LTDH phuongtrinhCANTHUC

TANG BAN DE VA DA LTDH CHAT LUONG CAO-2008. DE 820

TANG BAN DE VA DA LTDH CHAT LUONG CAO-2008. DE 820
... (các thể tích khí bình đợc đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Thành phần % theo thể tích CO, CO O2 ban đầu là: A 25%, 50% 25% B 15%, 30% 55% C 20%, 40% 40% D 25%, 25% 50% Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn...
 • 4
 • 277
 • 0

TN -LTDH cấp tốc

TN -LTDH cấp tốc
... mv0 Trong vo : A Vận tốc ban đầu êlectrôn bò khỏi kim loại A Vận tồc ban đầu cực đại êlectrôn bò khỏi kim loại B Vận tốc ban đầu cựa đại nguyên tử thoát khỏi kim loại C Vận tốc cựa đại êlectôn ... vận tốc ánh sáng c số Planck h : hA ch A λ0 = C λ0 = c A A c B λ0 = D λ0 = hc hA Câu 44 :Tìm công thức liên hệ độ lớn hiệu điện hãm Uh, độ lớn điện tích êlectrôn e, khối lượng êlectrôn m vận tốc ... 6,625.10-34J.s; điện tích electron, e = 1,6.10-19C; khối lượng electron m = 9,1.10-31kg; vận tốc ánh sáng c = 3.108m/s Tìm vận tốc ban đầu cực đại electron A 6,62.105m/s B 5,23.105m/s C 4,32.105m/s D 4,05.105m/s...
 • 13
 • 250
 • 4

TRĂC NGHIỆM VÔ CƠ-LTĐH

TRĂC NGHIỆM VÔ CƠ-LTĐH
... biện pháp sau để chống ô nhiểm không khí: A Nút ống nghiệm có tẩm nước vôi B Nút ống nghiệm có tẩm nước C Nút ống nghiệm có tẩm giấm ăn D Nút ống nghiệm có tẩm cồn Trường THPT Hồng Ngự Bài 185 : ... xuất kết tủa trắng, kết tủa tan (ở thí nghiệm 1) C xuất kết tủa trắng, kết tủa tan (ở thí nghiệm 2) D kết tủa thí nghiệm xuất trước, lát sau xuất kết tủa thí nghiệm Câu 20: Cây đinh sắt trường hợp ... dây đồng Câu 19: Tiến hành thí nghiệm sau : TN1 : Nhỏ vài giọt dung dòch Al2(SO4)3 vào ống nghiệm chứa dung dòch NaOH TN2 : Nhỏ vài giọt dung dòch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dòch Al2(SO4)3...
 • 96
 • 161
 • 2

TRẮC NGHIỆM HỮU CƠ-LTĐH

TRẮC NGHIỆM HỮU CƠ-LTĐH
... Câu 60 : Những hợp chất sau hợp chất hữu lưỡng tính ? A axit aminoaxetic D amoni cacbonat B amoni axetat C natri hiđrocacbonat E tất BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM “PHẦN HỮU CƠ” Bài 61 : Một ankan có tên đọc ... cho iso – hexan tác dụng với clo có ASKT, tỉ lệ số mol : thu : A sản phẩm hữu B sản phẩm hữu C sản phẩm hữu D sản phẩm hữu Bài 105 : Để nhận biết chất khí metan, axetilen, etilen người ta dùng ... B kg glucozơ kg fructozơ C 0,5263 kg glucozơ 0,5263 kg fructozơ D kg glucozơ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP PHẦN HỮU CƠ-LTĐH Đề 20 Câu-30 phút Câu 1: Dãy chất mà chất làm màu nước brom ? A Metan, etlien,...
 • 34
 • 464
 • 4

LTDH-Đột biến NST (Có đáp án)

LTDH-Đột biến NST (Có đáp án)
... 3 NST bình thường NST bị đột biến ABCDExFGH → ADExFGH Đột biến thuộc dạng gì? a Mất đoạn NST c Đảo đoạn NST b Lặp đoạn NST d Chuyển đoạn NST Đột biến làm đoạn nhiễm sắc ... tượng 13 NST bình thường NST bị đột biến ABCDExFGH → ADExFBCGH Đột biến thuộc dạng gì? a Chuyển đoạn NST tương hỗ c Chuyển đoạn NST không tương hỗ b Lặp đoạn NST d Chuyển đoạn NST 14 Đột biến sau ... dài NST bình thường NST bị đột biến ABCDExFGH MNOABCDExFGH → MNOPQxR PQ x R Đột biến thuộc dạng gì? a Chuyển đoạn NST tương hỗ c Chuyển đoạn NST không tương hỗ b Lặp đoạn NST d Chuyển đoạn NST...
 • 15
 • 1,356
 • 39

TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ-LTĐH

TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ-LTĐH
... biện pháp sau để chống ô nhiểm không khí: A Nút ống nghiệm có tẩm nước vôi B Nút ống nghiệm có tẩm nước C Nút ống nghiệm có tẩm giấm ăn D Nút ống nghiệm có tẩm cồn Trường THPT Hồng Ngự Bài 185 : ... khí clo không may thoát phòng thí nghiệm, người ta dùng hóa chất sau ? A Dung dòch NaOH B Dung dòch Ca(OH)2 C Dung dòch NH3 D Dung dòch NaCl TRẮC NGHIỆM TỔNG HP VÔ CƠ Luyện thi đại học *** @ *** ... xuất kết tủa trắng, kết tủa tan (ở thí nghiệm 1) C xuất kết tủa trắng, kết tủa tan (ở thí nghiệm 2) D kết tủa thí nghiệm xuất trước, lát sau xuất kết tủa thí nghiệm Câu 20: Cây đinh sắt trường hợp...
 • 96
 • 224
 • 0

DE LTDH-VAT LI 12-BAN NANG CAO

DE LTDH-VAT LI 12-BAN NANG CAO
... VẬT LÍ 12-BAN NÂNG CAO Mã đề: 110 Câu Tìm câu phát biểu sai A Điện trường từ trường hai mặt thể trường thống ... điện áp hai đầu cuộn dây so với dòng điện là: A π B π C π D π Trang 2/Mã đề 110 VẬT LÍ 12-BAN NÂNG CAO Mã đề: 110 Câu 22 Tiên đề Bo trạng thái dừng A Trạng thái dừng trạng thái mà nguyên tử ... trường D Trong sóng điện từ, điện trường từ trường dao động vuông pha Trang 3/Mã đề 110 VẬT LÍ 12-BAN NÂNG CAO Mã đề: 110 Câu 36 Chọn ý Tấm kính màu đỏ sẽ: A hấp thụ mạnh ánh sáng màu đỏ B hấp thụ...
 • 5
 • 261
 • 0

Tai lieu LTDH-Giai tich 12

Tai lieu LTDH-Giai tich 12
... Giải tích 12 π ∫x 125 ) Chứng minh rằng: sin xdx = Áp dụng 124 ) x3 dx f) ∫ +1 x g) π − π ∫ 6 - cosx sinx dx 1 −1 cos x cos x ∫ e dx =2∫ e dx Áp dụng 123 ) 126 ) Chứng minh rằng: x −x a 127 ) Chứng ... f (t )dt =∫ f (t )dt Hd: t=−x a 128 ) Chứng minh ∫ sin x.f (cos x)dx =0 Áp dụng 124 ) −a a a −a 129 ) Chứng minh 2 ∫ cos x.f (x )dx =2∫ cos x.f (x )dx Áp dụng 123 ) 1 130) Chứng minh m n n m ∫ ... điểm uốn làm tâm đối xứng 98) Cho hàm số y = x4−4x3−2x2+12x−1 10 Phạm Văn Luật – Tổ Toán THPT Đốc Binh Kiều Giáo trình Giải tích 12 - Trang 12 - Soạn cho lớp LTĐH a) Chứng minh đồ thò (C) hàm số...
 • 35
 • 194
 • 1

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH
... axit tan đợc Chỉ có sunfua K, Na, NH4+ tan đợc Phần III Bài tập trắc nghiệm Chơng I Bài tập trắc nghiệm hoá đại cơng Bài - Hoá đại cơng Câu 1: 22 Cho hỗn hợp Na Mg d tác dụng với dd H2SO4 Lợng ... X1, X2, X6 E Cả A, B Câu 23: Đề nh câu (câu 22) Các nguyên tố kim loại là: A X1, X2, X3, X5, X6 B X1, X2, X3 C X2, X3, X5 D Tất nguyên tố cho E Tất sai Câu 24: Đề tơng tự nh (câu 22) nguyên tố tạo ... X3, X4 C X2, X3, X5 D X2, X3, X6 E Tất sai Câu 25: Đề nh câu (câu 22) Tập hợp nguyên tố thuộc phân nhóm A X1, X2, X6 B X2, X5 C X1, X3 D Cả b c E Tất sai Câu 26: Xét phản ứng (nếu có) sau đây: CuO...
 • 160
 • 807
 • 12

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH
... Cho anion: Cl-, Br-, S 2-, I-, OH- Thứ tự oxi hoá anion anot trơ sau đúng? A Cl-, Br-, S 2-, I-, OH- B S 2-, Cl-, I-, Br ,- OH- C S 2-, I-, Br-, Cl-, OH- 35 D S 2-, I-, Br- , OH-, Cl- C hớng dẫn ... phân tử chất tan dung dịch Độ điện li phụ thuộc vào yếu tố sau: - Bản chất chất điện li - Bản chất dung môi - Nhiệt độ - Nồng độ Axit - bazơ - muối - pH 2.1 Axit (theo Bronstet) Axit chất có khả ... chất kim loại nguyên tố dãy Mg - Ca - Sr - Ba là: A tăng B giảm C không thay đổi D vừa giảm vừa tăng 40 Sự biến đổi tính chất phi kim nguyên tố dãy N - P - as -Sb -Bi là: A tăng B giảm C không...
 • 193
 • 555
 • 2

6 Đề Hóa LTDH + Đáp án

6 Đề Hóa LTDH + Đáp án
... Fe3O4 + HNO3 →; (3) Fe2O3 + HNO3→ ; (5) HCl + Mg → ; (2) FeO + HNO3 → (4) HCl + NaAlO2 + H2O → (6) Kim loại R + HNO3 → Phản ứng phản ứng oxi hóa khử: A 1,2,4,5 ,6 B 2 ,6, 3 C 1,4,5 ,6 D 1,2,5 ,6 Câu ... Ion CO32- tồn với ion sau dung dịch: A NH 4+, Na+, K+ B Cu 2+, Mg 2+, Al 3+ C Fe 2+, Zn 2+, Al 3+ D Fe 3+, HSO4- Câu 38 Dung dịch E chứa ion Mg 2+, SO42-, NH 4+, Cl- Chia dung dịch E phần nhau: Cho phần ... loại ion dung dịch gồm Ba 2+, Mg 2+, Pb 2+, Na+, SO4 2-, Cl-, CO32-, NO3- Trong dung dịch có dd chúa ion sau: − + 2+ A NO , Na , Cl , Mg B SO4 − ; Na + ; Cl − ; Ba 2+ + 2+ 2− C Na ; NO3 ; Pb ;...
 • 27
 • 192
 • 0

Trắc nghiệm LTĐH - Vật lý hạt nhân

Trắc nghiệm LTĐH - Vật lý hạt nhân
... : A Trong phóng xạ - hạt nhân lùi ô bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β+ hạt nhân tiến ô bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ C Trong phóng xạ γ hạt nhân không biến đổi ... có A Hạt α B Hạt prôtôn C Hạt nơtrôn D Hạt nơtrinô 19 Chọn câu trả lời : A Số khối hạt nhân số chẵn số prôtôn nơtrôn số chẵn B Số khối hạt nhân số chẵn số prôtôn nơtrôn số lẽ C Số khối hạt nhân ... β+ : A Prôtôn hạt nhân bò phân rã phát B Nơtrôn hạt nhân bò phân rã phát C Do Nuclôn hạt nhân bò phân rã phát D Cả A, B, C sai 21 Chọn câu trả lời : Phóng xạ - : A Prôtôn hạt nhân bò phân rã...
 • 7
 • 540
 • 5

Xem thêm