đề thi vấn đáp học phần kỹ thuật vi điều khiển

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 1, 2

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 1, 2
... 1000(W/K), nhiệt độ chất lỏng lạnh vào thi t bị 10oC Coi thi t bị trao đổi nhiệt tổn thất nhiệt Hệ số truyền nhiệt thi t bị 40W/m2K Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt bằng: a 4,38(m2) b 6 ,26 (m2) c 5 ,26 (m2) ... 1]b 25 [ 1]c 26 [ 1]a 33[ 1]b 3[ 1]c 11[ 1]a 19[ 1]c 27 [ 1]b 4[ 1]c 12[ 1]b 20 [ 1]b 28 [ 1]a 5[ 1]a 13[ 1]b 21 [ 1]a 29 [ 1]a 6[ 1]b 14[ 1]a 22 [ 1]b 30[ 1]b 7[ 1]b 15[ 1]c 23 [ ... trình chất khí 30/ Tiến hành trình đẳng nhiệt từ áp suất p1 = 760 (mmHg) đến áp suất p2 = (at) thì: a v2 = 1,0 2v1 b v2 = 1,0 33v1 c v2 = 1,0 13v1 31/ Khi gia nhiệt cho không khí ẩm điều kiện phân...
 • 3
 • 3,648
 • 151

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 3

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 3
... 33 / Chu trình lý tưởng động đốt cấp nhiệt đẳng tích có nhiệt vào 20oC, tỷ số nén 3, 6; Tỷ số tăng áp 3, 33 Môi chất coi 1(kg) không khí Hiệu suất chu trình bằng: a 40% b 45% c 32 % ¤ Đáp án đề thi: ... 1000(W/K), nhiệt độ chất lỏng lạnh vào thi t bị 10oC Coi thi t bị trao đổi nhiệt tổn thất nhiệt Hệ số truyền nhiệt thi t bị bằng40W/m2K Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt bằng: a 6,26(m2) b 4 ,38 (m2) ... a Biến thi n Entropi b Biến thi n nội c Biến thi n Entanpi 28/ Tiến hành trình đẳng nhiệt từ áp suất p1 = 760 (mmHg) đến áp suất p2 = (at) thì: a v2 = 1,02v1 b v2 = 1,013v1 c v2 = 1, 033 v1 29/...
 • 3
 • 1,191
 • 67

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 4

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 4
... K), nhiệt độ chất lỏng lạnh vào thi t bị 10oC Coi thi t bị trao đổi nhiệt tổn thất nhiệt Hệ số truyền nhiệt thi t bị 40 W/m2K Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt bằng: a 6,9(m2) b 4, 81(m2) c 5(m2) 24/ ... nước Nếu thi t bị có hệ số truyền nhiệt 18(W/m2K) t1''=130oC diện tích bề mặt trao đổi nhiệt phải để công suất nhiệt 18(kW) a Thi u điều kiện để xác định b 10(m2) c 20(m2) 22/ Dòng nhiệt trao ... thị T-s trường hợp ∆T ≠ dấu nhiệt lượng q sẽ: a Cùng dấu với ∆T b Ngược dấu với ∆T c Tuỳ trường hợp 30/ Chu trình làm lạnh dùng máy nén gọi A - Bộ phận tiết lưu, C - Bình ngưng, D- Máy nén, B-Bình...
 • 3
 • 2,273
 • 113

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 5

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 5
... có nhiệt dung riêng toàn phần 1000(W/K), nhiệt độ chất lỏng lạnh vào thi t bị 10oC Coi thi t bị trao đổi nhiệt tổn thất nhiệt Hệ số truyền nhiệt thi t bị 40W/m2K Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt ... Trong thi t bị trao đổi nhiệt dùng nước bão hòa gia nhiệt cho nước Nước vào có nhiệt độ 20oC, 80oC, nhiệt dung riêng nước 4,19(kJ/kgK) Biết diện tích bề mặt truyền nhiệt F=2(m 2), hệ số truyền nhiệt ... 74,72(W/m2K) c 104, 45( W/m2K) 21/ Một thi t bị trao đổi nhiệt chất lỏng chuyển động ngược chiều, chất lỏng nóng nước có nhiệt dung riêng toàn phần 200(W/K) làm nguội từ nhiệt độ 120oC xuống 50 oC Chất lỏng...
 • 3
 • 1,288
 • 62

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 7

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 7
... 104,45(W/m2K) b 84,64(W/m2K) c 74 ,72 (W/m2K) 17/ Chu trình thi t bị động lực nước, nước bình ngưng nhả cho nước làm mát nhiệt lượng 50000kW Ở lò hơi, nước vào có entanpi 76 7,4(kJ/kg); lưu lượng 42(kg/s); ... o 31/ Một bề mặt vật xám diện tích 2(m ) có nhiệt độ 72 7 C, độ đen 0,4 nhận nhiệt xạ từ vật khác 72 000kJ Bức xạ hiệu dụng vật bằng: a 2 274 (kW) b 18, 67( kW) c 51,36(kW) 32/ Một ống thép dẫn dài ... dẫn nhiệt gạch λ=0,6W/mK Nhiệt độ bề mặt tường phía 70 oC bề mặt tường phía 20oC Tổn thất nhiệt qua tường bằng: a 1,6kW b 1,8kW c 1,5kW ¤ Đáp án đề thi: số 1[ 1]c 2[ 1]b 9[ 1]a 10[ 1]c 17[ ...
 • 3
 • 868
 • 63

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 8

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 8
... -2 034 kJ b -2 034022 kJ c -2 051 kJ 20/ Cho (kg) CO giãn nở đẳng nhiệt từ trạng thái đầu có nhiệt độ 150 C đến trạng thái cuối tích tăng lên lần Xác định công giãn nở trình? a 106,444kJ b 81 ,88 0kJ ... 245,641kJ 21/ Cho 8kg bão hòa ẩm có độ khô 0,2 cấp nhiệt độ khô tăng lên 0 ,8 Lượng nước hóa hơi: a 4 ,8 kg b 1,6 kg c 6,4 kg 22/ Cấp nhiệt cho nước từ nhiệt độ 200C đến 1200C Biết ts = 1050C, nhiệt dung ... Hơi nhiệt 28/ Trong toán dẫn nhiệt ổn định chiều qua vách phẳng có chiều dầy hệ số dẫn nhiệt không đổi mật độ dòng nhiệt dẫn qua vách phụ thuộc vào: a Độ chênh nhiệt độ hai bề mặt giá trị nhiệt...
 • 3
 • 548
 • 46

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 9

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 9
... suất bar lên áp suất 20 at nhiệt lượng môi chất nhả bao nhiêu? a -2 034022 kJ b -2 051 kJ c -2 034 kJ 26/ Cho kg H2 có áp suất 20 at, người cấp nhiệt điều kiện p = const nhiệt độ tăng từ 27 0C lên ... định nhiệt độ cuối trình cấp nhiệt? a 36,4 0C b 31,5 0C c 28,2 0C 28/ kg khí O2 thực trình đa biến với số mũ đa biến 1,2 từ nhiệt độ 27 oC đến 537oC Độ biến thi n entropi bằng: a -1 ,7 kJ/K b -1 ,3 ... nâng nhiệt độ N2 lên 127 0C? a 223 ,93 kJ b 313 ,93 kJ c 74,64 kJ 32/ Trong bình chứa không khí nhiệt độ 27 C, áp suất 1at, ta tiến hành trình cấp nhiệt đẳng tích đến áp suất tăng lần Tính nhiệt...
 • 3
 • 646
 • 42

bộ đề thi vấn đáp học phần mônluật thương mại 2 năm 2013 đh huế khoa luật

bộ đề thi vấn đáp học phần mônluật thương mại 2 năm 2013 đh huế khoa luật
... tài thương mại so với phương thức giải tranh chấp tòa án Câu 25 Nêu điểm Luật Trọng tài thương mại 20 10 so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại 20 03 Câu 26 Khái niệm đặc điểm Trọng tài thương mại ... đồng thương mại Câu 20 Tài sản dùng biện pháp bảo đảm thực hợp đồng phải có điều kiện nào? Câu 21 Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại Câu 22 Trình bày phương thức giải tranh chấp thương ... chấp thương lượng, hòa giải Câu 23 Nêu ưu thế, hạn chế phương thức giải tranh chấp trọng tài thương mại so với phương thức giải tranh chấp thương lượng, hòa giải Câu 24 Nêu ưu thế, hạn chế phương...
 • 4
 • 390
 • 2

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật hôn nhân và gia đình đh huế khoa luật

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật hôn nhân và gia đình  đh huế khoa luật
... yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật? 16 Đường lối giải hôn nhân vi phạm điều Luật Hôn nhân gia đình 2000? 17 Đường lối giải hôn nhân vi phạm điều 10 Luật Hôn nhân gia đình 2000? 18 Đường lối ... luật hôn nhân gia đình với quan hệ pháp luật dân sự? Các yếu tố quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình? Lấy ví dụ minh họa? Phân loại kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ hôn nhân ... quan hệ hôn nhân gia đình? Lấy ví dụ kiện phát sinh, thay đổi quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình Cấu thành kiện làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình Lấy ví dụ kiện...
 • 5
 • 330
 • 3

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật dân sự 1 đh huế khoa luật

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật dân sự 1  đh huế khoa luật
... A bị Tòa án nhân dân xử phải trả nợ 700 triệu đồng Do án có hiệu lực pháp luật nên quan thi hành án dân thực thi hành Theo hồ sơ Ủy ban nhân dân, nhà đứng tên ông A nên quan thi hành án thông ... di tặng? 45 Phân tích quy định Điều 643 Bộ Luật dân sự? 46 Hàng thừa kế theo pháp luật BLDS 2005? So sánh với BLDS 19 95? 47 Ông A bà B có ba người C,D E (đều thành niên có công việc ổn định) Ông ... Các trường hợp xác lập quyền sở hữu theo quy định pháp luật? 25 Bảo vệ quyên sở hữu luật dân Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu Luật dân khác với luật Hình điểm nào? 26 Những quy định khác quyền sở hữu?...
 • 13
 • 237
 • 0

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật dân sự 2 đh huế khoa luật

Bộ đề thi vấn đáp học phần luật dân sự 2  đh huế khoa luật
... đó, ngày 30.3 .20 06 Tòa án nhân dân thành phố C định số 62 khẳng định: “Bản án dân sơ thẩm ngày 12. 12. 2005 TAND quận N có hiệu lực pháp luật kể từ ngày có định này”.Vào ngày 29 .5 .20 06, Chánh án ... thường thi t hại hợp đồng lỗi trách nhiệm hình sự? 49 Bồi thường thi t hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra? 50 Bồi thường thi t hại tố tụng hình dân sự? 51 Bồi thường thi t hại hoạt động thi hành ... mua bán? 21 Hợp đồng vay tài sản? 22 Hụi đường lối giải quyết? 23 Các loại hụi? Những điểm giống khác nhau? 24 Lãi suất hợp đồng vay tài sản Ví dụ thực tế? 25 Hợp đồng thuê tài sản? 26 Hợp đồng...
 • 13
 • 789
 • 0

ĐỀ THI HỌC PHẦN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ ppsx

ĐỀ THI HỌC PHẦN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ ppsx
... VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 14 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt thuyt a Mạch thời gian hệ vi xử : công dụng, cấu trúc, hoạt động ghép nối với hệ vi xử ... HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 18 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt thuyt a Trình bày kỹ thuật quét để giải mã phím b Có thể dùng kỹ thuật để xác ... Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 23 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt thuyt a Vẽ lợc đồ hoạt động vi xử kể từ lúc RESET b Vectơ reset...
 • 32
 • 263
 • 0

