TRẮC NGHIỆM AMIN và AMINO AXIT

45 câu có lời giải Phương pháp giải bài toán trung hòa Amin Amino axit - Đề Cơ Bản

45 câu có lời giải Phương pháp giải bài toán trung hòa Amin và Amino axit - Đề Cơ Bản
... mà amin số mol → Hai amin CH5N C2H7N → D nCH5N = nC2H7N = 0,02 mol → C C2H7 cấu tạo CH3-CH2-NH2 : etylamin CH3-NH-CH3: đimetylamin Vậy cặp chất thỏa mãn metylamin etylamin metylamin ... M R + 45b 52,5 + M R + 45b Biện luận ta b = 1; R = 28 → R -C2H 4- Mà X α -amino axit → X CH3CH(NH2)COOH → Đáp án đáp án A Câu 15: Đáp án D - H2NC3H5(COOH)2 + 0,25 mol HCl → dung dịch X - Dung ... 4, 945 gam B 5, 345 gam C 3,190 gam D 3,590 gam LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B X amin đơn chức nên X dạng R-NH2 R-NH2 + HCl → R-NH3Cl Ta 5,9 9,55 = M R + 16 M R + 52,5 → M = 43 → R C H -...
 • 20
 • 5,401
 • 14

40 câu có lời giải Phương pháp giải bài toán trung hòa Amin Amino axit - Đề Nâng cao

40 câu có lời giải Phương pháp giải bài toán trung hòa Amin và Amino axit - Đề Nâng cao
... thức cấu tạo X A HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH B HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH C HOOC-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH Câu 16 X α -amino axit chứa vòng thơm nhóm -NH2 phân tử Biết 50 ... 28,65 gam muối khan CTCT X A HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH B HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH C HOOC-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH Câu 21 Cho mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl ... tạo thu gọn amino axit X là: A H2N-C3H6-COOH B (H2N)2-C3H5-COOH C (H2N)2-C3H5-COOH D H2N-C3H5(COOH)2 Câu 19 Hỗn hợp X gồm hai α–aminoaxit mạch hở no nhóm –COOH nhóm –NH2 đồng đẳng phần trăm...
 • 22
 • 4,020
 • 14

Tài liệu 61 câu hỏi trắc nghiệm Amin amino axit pptx

Tài liệu 61 câu hỏi trắc nghiệm Amin amino axit pptx
... liên kết peptit B có gốc aminoaxit giống C có gốc aminoaxit khác D có gốc aminoaxit Câu 54 : Có peptit mà phân tử có gốc aminoaxit khác ? A chất B chất C chất D chất Câu 55 : Hợp chất sau thuộc ... aminoaxit Alanin Glyxin (2) Khác với axit axetic, axit amino axetic tham gia phản ứng với axit HCl phản ứng trùng ngưng (3) Giống với axit axetic, aminoaxit tdụng với bazo tạo muối nước (4) Axit ... amino axit có công thức phân tử C4H9NO2 Số đồng phân amino axit A B C D.6 Câu 21 : thuốc thử nhận biết chất hữu : axit aminoaxetic, axit propionic, etylamin A NaOH B HCl C Q tím D CH3OH/HCl Câu...
 • 11
 • 1,443
 • 56

Trắc nghiệm Amin - Amino axit pptx

Trắc nghiệm Amin - Amino axit pptx
... Cho 9,55 gam muối A chất sau đây? A Axit 2- aminopropanđioic B Axit 2- aminobutanđioic C Axit 2- aminopentanđioic D Axit 2- amino hexanđioic Câu 22: X amino axit no chứa nhóm –COOH nhóm – NH CHo ... chất đồng phân amin bậc có công thức phân tử C 4H11N? A B C D Câu 28:Cho peptit X có CTCT sau:H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Đem thủy phân peptit X thu aminoaxit? A B C D Câu ... gia phản ứng trùng ngưng? A Phenol fomanđehit B Buta-1, 3- ien stiren C Axit ađipic hexanmetilenđiamin D Axit ϖ -aminocaproic Câu 40: Biết X aminoaxit Khi cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 80 ml...
 • 3
 • 384
 • 9

Bài tập trắc nghiệm amin, amino axit, protein có đáp án

Bài tập trắc nghiệm amin, amino axit, protein có đáp án
... c a ph n ng trùng ng ng aminoaxit t o liên k t peptit? C -aminoaxit D -aminoaxit A m i aminoaxit B -aminoaxit [80] Khi trùng ng ng axit amino axetic v i hi u su t 80%, aminoaxit d ng i ta thu ... ng Hãy cho bi t X công th c c u t o? A B C D [64] Phát bi u d i dây v aminoaxit không đúng? A H p ch t H2N-COOH aminoaxit đ n gi n nh t B Aminoaxit d ng phân t (H2N-R-COOH) d ng ion l ng ... (H3N+RCOO-) C Aminoaxit h p ch t h u c t p ch c, phân t ch a đ ng th i nhóm amino nhóm cacboxyl D Amino axit ch t r n, k t tinh, tan t t n c t o dung d ch v ng t [65] Hãy cho bi t dùng qu tím th...
 • 14
 • 393
 • 1

Đề trắc nghiệm First Follow

Đề trắc nghiệm First và Follow
... Xâu vào Đầu $E’T’ *a$ T’→*FT’ Hình trạng trình phân tích thời điểm là: Ngăn xếp: $E’T’F*; Xâu vào: *a$ Ngăn xếp: $ E’T’; Xâu vào: +a*a$ Ngăn xếp: $E’T’F; Xâu vào: a*a$ Ngăn xếp: $ E’F; Xâu vào: ... D) Ngăn xếp Xâu vào Đầu $E’T’a a+a*a$ rút gọn a Hình trạng trình phân tích thời điểm là: Ngăn xếp: $ E’T’; Xâu vào: a+a*a$ Ngăn xếp: $ E’T’; Xâu vào: +a*a$ Ngăn xếp: $ ET’; Xâu vào: +a*a$ Ngăn ... là: Ngăn xếp Xâu vào Đầu $E’T a*a$ T→FT’ Hình trạng trình phân tích thời điểm là: A) Ngăn xếp: $ E’T’; Xâu vào: a+a*a$ B) Ngăn xếp: $ E’T’; Xâu vào: +a*a$ C) Ngăn xếp: $E’T’F; Xâu vào: a*a$ D) Ngăn...
 • 14
 • 306
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm góc cung lượng giác

Câu hỏi trắc nghiệm góc và cung lượng giác
... 1/cos2α 1 − Câu 23: Giá trị bằng: sin18 sin 54 1− 1+ A B C 2 2rs Câu 24: Nếu tanα = 2 với α góc nhọn r>s>0 cosα bằng: r −s 2 rs A r/s B r − s C 2 r +s 2r D 1/sin2α D –2 D r − s2 r + s2 Câu 25: Trên ... vẽ, góc PRQ góc vuông, PS=SR=1cm; QR=2cm Giá trị tanα là: P A 1/2 B 1/3 S α 1 D tan22030’ Q R Câu 26: Giá trị tan300 + tan400 + tan500 + tan600 bằng:  3 A B  + C  sin 70     C D cos 20 Câu ... x = x Câu 30: Biết , với x mà cot(x/4) cotx có nghĩa Lúc giá trị k là: sin sin x A 3/8 B 5/8 C 3/4 D 5/4 Câu 31: Số đo độ góc dương x nhỏ thoả mãn sin6x + cos4x = là: A B 18 C 27 D 45 Câu 32:...
 • 4
 • 1,364
 • 86

20 câu trắc nghiệm amin

20 câu trắc nghiệm amin
... amin B Metyl etyl isopropyl amin C Etyl metyl propyl amin D Etyl isopropyl metyl amin 9) Công thức phân tử dietyl metyl amin là: A C5H13N 10) B C4H11N C C6H15N D C5H11N Thế bậc amin ? A Bậc amin ... NH3 bị gốc hidrocacbon B Bậc amin số nguyên tử nitơ có phân tử amin C Bậc amin bậc cacbon mang nhóm −NH2 D Bậc amin số nguyên tử H hidrocacbon bị nhóm −NH2 11) Amin amin bậc 2? A CH3CH2NH2 B CH3CH(CH3)-NH2 ... 18) D CH3CH2NH2 B metyl amin C amoniac D đimetyl amin Êtyl amin có tính bazơ mạnh anilin vì: A Êtyl amin tan nước nhiều C Nhóm êtyl có số nguyên tử C nhóm phênyl B Êtyl amin phân cực mạnh anilin...
 • 3
 • 341
 • 4

20 câu trắc nghiệm amin cơ bản (tiếp theo)

20 câu trắc nghiệm amin cơ bản (tiếp theo)
... x = 46,5 20) 15 gam hỗn hợp amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M Khối lượng sản phẩm thu có giá trị là: A 16,825 gam B 20, 18 gam ... đáy ống nghiệm A NH3 10) D Rửa dung dịch HCl sau rửa lại nước B nước brôm C Giấm ăn D NaOH Điều khẳng định sau sai? A.Phân tử khối amin đơn chức số chẵn B Amino axit có tính lưỡng tính C Amino ... trùng ngưng D Amino đơn chức chứa số lẻ nguyên tử H phân tử 11) Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A Na2CO3 B NaOH C HCl D NaCl 12) Bốn ống nghiệm đựng hỗn hợp sau Hãy cho biết ống nghiệm có...
 • 4
 • 496
 • 4

bài tập trắc nghiệm amin-aminoaxit-protein

bài tập trắc nghiệm amin-aminoaxit-protein
... phân tử hai amin là: A C3H7NH2 C4H9NH2 B CH3NH2 C2H5NH2 C C2H5NH2 C3H7NH2 D C4H9NH2 C5H11NH2 Bài tập trắc nghiệm amino axit Trang GV: Phan Minh Dục Trường THPT Trần Phú 19 Đốt cháy hoàn toàn m gam ... CH3CH2CH2NH2 B C2H5C6H4NH2 CH3CH2CH2NH2 C CH3C6H4NH2 CH3CH2CH2CH2NH2 D C2H5C6H4NH2 CH3CH2CH2CH2NH2 Bài tập trắc nghiệm amino axit Trang GV: Phan Minh Dục Trường THPT Trần Phú 27 Hỗn hợp X gồm hai amin ... C Dùng dung dịch iot, dùng Cu(OH)2 D Dùng vài giọt HNO3 đặc, đun nóng, dùng dung dịch iot Bài tập trắc nghiệm amino axit Trang GV: Phan Minh Dục Trường THPT Trần Phú 36 Để nhận biết chất lỏng...
 • 6
 • 2,895
 • 142

61 câu trac nghiem amin-aminoaxit-protein (moi)

61 câu trac nghiem amin-aminoaxit-protein (moi)
... CH(NH2) – COOCH3 Câu 29 : Hợp chất A có công thức phân tử CH6N2O3 A tác dụng với KOH tạo bazơ chất vô CTCT A A H2N – COO – NH3OH B CH3NH3+NO3- C HONHCOONH4 D H2N-CHOH-NO2 Câu 30 : Cho câu sau: (1) ... aminoaxit giống C có gốc aminoaxit khác D có gốc aminoaxit Câu 60 : Có peptit mà phân tử có gốc aminoaxit khác ? A chất B chất C chất D chất Câu 61 : Hợp chất sau thuộc loại đipeptit ? A H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH ... COOH.D H2N – CH2 – CH(NH2) –COOH Câu 26 : Công thức cấu tạo glyxin A H2N – CH2 – CH2 – COOH B H2N – CH2 – COOH C CH3 – CH – COOH D CH2 – CH – CH2 NH2 OH OH OH Câu 27 : Khi trùng ngưng 13,1g axit...
 • 4
 • 421
 • 23

Trắc nghiệm CSVC CCDT ở cấo độ tế bào (Có đáp án)

Trắc nghiệm CSVC và CCDT ở cấo độ tế bào (Có đáp án)
... lần 2n = 36 d lấn 2n = 36 ĐÁP ÁN a 23.Một tế bào sơ khai nguyên phân lần Các tế bào trở thành tế bào sinh trứng tổng số thể định hướng tạo bằng: a 24 b 36 c 48 d 60 ĐÁP ÁN c 24.Một chuột đẻ chuột ... bào tạo sau nguyên phân trở thành tế bào sinh trứng giảm phân bình thường Tổng số trứng tạo bằng: a 16 b 32 c 48 d 64 ĐÁP ÁN a 18.Nhóm tế bào sinh giao tử đực nhóm tế bào sinh giao tử có số lượng ... suất 6,25% hình thành hợp tử Số tế bào sinh tinh tạo số tinh trùng nói a b c d ĐÁP ÁN d 21.Cũng theo kiện câu 20, tinh trùng nói phát sinh từ tế bào sơ khai đực tế bào sơ khai nguyên phân lần vùng...
 • 3
 • 638
 • 5

Trắc nghiệm marketing đáp án

Trắc nghiệm marketing và đáp án
... ngành bán lẻ, câu không đúng? a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ thực qua nhân viên bán hàng, qua thư bán ... nhiều tính Có thể nói rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng thuật ngữ khác biệt c Bán hàng bao gồm Marketing d Marketing bao gồm hoạt động bán hàng Mong muốn người trở ... bán hàng 14 Bán hàng nhà người tiêu dùng a Là bán lẻ b Là Marketing trực tiếp c Là việc bán hàng không qua trung gian d Tất đếu sai A.Chọn đáp án nhất: 1.Các yếu tố sau không thuộc lĩnh vưc Marketing( Mkt)...
 • 25
 • 343
 • 0

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về anđehit, xeton, axit cacboxylic- este

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về anđehit, xeton, axit cacboxylic- este
... ứng este hóa Hãy chọn đáp án Đáp án B Một este có CTPT C4H8O2 đợc tạo thành từ rợu metylic axit sau A Axit fomic B Axit propionic C Axit axetic D Axit oxalic Hãy chọn đáp án Đáp án C Phân tử axit ... dụng mỡ động vật, thay vào sử dụng dầu thực vật nh dầu lạc, dầu vừng, dầu nành B Bài tập trắc nghiệm có lời giải Anđehit bị oxi hoá chất sau đây? A Dung dịch brom B Cu(OH)2 / OH-, t0 C K2Cr2O7 ... chất khác Các axit fomic, axetic, propionic tan vô hạn nớc Khi số nguyên tử C tăng lên độ tan nớc giảm, tính chất kị nớc gốc hiđrocacbon Este Este axit cacboxylic sản phẩm thay nhóm OH axit nhóm...
 • 10
 • 14,705
 • 826

Xem thêm

Từ khóa: bài tập amin và amino axitphuong phap giai bai tap ve amin va amino axitbài tập về amin và amino axitbài tập về amin và amino axit có đáp ántrắc nghiệm lý thuyết amino axitbài tập trắc nghiệm amin amino axit có đáp ánbài tập trắc nghiệm amin amino axitbài tập trắc nghiệm amin amino axit proteinbài tập trắc nghiệm amin amino axit protein có đáp ántrắc nghiệm amin amino axit proteintrắc nghiệm amin amino axit có đáp ántrắc nghiệm amin amino axit protein có đáp ántrac nghiem amin amino axit peptit proteintrắc nghiệm amintrắc nghiệm về va chạmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả