Đồ án tính toán thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp methanol nước tài liệu, tai lieu

Tính toán thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Methanol-Nước (2)

Tính toán thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Methanol-Nước (2)
... váût liãûu cho ton thạp: F = P + W (1) Viãút cho cáúu tỉí dãù bay håi: F.xF = P.xP + W.xW (2) Tỉì (1) v (2) suy ra: F = xP − xw P W = xF − xw xP − xF Váûy lỉåüng sn phm âènh l: xF − xw 0,2564 − ... g’1.502,03 = 1036,54.345,62 g’1= 713,6 kg/h Thay vo (1): G’1 = 713,6 + 1486 = 2199,6 kg/h Thay vo (2) : 2199,6.x’1= 713,6.0,9887 + 1486.0,0113 => x’1 = 0,328 pháưn khäúi lỉåüng Váûy lỉåüng håi trung ... 2:(Thẹp cacbon lm viãûc åí nhiãût âäü < 4200C) [σ k ] = [σ k ] = Trong âọ σ kt η nb σ ct η nc (1) (2) ,N/m2 , N/m2 η - hãû säú âiãưu chènh ,tra åí bng XIII.2 chn η = n b ,nC -hãû säú an ton theo...
 • 60
 • 1,571
 • 20

Tính toán thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Methanol-Nước

Tính toán thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Methanol-Nước
... thành phần II Lý thuyết chưng cất: Khái niệm: Chưng cất trình dùng để tách cấu tử hỗn hợp lỏng (cũng hỗn hợp khí lỏng) thành cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp (nghóa nhiệt độ, ... chọn phương pháp chưng cất liên tục cấp nhiệt gián tiếp Thiết chưng cất: Trong sản xuất thường dùng nhiều loại thiết bò khác để tiến hành chưng cất Tuy nhiên yêu cầu chung thiết bò giống nghóa ... Khi hoạt động mâm phần chưng không bò ngập lụt Kết luận: Khi hoạt động tháp không bò ngập lụt IV Bề dày tháp : Thân tháp tháp hoạt động áp suất thường nên ta thiết kế thân hình trụ phương...
 • 58
 • 6,157
 • 95

đồ án môn học thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp acetone nước loại tháp đệm năng suất 1500kg-h .DOC

đồ án môn học thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp acetone nước loại tháp đệm năng suất 1500kg-h .DOC
... …) Hỗn hợp làm lạnh khí không ngưng lọc nước Dung dòch lỏng đem chưng cất phân đoạn, thu Acetone đỉnh hỗn hợp nước, Isopropyl Alcol ( ) đáy Công nghệ chưng cất hỗn hợp Acetone Nước : Ta có Acetone ... chất vào lưu chất Ta khảo sát hai loại tháp chưng cất thường dùng tháp mâm tháp chêm: SVTH: TRẦN VĂN PHÚC Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD: LÊ XUÂN HẢI Tháp mâm gồm thân tháp hình trụ, thẳng đứng, phía ... cùng, đáy tháp ta thu hỗn hợp lỏng gồm hầu hết cấu tử khó bay ( nước) Hỗn hợp lỏng đáy có nồng độ Acetone 2% theo khối lượng, lại nước Dung dòch lỏng SVTH: TRẦN VĂN PHÚC Trang 12 ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD:...
 • 84
 • 232
 • 0

đồ án môn quá trình và thiết bị: tính toán thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp metanol

đồ án môn quá trình và thiết bị: tính toán thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp metanol
... thành phần II Lý thuyết chưng cất: Khái niệm: Chưng cất trình dùng để tách cấu tử hỗn hợp lỏng (cũng hỗn hợp khí lỏng) thành cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp (nghóa nhiệt độ, ... đưa vào hỗn hợp pha để tạo nên tiếp xúc hai pha trình hấp thu nhả khí, trình chưng cất pha tạo nên bốc ngưng tụ Trong trường hợp đơn giản nhất, chưng cất cô đặc không khác nhau, nhiên hai trình ... thuộc vào mức độ phân tán lưu chất vào lưu chất Nếu pha khí phân tán vào pha lỏng ta có loại tháp mâm, pha lỏng phân tán vào pha khí ta có tháp chêm, tháp phun,… Ở ta khảo sát loại thường dùng tháp...
 • 7
 • 664
 • 5

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACETONE – NƯỚC LOẠI THÁP ĐỆMNĂNG SUẤT : 1500 (Kg/h)

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACETONE – NƯỚC LOẠI THÁP ĐỆMNĂNG SUẤT : 1500 (Kg/h)
... mmHg) : cách xa nên phương pháp hiệu để thu Acetone tinh khiết chưng cất phân đoạn dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp Chọn loại tháp chưng cất phương pháp chưng cất : Chưng cất trình phân tách hỗn ... tách hỗn hợp hai cấu tử : acetone nước với số liệu sau đây: Năng suất sản phẩm đỉnh : 1500 Kg/h Nồng độ sản phẩm đỉnh : 95% theo khối lượng Nồng độ nhập liệu : 30% p suất làm việc : áp suất ... trường hợp này, sản phẩm Acetone với yêu cầu có độ tinh khiết cao sử dụng , cộng với hỗn hợp Acetone Nước hỗn hợp điểm đẳng phí nên chọn phương pháp chưng cất liên tục hiệu Chọn loại tháp chưng...
 • 40
 • 1,681
 • 43

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Acetone - Nước loại tháp đệm năng suất 1500 (Kgh)

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Acetone - Nước loại tháp đệm năng suất 1500 (Kgh)
... 1-metyl-1-hydroxi etan sunfonát natri ) Cộng hợp axit HCN OH CH3COCH3 + HCN → CH3 - C - CN C H3 ( pH= -8 ) Phản ứng ngưng tụ : OH O 11 CH3-CO-CH3 + HCH2C=O → CH3-C-CH2-C-CH3 C H3 C H3 ( 4-oxy-4-mêtyll-2-pentanon) ... hiệu để thu Acetone tinh khiết chưng cất phân đoạn dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp Chọn loại tháp chưng cất phương pháp chưng cất : Chưng cất trình phân tách hỗn hợp lỏng thành cấu tử riêng biệt ... Công nghệ chưng cất hỗn hợp Acetone Nước : Ta có Acetone chất lỏng tan vô hạn nước nhiệt độ sôi Acetone ( 56.1 0C 760 mmHg) Nước ( 100 0C 760 mmHg) : cách xa nên phương pháp hiệu để thu Acetone...
 • 40
 • 2,592
 • 73

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACETONE – NƯỚC LOẠI THÁP ĐỆM NĂNG SUẤT 1500 (Kg-h)

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACETONE – NƯỚC LOẠI THÁP ĐỆM NĂNG SUẤT 1500 (Kg-h)
... (1 - y D) _ y D = 0.984 Acetone = rAcetone + tD x CAcetone Nc = rNc + tD x CNc tD = 57.5OC rAcetone = 523.35 (kJ/Kg) rNc = 2426.77 (kJ/Kg) Nc = 2667.59 x 103 (J/Kg) Acetone = 655.42 x 103 (J/Kg) ... chng ct hn hp Acetone Nc : Ta cú Acetone l mt cht lng tan vụ hn nc v nhit sụi ca Acetone ( 56.1 0C 760 mmHg) v Nc ( 100 0C 760 mmHg) : l khỏ cỏch xa nờn phng phỏp hiu qu nht thu c Acetone tinh ... (kmol/h), (kg/h) W, W : lng sn phm ỏy (kmol/h), kg/h) xF: nng mol acetone nhp liu xD: nng mol acetone sn phm nh xW: nng mol ca acetone sn phm ỏy Phng trỡnh cõn bng vt cht: F=D+W (1) F xF = D...
 • 39
 • 1,168
 • 2

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp acetone - nước loại tháp đệm

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp acetone - nước loại tháp đệm
... natri ) Cộng hợp axit HCN OH CH3COCH3 + HCN → CH3 - C - CN C H3 ( pH= -8 ) Phản ứng ngưng tụ : OH O 11 CH3-CO-CH3 + HCH2C=O → CH3-C-CH2-C-CH3 C H3 C H3 ( 4-oxy-4-mêtyll-2-pentanon) Acetone khó ... hiệu để thu Acetone tinh khiết chưng cất phân đoạn dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp Chọn loại tháp chưng cất phương pháp chưng cất : Chưng cất trình phân tách hỗn hợp lỏng thành cấu tử riêng biệt ... Công nghệ chưng cất hỗn hợp Acetone Nước : Ta có Acetone chất lỏng tan vô hạn nước nhiệt độ sôi Acetone ( 56.1 0C 760 mmHg) Nước ( 100 0C 760 mmHg) : cách xa nên phương pháp hiệu để thu Acetone...
 • 6
 • 805
 • 5

đồ án tốt nghiệp thiết kế tháp chưng cất dầu.DOC

đồ án tốt nghiệp thiết kế tháp chưng cất dầu.DOC
... chØnh ¸p st th¸p lµm thay ®ỉi ®iĨm s«i cđa chÊt láng + ¸p st t¨ng lªn th× chÊt láng s«i ë nhiƯt ®é cao h¬n NÕu ¸p st t¨ng qu¸ cao, lỵng chÊt láng th¸p sÏ nhiỊu dÉn ®Õn hiƯn tỵng sỈc lµm gi¶m ... chÊt láng, ngêi ta ph¶i tiÕn hµnh chng cÊt cã tinh lun ®ã lµ chng phøc t¹p H×nh 2c Chng phøc t¹p : 2.1 Chng cÊt cã håi lu: Qu¸ tr×nh chng cÊt cã håi lu lµ mét qu¸ tr×nh chng lÊy mét phÇn chÊt láng ... pha láng vµ pha h¬i mµ pha h¬i t¸ch khái hƯ thèng l¹i ®ỵc lµm giµu thªm cÊu tư nhĐ (cã nhiƯt ®é s«i thÊp h¬n) so víi kh«ng cã håi lu, nhê vËy cã sù ph©n chia cao h¬n ViƯc håi lu l¹i chÊt láng...
 • 42
 • 309
 • 0

Tính toán thiết kế tháp chưng cất deethanizer dùng để tách c2

Tính toán thiết kế tháp chưng cất deethanizer dùng để tách c2
... đĩa : Khi thiết kế tháp thƣờng chọn tốc độ làm việc cùa tháp khoảng (80-85)% tốc độ sặc đĩa, Đây khoảng an tồn cần thiết có sai số số liệu nhƣ phƣơng trình dùng để tính tốn - thiết kế Ngồi ra, ... khí Các thiết bị chƣng cất phân đoạn đƣợc sử dụng nhƣ : thiết bị deEtanizer, thiết bị depropanizer, thiết bị debutanizer 2.1 Loại tháp chƣng cất : Trong sản xuất thƣờng dùng nhiều loại thiết bị ... cao tháp H = 10,5 m Tính tốn khí cho tháp: 8.1 Bề dày thân tháp : Tháp chƣng cất hoạt động áp suất thƣờng nên ta thiết kế thân hình trụ phƣơng pháp hàn giáp mối (phƣơng pháp hồ quang), Thân tháp...
 • 51
 • 214
 • 1

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Axeton - Metanol

Thiết kế tháp chưng cất hỗn hợp Axeton - Metanol
... cao II-TNH CHT HểA Lí CA AXETON - METANOL 1 -METANOL: Metanol hay co tờn gi khỏc la ru metylic Cụng thc cu to : CH3OH Khi lng phõn t : M = 32 Nhit sụi : Ts = 64,7 oC Nhit núng chy : Tnc = -9 7,8oC ... N MễN HC Vi A' = - TRANG7 - CHNG LUYN LIấN TC Rx + L L , B' = Rx + Rx + Hai ng lm vic ny ct ti im cú honh x = xF 4- XC NH S BC THAY I NNG : a-Thnh phn ca hn hp cu t Axeton- Metanol x 0,0 0,091 ... th x-y nh sau: Trờn th x-y v ng cõn bng theo s liu ó cho -V ng x-y -V ng lm vic theo cỏc im trờn -T M v ng thng song song vi trc tung nú ct ng lm vic ti mt im,c tip tc nh vy cho n im N - m...
 • 37
 • 482
 • 3

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC " Thiết kế tháp chưng cấp methanol tinh khiết" ppt

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC
... .Tựy theo c tớnh sn phm m ta la chn phng phỏp thớch hp H methanol nc l cu t tan ln hn tn, ta dựng phng phỏp chng ct nõng cao tinh khit cho methanol ỏn mụn hc Quỏ trỡnh v Thit b l mt mụn hc mang ... Phong CHNG Tng quan I Gii thiu v nguyờn liu Methanol Methanol cũn gi l ru g, cú cụng thc húa hc CH3OH L cht lng khụng mu, d bay hi v rt c Cỏc thụng s ca methanol: - Phõn t lng: 32,04 g/mol - Khi ... metanol bao gm dimeylete 1.2 Sn xut Methanol c sinh t s trao i cht ym khớ ca vi li vi khun Kt qu l lng nh hi methanol c to thnh khụng khớ V sau vi ngy khụng khớ cú cha methanol s b oxy h bi O2 di tỏc...
 • 53
 • 181
 • 0

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ hạt cao su

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ hạt cao su
... trình sản xuất thử mà ta định xem có rửa thiết bị mẻ hay khơng Xét su t hệ thống thực qui trình sản xuất thử: − Trong 1h ta nhập liệu mẻ nên su t hệ thống (tính theo dầu hạt cao su) : − Năng su t ... cm Hạt bóng, nặng 2- g /hạt, hạt có chấm nâu Hàng năm, khoảng tháng tháng thời điểm cao su cho trái rộ với su t khoảng hạt/ Theo thống kê giới, ép hạt, trung bình ta thu 100 kg dầu hạt cao su ... hiệu su t khoảng 17% cao sở làm khoảng vài hạt ngày, mặc khác nguồn nguyên liệu không ổn đònh ( cao su cho trái rộ khoảng tháng) nên giá thành dầu hạt cao su cao, khoảng 17000 đồng/kg ( giá hạt...
 • 66
 • 701
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tính toán thiết kế trụcđồ án tính toán thiết kế hệ thống láiđồ án tính toán thiết kế ô tôđồ án tính toán thiết kế robot 4 bậc tự dođồ án tính toán thiết kế các đăngđồ án tính toán thiết kế thiết bị xử lý khí thải lò đốt rác nhiệt phân tĩnh 2 cấpđồ án tính toán thiết kế robot 3 bậc tự dodo an tinh toan thiet ke mạng lưới thoát nước cho quậnđồ án tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệtđồ án tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khído an tinh toan thiet ke tram xu li nuoc cap 1000m3 ngay demđồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lý bụi gỗ bằng túi vảiđồ án tính toán thiết kế hoán cải lập quy trình lắp dựng thử nghiệm cổng trục di chuyển trên rail rmg tại tổng công ty tân cảng sài gònđồ án tính toán thiết kế xử lý nền đất yếu bằng hệ thống thoát nước thẳng đứng cho dự án đường nối liên tỉnh lộ 25 đường tân lậpđồ án tính toán thiết kế xử lý nước thải nhà máy sản xuất pin acquyBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.29 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt HBC%2c ITD v%c3%a0 HNMBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.15 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c IDI v%c3%a0 NTLSonHa CorporationSonHa Corporation20170628 BSC Vietnam Company Visit Note VN FCN ICB2357FPT MUA (TP 52.000%2c %2b18%25) BSC Company update 06.06.201720170522 BSC Vietnam Company Update VN CTG ICB835520170508 BSC Vietnam Company AGM Note VN RAL ICB372220170425 BSC Vietnam Company Update VN PPC20160224 BSC Vietnam Technical Analysis Report VN Bank%2c VCB%2c CTG%2c BIDBC tinh hinh quan tri TMT Quy II 2011CV so 822 cong bo thong tin ve cham dut HDLD va bo nhiem CBTB giao dich cp TMT cua ong Nguyen Viet Anh Co dong lonCV so 492 cong bo thong tin bat thuong giai the Chi nhanhNQ so 514 ve tra co tuc nam 2010Thong bao GD CP cua ong Dang Quang Vinh TGDBC KQ giao dich CP quy so 238 TMT BCBC tro thanh co dong lon cp TMT cua ong Bui Quoc Cong ngay 07 10 11Bao cao KQ giao dich cua CTy CP Hop Thanh To chuc lien quan den ong Tuan UVHDQTCV 1268 thay doi thoi gian thuc hien DHDCD thuong nien nam 2012