TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT CỦA CH3NH3PbI3 VÀ CH3NH3PbI3xClx DÙNG TRONG PIN MẶT TRỜI PEROVSKITE

Tính chất của nano TIO2 ứng dụng trong pin mặt trời hiệu suất cao

Tính chất của nano TIO2 và ứng dụng trong pin mặt trời hiệu suất cao
... Các ứng dụng vật liệu nano TiO2 giới thiệu, đặc biệt ứng dụng chế tạo pin mặt trời hiệu suất cao Chi tiết ứng dụng trình bày chương 36 CHƯƠNG ỨNG DỤNG HẠT NANO TIO2 TRONG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI Trong ... phương pháp cải tiến hiệu suất pin DSC sử dụng TiO2 làm điện cực pin 2.4 Ứng dụng nano TiO2 làm điện cực pin Mặt Trời 2.4.1 Giới thiệu pin Mặt Trời DSC Pin Mặt Trời dùng chất màu nhạy quang DSC ... lượng mặt trời dồi Pin mặt trời sản xuất sử dụng nhiều Tuy nhiên chi phí để sử dụng pin mặt trời cao hiệu suất pin mặt trời chưa cao Với mong muốn tìm hiểu cấu trúc nguyên lý hoạt động pin lượng mặt...
 • 74
 • 519
 • 3

Tổng hợp nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cdse ứng dụng trong pin mặt trời

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cdse ứng dụng trong pin mặt trời
... h p thành công QDs có tính chất quang m nh nhằm ứng d ng PMT Nghiên cứu chế t o thành công màng anốt quang theo cấu trúc song song nhằm nâng cao hiệu suất pin Nghiên cứu thành công quy trình công ... tâm đến Pin m t trời (PMT) chấm l ng t (QDs) (QDSSCs s chất TiO2, lo i pin có nhiều u điểm so v i PMT chất nhu m nh y quang (DSSCs) DSSCs hấp th đ l o đ ch a tận d ng hết ph c ánh sáng m t trời ... tác nhân thiol TOP đ nh h ết nghiên cứu t nh chất quang ng ứng s ng c c s đ thời gian n ng đ chất ao ơn ảnh h ằng ph ơng ng s c thông qua ph hấp th ph Quang phát quang (PL), c c ph ơng ph p x...
 • 258
 • 80
 • 0

Giáo trình phân tích quan hệ giữa đường kính mặt nhận diện thời gian tính toán của thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời p1 potx

Giáo trình phân tích quan hệ giữa đường kính mặt nhận diện và thời gian tính toán của thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời p1 potx
... 3884 50 Quan hƯ gi÷a ®−êng kÝnh mỈt nhËn nhiƯt d2 vµ thêi gian τ: d2(τ) ®−ỵc biĨu diƠn trªn h×nh 3.3 Tõ quan hƯ nµy cã thĨ tÝnh ®−ỵc ®−êng kÝnh §−êng kÝnh mỈt thu [m] mỈt thu theo thêi gian yªu ... 9,8 kg n−íc 0.455195 100 2000 4000 6000 8000 τ 10 10 Thêi gian [s] thêi gian 1h Trong thùc tÕ ®· chÕ t¹o bÕp nÊu cã kÝch H×nh 4.3 §å thÞ quan hƯ d2(τ) th−íc nh− trªn vµ ®· ®un s«i lÝt n−íc sau ... x¹ mỈt trêi lÊy trung b×nh lóc nÊu (11h-12h) ë tØnh Qu¶ng Nam lµ E = 940W/m2 Trong kho¶ng thêi gian τ bÕp sÏ thu tõ mỈt trêi l−ỵng nhiƯt b»ng Q1: Q1 = ε.E.sinα F.τ , [J] ®ã F = [D.F1 + Rg.D.F1...
 • 5
 • 191
 • 0

TÓM tắt LUẬN văn THẠC sĩ TỔNG hợp CHẤM LƯỢNG tử cdse NHIỆT độ CAO, NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT QUANG MÀNG FTOTiO2CdSe làm điện cực ANODE ỨNG DỤNG TRONG PIN mặt TRỜI

TÓM tắt LUẬN văn THẠC sĩ TỔNG hợp CHẤM LƯỢNG tử cdse NHIỆT độ CAO, NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT QUANG MÀNG FTOTiO2CdSe làm điện cực ANODE ỨNG DỤNG TRONG PIN mặt TRỜI
... Tóm tắt Điện cực anode TiO2 phủ lớp chấm lượng tử CdS, CdSe ZnS thực phương pháp SILAR ngâm Các chấm lượng tử CdS, CdSe, ZnS nhằm làm mở rộng vùng hấp thụ TiO từ vùng tử ngoại sang ... kết hợp chấm lượng tử CdS CdSe cải thiện đáng kể hiệu suất chyển đổi quang điện Hơn nữa, điện cực TiO 2/CdS /CdSe với lớp phủ ZnS làm hiệu suất pin tăng lên tới 1.38% Hiệu suất chuyển đổi quang điện ... quang điện điện cực kết hợp đặc tính hình thành cấu trúc vùng lượng dạng bậc, cấu trúc thuận lợi cho việc phun electron phục hồi lỗ trống Abstract TiO2 anode electrode modified by CdS, CdSe and...
 • 2
 • 179
 • 0

Chế tạo nghiên cứu các cấu trúc dị chất hữu cơ vô cơ ứng dụng trong pin mặt trời hữu cơ

Chế tạo và nghiên cứu các cấu trúc dị chất hữu cơ vô cơ ứng dụng trong pin mặt trời hữu cơ
... 1.1.2 Tớnh cht ca pin mt tri hu c 1.1.2.1 Nguyờn tc lm vic c bn v cu to ca PMT hu c Hỡnh 1.6 Cu to ca cỏc dng pin mt tri hu c (a) -pin mt lp; (b) pin hai lp; (c) -pin hn hp; (d) -pin a lp V nguyờn ... 1: TNG QUAN PIN MT TRI HU C V VT LIU CU THNH 1.1 Pin mt tri hu c Pin mt tri hu c (OSC) l pin mt tri th h mi v ch mi phỏt trin chng 10 nm tr li õy Nu nhỡn vo cỏc thụng s ca OSC, so vi pin mt tri ... cht ca pin mt tri hu c 13 1.1.2.1 Nguyờn tc lm vic c bn v cu to PMT hu c 13 1.1.2.2 Vi tớnh cht ca PMT hu c vi lp quang hot P3HT:PCBM 16 1.1.2.3 Nhng hn ch ca pin mt tri hu c 20 1.1.3 Pin mt...
 • 167
 • 93
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời
... hin quang laser, in cc sut (TCO), 1.2 ng dng ca vt liu ZnO pin mt tri 1.2.1 Cu to v nguyờn tc hot ng a Pin mt tri Si Pin mt tri Si (hay pin quang in) cú cu to ging nh mt diode bỏn dn loi p-n cú ... 1.7) Hỡnh 1.7: Cu to ca pin mt tri Si truyn thng Hỡnh 1.8: S nguyờn tc hot ng ca pin mt tri chuyn tip p-n b Pin mt tri trờn c s vt liu CuIn1-x GaxSe2 (CIGS) õy l loi pin mt tri tiờn tin th h ... ỏnh sỏng kh kin ng dng lm lp in cc dn pin mt tri CIGS Trờn c s ú, lun ca tụi trỡnh by v : Ch to v nghiờn cu vt liu ụxớt kim loi cú kớch thc nanomột s dng pin Mt tri nhm mc ớch: (1) gii thiu phng...
 • 23
 • 376
 • 0

Đề tài : Tổng hợp vật liệu zno có cấu trúc một chiều nhằm hướng tới ứng dụng trong pin mặt trời dị thể vô cơ- hữu cơ

Đề tài : Tổng hợp vật liệu zno có cấu trúc một chiều nhằm hướng tới ứng dụng trong pin mặt trời dị thể vô cơ- hữu cơ
... vậy, PMT hệ cấu trúc dị thể /hữu sử dụng polymer liên hợp với vật liệu cấu trúc 1D để biến đổi ánh sáng mặt trời thành điện tích Thiết bị kết hợp ưu điểm hai vật liệu: độ linh động ... dẫn ZnO cấu trúc 1D nhằm để ứng dụng cấu trúc pin mặt trời lai hóa /hữu Phần 1: Tổng quan Chương 1: Khái quát pin mặt trời 1.1 Nguyên lý hoạt động: Pin mặt trời (PMT) hay hệ thiết bị, ... trúc 1D tạo vật liệu đầy hứa hẹn ý nghĩa quan trọng nghiên cứu khoa học ứng dụng kỹ thuật cao đặc biệt ứng dụng pin mặt trời khối dị thể /hữu Ngoài ra, vật liệu ZnO cấu trúc nano 1D...
 • 87
 • 445
 • 1

Chế tạo nghiên cứu vật liệu ô xít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ô xít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời
... in cc sut ca cỏc pin mt tri vi tớnh nng tt v giỏ thnh thp so vi in cc ITO 1.2 ng dng ca vt liu ZnO pin mt tri 1.2.1 Cu to v nguyờn tc hot ng a Pin mt tri Si Pin mt tri Si (hay pin quang in) cú ... to ca s sut v u ni ca pin Phng phỏp ny ó ch to c pin mt tri cú hiu sut lờn n 19.9% Cu trỳc ca pin CIGS c minh trờn Hỡnh 1.9 Hỡnh 1.9 : S cu to ca pin mt tri vt liu CIGS Pin mng mng CIGS cú u ... loi pin mt tri no cựng lng Cỏc pin mng mng CIGS hn hn cỏc pin GaSe v cng bc x Hn th, kh nng n hi ca chỳng giỳp cho vic lu tr di nhiu hỡnh thc mi v cú nhiu 22 la chn ng dng hn Nhỡn chung pin...
 • 72
 • 231
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời
... in cc sut ca cỏc pin mt tri vi tớnh nng tt v giỏ thnh thp so vi in cc ITO 1.2 ng dng ca vt liu ZnO pin mt tri 1.2.1 Cu to v nguyờn tc hot ng a Pin mt tri Si Pin mt tri Si (hay pin quang in) cú ... to ca s sut v u ni ca pin Phng phỏp ny ó ch to c pin mt tri cú hiu sut lờn n 19.9% Cu trỳc ca pin CIGS c minh trờn Hỡnh 1.9 Hỡnh 1.9 : S cu to ca pin mt tri vt liu CIGS 23 Pin mng mng CIGS cú ... VT LIU ễ XT KIM LOI Cể KCH THC NANOMẫT S DNG TRONG PIN MT TRI Chuyờn ngnh: Vt Lý Cht Rn Mó s: 60 44 07 LUN VN THC S KHOA HC NGI HNG DN KHOA HC TS Phm Nguyờn Hi H Ni 2012 LI CM N Trong quỏ trỡnh...
 • 75
 • 136
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng để xử lý một số chất thải hữu cơ của xúc tác quang zno SBA 15

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng để xử lý một số chất thải hữu cơ của xúc tác quang zno SBA 15
... metylen ñư c xúc tác quang hóa b i 1N-3 0ZnO/ SBA- 15; 2N-3 0ZnO/ SBA- 15; ñư c xúc tác quang hóa b i 3N-2 0ZnO/ SBA- 15; 3N-3 0ZnO/ SBA- 15; 3N-3 0ZnO/ SBA- 15; 4N-3 0ZnO/ SBA= 15 th i ñi m khác 3N-4 0ZnO/ SBA- 15 th i ... metylen ñư c xúc tác quang hóa b i 3N-3 0ZnO/ SBA- 15 3 0ZnO/ SBA- 15; 4Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 ; 5Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 ; l n xúc tác: l n th 1, l n th 2, l n th 3, l n th 4, l n th 6Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 sau tái ... kho ng 0,5-10 ñ m u 3 0ZnO/ SBA- 15, 3N-3 0ZnO/ SBA- 15, Ag-3N-3 0ZnO/ SBA1 5 th hi n hình 3.9 Hình 3.10 nh TEM m u xúc tác 3 0ZnO/ SBA- 15 (A); 3N-3 0ZnO/ SBA- 15 (B); Ag-3N-3 0ZnO/ SBA- 15 (C) Các k t qu minh...
 • 13
 • 471
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp sử dụng một số chất có nguồn gốc tự nhiên làm tăng hiệu lực sinh học của thuốc trừ sâu BT

Nghiên cứu tổng hợp và sử dụng một số chất có nguồn gốc tự nhiên làm tăng hiệu lực sinh học của thuốc trừ sâu BT
... Nam thực đề tài « Nghiên cứu tổng hợp sử dụng số chất nguồn gốc tự nhiên làm tăng hiệu lực sinh học thuốc trừ sâu vi sinh Bt Sản phẩm áp dụng phòng trừ sâu khoang sâu tơ hại rau cho sản xuất ... công bố sử dụng chất synergist nguồn gốc tự nhiên hỗn hợp với thuốc trừ sâu nhằm tăng hiệu lực phòng trừ thuốc giảm hàm lượng hoạt chất sử dụng 1.3.2 Các chất synergist nguồn gốc tự nhiên ... CHƯƠNG : TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu thuốc trừ sâu nguồn gốc sinh học 1.1.1 Hiểu biết thuốc BVTV nguồn gốc sinh học Theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA), Thuốc BVTV nguồn gốc sinh học...
 • 61
 • 282
 • 1

Vi sóng (microwave), tính chất, đặc trưng, tổng hợp ứng dụng các loại vi sóng

Vi sóng (microwave), tính chất, đặc trưng, tổng hợp và ứng dụng các loại vi sóng
... larvicidal, anticonvulsant, antioxidant activities  imidazole derivatives have been reported a diverse biological activities such as antimicrobial, antitumor, antifungal, anticancer, antiviral ... ring moiety has been identified as one of the privileged scaffolds for drug discovery due to its broad spectrum of biological activity including antiviral, anti-tumor, anti-bacterial/antimicrobial, ... chalcone derivatives play a vital role in pharmaceutical research and exhibit various pharmacological activities like antimicrobial, analgesic, anti-inflammatory, anticancer activity  Both conventional...
 • 74
 • 2,082
 • 12

Chất lỏng ion (ionic liquids), tính chất, tổng hợp ứng dụng.

Chất lỏng ion (ionic liquids), tính chất, tổng hợp và ứng dụng.
... quinuclidine Tổng hợp chất lỏng ion họ imidazolium Tác giả Galland tổng hợp chất lỏng ion họ imidazolium dẫn xuất phosphite tồn dạng trication Tổng hợp chất lỏng ion có hoạt tính quang học Các chất lỏng ... Chi tổng hợp chất lỏng ion cố định chất mang polymer (Nhựa Merrifield) Tổng hợp chất lỏng ion cố định chất mang rắn  Tác giả Chuji tổng hợp chất lỏng ion cố định chất mang vật liệu nano vàng ... chất lỏng ion có hoạt tính quang học Tác giả Mikami tổng hợp chất lỏng ion chứa nhóm chức ester gốc alkyl muối imidazolium Tổng hợp chất lỏng ion có hoạt tính quang học Tác giả Tosoni tổng hợp chất...
 • 64
 • 3,115
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: quy trình công nghệ tổng hợp và ứng dụng azometin làm chất ức chế ăn mòn kim loạinghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quảđề tài chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan tio2 ôxít kẽm zno cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóaluận văn khảo sát thành phần và tính chất của lớp phủ hình thành trên bề mặt thép khi phosphat hóa bằng dung dịch znh2po42 được biến tính bằng các ion ca2 mn2 na ni2chất giặt rửa tổng hợp có tính chấtxí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựngmô hình nguồn tài trợ phù hợp với tính chất của tài sảntổng kết các tính chất của phép chiếu song songtổng hợp và ứng dụng đồng i oxit dạng bộttính chất của vật liệu xây dựngcác tính chất của vật liệu xây dựngtính chất của 3 đường trung tuyến trong tam giáctim bang tinh chat cua hoi nuoc bao hoa trong thiet bi trao doi nhiettính chất của 3 đường phân giác trong tam giáci tổng quan về nghiên cứu và ứng dụng năng lượng mặt trờihd to chuc dai hoi diem cac cap da kykh hoc tap cac chi thi nghi quyet moi ban hanh quy i 2017cong van trien khai chuong trinh phan bon 2017 3C ng t c th m nh t i Ng n h ng u t v Ph t tri n H T ychuong trinh phoi hop hoi nong dan tinh cb 2016suakh so 178 thuc hien ctr ph yte 2016 2020Văn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng kh nq 23twVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng cv ctr ph so khcnTh nh t u v h n ch trong vi c i m i c ng ngh c ng ty gi y H N iquy dinh che do bao cao don dochttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anSkg0MVR4OUg3eUEBài 8. Khoan dungBài 4. Giữ chữ tínỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anUktNd3A1MGVGekUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anamlfcE50QkxZZFk7 BC HOẠT ĐỘNG HĐQT 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 20162 PHIEU XAC NHAN THAM DUTo trinh sua doi dieu le 2017 (Rev2)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQTZRX05uZndQeU0