Thong tu 53 2016 ve sua doi bo sung TT 200

Nghiên cứu nghị quyết MEPC 201(62) về sửa đổi bổ sung công ước marpol 7378 nhằm ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu đối với đội tàu hàng việt nam hoạt động tuyến vận tải biển nội địa

Nghiên cứu nghị quyết MEPC 201(62) về sửa đổi bổ sung công ước marpol 7378 nhằm ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu đối với đội tàu hàng việt nam hoạt động tuyến vận tải biển nội địa
... BÌNH NGHIÊN CỨU NGHỊ QUYẾT MEPC. 201(62) VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÔNG ƯỚC MARPOL 73/78 NHẰM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO RÁC THẢI TỪ TÀU ĐỐI VỚI ĐỘI TÀU HÀNG VIỆT NAMHOẠT ĐỘNG TUYẾN VẬN TẢI BIỂN NỘI ĐỊA LUẬN ... tài: "NGHIÊN CỨU NGHỊ QUYẾT MEPC. 201(62) VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÔNG ƯỚC MARPOL 73/78 NHẰM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO RÁC THẢI TỪ TÀU ĐỐI VỚI ĐỘI TÀU HÀNG VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG TUYẾN VẬN TẢI BIỂN NỘI ĐỊA"sẽ ... tế (IMO) sửa đổi bổ sung công ước Marpol 73/78 góp phần đưa nghị vào áp dụng cho đội tàu hàng Việt Nam tuyến vận tải biển nội địa nhằm ngăn ngừa ô nhiễm rác thải từ tàu môi trường biển nước ta...
 • 86
 • 237
 • 0

Báo cáo "Về sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003 " ppt

Báo cáo
... d ng t; b sung i u 23a v n i dung quy ho ch s d ng t c a t nh, thnh ph tr c thu c trung ng; b sung i u 23b v n i dung quy ho ch s d ng t c a huy n, qu n, th xó, thnh ph thu c t nh; b sung i u ... Hi n phỏp nm 1992 v Lu t t nm 2003 u th ng nh t v i v vi c xỏc nh ch s h u t Vi t Nam Tuy nhiờn, v i t cỏch l b n lu t ban hnh sau Hi n phỏp nm 1992 v Lu t t nm 2003, B lu t dõn s nm 2005 xỏc ... nm 1992, Lu t t nm 2003 v B lu t dõn s nm 2005 V i tinh th n trờn, chỳng tụi ngh Ban so n th o D th o Lu t xem xột ỳng tinh th n lu t phỏp v v n s h u t n c ta a vo s a i, b sung l n ny 1.3 Chỳng...
 • 7
 • 175
 • 0

Quyết định Số: 40/2012/QĐ-UBND VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2006/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2006 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ THU NHẬP THẤP VAY TIỀN TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ ĐỂ TẠO LẬP NHÀ Ở potx

Quyết định Số: 40/2012/QĐ-UBND VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2006/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2006 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ THU NHẬP THẤP VAY TIỀN TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ ĐỂ TẠO LẬP NHÀ Ở potx
... Điều Sửa đổi, bổ sung điểm 4.1, khoản 4, Điều Quy t định số 91/20 06/ QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 20 06 Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng thu nhập thấp ... Công văn số 5213/UBND-ĐT ngày 24 tháng năm 2005, Quy t định số 91/20 06/ QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 20 06, Quy t định số 74/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 Ủy ban nhân dân Thành phố Điều Căn ... Điều Căn nguyên tắc quy định Điều Quy t định này, Quỹ Phát triển nhà Thành phố báo cáo Hội đồng quản lý xem xét, điều chỉnh mức lãi suất cho vay hàng năm theo quy định Trường hợp phát sinh biến động,...
 • 3
 • 189
 • 0

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO pdf

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO pdf
... 6- Điều 37 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 37 Người giải khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu người khiếu ... nhà nước” điều 63, 64 84 Luật khiếu nại, tố cáo cụm từ “Tổng tra”; thay cụm từ “Thanh tra nhà nước” Điều 81 Luật khiếu nại, tố cáo cụm từ “Thanh tra Chính phủ” Điều Luật có hiệu lực thi hành ... quy định Điều 36 Luật khiếu nại, tố cáo khiếu nại không giải kể từ ngày nhận định giải khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải khiếu...
 • 4
 • 113
 • 0

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG docx

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG docx
... 1 Tổ chức tín dụng thành lập theo pháp luật Việt Nam bao gồm tổ chức tín dụng nhà nước, tổ chức tín dụng cổ phần, tổ chức tín dụng hợp tác, tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% ... tài tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác Tổ chức tín dụng nước tổ chức tín dụng thành lập theo pháp luật nước Tổ chức tín dụng hợp tác tổ chức kinh doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng, tổ chức, ... Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức công ty tổ chức tín dụng. ” 10 Điều 42 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 42 Kiểm tra, kiểm soát nội Các tổ chức tín dụng phải thường xuyên...
 • 10
 • 88
 • 0

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng potx

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng potx
... khoản Điều này.” 4- Khoản khoản Điều 10 sửa đổi, bổ sung sau: “1 Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (sau gọi thuế ... vụ chịu thuế giá trị gia tăng không chịu thuế giá trị gia tăng khấu trừ số thuế đầu vào hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng; c) Thuế đầu ... diện chịu thuế giá trị gia tăng quy định Điều không khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào, trừ trường hợp áp dụng mức thuế suất 0% quy định khoản Điều Luật này.” 2- Bổ sung khoản vào Điều sau:...
 • 7
 • 155
 • 0

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ppt

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ppt
... phiếu Ngân hàng Nhà nước loại giấy tờ có giá khác thị trường tiền tệ để thực sách tiền tệ quốc gia.” 4- Điều 32 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 32 Tạm ứng cho ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước tạm ... bảo đảm Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện toán cho ngân hàng 11 Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng hình thức tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước cho ngân hàng cho vay khách hàng ... mua, bán với kỳ hạn năm giấy tờ có giá.” 2- Điều 17 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 17 Hình thức tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước thực việc tái cấp vốn cho ngân hàng theo hình thức sau đây: Cho vay lại...
 • 5
 • 102
 • 1

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ppt

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ppt
... định khoản Điều 133 Bộ luật này." 52 Điều 185 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 185 Thanh tra nhà nước lao động có chức tra sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ Lao động - Thương binh ... cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động giao kết giao kết hợp đồng lao động Trường hợp hai bên không thoả thuận việc sửa đổi, bổ sung giao kết hợp đồng lao động tiếp tục thực hợp đồng lao động ... việc chấm dứt sử dụng lao động Người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội." 50 Điều 183 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 183 Người lao động cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm...
 • 21
 • 114
 • 0

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội ppsx

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội ppsx
... trung ương địa phương bầu làm đại biểu Quốc hội. ” 13- Điều 33 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 33 Trên sở điều chỉnh lần thứ Uỷ ban thường vụ Quốc hội, vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, quan, tổ chức, ... phương bầu làm đại biểu Quốc hội sở dự kiến Uỷ ban thường vụ Quốc hội gửi đến Đại diện Uỷ ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân mời dự Hội nghị này.” 12- Điều 32 sửa đổi, bổ sung ... hai Điều 43 sửa đổi, bổ sung sau: Hội nghị hiệp thương vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cấu, thành phần số lượng đại biểu bầu quan, tổ chức, đơn vị địa phương Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều...
 • 5
 • 141
 • 0

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI docx

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI docx
... sử dụng đất đai có quyền cho phép bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đó.” Điều 19 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 19 Các để định giao đất, cho thuê đất: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai quan ... 3 Điều 18 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 18 Thẩm quyền định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai: Quốc hội định quy hoạch sử dụng đất đai dài hạn kế hoạch sử dụng đất đai phạm vi ... hại” Điều 73, cụm từ “đền bù thiệt hại” Điều 28 cụm từ “đền bù” Điều 79 Luật đất đai thay cụm từ “bồi thường” Điều Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2001 Chính phủ sửa đổi, bổ sung...
 • 6
 • 101
 • 0

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT pot

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT pot
... định Điều 10 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất thuế chuyển quyền sử dụng đất nộp đủ.” 4- Điều ... trăm); Đất ở, đất xây dựng công trình loại đất khác, thuế suất 4% (bốn phần trăm).” 3- Điều 11 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 11 Thuế chuyển quyền sử dụng đất người chuyển quyền sử dụng đất nộp ... mà chưa nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất nộp thuế theo mức thuế suất quy định Luật Điều Chính phủ sửa đổi, bổ sung văn quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất ban hành...
 • 5
 • 172
 • 0

PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC potx

PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC potx
... độ, sách cán bộ, công chức. ” 6- Điều 23 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 23 Khi tuyển dụng cán bộ, công chức quy định điểm b, c, đ, e h khoản Điều Pháp lệnh này, quan, tổ chức phải vào nhu cầu công việc, ... định khoản này.” 8- Điều 33 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 33 Nội dung quản lý cán bộ, công chức bao gồm: Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế cán bộ, công chức; Lập quy hoạch, ... pháp luật cán bộ, công chức; 11 Chỉ đạo, tổ chức giải khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức. ” 9- Điều 36 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 36 Chính phủ định biên chế quản lý cán bộ, công chức làm việc quan...
 • 6
 • 189
 • 0

Một số vấn đề về sửa đổi, bổ sung phần chung Bộ luật hình sự năm 1999

Một số vấn đề về sửa đổi, bổ sung phần chung Bộ luật hình sự năm 1999
... HS n ă m 99 h n g s a đ ổ i m ộ t s ố điều phần chung BLHS năm 1999 I I N h ữ n g v ướ n g m ắ c , bấ t c ậ p hi ện n a y c ủ a B ộ l u ậ t hình năm 1999 Những khó khăn, vướng mắc từ quy định ... giam giữ số loại tội phạm Hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng áp dụng m ộ t s ố í t l o i t ộ i p h m đ ặ c b i ệ t n g h i ê m t r ọ n g G i ả m t khung hình phạt tối đa cao số loại ... t p há p là: "Coi trọng việc hoàn thiện sách hình thủ tục tố tụng hình sự, đề cao hiệu phòng ngừa tính hướng thiện việc xử lý người phạm tội Giảm hình p h t t ù , mở r ộ n g p d ụ n g h ì n h...
 • 23
 • 162
 • 0

Những điểm mới về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích cà giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích trong BLLĐ 2012 so với luật sửa đổi bổ sung BLLĐ 2006

Những điểm mới về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích cà giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích trong BLLĐ 2012 so với luật sửa đổi bổ sung BLLĐ 2006
... tranh chấp lao động tập thể lợi ích a Những điểm thẩm quyền giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích Theo Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006 (Điều 169) Hòa giải viên Hội đồng hòa giải lao động sở ... đến BLLĐ 2012 bỏ quy định Hội đồng hòa giải sở b Những điểm trình tự giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích Tranh chấp lao động tập thể lợi ích trước hết Hòa giải viên Hội đồng hòa giải lao động ... động sở giải đối Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006; BLLĐ 2012 thông qua Hòa giải viên Điểm thời hạn hòa giải: Theo Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006 Hội đồng hòa giải lao động sở Hòa giải viên...
 • 5
 • 332
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luật số 65 2011 qh12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 về sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng dân sựpháp lệnh công chức sửa đổi bổ sung năm 2003bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung năm 2005bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009luật giáo dục 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009luật giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2005hiến pháp 1992 được sửa đổi bổ sung năm 2001luật hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001hiến pháp 1992 đã sửa đổi bổ sung năm 2001hiến pháp 1992 có sửa đổi bổ sung năm 2001hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001 downloadhiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001luật đấu thầu sửa đổi bổ sung năm 2009điều 139 bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung năm 2002Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit5Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit11Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 7Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) REFERENCESNghiên cứu một số vấn đề về mục đích, nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp và xác suất trong môn toán trường THPTTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) unit1Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) unit 6NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2000 - 2015 Ở HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHHƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHÓA LUẬNTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ex58-60Tài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ex113-124Hướng dẫn cấu hình tổng đài AsteriskNow và kết nối Trunk với tổng đài Cisco CMEBài giảng Thủy năngGhép cải tạo nhãn lên vải, duy trì thu nhập hàng năm của nông dân tỉnh Bắc Giang và Hải Dương thuộc Chương trình nông nghiệp hướng tới khách hàngTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-L01VTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-L03VTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-M0101V ABCTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-M0203V BrownTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-P02VTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-P03V