Tiểu luận một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở VN

Tài liệu Tiểu luận Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội Việt Nam docx

Tài liệu Tiểu luận Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam docx
... 11 năm2 004 Sinh viên Nguyễn Việt Hưng PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI I KẾ HOẠCH NĂM TRONG HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HOÁ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Hệ thống kế hoạch ... bén kế hoạch hoá nói chung Kế hoạch năm hệ thông kế hoạch hoá phát triển kinh tế- hội 2.1 Khái niệm nội dung kế hoạch năm Kế hoạch năm cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế hội quy hoạch ... công tác kế hoạch hoá Việt Nam Và Đảng Nhà nước xác định đổi công tác kế hoạch năm phát triển kinh tế hội trọng tâm công đổi kế hoạch hoá phát triển kinh tế hội Để phục vụ cho tập đề án môn...
 • 24
 • 426
 • 0

Luận Văn: "Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội Việt Nam" pptx

Luận Văn:
... ngành Kế hoạch, Em chọn đề tài “Một số vấn đề đổi kế hoạch năm phát triển kinh tế hội Việt Nam MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ... bén kế hoạch hoá nói chung Kế hoạch năm hệ thông kế hoạch hoá phát triển kinh tế- hội 2.1 Khái niệm nội dung kế hoạch năm Kế hoạch năm cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế hội quy hoạch ... chọn kế hoạch năm làm kế hoạch trọng tâm hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế hội 15 II NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH NĂM 18 Nội dung phận cấu thành kế hoạch năm...
 • 46
 • 194
 • 0

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội Việt Nam

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
... Những vấn đề lý luận kế hoạch năm phát triển kinh tế hội I Kế hoạch năm hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế hội Hệ thống kế hoạch hoá phân theo thời gian kinh tế quốc dân Hệ thống kế hoạch ... chung Kế hoạch năm hệ thông kế hoạch hoá phát triển kinh tế- hội 2.1 Khái niệm nội dung kế hoạch năm Kế hoạch năm cụ thể hoá chiến lợc phát triển kinh tế hội quy hoạch phát triển lộ trình phát ... thức kế hoạch kế hoạch năm, nớc Đức thờng xây dựng kế hoạch trung hạn năm, Malaysia có kế hoạch trung hạn năm, kế hoạch trung hạn năm, Việt Nam kế hoạch trung hạn thờng kế hoạch năm Kế hoạch...
 • 28
 • 324
 • 1

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội Việt Nam

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
... hoá phát triển kinh tế- hội 2.1 Khái niệm nội dung kế hoạch năm Kế hoạch năm cụ thể hoá chiến lợc phát triển kinh tế hội quy hoạch phát triển lộ trình phát triển dài hạn đất nớc Kế hoạch năm ... mở đầu Phần I: Những vấn đề lý luận kế hoạch năm phát triển kinh tế hội I Kế hoạch năm hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế hội Hệ thống kế ... Cộng Sản Việt Nam xác định xây dựng kế hoạch năm trở thành công cụ chủ yếu hệ thống kế hoạch hoá phát triển Trong hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế hội ta thấy kế hoạch năm (kế hoạch trung...
 • 29
 • 274
 • 0

Đề tài “Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội Việt Nam”. ppt

Đề tài “Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam”. ppt
... Những vấn đề lý luận kế hoạch năm phát triển kinh tế hội I Kế hoạch năm hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế hội Hệ thống kế hoạch hoá phân theo thời gian kinh tế quốc dân Hệ thống kế hoạch ... chung Kế hoạch năm hệ thông kế hoạch hoá phát triển kinh tế- hội 2.1 Khái niệm nội dung kế hoạch năm Kế hoạch năm cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế hội quy hoạch phát triển lộ trình phát ... Những vấn đề lý luận kế hoạch năm phát triển kinh tế hội I Kế hoạch năm hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế hội Hệ thống kế hoạch hoá phân theo thời gian kinh...
 • 30
 • 186
 • 0

Đề tài: "Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội Việt Nam” ppsx

Đề tài:
... trin kinh t v cỏc ch tiờu phỏt trin xó hi Cỏc ch tiờu phỏt trin kinh t t nhim v v tng trng kinh t, chuyn dch c cu kinh t v nhng cõn i ngun lc ch yu Vớ k hoch nm 2001-20 05 ca nc ta ch tiờu kinh ... cụng (1 954 ) v c th vi k hoch khụi phc t nc sau chin tranh (1 955 -1 957 ) v k hoch ci to XHCN Bc (1 958 - 1960) Tuy vy, nu núi n k hoch nm thỡ chỳng ta cú k hoch nm ln th nht ú l k hoch 1960-19 65 v sau ... hoch hoỏ kinh t v mụ ú i mi v hon thin k hoch nm lm nhim v trng tõm i mi k hoch nm thc s l cụng c trung tõm h thng k hoch hoỏ phỏt trin kinh t xó hi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 25 Đề án môn...
 • 32
 • 98
 • 0

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội Việt Nam

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
... kế hoạch hoá nói chung Kế hoạch năm hệ thông kế hoạch hoá phát triển kinh tế- hội 2.1 Khái niệm nội dung kế hoạch năm Kế hoạch năm cụ thể hoá chiến lợc phát triển kinh tế hội quy hoạch phát ... OKS CO M kế hoạch năm phát triển kinh tế hội I Kế hoạch năm hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế hội Hệ thống kế hoạch hoá phân theo thời gian kinh tế quốc dân Hệ thống kế hoạch hoá ... Phần II Một số vấn đề đổi kế hoạch năm Việt Nam OBO OKS CO M I Thực trạng công tác kh năm Việt Nam thời gian qua Một số kế hoạch năm nớc ta Công tác kế hoạch hoá tiến hành Việt Nam đợc 40 năm, với...
 • 29
 • 92
 • 0

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội việt nam

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở việt nam
... năm hệ thông kế hoạch hoá phát triển kinh tế- hội 2.1 Khái niệm nội dung kế hoạch năm Kế hoạch năm cụ thể hoá chiến lƣợc phát triển kinh tế hội quy hoạch phát triển lộ trình phát triển dài ... LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI I KẾ HOẠCH NĂM TRONG HỆ THỐNG KẾ HOẠCH HOÁ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ... kế hoạch hoá bao gồm phận cấu thành nhƣ: Chiến lƣợc phát triển kinh tế hội; Quy hoạch phát triển; kế hoạch phát triển chƣơng trình dự án phát triển Trong chiến lược phát triển kinh tế hội...
 • 31
 • 65
 • 0

Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội: Những đổi mới về mặt nội dung và phương pháp

Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội: Những đổi mới về mặt nội dung và phương pháp
... quy hoạch phát triển .Kế hoạch phát triển cụ thể hóa mục tiêu, biện pháp, giả pháp sách nhằm thực mục tiêu đặt khoảng thời gian định năm Các nội dung phận kế hoạch năm phát triển kinh tế xã hội Kế ... phận kế hoạch - Kế hoạch tăng trưởng kinh tế - Kế hoạch chuyển dịch cấu kinh tế - Kế hoạch vốn đầu tư - Kế hoạch lao động việc làm Author: GROUP KẾ HOẠCH HÓA - Kế hoạch tài ngân sách - KẾ HOẠCH NĂM ... KẾ HOẠCH HÓA KẾ HOẠCH NĂM 2006-2010 II CÁC ĐỔI MỚI TRONG NỘI DUNG VÀ PHƯƠN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2006-2010 1 .Đổi nội dung kế hoạch Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ ngành lĩnh vực năm tới phải...
 • 37
 • 358
 • 1

KẾ HOẠCH 5 năm PHÁT TRIỂN KINH tế hội NHỮNG đổi mới về nội DUNG và PHƯƠNG PHÁP

KẾ HOẠCH 5 năm PHÁT TRIỂN KINH tế xã hội NHỮNG đổi mới về nội DUNG và PHƯƠNG PHÁP
... nhà kinh tế tương lai Phạm vi nghiên cứu - Kế hoạch năm phát triển kinh tế hội 2001-20 05 - Kế hoạch năm phát triển kinh tế hội 2006-2010 - Tiến hành nghiên cứu phạm vi nước Phương pháp ... hướng phát triển kinh tế - hội đất nước - Là công cụ quản lý kinh tế - hội nhà nước Phương pháp xây dựng kế hoạch năm Phương pháp xây dựng kế hoạch năm áp dụng Việt nam nước phát triển ... hoá kế hoạch năm, phân đoạn kế hoạch năm để bước thực kế hoạch năm 17 Hệ thống kế hoạch hàng năm bao gồm: - Kế hoạch định hướng phát triển kinh tế- hội hang năm. Nó vừa công cụ để ổn định - Kinh...
 • 23
 • 268
 • 0

Kế hoach 5 năm phát triển kinh tế hội những đổi mới về mặt nội dung và phương pháp

Kế hoach 5 năm phát triển kinh tế xã hội những đổi mới về mặt nội dung và phương pháp
... nm t 2 .53 0-2.610 nghỡn t ng, bng khong 38 ,5- 49% GDP T l tớch ly trờn GDP cú xu hng tng lờn, t 35, 4% nm 20 05 lờn 40 ,5- 41% nm 2010 T l tit kim ni ớa trờn GDP tng t 30,2% nm 20 05 lờn 32,3-33 ,5% nm ... ràng buộc tác động đến khả đạt đợc mục tiêu kinh tế hội đặt Cân đối yếu tố nguồn lực chủ yếu thời kỳ kế hoạch, thực chất việc xây dựng kế hoạch biện pháp cần có phản ánh thực trạng cân đối mục ... ngch xut khu nm 20 05 l 51 ,5% nm 2010 gim xung cũn 35, 9% 13 Author: GROUP K HOCH HểA K HOCH NM 2006-2010 II CC I MI TRONG NI DUNG V PHNG PHP XY DNG K HOCH NM 2006-2010 1.i mi v ni dung k hoch Phng...
 • 31
 • 242
 • 0

một số vấn đề về chúa nguyễn và vương triều nguyễn diện mạo kinh tế hội đàng trong

một số vấn đề về chúa nguyễn và vương triều nguyễn diện mạo kinh tế xã hội đàng trong
... lập nghiệp sống đời nhiều tự do, lúc thuận lợi tốt đẹp Mâu thuẫn hội tạm thời Trang 10 Diện mạo kinh tế- hội Đàng Trong giải lí làm cho khủng hoảng hội Đàng Trong đến muộn Đàng Ngoài ... (Dẫn theo Xứ Đàng Trong – Lịch sử kinh tế hội Việt Nam kỷ 17 18 (Nguyễn Nghị dịch) Nxb Trẻ, tr101 Nhật Bản Trang 16 Diện mạo kinh tế- hội Đàng Trong Các thương nhân Nhật không vào thị trường ... triển kinh tế, xây dựng đô thị, mở cửa giao lưu với nhiều nước giới Trang 34 Diện mạo kinh tế- hội Đàng Trong Đô thị Đàng Trong đời hệ sách tiến chúa Nguyễn đón nhận thời thương mại quốc tế di...
 • 65
 • 361
 • 0

Luận văn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế hội vùng tây bắc

Luận văn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở vùng tây bắc
... hình đầu t phát triển kinh tế -xã hội vùng tây bắc năm qua Thấy rõ vị trí quan trọng vùng Tây Bắc nh nên Đảng ta chủ trơng phải phát triển vùng Tây Bắc toàn diện kinh tế, trị văn hoá ,xã hội, quốc ... nớc 3.1 Vai trò Tây Bắc phát triển kinh tế - hội đất nớc Với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - hội nh trình bày, vùng Tây Bắc giữ vai trò quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - hội đất nớc, ... quan tâm Đảng phủ nghiệp phát triển kinh tế - hội vùng Tây Bắc số chơng trình mà Nhà nớc ta giành phần lớn kinh phí để đầu t phát triển kinh tế - hội vùng nh đầu t cho chơng trình giáo...
 • 94
 • 60
 • 0

LUẬN VĂN: Những vấn đề đặt ra và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - hội An Giang trong mùa nước nổi ppt

LUẬN VĂN: Những vấn đề đặt ra và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang trong mùa nước nổi ppt
... trình phát triển kinh tế - hội An Giang mùa nước nổi; tác động phát triển kinh tế - hội mùa nước phát triển kinh tế - hội An Giang - Xác định vấn đề đặt đề xuất giải pháp để giải vấn đề ... phát triển kinh tế - hội An Giang; từ thực tiễn phát triển kinh tế - hội An Giang mùa nước nổi, nêu lên vấn đề đặt trình phát triển kinh tế - hội An Giang đề xuất số giải pháp để giải vấn ... thực tế 2.4 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI AN GIANG TRONG MÙA NƯỚC NỔi Bên cạnh thành công khả quan trên, thực tiễn trình phát triển kinh tế mùa nước xuất vấn đề...
 • 122
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tieu luan mot so van de ve pha sanmột số vấn đề về đổi mới và thi hành án dân 22 sự ở việt nam hiện naychuyên đề ii một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy họcmôt sô đăc điêm tinh hinh kinh tê xã hội học sinh và yêu cầu về nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hội ở huyên chiêm hoamột số giải pháp nhằm đổi mới công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở việt nam trong thời gian tớiđề tài quan hệ dân số và phát triển kinh tế xã hội ở các nước đang phát triểnvấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộvấn đề phát triển kinh tế xã hội ở duyên hải nam trung bộhuy động nguồn lực phi chính phủ quốc tế trong phát triển kinh tế xã hội ở một số nước châu á đang phát triểnluận văn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng trị đến năm 2020địa lí 12 bài 35 – vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở bắc trung bộtieu luan quy hoach tong the phat trien kinh te xa hoi huyen bac quang ha giangmột số ý kiến hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện hoành bồ thời kỳ 20012010bài 35 vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộphân cấp trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở một số nước trên thế giớiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