Giáo án dạy thêm Văn 6

GIÁO ÁN DẠY THÊM VAN 7

GIÁO ÁN DẠY THÊM VAN 7
... số tập vỊ " Từ Hán - Việt" Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt TiÕt + Ôn tập từ Hán Việt Ÿ HĐ 1: (Hướng dẫn học sinh ôn tập lại số vấn đề từ Hán Việt) Yếu tố Hán Việt Từ ghép Hán Việt có loại ... HS tìm hiểu thêm ôn lại “Những câu hát tình cảm gia đình”) - Tình cảm gia đình tình cảm thiêng liêng, đáng trân trọng đáng quý người * Giới thiệu môt số ca tình cảm gia đình SGK (giáo viên hướng ... hình ảnh ca dao số so sánh 1? * Luyện tập: I- Câu hỏi tập ? Phương pháp so sánh có tác dụng gì? 1- Bốn ca dao trích giảng Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thực SGK chung Giáo viên nhận xét, cho...
 • 72
 • 5,727
 • 48

giao an day them van 7

giao an day them van 7
... Hán Việt liên quan đến môi trờng Liên hệ, môi trờng lành Côn Sơn Liên hệ môi trờng hoang sơ Đèo ngang Liên hệ, khuyến khích làm thơ đề tài môi trờng Liên hệ, HS su tầm tục liên quan đến môi trờng ... Tập làm vân) Lớp - Tập x x x x x Liên hệ, đề miêu tả liên quan đề môi trờng Liên hệ, môi trờng tự nhiên, hoang dã Liên hệ, đề tả cảnh quan môi trờng Liên hệ, khuyến khích làm thơ đề tài môi trờng ... tầm tục liên quan đến môi trờng Liên hệ, HS su tầm tục làm đề văn có quan đến môi trờng quan đến môi trờng Liên hệ, đề liên quan bảo vệ rừng ngữ ngữ liên liên đến Lớp 8- Tập (tích hợp môi trờng)...
 • 6
 • 822
 • 3

giao an day them van 7

giao an day them van 7
... 1+2: Ơn tập vỊ quan hƯ tõ số vấn đề Quan hệ từ, chữa lỗi I LÝ thut ThÕ nµo lµ quan hƯ tõ? quan hệ từ.) C¸c lçi thêng gỈp sư dơng QHT ?Hãy cho biết quan hệ từ, Khi sư dơng quan hƯ tõ cÇn chó ý ... tiỊn cao2: cao hỉ cèt ba1: Sè lỵng tranh1: M¶nh tranh ba2: gäi cha tranh2: Bøc ¶nh sang1: qua nam1: ph¬ng sang2: giµu nam2: >< n÷ søc1: lùc nhÌ1: Nhỉ søc2: ®å trang søc nhÌ2: Khãc tt1: mÊt m«i: miƯng ... Bài tập 3: Bé Lan hỏi mẹ: " Mẹ ơi, tai bố mẹ Xng h« theo ti t¸c bảo gọi bố mẹ chi Xoan bác bố mẹ em Giang chú, dì, họ hàng xóm mà khơng có họ hàng với nhà mình? Em thay mặt mẹ bé Lan giải thích...
 • 72
 • 868
 • 7

Giáo án dạy thêm văn 9

Giáo án dạy thêm văn 9
... soạn:1/12/2007 Ngày dạy: 3/12/2007 Ôn tập Tập làm văn: Tự A-Mục tiêu cần đạt : Giúp HS : Trờng THCS Liêm Hải 18 Lê Văn Quyết Giáo án dạy thêm Ngữ Văn -Nắm đợc nội dung văn tự Ngữ văn 9, thấy đợc tính ... XVI - Kim Lân - 194 8 - Nguyễn Thành Long 197 0 - Nguyễn Quang Sáng 196 6 30 Lê Văn Quyết Giáo án dạy thêm Ngữ Văn 1/ Đồng chí 2/ Bài thơ tiểu đội xe không kính 3/ Đoàn thuyền đánh cá 4/ Bếp lửa ... vừa, Lê Văn Quyết Giáo án dạy thêm Ngữ Văn Bài thơ Phạm tiểu Tiến đội xe Duật không kính Đoàn thuyền đánh cá Huy Cận 195 8 Bảy chữ Bếp lửa Bằng Việt 196 3 7+8 chữ Khúc hát ru em bé lớn lng mẹ ánh trăng...
 • 36
 • 1,269
 • 9

Giao an day them van 6

Giao an day them van 6
... Đặc điểm - Hành động A Liên quan nhiều B Liên quan C Liên quan nhiều D Không có liên quan * Bài tập: Gạch chân yếu tố quan trọng ? Trong văn tự ,nhân vật có liên quan nhân vật văn tự : ntn với ... Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trớc đáp án em cho Câu : Trong văn tự , nhân vật có liên quan nh việc ? A- Liên quan nhiều B- Liên quan C- Liên quan nhiều D- Không có liên quan Câu : Nhân ... Bài 4/ 26/ sgk ?Tìm từ mợn : Có thể dùng : +trong hoàn cảnh giao tiếp với bạn bè ,ngời thân +Viết tin, đăng báo +Không nên dùng trờng hợp giao tiếp có nghi thức trang trọng Bài tập 4/ 36/ sgk ?Giải...
 • 27
 • 2,931
 • 22

Giáo án dạy thêm Văn 8

Giáo án dạy thêm Văn 8
... Ai-ma-tốp) a Nội dung đoạn văn gì? Giáo án dạy thêm Ngữ văn 21 b Chỉ yếu tố TS, MT BC đoạn văn c Sự kết hợp yếu tố MT BC đoạn văn TS đem lại giá trị biểu đạt cho đoạn văn ntn? - Gọi HS trình bày ... dùng để đánh dấu phần thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm) - Dấu hai chấm dùng để: Giáo án dạy thêm Ngữ văn 29 + Đánh dấu (báo trớc) phần giải thích, thuyết minh cho phần trớc + Đánh dấu ... quan, xác thực, đáng tin cậy Lời văn - Rõ ràng, chặt chẽ, vừa đủ, dễ hiểu, giản dị, hấp dẫn Giáo án dạy thêm Ngữ văn Các kiểu đề văn TM Các bớc XD VB Dàn ý chung VB TM Vtrò,Vtrí, ytố 48 - TM đồ vật,...
 • 64
 • 1,485
 • 10

giao an dạy thêm văn 9 cả năm cực hay

giao an dạy thêm văn 9 cả năm cực hay
... Bằng Việt- 196 3 Nguyễn Khoa Điềm- 197 1 Nguyễn Duy- 197 8 Chế Lan Viên - 196 2 Thanh Hải - 198 0 Viễn Phơng - 197 6 Hữu Thỉnh - 197 7 Y Phơng Sau 197 5 Ta Go 190 9 Sau dịch tiếng II TV: Khởi ngữ Các ... lớn lng mẹ 6/ Anh trăng 7/ Con cò 8/ Mùa xuân nho nhỏ 9/ Viếng lăng Bác 10/ Sang thu 11/ Nói với 12/ Mây sóng Anh 191 5 Chính Hữu- 194 8 Phạm Tiến Duật- 196 9 Huy Cận- 195 8 Bằng Việt- 196 3 Nguyễn Khoa ... Bài tập trang 11 2/ Bài tập trang 11 3/ Bài tập trang 23 4/ Bài tập trang 24 5/ Bài tập 1,2 trang 38 (Xem giáo án) 6/ chữa thêm số sách BT trắc nghiệm Tuần Ngày soạn: 25 /9/ 2007 Ngày dạy: 1/10/2007...
 • 43
 • 664
 • 4

