NGHIÊN CỨU CÂU CHỮ “BEI” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (SO SÁNH với CHỮ “BỊ” TRONG TIẾNG VIỆT)

Luận văn nghiên cứu câu chữ BEI trong tiếng hán hiện đại (so sánh với câu chữ bị trong tiếng việt)

Luận văn nghiên cứu câu chữ BEI trong tiếng hán hiện đại (so sánh với câu chữ bị trong tiếng việt)
... 现代现现“被”字句研究 (与越南现的“BỊ”字句现比) -o0o - 现现现文 现文现目: 现代现现“被”字句研究 (与越南现的“BỊ”字句现比) NGHIÊN CỨU CÂU CHỮ BEI TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (SO SÁNH VỚI CÂU CHỮ “BỊ” TRONG TIẾNG VIỆT) 学生 :现氏花 学生号现 :A12724 ... 另一类是无动志被动句。有动志被动句可以动 bị được,cho”等助动动的 句子。具体分动以下四小类: 其一是:N1+ bị, +N2+ 动动 +其他成分。例如: (26) Tôi bị anh mắng cho trận 我被他动了一动 其二是:N1+ bị, + N2 的动动+ +其他成分。例如: (27) Giọng hát cô bị át tiếng gió 现代现现“被”字句研究 (与越南现的“BỊ”字句现比) ... 字句的特点,大部分不及物动动不能动入动动“被”字句。动一点跟越南动 的 bị 字句不一动。越南动的 bị 字动可以用在不及物动动前动,并不表示 被动,而只表示动动者动动动动的动生动主动、体是不如意的。动动的 “被”不能动动用。例如: (231)*我被病了。Tôi bị ốm (232)*他被失去动动力。Anh bị trí nhớ (233)*他被死。Nó bị chết (234)*那个姑娘被瞎。Cô gái bị mù “被”字句动动动动动动动动有一种是动动与动动动成一个动用动, bị ...
 • 78
 • 377
 • 0

NGHIÊN CỨU CÂU CHỮ “BEI” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (SO SÁNH với CHỮ “BỊ” TRONG TIẾNG VIỆT)

NGHIÊN CỨU CÂU CHỮ “BEI” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (SO SÁNH với CHỮ “BỊ” TRONG TIẾNG VIỆT)
... -o0o - 现现现文 现代现现“被”字句研究 现文现 目: (与越南现的“BỊ”字句现 比) NGHIÊN CỨU CÂU CHỮ “BEI” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (SO SÁNH VỚI CÂU CHỮ “BỊ” TRONG TIẾNG VIỆT) 学生 :现氏花 学 生号现 :A12724 现 现 :现现言理 现 现现 2013 ... 越南动有两个与动动被动句动志动“被”相动的动,一个是 “bị” 另一 个是“được”。在动法上 “bị” “được”两种句型的动构特点是相同的,但 是在表达意动方面两种的感情色彩是动立的。所以在越南动, “bị” 表 示主 动受到了什么不好的事情、不愿意、不想动 Th 的情况。用“được”的是 来表示 主动动得了符合自己利益的或自己希望达到的动果、表示愉快、如 意的感情 色彩。 “bị” 表示某种动动。例如: ... “被”字句和“BỊ”字句的异同及“被”字句的学现几点思 考 3.1 “被”字句和“BỊ”字句的异同 3.1.1 相同点 比动分析是第二动言学动和研究的重要方法。动叔湘先 Th 在《通动动 比研究动法》指出:“一种事物的特点要跟别的事物比动才能动示出来”。 因 此,本文运用比动分析法动行理解动代动动“被”字句和越南 “bị” 句 的相同 点和不同点。 动动“被”字句和越 “bị” 句的句式基本上是相同的。...
 • 77
 • 875
 • 1

Động từ trùng điệp trong tiếng hán hiện đại so sánh với tiếng việt nhằm mục đích giảng dạy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Động từ trùng điệp trong tiếng hán hiện đại so sánh với tiếng việt nhằm mục đích giảng dạy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên
... ĐỘNG TỪ TRÙNG ĐIỆP TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢNG DẠY) Dẫn luận 0.1 Lí lựa chọn đề tài Tiếng Hán đại (sau gọi tắt tiếng Hán) ngôn ngữ thuộc ... điệp động từ tiếng Việt nghiên cứu khả trùng điệp thể bảng biểu sau: Động từ tiếng Việt Động từ độc lập (±) Động từ Phi độc lập (±) Động từ động tác(+) Động từ cho nhận(-) Động từ mệnh lệng(-) Động ... điệp động từ tiếng Hán tiếng Việt có nhiều khác biệt Thứ nhất, phạm vi trùng điệp động từ Việt rộng tiếng Hán Thứ hai, đại đa số động từ trạng thái, tâm lý tiếng Hán trùng điệp, trong tiếng Việt...
 • 22
 • 1,526
 • 12

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và nội hàm văn hóa của tục ngữ lao động sản xuất trong tiếng hán hiện đại so sánh với tiếng việt luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 10 pdf

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và nội hàm văn hóa của tục ngữ lao động sản xuất trong tiếng hán hiện đại  so sánh với tiếng việt luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 10 pdf
... 月于河内 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA SAU ĐẠI HỌC  VŨ THANH THU 现代汉语有关生产劳动的俗语的语言特点及文化内涵研究 —与越南语对比 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VÀ NỘI HÀM VĂN HÓA CỦA TỤC NGỮ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ... ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI – SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Ngôn ngữ Hán Mã số chuyên ngành : 60. 22. 10 Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Ngọc Anh Hà Nội, 2014 声明 ... 99 3.2 汉、越有关生产劳动的俗语文化内涵之异同 101 3.2.1 相同之处 102 3.2.1.1 聪明敏锐,富有创造性 102 3.2.1.2 衣食简朴 106 3.2.1.3 勤勉努力,热爱劳动 .107 3.2.1.4 重视关系 111 3.2.2...
 • 229
 • 365
 • 1

Đặc điểm cấu trúc ngữ pháp của câu tồn tại tiếng Hán hiện đại ( so sánh với tiếng Việt)

Đặc điểm cấu trúc ngữ pháp của câu tồn tại tiếng Hán hiện đại ( so sánh với tiếng Việt)
... tương đương câu tồn tiếng Việt Chương ĐẶC ĐIỂM PHẦN ĐẦU CÂU TỒN TẠI TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT) 1.1 Đặc điểm phần đầu câu tồn tiếng Hán đại Trong câu tồn tiếng Hán, thành tố đứng ... tích đặc điểm thành tố đứng cấu trúc pháp câu tồn tiếng Hán đại Sau đó, so sánh với thành tố có vị trí tương đương câu tồn tiếng Việt * Chương 3: Đặc điểm phần sau câu tồn tiếng Hán đại (so sánh ... từ câu đạt Trong đó, câu tồn tiếng Việt, vị trí khơng có mặt thành phần phụ nói Chương ĐẶC ĐIỂM PHẦN SAU CÂU TỒN TẠI TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT) 3.1 Đặc điểm phần sau câu tồn tiếng...
 • 133
 • 1,393
 • 9

Nghiên cứu câu chữ bi trong tiếng hán hiện đại và những vấn đề liên quan luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 02 04 pdf

Nghiên cứu câu chữ bi trong tiếng hán hiện đại và những vấn đề liên quan luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 02 04 pdf
... 代码 60. 22. 02. 04 2014 年于河内 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGƢ̃ **************** TRẦN CẨM NINH 现代汉语“比”字句及其相关问题研究 Nghiên cứu câu chữ “bǐ” tiếng Hán đại vấn đề liên quan (LUẬN ... câu chữ “bǐ” tiếng Hán đại vấn đề liên quan (LUẬN VĂN THẠC SỸ) Chuyên ngành : Ngôn ngữ học tiếng Trung Quốc Mã số chuyên ngành : 60. 22. 02. 04 Giáo viên hƣớng dẫn : Ts Nguyễn Đình Hiền HÀ NỘI, ... 现代汉语―比‖字句的语法研究 12 1.2.1 比较项的类别 16 1.2.2 结论项的类别 19 1.2.3 ―比‖字句的否定式 22 1.3 现代汉语―比‖字句的语义研究 25 vi 1.3.1―比‖字句语义解释的分类 25 1.3.2―比‖字句结论项的语义分类 29 1.3.3...
 • 111
 • 412
 • 0

NGHIÊN cứu GIỚI từ GEI TRONG TIẾNG hán HIỆN đại ( đối CHIẾU với TIẾNG VIỆT)

NGHIÊN cứu GIỚI từ GEI TRONG TIẾNG hán HIỆN đại ( đối CHIẾU với TIẾNG VIỆT)
... “ ” “ ” 135 “ ” “ ” “ +NP” ” “ ” “ ” “ “ +NP” ” “ ” “ “ +NP” “ +NP” 2.6.1“ +NP” + “ +NP” ( 136) ( 137 ) ( 138 ) “ +NP” 2.6.2“ +NP” + “ +NP” 139 …… 140 141 “ ” “ 142 ” 2.6.3 “ +NP” + 41 “ ” “ ” ... N! T A? G X K 0K @2 = 7Y Z O > 7& W K 77 : 0K G K [3 : $ I @C ] % # \ ( ; ? R “ “ 56 X “ ” “ ” “ ” ” 7' +, D> ” +, > ^ _ ( a / S +, +, % 29 , A ! ` T$ “ ” '8 b # A T > 'E #3 W ] 3U 02 56 B F ... : ? a T 0K +o % W ” 30 l # 0m ? W " ? “ ” : 'Y T W )AC B F +G % “ ” “6 ” '& p “ ( 'Y ( 0K > : D> ] I S” “ K” '& “ ” “ ” 68 S “ ” “ ” 69 “ ” &8 &E &H &L &Q “ ” &Y “ &V ” &&...
 • 81
 • 454
 • 2

Nghiên cứu hiện tượng không đối xứng của “多” và “少” trong tiếng hán hiện đại (đối chiếu với tiếng việt

Nghiên cứu hiện tượng không đối xứng của “多” và “少” trong tiếng hán hiện đại (đối chiếu với tiếng việt
... - I HC QUC GIA H NI KHOA SAU I HC NGUYN TH PHNG NHUNG NGHIÊN CứU t-ợng không đối xứng TRONG TIếNG HáN HIệN ĐạI (đối chiếu với tiếng việt) LUN VN THC S Chuyờn ngnh : Ngụn ng Trung Quc Mó s...
 • 68
 • 312
 • 0

Nghiên cứu về tính từ song âm tiết chỉ tính cách con người trong tiếng hán hiện đại đối chiếu với tiếng việt luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 02 04 pdf

Nghiên cứu về tính từ song âm tiết chỉ tính cách con người trong tiếng hán hiện đại đối chiếu với tiếng việt luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 02 04 pdf
... 月于河内 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA SAU ĐẠI HỌC ******************** HOÀNG THỊ QUẾ 汉 - 越语形容人的性格双音节形容词对比研究 NGHIÊN CỨU VỀ TÍNH TỪ SONG ÂM TIẾT CHỈ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI TRONG TIẾNG ... TIẾT CHỈ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành : Ngôn ngữ Tiếng Hán Mã số chuyên ngành : 602 2020 4 Giáo viên hướng dẫn : TS Hà Lê Kim ... thể người để suy tính cách người đó.)8,比如: Trung tâm khoa học xã hội nhân văn Quốc gia, Viện ngôn ngữ học Từ tiếng Việt , Nxb Khoa học xã hội, 1998 17 他是个很周到的人,为今天晚饭花费了不少的时间和精力。 => Anh người...
 • 115
 • 333
 • 0

đồ án :Nghiên cứu cấu trúc IMS trong mạng thông tin di động

đồ án :Nghiên cứu cấu trúc IMS trong mạng thông tin di động
... tiện IP mạng NGN Các phân hệ tảng hội tụ mạng cố định di động, hội tụ đầu cuối, hội tụ dịch vụ,… Đứng trước xu hướng phát triển viễn thông, đồ án “Nghiên cứu cấu trúc IMS mạng thông tin di động ... phù hợp với lộ trình chuẩn hóa tiêu chuẩn IMS) 1.3 Vị trí vai trò IMS cấu trúc hệ thống thông tin di động hệ 1.3.1 Cấu trúc chức mạng NGN di động Cấu trúc mạng NGN-mobile xây dựng dựa hai nguyên ... Nghiên cứu cấu trúc IMS theo tiêu chuẩn… CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC IMS THEO TIÊU CHUẨN 3GPP ÁP DỤNG CHO MẠNG DI ĐỘNG 2.1 Các yêu cầu cấu trúc IMS Các yêu cầu cho cách thức cấu trúc IMS xây dựng...
 • 113
 • 302
 • 0

nghiên cứu cấu trúc ims trong mạng thông tin di động

nghiên cứu cấu trúc ims trong mạng thông tin di động
... trớ, vai trũ ca IMS h thng thụng tin di ng cho NGN CHNG Mt s chc nng ca IMS h thng thụng tin di ng CHNG Cỏc dch v trin khai trờn nn IMS di ng CHNG Phõn tớch, ỏnh giỏ thit b, gii phỏp IMS ca mt s ... ng ký, nhn thc, tớnh cc IMS - Bo mt IMS - Qun lý phiờn truyn dn IMS Trang-40- Chng MT S CHC NNG IMS TRONG H THNG THễNG TIN DI NG 2.1 NG Kí, NHN THC V TNH CC (AAA) TRONG IMS 2.1.1 ng ký Khỏi quỏt ... 1.2 V TR- VAI TRề IMS TRONG THễNG TIN DI NG TH H MI 23 1.2.1 Cu trỳc chc nng ca mng NGN di ng 23 1.2.2 Cỏc chc nng c bn ca IMS h thng NGN di ng 24 1.3 CU TRC IMS THEO TIấU CHUN...
 • 123
 • 232
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiralnghiên cứu ontology làm giàu ontology tiếng việt xây dựng ontology phương pháp làm giàunghiên cứu ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác đường ô tô ở việt namcác nghiên cứu gán nhãn từ loại tiếng việtnghiên cứu lịch sử quan hệ quốc tế hiện đạinhận xét chung về chế định thời hiệu trong bộ luật hình sự việt nam năm 1999 dưới góc độ so sánh với bộ luật hình sự việt nam năm 1985nghiên cứu định ngữ trong tiếng hán hiện đạinghiên cứu về chữ hán cổý nghĩa nghiên cứu của chủ nghĩa trọng nôngđối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa trọng thươngý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng caosáng tác trang phục dạo phố xuân hè chu nữ thanh niên dựa trên cơ sở nghiên cứu trang phục truyền thống hanbok hàn quốcđề tài lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp filesvới nhãn áp kế macklakov 35 bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu có nhãn áp trong giới hạn bình thường nhãn áp trung bình là 18 3 1 3kết quả 35 bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu có nhãn áp trong giới hạn bình thường nhãn áp trung bình của nhóm bệnh nhân là 18 3 1 3Thông tư 17 2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thanh bảng lươngThông tư liên tịch 17 2015 TTLT-BNNPTNT-BTC về xác định giá trị trồng rừngThông tư quy định về chế độ báo cáo trong hoạt đọng đo đạc và bản đồChương I. §13. Ước và bộiNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanhNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (tt)Thông tư 27 2015 TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dượcThông tư 27 2015 TT-NHNN hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôiThông tư 29 2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngThông tư liên tịch 12 2016 TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.Thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển KHCN năm 2020Thông tư 23 2016 TT-BGTVT Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhdu an dau tu 8000 ha lamHướng dẫn làm bài tập lớn cơ học đấtThông tư quy định cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường tại xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúcThông tư 15 2016 TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựngThông tư 16 2016 TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giáThông tư hướng dẫn thu, nộp và quản lý hoạt động cung ứng dịch vụThông tư 33 2015 TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện