Quản lý khách sạn

Bài toán quản khách sạn.doc

Bài toán quản lý khách sạn.doc
... THANH TOÁN Hệ thống: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Mục tiêu: Đưa phiếu toán cho khách Số : 16 Input: Thông tin khách, tiền phòng, dịch vụ Output: In phiếu toán cho khách Xử lý: Nhập thông tin cần thiết khách, ... năm KHÁCH (Ký) GIÁM ĐỐC (Ký) TIẾP TÂN (Ký) Đặc tả toán Một khách sạn cần tự động hoá việc quản Sau tìm hiểu, khảo sát trạng em nắm thông tin sau: • Quản khách hàng: Mỗi khách hàng khách ... đưa đón khách, chuyên chở đồ cho khách (khi khách yêu cầu) Quy trình quản lý: Khi khách hàng có nhu cầu khách sạn khách hàng liên hệ với khách sạn để tiến hành làm thủ tục đăng ký phòng khách...
 • 73
 • 4,928
 • 12

Xây dựng chương trình quản khách sạn.doc

Xây dựng chương trình quản lý khách sạn.doc
... - MỤC TIÊU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Kinh doanh khách sạn gồm hai hoạt động cho thuê phòng kinh doanh loại dòch vụ có liên quan Mục tiêu xây dựng chương trình quản khách sạn bao ... trình quản khách sạn quản xử nhóm thông tin sau : 1/ Đối tượng quản lý: -Quản khách: Nắm thông tin cá nhân khách thuê phòng : Họ tên, đòa chỉ, số CMND Với khách quốc tế cần quản thêm ... lớn, lưu trữ xử cách thủ công trước mà cần phải tin học hoá, cụ thể xây dựng chương trình tin học để quản thống toàn diện hoạt động kinh doanh khách sạn Chương trình Quản Khách Sạn viết...
 • 69
 • 2,078
 • 25

Công nghệ phần mềm - quản khách sạn.doc

Công nghệ phần mềm - quản lý khách sạn.doc
... TRÌNH Màn hình chương trình: CHƯỜNG TRINH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 11/35/36 Tạo Mới Phòng Xoá Phòng Tiếp Nhận Khách Lập Hoá Đơn Tra Cứu Phòng Báo Cáo Doanh Thu Quản Trị Giói thiệu Chương Trình Đóng Chương ... đăng kí Nhập Họ tên khách hàng vào Textbox (txtKhachhang) Nhập Địa khách hàng vào Textbox (txtĐiachi) Nhập Nghề nghiệp khách hàng vào Textbox (txtNghenghiep) Nhập số CMND khách hàng vào Textbox ... loại khách, số khách tối đa phòng Thay đổi tỉ lệ phụ thu 1.2 Sơ đô luồng liệu D1 D2 Thay đổi qui định D5 Thiết Bị Xuất D4 D3 Thiết Bị Nhập D6 Người Dùng Bộ Nhó Phụ Người dùng la nhà quản ly khách...
 • 45
 • 4,085
 • 69

Baocao_huong phat trien he thong quan ly khach san.doc

Baocao_huong phat trien he thong quan ly khach san.doc
... cho COQUAN Input: Thông tin quan Output: Thông tin quan ghi vào bảng COQUAN Xử lý: Nhập thông tin quan Tìm thông tin quan bảng COQUAN If không tìm thấy Then Thêm thông tin quan bảng COQUAN Else ... 10 30 Validation Rule Len() =3 Len()=10 Mã CQ: Mã quan số thứ tự quan vùng ĐCCQ: Địa quan Ví dụ: Mã quan Tên quan Địa quan ĐT_Fax Cơ quan E_mail quan 001 Công ty TNHH Sao Mai Bà Rịa - Vũng Tàu ... dân_Passport Quốc tịch Mã nhân viên Tên nhân viên Mã dịch vụ Tên dịch vụ Mã quan Tên quan Địa quan Điện thoại _fax quan E_mail quan Giấy đăng ký kết hôn Chức vụ Số Ngày sử dụng Đơn giá Tiền trả trước...
 • 73
 • 818
 • 3

