Tìm hiểu về vi tảo trong XLNT và thu hồi năng lượng

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 10 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ và áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 10 ppsx
... 10- 1 10 µm v háưu mäüt nỉía täøng nàng lỉåüng màût tråìi táûp trung khong bỉåïc sọng 0,38 - 0,78 µm âọ l vng nhçn tháúy ca phäø ÂÄÜ DI BỈÅÏC SỌNG ( 10exp -8 10exp -6 10exp -4 10exp -2 10exp 10exp ... nhçn tháúy ca phäø ÂÄÜ DI BỈÅÏC SỌNG ( 10exp -8 10exp -6 10exp -4 10exp -2 10exp 10exp 10exp 10exp 10exp 10exp 10 Bỉïc xả nhiãût Tỉí Tia Gamma Radar, TV, Radio 25 Tia Cosmic Tia X Ạnh sạng tháúy ... nhán xy nhán màût tråìi khäng quạ 3% Bỉïc xả γ ban âáưu âi qua 5 .105 km chiãưu dy ca låïp váût cháút màût tråìi, bë biãún âäøi ráút mảnh Táút c cạc dảng ca bỉïc xả âiãûn tỉì âãưu cọ bn cháút sọng...
 • 5
 • 295
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 9 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ và áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 9 pdf
... xúc với CL1 CL2 cách tuần hoàn, khiến cho trình TĐN chế độ không ổn định, nhiệt độ vách dao động tuần hoàn theo chu kỳ quay Trong thiết bị trao đổi nhiệt loại hỗn hợp, chất lỏng nóng tiếp xúc trực ... nhiều lần Các sơ đồ chuyển động nh đợc giới thiệu hình 12.3.1 12.3.2 Các phơng trình để tính nhiệt cho TBTĐN Tính nhiệt cho TBTĐN phép tính xác định thông số cần thiếtcủa TBTĐN để thực trình TĐN ... dùng số chất lỏng nóng chất lỏng lạnh, dâu () () để thông số vào khỏi thiết bị TĐN Việc tính nhiệt cho TBTĐN dựa vào phơng trình sau đây: 12.3.2.1 Phơng trình cân nhiệt * Phơng trình cân nhiệt...
 • 5
 • 225
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 8 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ và áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 8 pps
... trung bình mặt F1 Tw1 = (Tw T0 ) phơng trình CBN có dạng: VC p (T T0 ) = [q r Fr + q Fc q l Fl (q k + q k )Fk + ] (12-5) Nhờ phơng trình tìm đợc đại lợng cha biệt đó, chẳng hạn nhiệt độ T thời ... lỏng, trình TĐN mặt W1, W2 vật rắn bao gòm phơng thức đối lu xạ, vách xẩy dẫn nhiệt đơn nh mô tả hình 12.2.1 Khi vách ngăn ổn định nhiệt hệ phơng trình mô tả lợng nhiệt Q truyền từ chất lỏng nóng ... 12.2.1 Truyền nhiệt phơng trình can nhiệt ổn định nhiệt Truyền nhiệt theo nghĩa hẹp tên gọi tơng TĐN phức hopự chất lỏng có nhiệt độ khác nhau, thông qua bề mặt ngăn cách vật rắn Hiện tợng thờng...
 • 5
 • 282
 • 1

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 7 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ và áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 7 pdf
... nhiệt độ khối nóng mặt vách 11.6 xạ mặt trời 11.6.1 Nguồn xạ mặt trời Về mặt xạ nhiệt, mặt trời đợc coi nh nguồn phát xạ hình cầu chứa hydro nguyên tử, có đờng kính D = 1,391.109m độ đen = nhiệt độ ... độ bề mặt T0 = 576 2K Về phía tâm mặt trời, dới tác động lựa hấp dẫn, áp suát hydro tăng dần từ (109 ữ.1016) N/m2, khiến nhiệt độ tăng dần từ T0 đến 55.106K Vùng trung tâm mặt trời có nhiệt độ đủ ... kể ảnh hởng khí quyển, nhiệt độ cân mặt đất là: T = 1,39.10 576 2 1,5.1011 = 278 K = 50C Đây coi giá trị trung bình nhiệt độ toàn cầu 11.6.3 Bức xạ mặt trời đến trái đất Trái đất hành tinh...
 • 5
 • 292
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 6 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ và áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 6 potx
... = 1n + + , i =1 ci = q 1n Do tìm đợc dòng nhiệt: q 1n = (T14 T24 ) n 1 + 1+ i =1 ci , Thay q1n2 vào lần lợt phơng trình tìm đợc: 4 q Tci = Tci 1n R ci 1,ci ; (K ... giải 123 Tính nhiệt lợng Q12 trao đổi xạ mặt F1 không lõm phía ngoài, có 1, T1 mặt bao F2 không lồi phía trong, có 2, T2 < T1 Mô hình mặt F1, F2 tạo mặt phẳng cong có tính lồi, lõm bất biến, ... trở xạ mặt bao 11.4.2 Khi có n màng chắn xạ 124 11.4.1.1 Bài toán Tìm nhiệt lợng Q1n2 trao đổi giữa mặt F1 không lõm có 1, T1 F2 bao quanh có 2, T2 thông qua n màng chắn xạ có diện tích FCi độ đen...
 • 5
 • 219
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 5 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ và áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 5 doc
... phơng mặt F với bớc sóng (0,) Q đặc trng cho công suất xạ mặt F hay vật, phụ thuộc vào diện tích F nhiệt độ T F: Q = Q (F,T), [W] 11.1.2.2 Cờng độ xạ toàn phần E Cờng độ xạ toàn phần E điểm M mặt ... - Cờng độ TĐNBX phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ tuyệt đối vật phát xạ 11.1.2 Các đại lợng đặc trng cho xạ 11.1.2.1 Công suất xạ toàn phần Q Công suất xạ toàn phần mặt F tổng lợng xạ phát ... 11.1.3.1 Các hệ số hấp thụ A, phản xạ R xuyên qua D Khi tia sóng điện từ mang lợng Q chiếu vào mặt vật, vật hấp thụ phần lợng QA để biến thành nội năng, phần QR bị phản xạ theo tia phản xạ, phần...
 • 5
 • 224
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 4 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ và áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 4 docx
... lỏng vừa nhận nhiện từ mặt nóng vừa tỏa tỏa nhiệt vào mặt lạnh Lợng nhiệt truyền từ mặt nóng đến mặt lạnh đợc tính theo công thức dẫn nhiệt qua vách chất lỏng dày với hệ số dẫn nhiệt tơng đơng ... 107ữ1013 C 1,18 0, 54 0,13 n 1/8 1 /4 1/3 113 10 .4. 2.2 Tỏa nhiện tự nhiên không gian hữu hạn Không gian hữu hạn đợc hiểu khe hẹp chứa chất lỏng có chiều dày nhỏ mặt có nhiệt độ khác t w > t w khiến ... = lgc, nhờ tìm đợc p = artg c = 10 c 10 .4 công thức thực nghiệm tính 10 .4. 1 toán tỏa nhiệt cách giải - Bài toán tỏa nhiệt thờng đợc phát biểu nh sau: tìm hệ số tỏa nhiệt từ bề mặt có vị trí...
 • 5
 • 194
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 3 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ và áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 3 potx
... số tỏa nhiệt Tỏa nhiệt tợng dẫn nhiệt từ bề mặt vào môi trờng chất lỏng chuyển động Do đó, thông số ảnh hởng đến chuyển động dẫn nhiệt chất lỏng ảnh hởng tới hệ số Các thông số thờng đợc phân ... nhiệt độ khác nhiệt độ bề mặt độ Giá trị đợc coi ẩn số toán tỏa nhiệt, phụ thuộc vào thông số khác môi trờng chất lỏng bề mặt, đợc xác định chủ yếu công thức thực nghiệm 10.1.4 Các thông số ảnh ... vi mặt cắt chứa chất lỏng u * Các thông số vật lí chất lỏng: Các thông số vật lí ảnh hởng tới bao gồm: - Các thông số vật lí ảnh hởng tới chuyển động là: khối lợng riêng [ ] [ ] V , K , độ...
 • 5
 • 236
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 2 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ và áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 2 docx
... nã ChØ cã hµnh tinh cđa chóng ta lµ phï hỵp cho n−íc ë thĨ láng víi nhiƯt ®é tõ ®Õn 100oC Xung quanh trại âáút cọ låïp khê quøn dy khong H = 800 km chỉïa N2, O2, H2O, CO2, NOx, H2, He, Ar, Ne ... h¬n kho¶ng c¸ch tõ cùc ®Õn t©m tr¸i ®Êt lµ gÇn 22 km Sù sèng vµ c¸c ®¹i d−¬ng cã kh¶ n¨ng t¹o sù sèng chØ hiƯn h÷u nhÊt trªn tr¸i ®Êt Trªn c¸c hµnh tinh kh¸c gÇn chóng ta nhÊt nh− Kim th× qu¸ nãng ... T ∈ (20 00 ÷ 4000)K, gäưm Sàõt v Niken lng Kãú tiãúp l låïp magma lng, ch úu gäưm SiO v Sàõt, cọ r ∈ (3500 ÷ 6350)km, nhiãût âäü T ∈ (1000 ÷ 20 00)K Ngoi cng l låïp v cỉïng dy trung bçnh 25 km,...
 • 5
 • 230
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 1 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về cấu tạo,nhiệt độ và áp suất của mặt trời cũng như những ảnh hưởng của nó đến các hành tinh phần 1 docx
... Gbar K T 13 ,200 p g r = 13 ,2 .10 K Cp Tg/m³ 250 ρ 2 ,1 10,000 5,76 1, 7 r r r 10 m 0 Hçnh 1. 7 Phán bäú T(r), p(r) v khäúi lỉåüng riãng ρ(r) 1. 3.2 Cạc phn ỉïng hảt nhán màût tråìi 1. 3.2 .1 Phn ỉïng ... màût: T(r = Gia täúc trng lỉûc: D = 7 .10 8m) = 5762K M 2 .10 30 = 274m / s g = G = 6,673 .10 11 r 7 .10 ( Nhiãût dung riãng ca hydro Cp= ) i + Rµ 8 314 = = 14 550 J / kgK , µ 2 Nhiãût âäü tám màût ... hủt, 11 âỉåüc biãún thnh nàng lỉåüng theo phỉång trçnh Einstein Mäùi 1kg hảt nhán H1 chuøn thnh He4 thç bë hủt mäüt khäúi lỉåüng ∆m = 0,01kg, v gii phọng nàng lỉåüng: q = ∆m.c2 = 0, 01. (3 .10 8)2...
 • 5
 • 139
 • 0

Tìm hiểu về phân vùng ổ cứng phục hồi dữ liệu

Tìm hiểu về phân vùng ổ cứng và phục hồi dữ liệu
... hợp có vài công cụ đặc biệt hồi phục tập tin Cốt lõi phục hồi liệu Phục hồi liệu có nghĩa lấy lại liệu bị mất, xóa không truy cập lý liệu khác Phục hồi liệu phục hồi tập tin bị mà phục hồi liệu ... phân kiểu liệu khác nhau, dễ tìm kiếm sử dụng Ngoài phân vùng hợp lý giảm thiểu virus xâm nhập vào phần mềm hệ thống.Ví dụ ta phân cứng thành vùng liệu C,D ,và E Trong phân vùng C thường vùng nhớ ... Một phân vùng NTFS có dung lượng tối đa đến 16 Exabytes Chức thuận lợi Việc phân vùng cứng giúp chia vùng liệu thành phần khác gộp phân vùng nhỏ thành phân vùng lớn Việc phân vùng giúp phân...
 • 31
 • 434
 • 0

Tìm hiểu về tôn giáo trong đời sống xã hội của dân tộc chăm xã châu phong, thị xã tân châu, tỉnh an giang hiện nay

Tìm hiểu về tôn giáo trong đời sống xã hội của dân tộc chăm xã châu phong, thị xã tân châu, tỉnh an giang hiện nay
... Châu Phong, Thị Tân Châu, tỉnh An Giang 2.1 Khái quát địa lí, tình hình tế - hội dân tộc Chăm Châu Phong, Thị Tân Châu, tỉnh An Giang 2.2 Tôn giáo đời sống hội dân tộc Chăm Châu ... nghiên cứu Tìm hiểu tôn giáo đời sống hội dân tộc Chăm Châu Phong, thị Tân Châu, tỉnh An Giang Nghiên cứu yếu tố cấu thành tôn giáo đời sống hội dân tộc Chăm tôn giáo dân tộc Việt Nam ... đời sống hội dân tộc Chăm Châu Phong ,Thị Tân Châu, tỉnh An Giang Đề xuất số giải pháp việc giữ gìn phát huy tôn giáo dân tộc Chăm Châu Phong ,Thị Tân Châu, tỉnh An Giang thời gian...
 • 59
 • 142
 • 0

Tìm hiểu về quy trình sản xuất kiểm soát chất lượng cá, tôm đông lạnh

Tìm hiểu về quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng cá, tôm đông lạnh
... sản phẩm lạnh đông, thời gian thực trình lạnh đông lượng cần thiết để thực trình lạnh đông Cùng điều kiện nhiệt độ, hàm ẩm cao thời gian lạnh đông dài Hàm ẩm cao, lượng tiêu tốn tính đơn vị sản ... lạnh động Ngoài ra, trình lạnh đông cần phải cung cấp nhiều lượng Năng lượng đáp ứng hai mục đích: • Năng lượng cần thiết để thực trình lạnh đông • Năng lượng cần thiết để bảo quản sản phẩm lạnh ... hiểu quy trình sản xuất kiểm soát chất lượng cá, tôm đông lạnh Do thời gian thực ngắn nên nhóm nhiều thiếu xót, mong nhân góp ý chân thành để tiểu luận nhóm hoàn chỉnh Lời cảm ơn Kính trình Cô...
 • 24
 • 375
 • 0

NĂNG LƯỢNG THU HỒI NĂNG LƯỢNGTHU HỒI NĂNG LƯỢNG

NĂNG LƯỢNG VÀ THU HỒI NĂNG LƯỢNGTHU HỒI NĂNG LƯỢNG
... CO2 q trình Nguồn lượng thay nhiên liệu hóa thạch 1 4 7 Năng lượng ngun tử Năng lượng thủy điện Năng lượng thủy triều Năng lượng sóng Năng lượng gió Năng lượng địa nhiệt Năng lượng mặt trời Các ... đất tùy thu c vào vĩ độ cao độ vùng Mạng lưới xạ mặt trời mặt đất Hấp thu phát xạ lượng ASMT Hấp thu lượng ASMT Quang hợp thực vật (Biến quang thành hố năng) Hấp thu lượng ASMT Sử dụng lượng ASMT ... lượng từ ánh sáng mặt trời • Năng lượng điều khiển khí quyển, đại dương, sinh • Năng lượng mặt trời cấp nhiệt để sưởi ấm, l ấ lưu chuyển khối khí chuyển h ể khí, h ể thành điện năng Năng lượng...
 • 83
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về nhận thức thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại thu gom và xử lý rác thải sinh hoạttìm hiểu về vi khuẩn clostridium botulinum gây bệnh trong thực phẩm và độc tố botulintim hieu ve vi anh hung ly tu trongtìm hiểu về vi điều khiển pic 18f4520 và hoạt động timer của nótim hieu ve cau tao va nguyen ly hoat dong cua mainboardtìm hiểu về bộ khuếch đại raman và khảo sát ứng dụng raman trong thiết kế tuyếnvan dung kien thuc lien mon van va lich su vao tinh huong tim hieu ve net moi trong doi ssong tinh than cua cu dan van langtìm hiểu về hành chính điện tử và an toàn bảo mật thông tin trong hệ thống tìm hiểu vế so sánh trong thành ngữ so sánh tiếng việt và tiếng anhtìm hiểu về cấu tạo ngoài và di chuyểntìm hiểu về chu trình mua hàng và thanh toántìm hiểu về vi lượngtìm hiểu về quả táotìm hiểu về vi điều khiển at89s52tìm hiểu về lạm phát trong những năm gần đâyTài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .1. Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Quy che to chuc DHDCD thuong nien 2012To trinh so 72 ve chu truong huy dong von phuc vu SXKD- To trình so 73 ve chi tra thù lao HDQT và BKS.Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2016 của Công ty cổ phần ô tô TMTBáo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2016 ( trước kiểm toán)BCTC hop nhat quy 2 nam 2014 da soat xetCông bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017BCTC rieng Quy 2.2014 (truoc kiem toan)BCTC hop nhat quy 2.2014 (truoc kiem toan)Bao cao hoat dong cua BKSTo trinh so 112 ve de cu thanh vien Ban kiem soat nhiem ky 2021 2016Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2012 TMTbao cao thuong nien nam 2014Công văn giải trình KQSXKD quý III và 9 tháng năm 2016 .3 Giay dang ky tham du Dai hoi- So yeu lý lich. 6 So yeu ly lich11 BC hoat dong cua BKS nam 20105. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.