Từ ngoại lai trong tiếng Hán

Luận văn nghiên cứu một số vấn đề về từ ngoại lai trong tiếng hán

Luận văn nghiên cứu một số vấn đề về từ ngoại lai trong tiếng hán
... 教育培训部 升龙大学 -o0o - 毕业论文 论文题目: 现代汉语外来词的若干问题研究 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỪ NGOẠI LAI TRONG TIẾNG HÁN 学生 :阮妙惠 学生号码 :A13990 专业 导师 2013 年于河内 :汉语言理论 :阮氏中秋硕士 致谢 选择“现代汉语外来词的若干问题研究”作 ... 3.2.3 调查结果分析 汉语外来词是汉语大家庭中的一个成员,所以要学好汉语,一定要认 识并掌握一部分汉语外来词。在越南语中也存在着一批很大源于汉语的外 来词,如 lịch sử(历史)、 văn hóa(文化)、 xã hội(社会)、 chế tạo (制造)、 mệnh lệnh(命令)、kì hạn (期限)等等。越南语中也有许多 来自西方语的外来词,如:email(电子邮件) ... 06 月,第 期。 43 17 万艺玲《汉语词汇教程》,北京语言文化大学出版社,2000 年。 18 Trần Thị Thanh Liêm (biên dịch), “Giáo trình Hán ngữ”, NXB Đại học Sư phạm, 2003 电子文献: 19 http://www.baike.baidu.com 20 http://www.doc88.com...
 • 51
 • 286
 • 0

Vấn đề từ ngoại lai trong tiếng Việt

Vấn đề từ ngoại lai trong tiếng Việt
... vào cấu trúc đương thời tiếng Việt Từ ngoại lai đồng đại từ ngoại lai giữ đặc trưng ngoại ngữ khiến cho chúng khác với từ ngữ đồng đại Trong tiếng Việt từ như: - Những từ phiên âm viết liền như: ... tiếng Bana, tiếng Gialai, tiếng Êđê, tiếng Khmer, tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Anh Nếu không nhìn nhận vấn đề cách biện chứng lịch sử khó xác định đâu từ ngữ, đâu từ ngoại lai Có người ... thành phần ngoại lai Nếu xét thành phần ngoại lai, chia từ ngoại lai thành từ phiên âm từ 3.2.1 Từ phiên âm Là từ tiếp nhận hình thức lẫn nội dung từ ngôn ngữ khác Hình thức ngữ âm từ ngoại ngữ...
 • 9
 • 1,556
 • 28

Vấn đề từ ngoại lai trong tiếng việt (Môn: Phân tích từ vựng tiếng Việt)

Vấn đề từ ngoại lai trong tiếng việt (Môn: Phân tích từ vựng tiếng Việt)
... nghĩa nhiều từ đa tiết Trái lại từ đa tiết yếu tố cấu tạo từ đơn tiết, chúng đời sau hơn, ý nghĩa từ đa tiết trừu tợng nên số lợng từ chuyển nghĩa đơn tiết Sự phân bố từ đơn tiết từ đa tiết có ... đơn tiết từ đa tiết có chuyển nghĩa từ loại Trong đó, từ chuyển nghĩa loại danh từ chiếm tỷ lệ lớn Trong danh từ loại chuyển nghĩa đầy đủ Còn động từ tính từ số lợng kiểu chuyển đổi ý nghĩa giảm ... nghĩa từ Điều đặc trng tâm lý dân tộc, chủ ý nhà văn đề cập tới vấn đề Khi tác giả muốn lời văn giàu hình tợng sử dụng phơng thức nhiều Hiện tợng hoán dụ phong phú danh từ sau đến động từ tính từ...
 • 9
 • 413
 • 6

Vấn đề từ ngoại lai trong tiếng việt (Môn: Phân tích từ vựng tiếng Việt)