Giao an day them van 7

Giao an day them van 7
... ®Ĩ so s¸nh: "Anh em nh tay víi ch©n", nhê vËy dƠ hiĨu, dƠ ®i vµo lßng ngêi - Anh em cïng cha mĐ sinh ra, g¾n bã chỈt chÏ nh ch©n víi tay trªn cïng mét c¬ thĨ - Quan hƯ anh em lµ quan hƯ m¸u thÞt ... phÊn chÊn, tù hµo tríc nh÷ng chiÕn c«ng vang déi - Tõ chiÕn th¾ng vang déi cđa hiƯn t¹i mµ nhí vỊ nh÷ng chiÕn c«ng ®· qua - NhÞp th¬ ng¾n, tiÕt tÊu nhanh, kh, kh«ng kĨ diƠn biÕn tõng trËn ®¸nh ... ngêi ®èi víi thÕ giíi xung quanh ®Ĩ khªu gỵi sù ®ång c¶m cđa ngêi ®äc PhÇn II: Tù ln (7 ®iĨm) C©u 1: (2 ®iĨm) a.ChÐp l¹i bµi th¬ “ Qua ®Ìo Ngang” cđa Bµ Hun Thanh Quan b.Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸ch...
 • 78
 • 268
 • 5

Giáo án dạy thêm văn 7

Giáo án dạy thêm văn 7
... Bài văn biểu cảm trực tiếp hay rồi! gián tiếp -Biểu cảm trực tiếp Bi 2: ? Bài văn biểu đạt tình cảm , với đối tợng ? Hãy đặt cho văn nhan đề đề văn thích hợp ? Bi Đọc văn : Mai văn Tạo -Bài văn ... đời Đờng (618-9 07) nớc Trung Hoa sáng tạo nên - Các nhà thơ VN sáng tác thơ thất ngôn tứ tuyệt chữ Hán- chữ Nôm chữ Quốc ngữ VD: - Nam Quốc Sơn Hà Lí Thờng Kiệt.(viết chữ Hán) - Bánh Trôi Nớc Hồ ... ting kờu, li than ) + Gián tiếp ( thông qua miêu tả hình ảnh,kể câu chuyện để khơi gợi tình cảm) - Sử dụng văn miêu tả tự ? Văn biểu cảm có đặc điểm ? Đặc điểm văn biểu cảm - Văn b/c tiếng nói tình...
 • 106
 • 619
 • 4

Giáo án dạy thêm văn 8

Giáo án dạy thêm văn 8
... cười d Cả ba nội dung Cho đoạn văn - Học sinh đọc đoạn văn: ? Cho đoạn văn - Học sinh đọc đoạn văn: “Cuối em đánh liều quẹt que diêm …… Họ chầu Thượng đế” “Cuối em đánh liều quẹt que diêm …… Họ ... lại đặt tình huống: Cô bé bán diêm mà bán thứ hàng khác? Ý nghĩa hình ảnh nghệ thuật gì? Gợi ý: Nhà văn cô bé bán diêm mà thứ hàng khác dụng ý Vì diêm nguồn gốc ánh sáng, ấm áp, đối lập với bầu ... dẫn nhà: BTVN: Viết đoạn văn PBCN em Cô bé bán diêm - Xem lại lý thuyết văn “Cô bé bán diêm” - Tóm tắt văn bản; - Sưu tầm truyện có nội dung tương tự truyện “Cô bé bán diêm” VN - Về nhà hoàn...
 • 92
 • 802
 • 4

Giáo án dạy thêm Văn 6 (3)

Giáo án dạy thêm Văn 6 (3)
... Trang 15 SGK + Cách chế biến: bánh rán, nớng, hấp, nhúng, tráng + Chất liệu làm bánh: nếp, tẻ, khoai, ngô, sắn, đậu xanh + Tính chất bánh: dẻo, xốp, phồng + Hình dáng bánh: gối, quấn thừng, tai voi ... ôn lại lý thuyết văn tự - Luyện tập đề văn tự cụ thể B Tiến trình dạy GV nhắc lại Nhân vật văn tự a) Nhân vật văn tự kẻ thực việc kẻ đợc thể hiện, đợc biểu dơng hay bị lên án văn Chẳng hạn, truyện ... đợc thần báo mộng cách làm bánh, sáng chàng theo lời thần làm bánh + Ngày lễ bánh Lang Liêu đợc chọn dâng Tiên Vơng, chàng đợc nối + Nớc ta có tục làm bánh chng bánh giầy Trả lời câu hỏi GV cho...
 • 88
 • 768
 • 1

Giáo án dạy thêm văn 6

Giáo án dạy thêm văn 6
... 19 Giáo án dạy thêm Ngữ văn Năm học 2013-2014 -Khôi ngô tuấn tú vô -Tng bừng kinh kỳ - Khiếp sợ vô Buổi 15 Ôn tập văn I Mục tiêu - Năm vững khái niệm văn - Đặc điểm văn - Phơng pháp tạo lập văn ... nhằm tăng thêm sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt 36 Giáo án dạy thêm Ngữ văn Năm học 2013-2014 - Ví dụ :- Lá liễu dài nh nét mi - Đẹp nh tiên Cấu tạo phép so sánh VD: áo chàng đỏ tựa ráng pha ... viết đoạn văn kể việc sau a Một học sinh dũng cảm nhận lỗi trớc cô giáo trớc lớp b Hai anh em nhờng bắp ngô luộc 13 Giáo án dạy thêm Ngữ văn Năm học 2013-2014 BT : Hãy chuyển đoạn văn tự dùng...
 • 49
 • 846
 • 1

Giáo án dạy thêm văn 9

Giáo án dạy thêm văn 9
... (thơ, 198 6); Lửa hồng góc (thơ, in chung, 198 7); Lời chúc (thơ, 199 1); Đàn then (thơ, 199 6) Nhà thơ đợc nhận: Giải A, thi thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giải thởng loại A giải thởng văn học 198 7 ... điện ( 191 3), Thầy tu khổ hạnh ( 191 6) - 12 tiểu thuyết, đáng ý có: Đắm thuyền ( 190 6), Hạt bụi mắt ( 191 3), Ngôi nhà giới ( 191 6), Gô-ra ( 190 5- 190 8) - Khoảng trăm truyện ngắn, nhiều bút kí, luận văn, ... có sức sáng tạo thật phi thờng Ông để lại gia tài văn hoá nghệ thuật đồ sộ, 23 gồm: - 52 tập thơ, số đó, đáng ý tập Thơ dâng ( 191 0), Thiên nga ( 191 4- 191 6), Ngời làm vờn ( 191 4), Mùa hái ( 191 5),...
 • 41
 • 205
 • 0

Giáo án dạy thêm Văn 8

Giáo án dạy thêm Văn 8
... 41 Giáo án dạy thêm Ngữ văn * HD HS ông tập về: Viết đoạn văn vb thuyết minh: Khi làm văn TM, cần xác định ý lớn, ý viết thành đoạn văn Khi viết đoạn văn, cần trình bày rõ ý chủ đề đoạn, tránh ... Yên 11 Giáo án dạy thêm Ngữ văn * HD hs ôn tập Tóm tắt văn tự sự: - Tóm tắt vb TS dùng lời văn trình bày cách ngắn gọn ND (bao gồm việc tiêu biểu nhân vật quan trọng) vb VB tóm tắt cần phản ánh ... bảng theo mẫu) - HS đổi Tổ Khoa học xã hội Câu Chọn đáp án Đáp án Điểm Trờng THCS Nghi Yên 13 Giáo án dạy thêm Ngữ văn - GV HD HS tìm đáp án - HS chấm chéo bạn - Tổng hợp số điểm đạt đợc /điểm...
 • 67
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án dạy thêm văn 6giáo án dạy thêm văn 6 cả nămgiáo an day them văn 6 kì 2giáo án dạy thêm lớp 6 môn ngữ văngiáo án dạy thêm văn lớp 6giáo án dạy thêm toán 6 cả nămgiáo án dạy thêm văn 8giáo án dạy thêm văn 10giao an day them toan 6 bam satgiáo án dạy thêm anh 6 thí điểmgiao an day them anh 6giáo án dạy thêm văn 7 kì 2giáo án dạy thêm văn 8 kì 2giáo án dạy thêm văn 9giáo án dạy thêm văn 7Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naiphương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnbài tập tuần logic và cách học tốt logicVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoLien ket gen va hoan vi genUng dung di truyen hocBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT