Chuyên đề cải thiện tình trạng ô nhiễm và an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố hà nội

cải thiện tình trạng ô nhiễm an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố nội

cải thiện tình trạng ô nhiễm và an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố hà nội
... i hình thành ban truy n thông ng d u hành công vi c c th M t ban truy n thông c n có s tham gia ph i h p c S y t thành ph y ban nhân dân thành ph -qu n-khu ph - c bi t ng Ban truy n thông g m ... không thích h p (g n c ng l rác th i…) V i nh ng v c nêu trên, xu t k ho ch truy n thông: “C i thi n tình tr ng ô nhi m v sinh an toàn th c ph m - Th ng ph ” s góp ph n làm gi m tình tr ng ô ... trình ch bi n c a anh(ch t m t chi u không? Có 29 Không Xin chào!! R c chia s tài li u v i b n Ngu n: TANGGIAP.VN 29 i n t i, c a hàng anh ch ng rác không? Có Không 30 ...
 • 42
 • 99
 • 0

BÁO cáo họp TỔNG kết HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG đầu năm của BAN CHỈ đạo CÔNG tác AN TOÀN vệ SINH THỰC PHẨM THÀNH PHỐ nội, PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM vụ 3 THÁNG CUỐI năm 2013

BÁO cáo họp TỔNG kết HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG đầu năm của BAN CHỈ đạo CÔNG tác AN TOÀN vệ SINH THỰC PHẨM THÀNH PHỐ hà nội, PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM vụ 3 THÁNG CUỐI năm 2013
... kiểm tra cuối năm vào nhiệm vụ tháng cuối năm b Kiến nghị - sở y tế, công thương, nông nghiệp nhanh chóng ban hành danh mục loại thực phẩm an xem trách nhiệm quản lý sở Hiện chưa rõ quan chủ quản ... cáo, tổng hợp lại hoạt động Mô tả rõ công tác VSATTP thành phố nay, tập chung vào tồn tại, khó khăn nêu giải pháp khắc phục Báo cáo công tác tuyên truyền Tổng hợn giải pháp để thực hoạt động ... khó khăn c Chỉ đạo: - Các ban ngành khác bổ xung them hoạt động vào báo cáo - Nêu rõ việc làm được, chưa làm được, lý do, giải pháp phương hướng hoạt động ngành tháng Đồng chí Vân, Sở Công thương:...
 • 10
 • 250
 • 0

Đánh giá kiến thức , thực hành điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm truyền thống của tỉnh Tây pdf

Đánh giá kiến thức , thực hành và điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm truyền thống của tỉnh Hà Tây pdf
... tài Đánh giá kiến thức, thực hành điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm số làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm truyền thống tỉnh ... thức, thực hành điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm số làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm truyền thống tỉnh Tây Chủ nhiệm đề ... Cục an Báo cáo kết nghiên cứu đề tài cấp Tên đề tài: Đánh giá kiến thức, thực hành điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm số làng nghề...
 • 88
 • 684
 • 5

ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM SẢN THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2015

ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2015
... BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2015 PHẦN MỞ ... chất lượng vật nông nghiệp, ATVSTP thực nhiệm vụ quản chất lượng vật nông nghiệp, ATVSTP Cục Quản Chất lượng Nông Lâm sản Thủy sản có cán chuyên trách thực quản chất lượng, an toàn ... vụ quản an toàn vệ sinh thực phẩm với đạo sản xuất nông lâm thủy sản - Các quan quản địa phương: Lực lượng triển khai công tác chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm Cơ quan quản chất lượng...
 • 28
 • 276
 • 0

lượng giá dự án hỗ trợ cây hồi giống để cải thiện tình trạng kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo cho 3 xã thuộc huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

lượng giá dự án hỗ trợ cây hồi giống để cải thiện tình trạng kinh tế và góp phần xóa đói giảm nghèo cho 3 xã thuộc huyện bình gia, tỉnh lạng sơn
... 488 35 2 221 1.061 Tªn x· Sè ®· nhËn 37 4 30 8 2 13 895 114 44 166 90.417 71 .32 5 53. 250 214.992 32 .559 17 .37 9 2.000 51. 938 Nh− vËy sè c©y cßn ph¶i giao cho c¸c x· lµ 51. 938 c©y chø kh«ng ph¶i 49. 938 ... 100% 100% 100% 167.000 135 . 737 31 .2 63 81 ,3% 83. 000 64 .32 5 18.675 77,5% 270.000 220.062 49. 938 81,5% Céng : Tỉng sè c©y c¸c x· ®· nhËn vµ ch−a nhËn ( tÝnh ®Õn ngµy 20. 03. 2001 ) : TT Sè ®¨ng ký ... trang 31 13 Nh÷ng bµi häc kinh nghiƯm trang 32 14 C¸c ®Ị nghÞ cđa ®Þa ph−¬ng trang 33 15 §Þa ph−¬ng ®¸nh gi¸ tỉng qu¸t dù ¸n trang 33 16 KÕt ln vµ nh÷ng ®Ị nghÞ cđa ng−êi l−ỵng gi¸ trang 34 ...
 • 31
 • 2,379
 • 2

Khảo sát tình trạng ô nhiễm salmonella, escherichia coli, campylobacter trong thực phẩm nguyên liệu tại bếp ăn trường mầm non nội

Khảo sát tình trạng ô nhiễm salmonella, escherichia coli, campylobacter trong thực phẩm nguyên liệu tại bếp ăn trường mầm non hà nội
... độc thực phẩm gây tiêu chảy trẻ dới tuổi bếp ăn tập thể Do vậy, đề tài Khảo sát tình trạng ô nhiễm Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter thực phẩm nguyên liệu bếp ăn trờng mầm non Nội ... chuẩn bị thức ăn điều tiên để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm 11 kết luận khuyến nghị 6.1 Kết luận Kết khảo sát tình trạng ô nhiễm Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter nguyên liệu thịt tơi ... bếp ăn trờng mầm non, ăn chủ yếu đợc chế biến từ thịt nên việc khảo sát tình trạng ô nhiễm Salmonella, Escherichia coli Campylobacter nguồn nguyên liệu cần thiết nhằm cung cấp số liệu đánh giá...
 • 20
 • 415
 • 1

vận dụng mối quan hệ giữa vật chất ý thức để nghiên cứu về thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm nước ta hiện nay

vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức để nghiên cứu về thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm ở nước ta hiện nay
... nghiên cứu thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm nước ta nay SV: TRẦN NGUYÊN THIỆU GVHD: Th.S NGUYỄN THỊ KIM CHUNG Nội dung I Quan điểm vật biện chứng vật chất ý thức mối quan hệ vật chất ý thức ... bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng bệnh gây từ thực phẩm ý nghĩa thực tế quan trọng phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống nước phát triển, nước ta Mục tiêu vệ sinh an toàn thực ... thói quên để cộng đồng quan tâm đến vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Kiến thức thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm nhóm đối tượng, cán quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người...
 • 28
 • 1,557
 • 8

Tiểu luận: Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất ý thức để nghiên cứu về thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm nước ta hiện nay potx

Tiểu luận: Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức để nghiên cứu về thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm ở nước ta hiện nay potx
... để nghiên cứu thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm nước ta nay SV: TRẦN NGUYÊN THIỆU Nội dung I Quan điểm vật biện chứng vật chất ý thức mối quan hệ vật chất ý thức 1)VẬT CHẤT Theo lênin: vật ... 3) MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 14 4) Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG PHÁP LUẬN 15 II Vận dụng mối quan hệ vật chất ý thức việcđảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nước ta ... NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 16 2) TẦM QUAN TRỌNG CỦA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 17 3) NHỮNG THÁCH THỨC VÀ THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VIỆT NAM HIỆN NAY ...
 • 30
 • 1,159
 • 4

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp phát triển nuôi tôm he chân trắng (penaeus vannamei boone, 1931)đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hải phòng

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển nuôi tôm he chân trắng (penaeus vannamei boone, 1931)đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở hải phòng
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NHA TRANG NGUY N VĂN HÒA ðÁNH GIÁ HI N TR NG VÀ ð XU T CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N NUÔI TÔM HE CHÂN TR NG (Penaeus vannamei Boone, 1931) ð M B O AN TOÀN V SINH ... tr ng (Penaeus vannamei Boone, 1931) ñ m b o an toàn v sinh th c ph m H i Phòng M c tiêu nghiên c u: - ðánh giá ñư c hi n tr ng v nuôi tôm he chân tr ng H i Phòng - ð xu t m t s gi i pháp phát ... c T năm 1999 tôm he chân tr ng ñư c ñưa vào nuôi ñ n năm 2002 Thái lan ñã th c ban hành quy ñ nh v nh p kh u tôm he chân tr ng S n lư ng tôm he chân tr ng t nuôi tr ng tăng r t nhanh năm 2002...
 • 72
 • 275
 • 0

Báo cáo y học: "PHâN TíCH MỘT Số YẾU TỐ NGUY CƠ Ô NHIỄM THỰC PHẨM GIẢI PHÁP CAN THIỆP ĐẢM BẢO An toÀn vệ sinh thực phẩm" pps

Báo cáo y học:
... toàn quốc lần thứ công tác bảo đảm vệ sinh an toàn TP 2007 Bộ Y tế Cục An toàn vệ sinh TP Tài liệu hội nghị toàn quốc lần thứ công tác bảo đảm vệ sinh an toàn TP 2008 Bộ Y tế Cục An toàn vệ sinh ... phơi nhiễm với lợng aspartame lớn Tổng lợng aspartame ngời tiêu dùng phơi nhiễm hàng ng y cao 1,91 lần theo ADI Đ y mối nguy cộng đồng Đề xuất giải pháp can thiệp giảm thiểu nguy * Truyền thông ... việc phân tích mối nguy - Phải có phối hợp liên ngành quản lý nguy cơ: đảm bảo tất y u tố nguy từ tất khâu từ trang trại tới bàn ăn đợc giám sát chặt chẽ Hớng tới tiêu chí loại TP lu thông thị...
 • 9
 • 344
 • 2

thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực phẩm chế biến sẵn tại thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc năm 2010

thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực phẩm chế biến sẵn tại thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc năm 2010
... "Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm sở kinh doanh dịch vụ thực phẩm chế biến sẵn Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010 " với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm sở sản ... xuất kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn Thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ thực hành số yếu tố liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm chế biến, kinh doanh thực ... hại 1.3 Thực trạng kiến thức, thái độ thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm ngƣời tham gia chế biến, kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn Những người tham gia kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn đa phần...
 • 82
 • 392
 • 1

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý tình huống quản lý hành chính trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý tình huống quản lý hành chính trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
... bàn quản MỤC LỤC Lời nói đầu I Nội dung tình - Hoàn cảnh xuất tình - Mô tả tình - Cơ sở pháp luật để xử tình II Mục tiêu xử tình - Trên lĩnh vực xử - Trên lĩnh vực quản nhà nước ... quan đến lĩnh vực vận chuyển, buôn bán, giết mổ; lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm để người kinh doanh lĩnh vực nêu biết chấp hành - Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt địa bàn, phối hợp xử ... giá thành sản phẩm thấp sở chấp hành quy định pháp luật) - vào quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thú y, lĩnh vực bảo vệ môi trường tiến hành xử phạt để thu vào ngân sách nhà nước hành vi...
 • 11
 • 6,552
 • 78

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận triết họcvận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết qua de tim hieuvan de an toan ve sinh thuc pham o nuoc ta hien naythục trang giải pháp an toàn vệ sinh thực phẩmkhảo sát về an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh thànhquy trinh sản xuất mì ăn liền và các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩmthực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm hiện naychủ đề tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2013tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩmxây dựng đề án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong hoạt động sản xuất tại nhà hàng trong khách sạn pdfxây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo nguyên tắc haccp cho dây chuyền sản xuất bia chai năng suất 10 triệu lítnămnghị luận về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩmcác vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩmgiải pháp cho vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩmvấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện naybàn luận về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩmvận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình trạng ô nhiêm rác thảiBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBài 41. Thân câyBảng nhân 6Bài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 8. Ăn, uống hàng ngàytrắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánDE KT CHUONG 1-LOP 11Tu huynh người bạn đường giữa những người bạn đường của chúa giêsuDE KT CHUONG 1-LOP 10A1