hàng cho vay giao dịch tài sản (tiền hàng hoá) bên cho vay (ngân hàng) ...
 • 24
 • 289
 • 1

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng yêu cầu thiết 1. 2 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ DẪN TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. 2 .1 Rủi ro tín ... loại rủi ro khác như: rủi ro ngoại hối, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong đó, rủi ro tín dụng loại rủi ro lớn phức tạp nhất, gây tác động ... với nguyên nhân trước 1. 3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. 3 .1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Đối với hoạt động kinh doanh nào, rủi ro xảy kéo theo ảnh hưởng...
 • 34
 • 431
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề về thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoángmột số vấn đề về ngoại hối và quản lý ngoại hốichương 1 những vấn đề cơ bản về tài chínhnội dung của chương 1 những vấn đề chung về các định chế tài chính trung gian 2 một số định chế tài chính trung gian chủ yếu trong nền kinh tế 3 lãi suất tín dụngchương 1 những vấn đề cơ bản về tiền tệchương 1 những vấn đề cơ bản về nhà nướcchương 1 những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mạinội dung của chương 1 những vấn đề chung về ngân sách nhà nước nsnn 2 thu nsnn 3 chi nsnn 4 tổ chức hệ thống nsnn và phân cấp quản lý nsnn 5 chu trình quản l ý nsnnnhững vấn đề về tài chính tiền tệnhững vấn đề về tài chính doanh nghiệpnhững vấn đề về tài chính côngnhững vấn đề về tài chínhnhững vấn đề vè ngon ngữ và giao tiếp của trẻnhững vấn đề về thông tin và httt6 những vấn đề về công nghệ và chuyển giao công nghệchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học