Vấn đề từ ngoại lai trong tiếng việt (Môn: Phân tích từ vựng tiếng Việt)
... dân thơng c a t Cách phân lo i ph bi n nh t phân lo i theo ngun t c tư ng c a s phân lo i t t c nghĩa hi n dùng c a t , khơng k ng i i ó nghĩa t ngun hay nghĩa g c Còn có cách phân lo i theo nghĩa ... c¸ch ®Ĩ ph©n lo¹i c¸c tõ chun nghÜa nh−ng cách phân lo i d−íi ®©y ch dùng cho nghĩa bi u v t, khơng áp d ng cho nghĩa bi u ni mvà biêu thái N u phân lo i theo q trình chuy n bi n t c theo l ch ... vËt thĨ v·ng Nh− vËy ta thÊy: Trong phÇn v¨n b¶n ®−ỵc kh¶o s¸t cđa cn tiĨu thut “Nçi bn chiÕn tranh “ cđa nhµ v¨n B¶o Ninh ta thÊy xt hiƯn rÊt nhiỊu c¸c tõ chun nghÜa Trong THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC...
 • 11
 • 335
 • 1

Từ ngoại lai trong tiếng Nhật

Từ ngoại lai trong tiếng Nhật
... tu ngoai lai tu dién 189 Xuà't xLìr cùa tir ngoai lai Tu ngoai lai tiéng Nhàt ed lieh su hinh thành va phàt trién trai qua nhiéu giai doan Ngudi Nhàt ed tu waseigairaigo de chi tu ngoai lai ndi ... cùa tu ngoai lai ngiy cing tàng mdt nghla rdng, ed thè cho chùng tu lai vdi xu hudng mdi cùa ngudi Nhàt Kè't luàn Tu ngoai lai mdt nhùng biéu hién ndi su bién ddi cùa xà hdi Nhàt Bàn Trong lieh ... cùa tu ngoai lai va cudi xem xét mdt sd khuynh hudng cu thè viéc su dung tu ngoai lai tiéng Nhàt hién dai nhu the Tu ngoai lai mot nhùng biéu hién ndi su bién ddi cùa xà hdi Nhàt Bàn Trong lieh...
 • 16
 • 141
 • 0

Vấn đề từ ngoại lai trong tiếng việt

Vấn đề từ ngoại lai trong tiếng việt
... tr−íc Thậm chí từ, chuyển nghĩa khiến trở thành đồng nghĩa với từ trái nghĩa trước Khi nghĩa chuyển biến liên hệ với sù chuyển nghĩa làm cho ý nghĩa từ mở rộng thu hẹp lại Nghĩa từ mở rộng nghĩa ... thơng từ Cách phân loại phổ biến phân loại theo ngun tắc đồng đại Đối tượng phân loại tất nghĩa dùng từ, khơng kể nghĩa từ ngun hay nghĩa gốc Còn có cách phân loại theo nghĩa nghĩa phụ Nghĩa từ ... ẩn dụ hốn dụ nghĩa từ có tính dân tộc sâu sắc Chúng vừa kết cách tiếp cận thực tế dân tộc, vừa kết qui luật điều khiển tạo nghĩa cho từ II KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NGHĨA TỪ VỰNG TRONG NỖI BUỒN CHIẾN...
 • 11
 • 220
 • 0

Vấn đề ngoại lai trong tiếng Việt

Vấn đề ngoại lai trong tiếng Việt
... vËt thĨ v·ng Nh− vËy ta thÊy: Trong phÇn v¨n b¶n ®−ỵc kh¶o s¸t cđa cn tiĨu thut “Nçi bn chiÕn tranh “ cđa nhµ v¨n B¶o Ninh ta thÊy xt hiƯn rÊt nhiỊu c¸c tõ chun nghÜa Trong THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC ... tiÕt Sù ph©n bè tõ ®¬n tiÕt vµ tõ ®a tiÕt cã sù chun nghÜa tõ lo¹i Trong ®ã, tõ chun nghÜa lo¹i danh tõ chiÕm tû lƯ lín nhÊt Trong danh tõ th× c¸c lo¹i chun nghÜa ®Çy ®đ h¬n c¶ Cßn ®éng tõ vµ ... tên g i c a s v t hi n tư ng g i tên s v t hi n tư ng khác n u hai s v t hi n tư ng i v i th c t Trong trư ng h p n d , hai s v t hi n tư ng c g i tên khơng có liên h khách quan, chúng thu c nh...
 • 11
 • 282
 • 1

Động từ trùng điệp trong tiếng hán hiện đại so sánh với tiếng việt nhằm mục đích giảng dạy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Động từ trùng điệp trong tiếng hán hiện đại so sánh với tiếng việt nhằm mục đích giảng dạy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên
... ĐỘNG TỪ TRÙNG ĐIỆP TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢNG DẠY) Dẫn luận 0.1 Lí lựa chọn đề tài Tiếng Hán đại (sau gọi tắt tiếng Hán) ngôn ngữ thuộc ... điệp động từ tiếng Việt nghiên cứu khả trùng điệp thể bảng biểu sau: Động từ tiếng Việt Động từ độc lập (±) Động từ Phi độc lập (±) Động từ động tác(+) Động từ cho nhận(-) Động từ mệnh lệng(-) Động ... điệp động từ tiếng Hán tiếng Việt có nhiều khác biệt Thứ nhất, phạm vi trùng điệp động từ Việt rộng tiếng Hán Thứ hai, đại đa số động từ trạng thái, tâm lý tiếng Hán trùng điệp, trong tiếng Việt...
 • 22
 • 1,560
 • 12

So sánh một số phó từ thường dùng trong tiếng hántiếng việt báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

So sánh một số phó từ thường dùng trong tiếng hán và tiếng việt báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA ĐÔNG PHƢƠNG HỌC  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: SO SÁNH MỘT SỐ PHÓ TỪ THƢỜNG DÙNG TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT Sinh viên thực : NGÔ XUÂN NGỌC Giáo viên hƣớng ... “没” tiếng Hán tiếng Việt 2.2.1 So sánh cú pháp 2.2.2 So sánh ý nghĩa 2.3 So sánh phó từ “都”,”也” tiếng Hoa phó từ “đều, cũng” tiếng Việt 2.3.1 So sánh phó từ phạm vi “都” tiếng Hán với “ ” tiếng Việt ... pháp phó từ tiếng Việt 1.2.2 Phân loại phó từ tiếng Việt 1.2.3 Tác dụng phó từ 1.3 So sánh phó từ tiếng Việt tiếngHoa 1.3.1 Về ý nghĩa 1.3.2 Về vị trí CHƢƠNG II: SO SÁNH MỘT SỐ PHÓ TỪ THƢỜNG DÙNG...
 • 103
 • 873
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phiên âm từ cảm ơn trong tiếng hànđại từ nhân xưng trong tiếng hànphiên âm từ cố lên trong tiếng hànđại từ xưng hô trong tiếng hàncác đại từ xưng hô trong tiếng hàncác đại từ nhân xưng trong tiếng hàncặp từ trái nghĩa trong tiếng hànnghiên cứu các phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu và ứng dụngnghiên cứu đại từ xưng hô trong tiếng hánxác định phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu quan hệ potxtừ ngoại lai tiếng anh trong tiếng việtđặc điểm từ ngoại lai tiếng anh trong tiếng việtđặc điểm từ tính của từ ngoại lai tiếng anh trong tiếng viêttên gọi các bpctn trong tiếng hán ngoài hai đơn vị từ đơn và từ ghép còn có một số tên gọi được cấu tạo do một từ ghép kết hợp với một từ đơn tạo thành các danh ngữtừ vựng thông dụng trong tiếng hànPhân tích vai trò của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự ( xét hỏi tại phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa)CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬTNghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ hơi hg trên cơ sở biến tính than hoạt tính trà bắc với lưu huỳnhTiểu luận: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chấtTiểu luân: thực phẩm chức năng dạng viên nénTiểu luận: Thực phẩm chức năng dạng viên nangBáo cáo Kho bảo quản nông sảnbai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3bai giang vi dieu khienCHÂU PHI và KHU vực mĩ LA TINHTUẦN HOÀN và cân BẰNG nội môiSINH sản ở ĐỘNG vậtSINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vậtslide chính sách côngĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP 2Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc ttNỮ QUYỀN và PHÁT TRIỂNNguyên lý kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kêkhúc xạ ánh sángphân tích phụ gia trong chất tẩy rửa