Bài giảng quản trị tài chính

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp
... giá trị bị từ bỏ doanh nghiệp định lựa chọn dự án đầu tư − Có thể coi phần thiệt hại "ứ đọng" vốn chủ sở hữu doanh nghiệp vào dự án đầu tư loại chi phí hội; tức số lợi nhuận tối thiểu mà doanh nghiệp ... lợi thu dự án kinh doanh khác có doanh nghiệp bị doanh nghiệp từ bỏ để thực dự án đầu tư xem xét − Trong số trường hợp, dự án đầu tư đòi hỏi phải sử dụng nguồn lực khan doanh nghiệp, chi phí thực ... phần lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp Như thấy tổng số thu từ hoạt động đầu tư mà doanh nghiệp hưởng bao gồm toàn số trích khấu hao lợi nhuận sau thuế Đây nguồn tài để doanh nghiệp trang trải toàn...
 • 34
 • 709
 • 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP TS NGÔ QUANG HUÂN

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP  TS NGÔ QUANG HUÂN
... QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH  CÁC DẠNG QUYẾT ĐỊNH  MỤC TIÊU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  KHÁI KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Quản trò tài môn khoa ... QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  MỘT  VỊ SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRÍ VAI TRỊ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH  MƠI TRƯỜNG TÀI CHÍNH MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NIỆM QUẢN TRỊ ... TƯ TÀI CHÍNH  ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ DẦU TƯ  QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TÀI LIỆU THAM KHẢO          Quản trị tài – Nguyễn Quang Thu Tài doanh nghiệp – Nguyễn Minh Kiều Quản trị tài...
 • 58
 • 1,432
 • 7

BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - TS. NGÔ QUANG HUÂN

BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - TS. NGÔ QUANG HUÂN
... DOANH NGHIỆP NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH  CÁC DẠNG QUYẾT ĐỊNH  MỤC TIÊU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  KHÁI KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Quản ... Finance - … TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  MỘT  VỊ SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRÍ VAI TRỊ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH  MƠI TRƯỜNG TÀI CHÍNH MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH ... TƯ TÀI CHÍNH  ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ DẦU TƯ  QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TÀI LIỆU THAM KHẢO          Quản trị tài – Nguyễn Quang Thu Tài doanh nghiệp – Nguyễn Minh Kiều Quản trị tài...
 • 58
 • 678
 • 3

Bài giảng Quản trị tài chính CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Bài giảng Quản trị tài chính CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... tài doanh nghiệp quản trị tài doanh nghiệp? mối quan hệ tài doanh nghiệp? Trình bày cho ví dụ minh hoạ định tài chủ yếu doanh nghiệp? Vai trò quản trị tài doanh nghiệp? Khái niệm thị trường tài ... tiếp tài sản cố định 1.3 Vai trò quản trị tài doanh nghiệp Quản trị tài tác động nhà quản trị đến hoạt động tài doanh nghiệp Trong định doanh nghiệp, vấn đề cần nhà quản trị tài quan tâm giải không ... triển Bởi vậy, quản trị tài doanh nghiệp tốt có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu quản tài quốc gia Quản trị tài giữ vai trò trọng yếu hoạt động quản doanh nghiệp Quản trị tài định tính...
 • 134
 • 811
 • 4

bài giảng quản trị tài chính - chương 2-nhà quản trị

bài giảng quản trị tài chính - chương 2-nhà quản trị
... CHƯƠNG II: NHÀ QUẢN TRỊ I KHÁI NIỆM II PHÂN LOẠI NHÀQUẢN TRỊ III CÁC KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ IV CÁC VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Chapter /2 CHƯƠNG II: NHÀ QUẢN TRỊ V YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ ... QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ VIÊN CẤP CƠ SỞ (FIRST – LINE MANAGERS) Đưa đònh tác nghiệp nhằm đôn đốc, hướng dẫn, điều khiển nhân viên thực mục tiêu tổ chức Chapter /7 II PHÂN LOẠI NHÀ QUẢN TRỊ Cao cấp Quản ... người khác Là người sử dụng tài nguyên hoạt động có tổ chức để giành mục tiêu đònh Chapter /4 II PHÂN LOẠI NHÀ QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ CAO CẤP (TOP MANAGERS) MANAGERS Là nhà quản trò cấp bậc tối cao tổ...
 • 18
 • 584
 • 0

bài giảng quản trị tài chính - chương 3-khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

bài giảng quản trị tài chính - chương 3-khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại
... CHƯƠNG I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ II LÝ THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI III LÝ THUYẾT ĐỊNH LƯNG VỀ QUẢN TRỊ Chapter 3/2 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ LÝ THUY T QU N TR KHOA ... 3/5 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Nhà qu n tr nên s d ng bi n pháp kinh t đ kích thích cơng nhân hăng hái làm vi c Chapter 3/6 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ LÝ THUY T QU N TR HÀNH CHÍNH NH ... LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Ông đưa 14 nguyên tắc quản trò tổng quát Phân chia công việc Thẩm quyền trách nhiệm Kỷ luật Thống huy Chapter 3/9 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Thống lãnh đạo...
 • 17
 • 800
 • 1

bài giảng quản trị tài chính - chương 4-chức năng hoạch định của nhà quản trị

bài giảng quản trị tài chính - chương 4-chức năng hoạch định của nhà quản trị
... CHƯƠNG I KHÁI NIỆM II HOẠCH ĐỊNH III PHÂN LOẠI KẾ HOẠCH IV TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC V KỸ THUẬT QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU Chapter 4/2 I KHÁI NIỆM KHÁ NIỆ HOẠCH ĐỊNH (PLANNING): ... II HOẠCH ĐỊNH CÁC YÊU CẦU CỦA HOẠCH ĐỊNH Hoạch đònh nên xuất phát từ xuống Hoạch đònh phải có tổ chức Hoạch đònh phải rõ ràng xác đònh Phải thông báo công khai rộng khắp Chapter 4/5 II HOẠCH ĐỊNH ... TIÊU Kế hoạch đònh hướng Kế hoạch cụ thể THEO MỨC ĐỘ THƯỜNG XUYÊN Kế hoạch thường trực Kế hoạch sử dụng lần Chapter 4/9 III PHÂN LOẠI KẾ HOẠCH THEO CẤP TỔ CHỨC Kế hoạch toàn tổ chức Kế hoạch đơn...
 • 16
 • 744
 • 2

bài giảng quản trị tài chính chương 5-tổ chức

bài giảng quản trị tài chính chương 5-tổ chức
... CHƯƠNG I KHÁI NIỆM II TẦM HẠN QUẢN TRỊ III QUYỀN HÀNH TRONG QUẢN TRỊ IV SỰ ỦY QUYỀN V CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ Chapter 5/2 I KHÁI NIỆM Công tác tổ chức bao gồm thiết lập phận tổ chức để ... CHỨC QUẢN TRỊ Khái niệm Cơ cấu quản trò bao gồm : Theo chiều dọc gồm cấp quản trò Theo chiều ngang khâu quản trò khác Chapter 5/13 V CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu tổ chức ... TỔ CHỨC QUẢN TRỊ Các kiểu cấu tổ chức quản trò 3.1 Cơ cấu tổ chức quản trò trực tuyến Ứng dụng công ty có qui mô nhỏ, tổ đội sản xuất, … Cơ cấu gồm cấp cấp Chapter 5/17 V CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ...
 • 29
 • 206
 • 0

bài giảng quản trị tài chính chương 6 -lãnh đạo

bài giảng quản trị tài chính chương 6 -lãnh đạo
... CHƯƠNG I KHÁI NIỆM II CON NGƯỜI TRONG QUẢN TRỊ III CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY IV CÁC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG V CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Chapter 6/ 2 I KHÁI NIỆM Lãnh đạo trình ... cho lãnh đạo Chapter 6/ 14 V CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Phong cách lãnh đạo dựa việc sử dụng quyền lực Phong cách chuyên quyền Phong cách lãnh đạo dân chủ Phong cách lãnh đạo tự Chapter 6/ 15 V CÁC ... Chapter 6/ 6 II CON NGƯỜI TRONG QUẢN TRỊ 2.2 Thuyết Y : Con người có nhu cầu làm việc nhu cầu khác Con người chủ động công việc, có trách nhiệm, sáng tạo – chủ động Chapter 6/ 7 II CON NGƯỜI TRONG QUẢN...
 • 16
 • 297
 • 0

bài giảng quản trị tài chính chương 7-kiểm tra

bài giảng quản trị tài chính chương 7-kiểm tra
... CHƯƠNG I KHÁI NIỆM II QUY TRÌNH KIỂM TRA III CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA HIỆU QUẢ Chapter 7/2 I KHÁI NIỆM Kiểm tra quy trình giám sát hoạt động để đảm bảo ... động Đối với công việc quản trò, lãnh đạo mà không kiểm tra xem không lãnh đạo Chapter 7/3 II QUY TRÌNH KIỂM TRA Xây dựng tiêu chuẩn Mục tiêu Các tiêu kế hoạch Quy trình kiểm tra bao gồm 03 bước ... 7/7 II QUY TRÌNH KIỂM TRA Bước 2: So sánh kết công việc với nh tiêu chuẩn Bước 3: Điều chỉnh khác biệt so với tiêu chuẩn n Chapter 7/8 III CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA HIỆU QUẢ Chính xác c Kòp thời...
 • 10
 • 344
 • 0

bài giảng quản trị tài chính chương 9 -truyền thông trong quản trị

bài giảng quản trị tài chính chương 9 -truyền thông trong quản trị
... CHƯƠNG I Khái niệm II Tầm quan trọng truyền thơng III Các kênh truyền thông IV Mô hình truyền thông Chapter 9/ 2 I.KHÁI NIỆM Thông tin Thông tin tri thức lấy từ số liệu thu thập Truyền thông ... TTPH đến người nhận Hình 9. 2: Mô hình truyền thông Chapter 9/ 6 IV MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG Ý tưởng Kênh truyền tin Mã hố TT Hiểu TT Giải mã TT NGƯỜI GỬI Hình 9. 3: Mô hình truyền thông R o c ả n Giải ... tổ chức B Chất lượng hệ thống quản lý C Thỏa mãn nhu cầu khách hàng D Cải tiến liên tục Chapter 9/ 4 III CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG VĂN BẢN Thơng báo, thư từ nội cấp quản trị Báo cáo thường ĐIỆN TỬ LỜI...
 • 7
 • 510
 • 2

bài giảng quản trị tài chính - chương 8 - ra quyết định

bài giảng quản trị tài chính - chương 8 - ra quyết định
... CHƯƠNG I KHÁI NIỆM II PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ III TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH IV RA QUYẾT ĐỊNH TẬP THỂ Chapter 8/ 2 I KHÁI NIỆM Ra đònh trình phân tích, lựa chọn ... Chapter 8/ 6 II PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH Theo nội dung chức quản trò Quyết đònh kế hoạch Quyết đònh tổ chức Quyết đònh huy - điều khiển Quyết đònh phối hợp Quyết đònh kiểm tra Chapter 8/ 7 II PHÂN LOẠI QUYẾT ... ty Quyết đònh cấp xí nghiệp Chapter 8/ 9 II PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH Theo chương trình Quyết đònh theo chương trình sẵn có Quyết đònh không theo chương trình Chapter 8/ 10 III TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH...
 • 14
 • 390
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị tài chính uehbài giảng quản trị tài chính cao họcbài giảng quản trị tài chính lê thẩm dươngbài giảng quản trị tài chính 2bài giảng quản trị tài chính nguyễn quang thubài giảng quản trị tài chính pptbài giảng quản trị tài chính ngô quang huânbài giảng quản trị tài chính 1slide bai giang quan tri tai chinhslide bai giang quan tri tai chinh nguyen quang thuslide bai giang quan tri tai chinh 2slide bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệpbai giang quan tri tai chinhdownload bài giảng quản trị tài chínhbài giảng quản trị tài chính trung cấpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học