CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT GIÁO DỤC

Những quy định chung của luật doanh nghiệp

Những quy định chung của luật doanh nghiệp
... uỷ quy n tham gia tố tụng theo quy định pháp luật 12 Các quy n khác theo quy định pháp luật Điều Nghĩa vụ doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh theo ngành, nghề ghi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; ... doanh Kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông doanh nghiệp thực quy n theo quy định Luật Điều ... chế độ thống kê theo quy định pháp luật thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ thông tin doanh nghiệp, tình hình tài doanh nghiệp với quan nhà nước có thẩm quy n theo mẫu quy định; phát thông tin kê...
 • 5
 • 220
 • 0

CHUYÊN ĐỀ 1 CƠ SỞ KHOA HỌC, PHÁP LÝ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

CHUYÊN ĐỀ 1 CƠ SỞ KHOA HỌC, PHÁP LÝ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
... ngành sau: + Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp + Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp + Quy hoạch sử dụng đất khu dân cư nông thôn + Quy hoạch sử dụng đất đô thị + Quy hoạch sử dụng đất chuyên dùng ... kế hoạch sử dụng đất làm tư vấn việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 10 Không phải lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quy hoạch sử dụng ... dụng đất cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quy n định, xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp phải thể nhu cầu sử dụng đất cấp Sử dụng đất...
 • 23
 • 495
 • 2

So sánh các quy định về văn hóa, giáo dục, khoa học trong hiến pháp trung quốc và hiến pháp một số nước đông nam á những kinh nghiệm có thể tiếp thu

So sánh các quy định về văn hóa, giáo dục, khoa học trong hiến pháp trung quốc và hiến pháp một số nước đông nam á những kinh nghiệm có thể tiếp thu
... bị xem không thực nghĩa vụ học tập Điều 46 Hiến pháp Trung Quốc 1982 không? Khuyến nghị Qua phân tích, so sánh quy định văn hóa, giáo dục, khoa học Hiến pháp Trung Quốc 1982 hiến pháp số nước ... đề văn hóa, giáo dục, khoa học trước hết vấn đề “quản lý nhà nước văn hóa, giáo dục, khoa học , để bảo đảm thống trị mặt tư tưởng giai cấp vô sản, không tiếp cận văn hóa, giáo dục, khoa học quy n ... khác biệt lớn chế độ trị, quan niệm dân chủ, nhà nước pháp quy n, kể chức năng, chất hiến pháp Do khác biệt dẫn đến quy định văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ Hiến pháp Trung Quốc 1982 hiến...
 • 11
 • 55
 • 0

Bàn về sửa đổi các quy định chung về hợp đồng của Bộ luật Dân sự 2005

Bàn về sửa đổi các quy định chung về hợp đồng của Bộ luật Dân sự 2005
... contracts)(10) Hợp đồng hữu danh loại hợp đồng mà nhà làm luật dự liệu quy định đạo luật hợp đồng Còn hợp đồng vô danh loại hợp đồng mà nhà làm luật không dự liệu nên không quy định đạo luật hợp đồng Do ... Bộ luật Dân Nhật Bản, Phần qui định chung Bộ luật Dân 2005 quy định chung hành vi pháp lý (mà Bộ luật gọi giao dịch dân sự) Điều đáng tiếc quy định Bộ luật Dân 2005 thiếu thốn không đủ mức độ ... giao lưu dân sự, quy n sử dụng đất tài sản khác - Bộ luật Dân 2005 chưa đưa quy định đủ để xử lý trường hợp thực hợp đồng ngoại lệ nguyên tắc thực nghiêm chỉnh hợp đồng Nhìn lại luật hợp đồng Vì...
 • 9
 • 327
 • 0

Báo cáo "Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định chung về thừa kế trong bộ luật dân sự " doc

Báo cáo
... điều luật quy định cá nhân có quy n để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật Trong điều luật chưa xác định quy n thừa kế cá nhân gồm nội dung Do vậy, quy định vượt giới hạn quan hệ thừa ... Ngoài ra, quy n, lợi ích hợp pháp người để lại thừa kế giao dịch di sản thừa kế + Việc thừa kế người có quy n thừa kế di sản mà chết thời điểm Điều 644 quy định người có quy n thừa kế vợ chồng, ... đất thừa kế theo quy định BLSD quy định Luật đất đai Đến nay, không cần thiết phải quy định riêng quy n sử dụng đất di sản thừa kế Quy n sử dụng đất tài sản đặc biệt chuyển dịch nên giống quy n...
 • 8
 • 338
 • 0

Trình bày quan điểm về các nguyên tắc chung của Luật Hình sự quốc tế theo quy chế Rome

Trình bày quan điểm về các nguyên tắc chung của Luật Hình sự quốc tế theo quy chế Rome
... Trình bày quan điểm nguyên tắc chung Luật Hình quốc tế theo quy chế Rome Quy chế Rome Điều ước quốc tế đa phương quan trọng, thu hút quan tâm nhiều quốc gia giới Ngày 17 tháng năm 1998, Quy chế ... liên hợp quốc Quy chế Rome xem đạo luật hình công cụ pháp lý hình quan trọng cộng đồng quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế Điều thể việc diện Quy chế Rome loạt quy định Luật hình sự, tội ... quy n tài phán Tòa án , yếu tố cấu thành tội phạm, hình phạt, đặc biệt phải kể đến Những nguyên tắc chung Luật hình quốc tế ( Từ điều 22 đến điều 33 Quy chế Rome) Những nguyên tắc Luật Hình quốc...
 • 13
 • 297
 • 0

Hãy chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện các quy định trong Bộ luật dân sự 2005 về giao kết hợp đồng dân sự

Hãy chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện các quy định trong Bộ luật dân sự 2005 về giao kết hợp đồng dân sự
... việc trao đổi tài sản đối tượng với Kế thừa quy định hợp đồng dân giao kết hợp đồng dân Bộ luật dân 1995, Bộ luật dân 2005 đời hoàn thiện khiếm khuyết quy định vấn đề Bộ luật dân 1995 để phù hợp ... 771) + Về việc xác định thời điểm giao kết HĐDS, Điều 404 Bộ luật Dân 2005 quy định: “1 Hợp đồng dân giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết Hợp đồng dân xem giao kết ... trình giao kết hợp đồng: + Về hình thức đề nghị giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng: Theo em, BLDS quy định hình thức đề nghị giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng...
 • 17
 • 81
 • 0

So sánh Pháp luật La Mã và Bộ luật dân sự Việt Nam 2005 về Các quy định chung trong phần Nghĩa vụ.

So sánh Pháp luật La Mã và Bộ luật dân sự Việt Nam 2005 về Các quy định chung trong phần Nghĩa vụ.
... B Nội dung: I So sánh quy định chung nghĩa vụ Luật La Bộ luật dân Việt Nam 2005 Về khái niệm Nghĩa vụ” đối tượng nghĩa vụ: Tư pháp La đưa khái niệm nghĩa vụ ràng buộc pháp lý, theo buộc ... BLDS 2005 không quy định địa điểm nhận nghĩa vụ pháp luật La lại quy định nơi địa điểm thỏa thuận Như vậy, dường pháp luật La quy định cụ thể so với pháp luật VN chặt chẽ - BLDS 2005 quy định ... thống pháp luật nói chung pháp luật dân nói riêng sơ sài điều dễ hiểu Trong hệ thống quy định chung nghĩa vụ (hay trái quy n), Pháp luật cổ La phần ưu trội Pháp luật nước ta quy định cụ...
 • 20
 • 825
 • 2

Đánh giá các quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân (8 điểm)

Đánh giá các quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân (8 điểm)
... hại cho bên mang quy n- chủ thể trách nhiệm bồi thường thiệt hại III Quy định pháp luật lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng nhân Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ... điểm Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhân bao gồm số đặc điểm sau đây: Thứ nhất, lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đặt với nhân mà không quy định lực bồi thường thiệt ... xác định sở lực hành vi dân khả kinh tế Vì nguyên tắc, pháp nhân luôn có khả có trách nhiệm bồi thường thiệt hại Pháp luật quy định lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Pháp luật quy định lực...
 • 16
 • 74
 • 0

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ và nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm cho cơ sở giáo dục

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ và nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm cho cơ sở giáo dục
... tự chịu trách nhiệm cho sở giáo dục Dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục góp phần thúc đẩy giáo dục phát triển nâng cao chất lượng giáo dục (1) Ngày 07/5/2009, Bộ Giáo dục vào Đào ... nhiều sở giáo dục đủ giáo trình để giảng dạy Xuất phát từ thực trạng trên, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục sửa đổi khoản Điều 35 khoản Điều 41 Luật Giáo dục theo hướng tăng quyền ... sở giáo dục theo phân cấp Chính phủ Những sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản giáo dục coi bước tiến Luật Giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quản lý giáo...
 • 5
 • 991
 • 6

Các vai trò mới của nền giáo dục

Các vai trò mới của nền giáo dục
... khác nhau, biến đổi, đổi mới, thay đổi Sự đa dạng cải thiện cách tích cực tình trạng đơn điệu, đưa viễn cảnh mới, mở rộng chân trời cho người nâng cao tầm hiểu biết  Một cách tiêu cực, khác biệt ... tác giáo dục tương lai thay đổi có xu hướng chuyển từ học tập chuyên sâu sang học tập dàn trải  Việc học tập dàn trải rèn luyện khả tư giúp cho học sinh tốt nghiệp làm quen với công nghệ cách ... cho học sinh tốt nghiệp làm quen với công nghệ cách nhanh chóng  Các phương pháp giảng dạy với kỹ tư ứng dụng môn khoa học  Các ý tưởng sử dụng nhà trường để nâng cao niềm yêu thích học sinh...
 • 14
 • 191
 • 0

Các quy định chung về quản lý ngoại hối

Các quy định chung về quản lý ngoại hối
... có văn hướng dẫn quy định riêng việc quản ngoại hối FIEs để thay Thông tư 04/2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 Ngân hàng Nhà nước (“Thông tư 04”) Nói cách khác, việc quản ngoại hối FIEs chịu điều ... (Vụ Quản ngoại hối) Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố địa bàn tình hình thực vốn đầu tư Đối với FIEs phép mở tài khoản nước phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản ngoại hối) ... mang lượng tiền mặt tối đa 7.000 USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) 15.000.000 đồng Việt nam MỘT SỐ QUY ĐỊNH RIÊNG VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HÔI CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI...
 • 8
 • 212
 • 0

Nội Dung Cơ Bản Của Luật Giáo Dục Đại Học

Nội Dung Cơ Bản Của Luật Giáo Dục Đại Học
... ̀ danh phó giáo sư, giáo sư sở giáo dục đại học 3) cấu tổ chức trường cao đẳng, trường đại học, học viện (quy định điều 14) cấu tổ chức chung trường cao đẳng, trường đại học, học viện công ... đào tạo cán để khuyến khích sở giáo dục đại học tư thục sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước hoạt động không lợi nhuận; ưu tiên cho phép thành lập sở giáo dục đại học tư thục có vố n đầ u tư ... công lập trường cao đẳng, đại học tư thục quy định Luật Giáo dục đại học trường cao đẳng, trường đại học, học viện công lập có thêm Hội đồng trường, trường cao đẳng, đại học tư thục có thêm hội...
 • 4
 • 715
 • 9

Xem thêm