Don xin mien thue chuyen quyen

THÔNG BÁO NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THÔNG BÁO NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
... QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) II - PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN (cơ quan thu tiền thực hiện): Số ngày chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất so với thông báo quan Thuế: ... vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với quan thuế theo số điện thoại: địa chỉ: Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết thực hiện./ NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP TIỀN Ngày … tháng ... nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất so với thông báo quan Thuế: Số tiền phạt chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (đồng): (Viết chữ: ……………, ngày …… tháng … năm …… THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN...
 • 2
 • 322
 • 1

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
... giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất thuế chuyển quyền sử dụng đất nộp đủ.” 4- Điều 14 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 14 Miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất trường hợp ... 2 Điều 11 Thuế chuyển quyền sử dụng đất người chuyển quyền sử dụng đất nộp nộp lần theo thông báo quan thuế Trong trường hợp người nhận quyền sử dụng đất tự nguyện nộp thuế chuyển quyền sử dụng ... mà chưa nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất nộp thuế theo mức thuế suất quy định Luật Điều Chính phủ sửa đổi, bổ sung văn quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất ban hành...
 • 3
 • 200
 • 0

Tài liệu BIỂU MẪU "THÔNG BÁO NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT " doc

Tài liệu BIỂU MẪU
... QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) II - PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN (cơ quan thu tiền thực hiện): Số ngày chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất so với thông báo quan Thuế: ... vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với quan thuế theo số điện thoại: địa chỉ: Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết thực hiện./ NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP TIỀN Ngày … tháng ... nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất so với thông báo quan Thuế: Số tiền phạt chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (đồng): (Viết chữ: ……………, ngày …… tháng … năm …… THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN...
 • 2
 • 313
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu: "Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất" pdf

Tài liệu Biểu mẫu:
... Cán kiểm tra tính thuế (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng quan thuế (Ký tên, đóng dấu) ...
 • 2
 • 210
 • 0

Tài liệu THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ÐẤT ppt

Tài liệu THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ÐẤT ppt
... đất chuyển quyền sử dụng) Các đối tượng nộp thuế thuộc diện miễn , giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất phải làm thủ tục kê khai nộp thuế nộp đơn đề nghị miễn thuế, giảm thuế chuyển quyền sử dụng ... hợp chuyển quyền sử dụng đất từ lần thứ hai trở mà lần trước nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định phép chuyển quyền sử dụng đất, thuế suất % Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quền sử dụng ... trường hợp: 3.1 Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất không thay đổi mục đích sử dụng đất Thuế suất thuế chuyển quyền sử dụng đất tính tỷ lệ (%) trị giá đất chuyển quyền sử dụng, quy định sau: • Trường...
 • 8
 • 195
 • 0

Xem thêm