đề thiđáp án môn kỹ thuật phản ứng

đề thi và đáp án môn kỹ thuật phản ứng
... lớn ứng với V XA cho trước • XA lớn ứng với FA0 V cho trước Trên sở đó, chọn T phản ứng sau:  Phản ứng không thuận nghịch: • Thu nhiệt: Chọn T cao giới hạn bởi: - Phản ứng phụ - Nguồn nhiệt - Thi t ... 2,8 mol/lít Với phản ứng nối tiếp có R sản phẩm trung gian sản phẩm phản ứng cần dừng thời điểm R đạt cực đại Từ đồ thị hình 4.18 cho phân phối sản phẩm phản ứng nối tiếp bình phản ứng khuấy trộn ... )]2 3) (3đ) Cho phản ứng sau: A+B → R+S+T Đây phản ứng sơ đẳng với số vän tốc phản ứng k = 5,2 l/mol.h 82 0C Trên sở số liệu ta xây dựng thi t bị sản xuất thử để xác định tính khả thi việc sản xuất...
 • 4
 • 2,276
 • 54

Đề thi văn -Đáp án 6 kỳ 2

Đề thi văn -Đáp án 6 kỳ 2
... sinh giỏi lớp 6A II Phần Tự luận (6 điểm): Em tả lại buổi lễ chào cờ đầu tuần trường em nêu lên cảm nghĩ mình./ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN LỚP - HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 05 - 20 06 Đề số I I Phần ... (Trích Ngữ văn Tập 2) Câu 1: Đoạn văn trích từ văn ? A Sông nước Cà Mau B Dế Mèn phiêu lưu ký C Cây tre Việt Nam Câu 2: Tác giả đoạn văn ? A Thép Mới B Tô Hoài C Đoàn Giỏi Câu 3: Văn sau sử dụng ... liềm máy làm việc.” A Ẩn dụ B Nhân hoá C So sánh Câu 6: Xác định lỗi câu sau: “ Là người bạn thân nông dân Việt Nam.” A Thi u chủ ngữ B Thi u vị ngữ C Thi u chủ ngữ, vị ngữ Câu 7: Trong câu sau,...
 • 5
 • 283
 • 0

Đề thi văn -đáp án 8 kỳ 2

Đề thi văn -đáp án 8 kỳ 2
... thích./ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN LỚP - HỌC KÌ II Đề số I I Phần Trắc nghiệm (3 điểm, câu trả lời 0,5 điểm) Câu 1: (B) Tố Hữu Câu 2: (C) Trong tù trăng sáng Câu 3: (C) Trần thuật, cảm thán Câu ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Ngữ Văn Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép đề) Đề số I: I Phần Trắc nghiệm (3 điểm, câu trả lời 0,5 ... II PhầnTự luận (7 điểm) *Yêu cầu thể loại: văn thuyết minh (có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm) 1.Mở (1 điểm) Giới thi u chung loài mà em yêu thích 2. Thân bài: (5 điểm) - Đặc điểm chung loài...
 • 4
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi kết thúc học phần kỹ thuật nhiệt đề 1đề thi và đáp án vẽ kỹ thuậtđề thi và đáp án môn kỹ thuật sốđề cương chi tiết học phần kỹ thuật điệnđề thi kết thúc học phần kinh tế vĩ môkỷ thuật vi điều khiểnbài giảng kỹ thuật vi điều khiểngiáo trình kỹ thuật vi điều khiểnbài tập kỹ thuật vi điều khiểnkỹ thuật vi điều khiển 8051kỹ thuật vi điều khiển với avr pdfkỹ thuật vi điều khiển với avr ngô diên tậpkỹ thuật vi điều khiển với avrkỹ thuật vi điều khiển avrsach ky thuat vi dieu khien avr ngo dien tapPhương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritBài tham luận về bạo lực học đườngTin hoc 6 nam hoc 2016 2017Bài thơ Nhớ hàng trăm công thức Toán họcASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnDe thi olympic so cap 2015dethi hsg l10 2013 hatinh vatly 7975 mergeSỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒASKKN dạy hội thoại trong môn tiếng việt lớp 5 ở tiểu họcfile word bộ đề trắc nghiệm ôn học kỳ 1 lớp 11(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10Dạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpĐề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanchuyên đề vật lý nanoTOEIC 600 WORDS SHORTENEDCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbao cao khao sat nha intieu luan bds2003