Đề cương lịch sử đảng cộng sản việt nam – tập 1

Đề cương môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đề cương môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 – Cách mạng xã hội chủ nghĩa
... tư doanh miền Bắc +Đường lối chung Cách mạng hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc *Đại hội III Đảng (9/60) đề đường lối xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc đấu tranh thống Tổ quốc ... lời môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nx b, ĐHQG, HN, 20 01 7) Tổng kết kháng chiến chống Mỹ , cứu nước- Thắng lợi học kinh nghiệm, ), NXB, CTQG, HN, 1995 8) 70 năm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, NXB, ... b ài giảng Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nx b, ĐHQG, HN, 20 01 4) L ịch s Đ ảng c ộng sản Vi ệt Nam, tập (1954- 1975 ), NXB, CTQG, HN, 1996 5) Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, tập, NXB, CTQG,...
 • 4
 • 517
 • 1

đề cương bài giảng lịch sử đảng cộng sản việt nam

đề cương bài giảng lịch sử đảng cộng sản việt nam
... học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 08/12/15 Bài mở đầu: Nhập môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam Đối tượng Phương pháp nghiên cứu Chức Ý nghĩa thực tiễn 08/12/15 Chương I: Sự đời Đảng Cộng sản Việt ... 08/12/15 Các tổ chức Cộng sản Việt Nam Từ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đến Đông Dương Cộng sản đảng An Nam Cộng sản đảng Từ Tân Việt Cách mạng đảng đến Đông Dương Cộng sản liên đoàn 08/12/15 ... nghị thành lập Đảng Cương lĩnh trị Đảng Hội nghị thành lập Đảng Hội nghị họp từ ngày đến 7-2-1930, định thành lập Đảng chung nước Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt,...
 • 74
 • 529
 • 0

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... Đề số 01 đề thi học phần: lịch sử đảng cộng sản việt nam Dùng cho hệ cao đẳng quy Thời gian làm bài: 90phút Câu1(5điểm) Phân tích nội dung Cơng lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930) ... thứ VI Đảng Đề số đề thi học phần: lịch sử đảng cộng sản việt nam Dùng cho hệ cao đẳng quy Thời gian làm bài: 90phút Câu1(5điểm) Phân tích nội dung Luận cơng trị tháng 10 năm 1930 Đảng Cộng sản ... Phân tích ý nghĩa lịch sử, học kinh nghiệm kháng chiến chống Pháp Đáp án đề thi lịch sử đảng cộng sảnviệt nam - đề số 01 nội dung kiến thức điểm Câu1(5đ): Hội nghị thành lập Đảng thông qua Chính...
 • 14
 • 464
 • 1

Ôn tập lớp TCCT Những vấn đề về Đảng cộng sảnlịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Ôn tập lớp TCCT Những vấn đề về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
... vô sản, dẫn đến đời tổ chức cộng sản Việt Nam: Đông Dương cộng sản Đảng (6-1929), An Nam cộng sản Đảng (7-1929) Đông Dương cộng sản liên đoàn (9-1929) Yêu cầu thiết đặt lúc phải thống tổ chức Đảng ... Đảng cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, đồng thời đảng dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đảng ta đảng giai cấp công nhân, đồng thời dân tộc, không riêng tư, không thiên vị” Đảng ... chức Đảng đồng chí phải làm gì, làm nào? • Nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng nhà nước ta, nguyên tắc rỏ điều 9, điều lệ ĐẢNG CỘNG SẢN Việt Nam: “ĐẢNG CỘNG SẢN Việt Nam...
 • 23
 • 777
 • 11

CÁC CHUYÊN đề LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

CÁC CHUYÊN đề LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
... đốn Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG Hà Nội ngày 26-5-2007 GỢI Ý ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ ĐẢNG (Môn sở ngành tư tưởng Hồ Chí Minh) Vai trò Nguyễn Ái Quốc đời Đảng Cộng sản ... học tập CHUYÊN ĐỀ VAI TRÒ CỦA HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM I Nguyễn Ái Quốc sáng lập rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng CSVN Nguyễn Ái Quốc rèn luyện Đảng CSVN ... 2- Nhận thức Đảng CSVN mô hình CNXH Việt Nam Nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam đường lên CNXH Việt Nam 4- Đảng CSVN lãnh đạo trình công nghiệp hoá XHCN 5- Đảng CSVN lãnh đạo đổi chế quản lý kinh...
 • 9
 • 393
 • 2

MỘT số vấn đề cơ bản về PHƯƠNG PHÁP LUẬN sử học và vận DỤNG vào CHUYÊN NGÀNH LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

MỘT số vấn đề cơ bản về PHƯƠNG PHÁP LUẬN sử học và vận DỤNG vào CHUYÊN NGÀNH LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
... Cộng sản Việt Nam Nội dung chi tiết học phần Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀPHƯƠNG PHÁPLUẬN SỬ HỌC 1.1 KHÁI NIỆM, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC 1.1.1 Về khái niệm phương pháp phương pháp luận ... sâu vào vấn đề lịch sử Đảng mà trình bày cách toàn diện trình lịch sử phát triển dân tộc 2.2 CHỨC NĂNG CỦA KHOA HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG Cũng chuyên ngành khác khoa học lịch sử, lịch sử Đảng Cộng sản Việt ... cứu lịch sử (nội dung khoa học phương pháp nghiên cứu) phương pháp dạy học lịch sử Không nắm phương pháp luận sử học, nhà nghiên cứu lịch sử phương hướng hoạt động, khả giải vấn đề lịch sử đặt...
 • 80
 • 104
 • 0

Cau Hoi Lich Su Dang Cong San Viet Nam(1).doc

Cau Hoi Lich Su Dang Cong San Viet Nam(1).doc
... anh, suy nghĩ độc lập, trí tuệ thiên tài tạo cho Người chí hướng hoàn toàn khác với phong trào yêu nước đương thời Người sớm thấy hạn chế, sai lầm nhà cách mạng tiền bối nên chọn hướng sang Tây ... tranh hàng ngũ giai cấp công nhân nhân dân lao động nước để tìm đường cứu nước Đó lựa chọn sáng su t, đắn, mang tầm vóc lịch sử -Ngay từ thời trẻ Người bộc lộ phẩm chất giàu lòng nhân ái, ham ... Minh tìm thấy đường cứu nước đắn -Ngày 5-6-1911: Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước cho dân tộc Người sang Pháp , hướng nơi có tư tưởng tiến “Tự do”, “Bình đẳng”, “Bác ái” Người nhiều nước Châu Âu,...
 • 133
 • 4,451
 • 27

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf
... phong kiïën; kòm hậm nïìn kinh tïë Viïåt Nam vông lẩc hêåu; lâm cho kinh tïë nûúác ta ph thåc vâo kinh tïë Phấp - Vïì vùn hoấ xậ hưåi: Thi hânh chđnh sấch ngu dên, nư dõch, gêy têm l tûå ti vong ... àïë qëc vâ chưëng phong kiïën Song, nưíi bêåt lïn lâ nhiïåm v chưëng àïë qëc vâ tay sai phẫn àưång, giânh àưåc lêåp, tûå cho dên tưåc - Lûåc lûúång àïí àấnh àưí àïë qëc vâ phong kiïën trûúác hïët ... Àẩi hưåi thânh lêåp Àẫng Hưåi nghõ àậ quy t toân bưå phong trâo cưng nhên vâ phong trâo u nûúác dûúái sûå lậnh àẩo ca mưåt àưåi tiïn phong nhêët ca cấch mẩng, vúái àûúâng lưëi cấch mẩng àng àùỉn,...
 • 94
 • 2,014
 • 13

276 cau hoi trac nghiem mon lich su dang cong san viet nam

276 cau hoi trac nghiem mon lich su dang cong san viet nam
... 5-1929) gì? a) Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội b) Hội Việt Nam cách mạng đồng minh c) Hội Việt Nam độc lập đồng minh d) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên X Câu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng ... nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống Pháp từ ngày 23-9-1945 A Vì miền Nam "thành đồng Tổ quốc" B Hướng miền Nam ruột thịt C Nam tiến X D Cả ba phương án Câu 122: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ ... lĩnh cách mạng Việt Nam B Chính cương Đảng Lao động Việt Nam X C Luận cương cách mạng Việt Nam D Cương lĩnh Đảng Lao Động Việt Nam Câu 169: Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2-1951 nêu...
 • 37
 • 5,744
 • 15

Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam 32 câu hỏi và trả lời về lịch sử đảng

Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam 32 câu hỏi và trả lời về lịch sử đảng
... thưí ca Viïåt Nam Miïìn Bùỉc àậ hoân toân giẫi phống ÚÃ Miïìn Nam, M àậ hêët cùèng Phấp hông biïën miïìn Nam nûúác ta thânh thåc àõa kiïíu múái vâ cùn cûá qn sûå ca chng, lêåp phông tuën ngùn ... tiïn ca Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 13 Cêu 4: Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam 3-2-1930 Phên tđch nưåi ... chûâng nâo àố côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo àố mùåt trêån phẫn àïë chûa àûúåc phất triïín rưång rậi http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 23 Cêu 8:...
 • 94
 • 7,717
 • 21

Câu Hỏi Đáp Án Lịch Sử Đảng cộng sản Việt Nam

Câu Hỏi Đáp Án Lịch Sử Đảng cộng sản Việt Nam
... chức cộng sản thành Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 7: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa lịch sử hạn chế Luận cƣơng trị tháng 10/1930 1.Hoàn cảnh lịch sử -Đảng Cộng sản Việt Nam ... đòi hỏi phải có Đảng cộng sản lãnh đạo Cổng thông tin điện tử Đoàn – Hội Học viện Hành sở HCM -Ba tổ chức cộng sản đời là: Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng ... đắn đáp ứng yêu cầu khách quan nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam phù hợp với xu phát triển lịch sử Câu 3: Trình bày yếu tố hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam ý nghĩa việc Đảng Cộng sản Việt Nam...
 • 62
 • 1,193
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử đảng cộng sản việt nam tập 1đề thi lịch sử đảng cộng sản việt namtài liệu môn một số vấn đề về lịch sử đảng cộng sản việt namđề cương môn lịch sử đảng cộng sản việt namchuyên đề lịch sử đảng cộng sản việt namđề thi môn lịch sử đảng cộng sản việt namkhái quát lịch sử đàng cộng sản việt namgiáo trình lịch sử đảng cộng sản việt nambài giảng lịch sử đảng cộng sản việt namnghiên cứu lịch sử đảng cộng sản việt namhỏi và đáp lịch sử đảng cộng sản việt namhỏi đáp môn lịch sử đảng cộng sản việt namhỏi đáp lịch sử đảng cộng sản việt namsách lịch sử đảng cộng sản việt namtìm hiểu về lịch sử đảng cộng sản việt namBÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT CẤP TÍN DỤNG CÔNG TY TMCP SADICO CẦN THƠBài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíBài 13. Điện năng - Công của dòng điệnBài 2. Vận tốcBài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngBài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặcUnit 02. Health. Lesson 6. Skills 2Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàngiao an sinh 6Đề thi HSG lý 7Unit 02. My home. Lesson 6. Skills 2Chương I. §1. Mệnh đềDU BAO VON KHA DUNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNGUnit 9. DesertsBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngDự án trường học quốc tế VínchoolBài 22. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)Bài 13. Bài toán dân sốDự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩm