Việc tiếp cận nguồn nước và thu nhập của hộ nông dân tỉnh Bắc Kan

Việc tiếp cận nguồn nước thu nhập của hộ nông dân tỉnh Bắc Kan

Việc tiếp cận nguồn nước và thu nhập của hộ nông dân tỉnh Bắc Kan
... báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn nớc phơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá phơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một phơng pháp sử dụng hiệu nguồn ... pháp sử dụng hiệu nguồn nớc cho việc sản xuất lơng thực việc tiết kiệm nguồn nớc quý giá để đáp ứng nhu cầu cho phơng sách khác Tăng suất nguồn nớc vùng lu vực thợng nguồn đợc xem nh can thiệp cốt ... sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li sau ó tr i nhng chi phớ thu , mua ngoi...
 • 117
 • 82
 • 0

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn.pdf

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn.pdf
... báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ph-ơng pháp sử dụng hiệu nguồn ... dụng hiệu nguồn n-ớc cho việc sản xuất l-ơng thực việc tiết kiệm nguồn n-ớc quý giá để đáp ứng nhu cầu cho ph-ơng sách khác Tăng suất nguồn n-ớc vùng l-u vực th-ợng nguồn đ-ợc xem nh- can thiệp ... sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li sau ó tr i nhng chi phớ thu , mua ngoi...
 • 108
 • 252
 • 0

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã tân lập, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã tân lập, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn
... báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ph-ơng pháp sử dụng hiệu nguồn ... dụng hiệu nguồn n-ớc cho việc sản xuất l-ơng thực việc tiết kiệm nguồn n-ớc quý giá để đáp ứng nhu cầu cho ph-ơng sách khác Tăng suất nguồn n-ớc vùng l-u vực th-ợng nguồn đ-ợc xem nh- can thiệp ... sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li sau ó tr i nhng chi phớ thu , mua ngoi...
 • 108
 • 208
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN
... báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ph-ơng pháp sử dụng hiệu nguồn ... dụng hiệu nguồn n-ớc cho việc sản xuất l-ơng thực việc tiết kiệm nguồn n-ớc quý giá để đáp ứng nhu cầu cho ph-ơng sách khác Tăng suất nguồn n-ớc vùng l-u vực th-ợng nguồn đ-ợc xem nh- can thiệp ... sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li sau ó tr i nhng chi phớ thu , mua ngoi...
 • 108
 • 205
 • 0

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã Tân Lập, Chợ Đồn, Bắc Kạn

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã Tân Lập, Chợ Đồn, Bắc Kạn
... báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ph-ơng pháp sử dụng hiệu nguồn ... dụng hiệu nguồn n-ớc cho việc sản xuất l-ơng thực việc tiết kiệm nguồn n-ớc quý giá để đáp ứng nhu cầu cho ph-ơng sách khác Tăng suất nguồn n-ớc vùng l-u vực th-ợng nguồn đ-ợc xem nh- can thiệp ... sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li sau ó tr i nhng chi phớ thu , mua ngoi...
 • 108
 • 207
 • 0

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã Tân Lập, Huyện Chợ Đồn
... báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ph-ơng pháp sử dụng hiệu nguồn ... dụng hiệu nguồn n-ớc cho việc sản xuất l-ơng thực việc tiết kiệm nguồn n-ớc quý giá để đáp ứng nhu cầu cho ph-ơng sách khác Tăng suất nguồn n-ớc vùng l-u vực th-ợng nguồn đ-ợc xem nh- can thiệp ... sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li sau ó tr i nhng chi phớ thu , mua ngoi...
 • 108
 • 186
 • 0

Đề tài : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN docx

Đề tài : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN docx
... ca s sng N-ớc tài sản quý báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ... phớ mua ngoi (IC ): l ton b nhng chi phớ sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM ): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 28 Trong : Y: bin ph thuc Trong mụ hỡnh Y nng sut lỳa ca h v thu nhp t nụng nghip ca h _ Xi: l cỏc bin c lp nh lng ( i 1, n ) _ Dj : l cỏc bin c lp thuc tớnh ( j 1, m ) Ch tiờu...
 • 108
 • 214
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 10 docx

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 10 docx
... sinh chủ h : - Trình độ văn hoá chủ h : lớp: - Dân tộc chủ hộ (Kinh: 0; Tày: 1; Dao: 2; Nùng: 3; Mông: 4; Khác: 5) Nhân hộ 2.1 Tổng nhân khẩu: người Trong đ : số nhân nam: Người Số nhân n : người ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 93 PHIU IU TRA H NễNG DN Phiếu s : Thôn:.X : Huyện: Họ tên ng-ời vấn: Mã I Thông tin chung hộ nông dân Họ tên chủ h : Giới tính (nam: ; n :1 ) ... vị tính con) Thu từ hoạt động lâm nghiệp: đ Thu từ nguồn khác - Thu từ hoạt động dịch v : .đ - Thu từ làm ngh : .đ - Thu từ làm thu : đ - Tiền l-ơng: đ - Thu khác: đ S...
 • 9
 • 170
 • 1

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 9 ppt

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 9 ppt
... Trong trình thực Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng việc tiếp cận nguồn nước tác động đến thu nhập người nông dân Tân Lập, từ số liệu điều tra thực tế, Luận văn rút số kết luận sau: Trong năm qua, ... độ Luận văn thạc sỹ, thân tác giả nhận thấy số điểm hạn ch : Công trình nghiên cứu khoa học dừng lại phân tích ảnh hưởng việc tiếp cận nguồn nước ảnh hưởng đến thu nhập người nông dân từ nông ... tế, khu vực tiếp cận nguồn nước tôt thu nhập từ lúa lại chưa cao số nguyên nhân nh : diện tích đất canh tác nhỏ, chịu ảnh hưởng nặng thiên tai Những vùng khó khăn việc tiếp cận nguồn nước không...
 • 11
 • 221
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 8 pptx

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 8 pptx
... NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN NƢỚC VÀ TĂNG THU NHẬP CHO HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN 3.1 Các giải pháp chung sử dụng nguồn nƣớc Các sách vĩ mô Nhà nước phát triển hệ thống nước làm tăng khả tiếp cận ... khăn xã, chưa có điện lưới quốc gia Thôn chợ để giao dịch thương mại, thu nhập người dân chủ yếu nông nghiệp, chủ yếu tự cung tự cấp Là nghèo với 1 98 hộ nghèo/ 280 hộ, chiếm tới 70,7%, dân ... chiếm 80 % diện tích đất tự nhiên Lượng mưa phân bố không đều.Với điều kiện khó khăn mặt vậy, dẫn đến kinh tế thu nhập người dân thấp Phát huy mạnh vùng khả tiếp cận nguồn tài nguyên nước...
 • 11
 • 197
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 7 ppt

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 7 ppt
... thực hộ nông dân Tân Lập Bảng 2.1 8: Mối quan hệ tiếp cận nguồn nƣớc sản xuất lƣơng thực hộ nông dân Tân Lập năm 2005 Nhóm hộ Chỉ tiêu DT lúa bq/ đầu người Lương thực bq đầu người Thu nhập ... Mối quan hệ tiếp cận nguồn nước với cấu thu nhập hộ Bảng 2.1 9: Mối quan hệ tiếp cận nguồn nƣớc với xác định phƣơng án sản xuất kinh doanh hộ năm 2005 ĐVT: Nghìn đồng Nhóm hộ Rất Rất Thu n lợi Khó ... cho biến độc lập Xi không ảnh hưởng tới thu nhập tử nông nghiệp h : H 0: (b1 = b2 = =bi = 0), chấp nhận giả thiết H1 cho có biến Xi ảnh hưởng đến thu nhập từ nông nghiệp hộ Số hóa Trung tâm Học...
 • 11
 • 169
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 6 doc

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 6 doc
... 8.598,09 - Thu t trng trt 4.139,91 6. 152,82 6. 685,44 4.374,87 - Thu t chn nuụi 3.044,04 5.072, 36 2.888,8 3 .63 4,88 - Thu t lõm nghip 265 60 0 65 4,54 588,33 (Ngun: S liu iu tra nm 2007) Qua bng kt qu ... VT: 1000 Nhúm h Rt Rt Thun li Khú khn 4.139,92 6. 152,82 6. 685.44 4.374,87 3.931,92 5.100,40 4.774 ,64 3.209,55 - Ngụ 63 4,47 973,47 1.894,8 1.141,13 - u 73,53 78,95 16 24,19 Ch tiờu Tng s - Thu ... bng 81 ,6% so vi nhúm thun li nht v ngun nc Trong ú thu nhp t trng ngụ ca nhúm khú khn nht trung bỡnh l 1.141,13 ng so vi 63 4,47 ng ca nhúm thun li nht, nhiu hn 5 06, 66 ng Qua bng ta thy rng, thu...
 • 11
 • 177
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 5 pptx

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 5 pptx
... kênh tiếp cận nguồn nước bình 1hộ 2, 35 người, mương, để tất tiếp cận nữ 2, 95, ổn định hưởng thu nguồn nước Nhóm thu n lợi nguồn lao động lợi, đào ao nuôi số vùng xa - Tiếp cận nguồn nước thu ... động - LĐ nam - LĐ nữ ĐVT Hộ Người “ “ Lđ “ “ Rất thu n lợi 34 3 ,5 1,79 1,73 2,23 1,17 1,06 Thu n lợi 19 5, 3 2, 35 2, 95 3, 05 1 ,5 1 ,55 Khó khăn 25 4,96 2,2 2,76 3,04 1 ,52 1 ,52 Rất khó khăn 62 4,14 ... nhóm hộ điều tra, nhóm hộ khó khăn việc tiếp cận nguồn nước thu n lợi đất lâm nghiệp đất trồng lâu năm, đất trồng lúa rộng sử dụng để trồng lúa vụ khả tiếp cận nguồn nước khó khăn, không đủ nước...
 • 11
 • 136
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 4 pps

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 4 pps
... chủ động nước, ví dụ nhóm thu n lợi việc tiếp cận nguồn nước có diện tích đất tiếp cận với nguồn nước chiếm 65% - 100% Để phân tích ảnh hưởng nguồn nước đến sản xuất nông nghiệp thu nhập hộ, sử ... XÃ TÂN LẬP, CHỢ ĐỒN, BẮC KẠN 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu Tân Lập, Chợ Đồn, Bắc Kạn 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Tân Lập 2.1.1.1 Vị trí Địa lý Huyện Chợ Đồn huyện vùng cao nằm phía Tây tỉnh ... biến động thu nhập, suất trồng theo khả sử dụng nguồn nước dùng đồ thị để phản ánh 1.2 .4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 1.2 .4. 1 Chỉ tiêu phản ánh khả tiếp cận nguồn nước hộ Khả tiếp cận nguồn nước định...
 • 11
 • 153
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 3 ppsx

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NƯỚC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN part 3 ppsx
... km2, dân số 3, 405 triệu người, chia 956 đơn vị cấp xã, có 444 xã, với số dân 1,4 03 triệu người thường xuyên thiếu nước sinh hoạt sản xuất [6] Nguồn nước sử dụng chủ yếu nước nguồn lộ, nước khe, nước ... ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân Trong năm qua, quan tâm Đảng, Nhà nước, Bộ ngành trung ương, tỉnh Bắc Kạn đầu tư xây dựng nhiều công trình thu lợi để chủ động nguồn nước sản xuất nông ... thiếu nguồn nước cho sản xuất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 23 sinh hoạt nhân dân Với tỉnh Bắc Kạn, phần lớn nhân dân sống nghề nông nghiệp nguồn nước...
 • 11
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thu nhập của hộ nông dântác động của tín dụng với thu nhập của hộ nông dânphân chia các nhóm người trong xã hội và thu nhập của họcơ cấu ngành nghề thu nhập của hộ nông thôn cả nướcnghiên cứu các hình thức liên kết trong sản xuất chế biến và tiêu thụ chè của hộ nông dân trên địa bàn thị trấn việt lâm huyện vị xuyên tỉnh hà gianggiải pháp tăng thu nhập cho hộ nông dânthu nhập của người nông dân việt namthực trạng sản xuất và tiêu thụ lạc của hộ nông dân xã yên lâm huyện yên mô tỉnh ninh bìnhlý luận cơ bản về hộ và vai trò của hộ nông dân trong nền kinh tế việt namđộng và nhân khẩu của hộ nông dânphụ bảng số 3 tổng hợp ý kiến và nguyện vọng của hộ nông dânđánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện định hoá tỉnh thái nguyênluận văn thạc sĩ kinh tế đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện định hoá tỉnh thái nguyêntiền lương và thu nhập của người lao động trong khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdithông tin tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa dnnvv và việc tiếp cận nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệpNghi quyet DHDCD nam 2012 2thong bao ngay dang ky cuoi cungbctc da kiem toan nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen EnglishCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.ThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA