A HK II thay

Đe va Đ/a -HK II -K10 -NC (06-07)

Đe va Đ/a -HK II -K10 -NC (06-07)
... kiĨm tra häc k× Ii, n¨m häc 2006-2007 M¤N: TO¸N - líp 10 Ch¬ng tr×nh n©ng cao Thêi gian: 70 (kh«ng kĨ thêi gian ph¸t ®Ị) - PHÇn II Tù ln (7,0 ®iĨm) Häc ... k× Ii, n¨m häc 2006-2007 M¤N: TO¸N - líp 10 Ch¬ng tr×nh n©ng cao §¸P ¸N Vµ BIĨU §IĨM 10 11 12 A X B X X X C X X D X X X X X X PHÇn i Tr¾c nghiƯm (3,0 ®iĨm) Mçi c©u ®óng tÝnh: 0,25 ®iĨm PHÇn II...
 • 4
 • 124
 • 0

T.a 6 HK II (2)

T.a 6 HK II (2)
... ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN ANH I/(2 điểm) Mỗi câu cho 0,5 điểm 1.Go Is riding Is not 4.plays II/ (2 điểm) Mỗi câu chọn cho 0,5 điểm 1.Is 2.In cool often III/(2 điểm) Mỗi câu cho 0,5 điểm...
 • 2
 • 196
 • 0

KT HK II A 6

KT HK II A 6
... I am Mai and I am from Viet Nam I speak Vietnamese but I can speak English, too I am living in a farm There are a lot of cows in the farm and they produce a lot of milk My classmates and I are ... and English There are a lot of cows in the farm Mai and her classmates are collecting waste paper, scrap metal and old plastic now They shouldn’t pollute the environment III LANGUAGE FOCUS: 2,5 ... environment and shoul save water and power Questions: Where is Mai from? ………………………………………… How many languages can Mai speak? …………………………………………… What are there in the farm? …………………………………………… Who are collecting...
 • 3
 • 93
 • 0

Về việc thay đổi lịch kiểmn tra HK II

Về việc thay đổi lịch kiểmn tra HK II
... kiểm tra có phân công nhiệm vụ cụ thể - Thông báo nội dung kiểm tra, lịch kiểm tra đến toàn thể giáo viên học sinh toàn trường biết để ôn tập kiểm tra đạt kết - Lập danh sách phòng kiểm tra xếp ... gởi; - Lưu VT, CMTHCS KT.TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Lã Quốc Tuấn Lưu ý: Chỉ thay đổi lịch kiểm tra môn Văn – Toán Sở GD – ĐT đề thời gian nhận đề PHÒNG GD - ĐT ĐỒNG PHÚ TRƯỜNG : …………………… ... sơ tổ chức kiểm tra học kỳ theo quy định * Căn đánh giá xếp loại: + Việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học lực thực theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 5/10/2006 Bộ GD-ĐT việc ban hành quy...
 • 5
 • 57
 • 0

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 1

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 1
... ánh sáng n2 v1 n2 v n2 v n2 v2 = =2 =2 = A B C D n1 v2 n1 v2 n1 v1 n1 v1 Câu 16 : Từ trường có đường sức sau: A Song song cách C Luôn có dạng đường B Có dạng thẳng D Khép kín Câu 17 : Góc lệch ... kính lớn vật Câu 31: Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang ống 10 (cm 2) gồm 10 00 vòng dây Hệ số tự cảm ống dây là: A 2, 512 (mH) B 0,2 512 (H) C 2, 512 .10 -2 (mH) D 6,28 .10 -2 (H) Câu 32: ... góc với từ trường Lực lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là: A 3,2 .10 15 N B 3,2 .10 14 N C 6,4 .10 14 N D 6,4 .10 15 N -3- -4- -5- ...
 • 5
 • 84
 • 0

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 3

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 3
... 120cm C 40cm D 30 cm Câu 36 : Một ống dây dài có độ tự cảm L = 3mH, Năng lượng từ trường bên ống dây có dòng điện cường độ 2A chạy qua A 3. 10-2 J B 6.10 -3 J C 3. 10 -3 J D 0,6.10 -3 J Câu 37 : Trong nhận ... khúc xạ r1 = 30 0 góc tới r2 có giá trị A 150 B 600 C 450 D 30 0 Câu 23: Cho dòng điện cường độ 1A chạy dây dẫn thẳng Cảm ứng từ điểm cách dây10 cm có độ lớn bao nhiêu? A 10-6 T B 3. 10-6T C 2.10-6T ... Một sợi dây dài 2m có dòng điện 15A đặt nghiêng góc 30 so với từ trường B = 5.10 -3T Lực từ tác dụng lên dây bằng: A 0,075N B 0,75N C 0,3N D 0,13N Câu 21: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn MN có...
 • 6
 • 139
 • 0

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 4

thi thử HK II .Đ.A .CUC HAY.ĐE 4
... thấu kính 40 cm cho ảnh cách vật: A 80cm B 60cm C 90cm D 30cm Câu 13: Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm cho ảnh ảo 1 /4 lần vật Vật cách thấu kính đoạn bao nhiêu? A 40 cm B 30cm ... góc với từ trường Lực lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là: A 6 ,4. 10 − 14 N B 6 ,4. 10 −15 N C 3,2.10 −15 N D 3,2.10 − 14 N Câu 38: Một vêbe bằng? A 1T.m B 1T/m2 C 1T.m2 D 1T/m Câu 39: Từ trường ... chạy dây dẫn thẳng Cảm ứng từ điểm cách dây10 cm có độ lớn bao nhiêu? A 3.10-6T B 4. 10-6 T C 10-6 T D 2.10-6T -4- Câu 33: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm từ trường có...
 • 6
 • 125
 • 0

DE THI HK II MON HOA 8 ( DE A+B)

DE THI HK II MON HOA 8 ( DE A+B)
... Thay II Tự luận: (7 điểm) Học sinh làm giấy thi Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng H2 với chất sau: O2 ; Fe2O3 ; FeO ; PbO Ghi rõ điều kiện phản ứng Câu 2 :(2 ... thức Môn: Hóa Học Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên: Lớp: …………… ĐỀ B Điểm Nhận xét Giáo viên I.Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời ... 4: Trong phản ứng phản ứng phản ứng ôxi hóa khử: a Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 b Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O c Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag d CO + FeO t Fe + CO2 Câu5: Dung dòch hỗn hợp: a Của chất rắn chất...
 • 3
 • 192
 • 0

DE THI HK II MON HOA 9 ( DE A+B)

DE THI HK II MON HOA 9 ( DE A+B)
... d C6H6 II Trắc nghiệm tự luận: (7 điểm) Học sinh làm giấy thi Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuỗi biến hóa sau Ghi rõ điều kiện phản ứng (2 ) (3 ) (4 ) Fe2O3 (1 ) Fe FeCl3 Fe(OH)3 ... NaOH CH3COONa + H2O (0 ,5 điểm) mol mol 0,1 mol 0,1 mol (0 ,25 điểm) 8,2 nCH COONa = 82 = 0,1 (mol) (0 ,5 điểm) b mCH COOH = 0,1 x 60 = (g) (0 ,25 điểm) m2 H OH = 10,2 - = 4,2(g) (0 ,25 điểm) C Ta có ... c II Tự luận (7 điểm) DÙNG CHUNG CHO CẢ HAI ĐỀ A VÀ B Câu :(2 điểm) : oHoàn thành phương trình (0 ,5 điểm) Fe2O3 + 3H2 t o 2Fe + 3H2O 3t 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + NaCl to 2Fe(OH)3...
 • 3
 • 170
 • 0

DE A+B TOAN 6 (HK II)

DE A+B TOAN 6 (HK II)
... (2 đ) 2 10 19 3 .6 18 + − a ) + − = + − = = = 42 42 42 42 b) + = = +2 = = 45 45 Câu : Tìm x: (1 đ) a) x − = b) x : = 50% Câu 4: (1đ) Khối trường THCS Hai Bà Trưng có 160 em, sau chấm ... Trường THCS Hai Bà Trưng THI HỌC KỲ Toán Thời gian: 90 phút Họ tên: Lớp: 6 Điểm: ĐỀ B I Trắc nghiệm: Câu 1: Khoanh tròn vào chữ mà em cho đúng: (1 đ) a) Số đo góc bẹt : ... sinh khối đạt loại giỏi, khá, trung bình, yếu Câu : (2 đ) Cho góc bẹt xOy Vẽ tia Ot cho góc yOt 60 0 Tính số đo góc xOt Vẽ tia phân giác On góc xOt Tính số đo góc yOn góc nOt ...
 • 2
 • 123
 • 0

DE A+B TOAN 7 (HK II)(co dap an)

DE A+B TOAN 7 (HK II)(co dap an)
... sinh đợc ghi lại nh sau: 10 7 10 a Số giá trị dấu hiệu phải tìm là: A 10 B C 20 b Số giá trị khác dấu hiệu là: A B 10 C 20 c Tần số học sinh có điểm là: A B C 3, 7 8 D giá trị khác D giá trị ... AC suy : BI // AC ? Bài Làm : BIểU ĐIểM I Trắc nghiệm khách quan: 2điểm Đề A: a - C Đề B a - C 0 ,75 điểm(nếu sai ý trừ b-A c-C d-A A C C B D b-A c-C d-A 1.C 3.A 4.B 5.C 6.D 0,25 điểm) 0,25điểm 0,25điểm...
 • 4
 • 155
 • 2

DE A+B TOAN 8 (HK II)(co dap an)

DE A+B TOAN 8 (HK II)(co dap an)
... ABCD.A’B’C’D’là: A 3600 cm3 B 480 cm3 C 2400 cm3 D. 480 0cm3 Câu 7: Trong ∆ABC, khẳng định khẳng định sau: µ µ A µ + B = 180 0 B B + C ≥ 180 0 C µ + B + C = 180 0 A µ A µ µ Câu 8: Hãy chọn khẳng định khẳng ... A µ µ Câu 8: Hãy chọn khẳng định khẳng định sau: A (-2) + ≥ B -6 ≤ 2.(-3) C + ( -8) < 15 + ( -8) B.PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) Bài 1: (2 điểm) Giải phương trình sau : a 2x - 10 = - b.5 – (x - 6) = 4(3 ... nhiều thời gian 20 phút Tính qng đường AB Bài4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vng A, AB = cm, AC = 8cm, đường cao AH d) Tính BC e) Chứng minh ∆HBA đồng dạng với ∆A BC f) Chứng minh AB2 = BH.BC,...
 • 2
 • 216
 • 0

Xem thêm