baocao_THIET KE HE THONG QUAN LY KHACH SAN SON TRUC.doc

baocao_THIET KE HE THONG QUAN LY KHACH SAN SON TRUC.doc
... tình.khách hàng đăng ky với phận lễ tân để phận săp xép cho hợp ly Tên hồ sơ D1:thực đơn D2:phiếu yêu cầu mua thực phẩm D3:phiếu toán cho dại ly D4:phiếu nhập kho D5:phiếu yêu cầu ăn D6:phiếu yêu cầu ... gia dịch vụ giải trí thi hệ thống cung cấp danh sách dịch vụ giải trí ghi lại,khi khach co yêu cầu toán thi hệ thong đưa hoá đơn toán dịch vụ cho khách Nếu khách yêu cầu nghi ngơi hệ thống đáp ... khách sạn,nghiên cứu thị trường để đưa hướng có lợi cho khách sạn BỘ PHẬN KẾ TOÁN: có trách nhiệm theo dõi chi tiết toàn việc thu,chi hàng ngày khách sạn,từ lập báo cáo thống kê ,doanh thu,…,trình...
 • 17
 • 627
 • 7

Phân tích thiết kế quản khách sạn

Phân tích thiết kế quản lý khách sạn
... môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, đồ án phân tích thiết kế hệ thống khách sạn nhà nghĩ nhằm mục đích tạo hệ thống quản việc kính doanh khách sạn bao gồm chức năng: - Quản khách ... động khách sạn • Sơ đồ tổ chức: -4- Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Khách Sạn GIÁM ĐỐC NV BẢO VỆ NV PHỤC VỤ NV KẾ TOÁN NV BỘ PHẬN LỂ TÂN • Giám đốc Khách sạn: Có nhiệm vụ quản trực tiếp khách sạn, ... nên chúng em khảo sát phân tích việc quản khách sạn có mô hình vừa nhỏ Tuy nhiên mở rộng mô hình cho hệ thống khách sạn có qui mô lớn -3- Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Khách Sạn KHẢO SÁT Để thực...
 • 66
 • 1,312
 • 15

Xây dựng chương trình quản khách sạn Phương Đông.DOC

Xây dựng chương trình quản lý khách sạn Phương Đông.DOC
... … Vì để giúp cho nhà quản có công cụ quản chuyên nghiệp nên em chọn đề tài xây dựng chương trình quản khách sạn khách sạn em chọn khách sạn Phương Đông khách sạn có quy mô vừa phải ... ý định xây dựng B Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích thiết kế hệ thống xây dựng hệ thống quản khách sạn chạy máy tính Chương trình giúp người quản dễ dàng quản phòng, đoàn khách, ... thiết kế hệ thống, xây dựng ứng nhằm quản khách sạn Phương Đông khách sạn có cách quản tương tự C Phương pháp nghiên cứu - Khảo sát để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ khách sạn thuê, trả, đặt...
 • 53
 • 954
 • 15

bài toán quản ly khách sạn-khách sạn minh hoàng.pdf

bài toán quản ly khách sạn-khách sạn minh hoàng.pdf
... QUAN BÀI TOÁN Chương I: Qu n lý khách s n Trang án t t nghi p www.vnedoc.com NHI M V , M C TIÊU VÀ KH O SÁT BÀI TOÁN I Nhi m v m c tiêu c a toán Nhi m v c a toán - Tìm hi u c u t ch c c a Khách ... ng h p l i hoá ơn s d ng d ch v chưa toán th i gian khách khách s n sau t ng h p in hoá ơn t ng khách toán tr l i CMND_Passport cho khách Hình th c toán khách s n ch y u b ng ti n m t (ti n Vi ... THANH TOÁN H th ng: QU N LÝ KHÁCH S N M c tiêu: ưa phi u toán cho khách S : 16 Input: Thông tin v khách, v ti n phòng, v d ch v Output: In phi u toán cho khách X lý: Nh p thông tin c n thi t v khách, ...
 • 74
 • 1,151
 • 4

Đồ án tốt nghiệp Quản khách sạn và đặt phòng trực tuyến .pdf

Đồ án tốt nghiệp Quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến .pdf
... THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Quản khách sạn Quản tài nguyên Quản đặt phòng Quản khách vào Quản sử dụng dịch vụ Quản khách Báo cáo Quản đặt phòng qua mạng Thông tin khách sạn Đặt phòng ... nghiệp Quản khách sạn đặt phòng trực tuyến Biểu đồ mức khung cảnh hệ thống: 28 Đồ án tốt nghiệp Quản khách sạn đặt phòng trực tuyến Phân rã chức hệ thống quản khách sạn đặt phòng trực tuyến: ... tin đặt phòng: số phòng, ngày đến, đến, ngày đi, hình thức toán… Chức quản đặt phòng: QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG Trường ĐHDL Hải Phòng 30 Đồ án tốt nghiệp Quản khách sạn đặt phòng trực tuyến 2.3 Quản...
 • 74
 • 2,033
 • 13

Quản khách sạn và hình thức đặt phòng trực tuyến.pdf

Quản lý khách sạn và hình thức đặt phòng trực tuyến.pdf
... THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Quản khách sạn Quản tài nguyên Quản đặt phòng Quản khách vào Quản sử dụng dịch vụ Quản khách Báo cáo Quản đặt phòng qua mạng Thông tin khách sạn Đặt phòng ... tin đặt phòng: số phòng, ngày đến, đến, ngày đi, hình thức toán… Chức quản đặt phòng: QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG Trường ĐHDL Hải Phòng 30 Đồ án tốt nghiệp Quản khách sạn đặt phòng trực tuyến 2.3 Quản ... nghiệp Quản khách sạn đặt phòng trực tuyến Biểu đồ mức khung cảnh hệ thống: 28 Đồ án tốt nghiệp Quản khách sạn đặt phòng trực tuyến Phân rã chức hệ thống quản khách sạn đặt phòng trực...
 • 74
 • 643
 • 2

quản khách sạn.pdf

quản lý khách sạn.pdf
... Một khách sạn cần tự động hoá việc quản Sau tìm hiểu, khảo sát trạng nhóm nắm thông tin sau: • Quản khách hàng: Mỗi khách hàng khách sạn khách sạn quản thông tin sau: Họ tên, giới tính, ... vi phạm • Quản thông tin huỷ đăng ký: Cũng việc quản công việc việc huỷ đăng ký quản thông tin sau: Chính hành động thực nút xóa phần cập nhật khách Quy trình quản Khi khách hàng ... quốc tịch • Quản phòng: Các phòng khách sạn quản dựa vào phòng số, loại phòng, giá Khách sạn gồm có ba loại phòng 1, 2, tương ứng với sau 3000000đ , 2000000đ ,1000000đ quản theo loại...
 • 32
 • 358
 • 0

Tìm hiểu và phân tích bài toán quản khách sạn.pdf

Tìm hiểu và phân tích bài toán quản lý khách sạn.pdf
... sạn khách có yêu cầu Đặc tả toán Một khách sạn cần tự động hoá việc quản Sau tìm hiểu, khảo sát trạng nhóm nắm thông tin sau: • Quản khách hàng: Mỗi khách hàng khách sạn khách sạn quản ... cứu thử nghiệm toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản Từ phân tích thiết kế cài đặt chương trình Quản Khách sạn II Khảo sát toán Cơ cấu tổ chức khách sạn(nói chung khách sạn đơn ... TIÊU VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN I Nhiệm vụ mục tiêu toán Nhiệm vụ toán - Tìm hiểu cấu tổ chức Khách sạn TVD - Tìm hiểu nhiệm vụ qui trình thực công việc Khách sạn - Khảo sát tình hình thực tế Khách...
 • 32
 • 1,160
 • 2

Tìm hiểu và phân tích về bài toán quản khách sạn.pdf

Tìm hiểu và phân tích về bài toán quản lý khách sạn.pdf
... sạn khách có yêu cầu Đặc tả toán Một khách sạn cần tự động hoá việc quản Sau tìm hiểu, khảo sát trạng nhóm nắm thông tin sau: • Quản khách hàng: Mỗi khách hàng khách sạn khách sạn quản ... cứu thử nghiệm toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản Từ phân tích thiết kế cài đặt chương trình Quản Khách sạn II Khảo sát toán Cơ cấu tổ chức khách sạn(nói chung khách sạn đơn ... TIÊU VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN I Nhiệm vụ mục tiêu toán Nhiệm vụ toán - Tìm hiểu cấu tổ chức Khách sạn TVD - Tìm hiểu nhiệm vụ qui trình thực công việc Khách sạn - Khảo sát tình hình thực tế Khách...
 • 32
 • 687
 • 0

Giải pháp cho quản khách sạn thời đại công nghệ thông tin

 Giải pháp cho quản lý khách sạn thời đại công nghệ thông tin
... với hệ thống quản khách sạn Qua thông tin lưu chuyển hai chiều, đồng thống nhất, giúp cho việc quản khách sạn thiết lập mức chất lượng cao, tin cậy hiệu Giải pháp nhằm giảm tải công vịêc nhân ... Partner Giải pháp truyền thông khách sạn (Hipath Hospitality Service Center) : Nghiệp vụ quản khách sạn trở nên tối ưu, đại, phục vụ khách hàng cách nhanh chóng, hoàn hảo thông qua giải pháp ... Server Accounting Voicemail Service Tracking Reporting, MIS, EIS PMS Property Manageme nt System Opera Hogatex etc Mô hình giải pháp Giải pháp thông tin khách sạn HiPath giải pháp thông minh,...
 • 11
 • 464
 • 3

Chuyên đề Quản khách sạn La Thành Đội Cấn.. Tài liệu hoàn chỉnh có file PDF, Word, Power point đầy đủ

Chuyên đề Quản lý khách sạn La Thành Đội Cấn.. Tài liệu hoàn chỉnh có file PDF, Word, Power point đầy đủ
... LÝ KHÁCH SẠN Quản khách sạn Quản đặt phòng qua mạng Quản tài nguyên Thông tin vè khách sạn Quản đặt phòng Đặt phòng qua mạng Quản khách vào Quản sử dụng dịch vụ Quản khách ... cáo khách sạn; lịch sử khách sạn, vị trí địa lý, địa khách sạn, diện tích, khuôn viên khách sạn, số điện thoại, số fax khách sạn cho khách hàng liên hệ Thông tin khách sạn đưa dịch vụ mà khách sạn ... chẽ Chuyên đề tham gia dự thi học sinh giỏi Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND Báo cáo chuyên đề Quản kinh doanh khách sạn  Cơ sở liệu hệ thống đầy đủ thống quản hoạt động khách vào khách...
 • 24
 • 786
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống quản lý khách sạnphần mềm quản lý khách sạnquản lý khách sạnbáo cáo quản lý khách sạn diệu linhquản lý khách sạn diệu linhđề tài quản lý khách sạntài liệu quản lý khách sạnquản lý khách sạn mediahướng dẫn quản lý khách sạnkinh nghiệm quản lý khách sạnchương trình quản lý khách sạn tự độngtiếng anh chuyên ngành quản lý khách sạnthiết kế hệ thống quản lý khách sạntổ chức quản lý khách sạndự án quản lý khách sạnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm