Ảnh hưởng của việc cho ăn gián đoạn đến sự tăng trưởng của cá tra giai đoạn giống

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm he chân trắng ( p vannamei )

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm he chân trắng ( p vannamei )
... ơng nuôi ấu trùng tôm he Chân Trắng Chính chọn cho đề tài Nghiên cứu ảnh hởng loại thức ăn khác đến tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng tôm he Chân Trắng (Penaeus vannamei) Với hi vọng g p sức cán ... 32 pH: 7,6 8,2 - ấu trùng tôm he Chân Trắng sử dụng loại thức ăn khác có tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống khác + Trong đợt thí nghiệm 1: CT3 ấu trùng tôm he Chân Trắng có tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ... trởng phát triển ấu trùng tôm he Chân Trắng( P. vannamei) Qua trình bố trí thí nghiệm theo dõi phát triển ấu trùng tôm he Chân Trắng thu đợc kết nh sau: Bảng 3.1 ảnh hởng loại thức ăn khác lên tăng...
 • 33
 • 607
 • 0

Tài liệu ảnh hưởng của cho ăn gián đoạn và luân phiên đến tăng trưởng và hiệu quả của việc nuôi tra.pdf

Tài liệu ảnh hưởng của cho ăn gián đoạn và luân phiên đến tăng trưởng và hiệu quả của việc nuôi cá tra.pdf
... - tra tăng trưởng bù sau không cho ăn, cho ăn ngày ngừng ngày cho kết tăng trưởng, hệ số thức ăn hiệu sử dụng thức ăn tốt - Có thể giảm chi phí thức ăn tra cho ăn luân phiên thức ăn ... thấy tăng trưởng bù xảy vừa trải qua trình gián đoạn thức ăn, với ngừng cho ăn thời gian dài phần tăng trưởng bù đạt Nghiên cứu loài chẽm cho thấy cho ăn 50% 70% so với nhu cầu tăng ... nghiệm này, cho ăn ngày ngừng ngày tăng trưởng bù không bắt kịp cho ăn liên tục Theo Robinson Rushing (1994) Li et al., (2004) FCR thấp nuôi ao có cho ăn gián đoạn, cho ăn gián đoạn ngày/tuần...
 • 13
 • 559
 • 9

ảnh hưởng của phương pháp cho ăn gián đoạn lên sự tăng trưởng của tra ( pangasianodon hypophthalmus) giống

ảnh hưởng của phương pháp cho ăn gián đoạn lên sự tăng trưởng của cá tra ( pangasianodon hypophthalmus) giống
... chế độ cho ăn gián đoạn 0, 1, 2, 3, ngày/tuần, 1:4, 3:7 (không cho ăn: cho ăn) , cho thấy không cho ăn ngày tuần tăng trưởng cho ăn ngày, FCR thấp cho ăn gián đoạn ngày tuần Kết cho thấy ... Một tăng trưởng phục hồi lại đầy đủ tăng trưởng bình thường Hai tăng trưởng tăng trưởng nhanh tăng trưởng lúc đầu Ba tăng trưởng phục hồi lại phần so với tăng trưởng lúc đầu Và cuối ... Tốc độ tăng trưởng đền bù cho ăn gián đọan ngày đuổi kịp với tốc độ tăng trưởng cho ăn hàng ngày, cho tăng trưởng tối ưu cho ăn bình thường Một vài nghiên cứu cho thấy cho ăn hàng...
 • 34
 • 459
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHO ĂN GIÁN ĐOẠN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA TRA ( Pangasianodon hypophthalmus) GIỐNG" pptx

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... chế độ cho ăn gián đoạn 0, 1, 2, 3, ngày/tuần, 1:4, 3:7 (không cho ăn: cho ăn) , cho thấy không cho ăn ngày tuần tăng trưởng cho ăn ngày, FCR thấp cho ăn gián đoạn ngày tuần Kết cho thấy ... Một tăng trưởng phục hồi lại đầy đủ tăng trưởng bình thường Hai tăng trưởng tăng trưởng nhanh tăng trưởng lúc đầu Ba tăng trưởng phục hồi lại phần so với tăng trưởng lúc đầu Và cuối ... Tốc độ tăng trưởng đền bù cho ăn gián đọan ngày đuổi kịp với tốc độ tăng trưởng cho ăn hàng ngày, cho tăng trưởng tối ưu cho ăn bình thường Một vài nghiên cứu cho thấy cho ăn hàng...
 • 34
 • 284
 • 0

Ảnh hưởng của việc cho ăn hạn chế đến năng suất và chất lượng thịt của ngan pháp và vịt CV super m nuôi thịt trong điều kiện chăn nuôi tập trung

Ảnh hưởng của việc cho ăn hạn chế đến năng suất và chất lượng thịt của ngan pháp và vịt CV super m nuôi thịt trong điều kiện chăn nuôi tập trung
... n chăn nuôi gia c m ñ n n m 2020 ñ i m i phát tri n chăn nuôi gia c m theo hư ng trang tr i, công nghi p chăn nuôi chăn th có ki m soát, h n ch hình th c nuôi th y c m ch y ñ ng gi i pháp ki m ... M, hãng ñã t o dòng CV Super M1 , CV Super M2 , CV Super M3 có su t cao V t CV Super M ñư c nh p vào nư c ta t n m 1989 thích nghi t t v i ñi u ki n chăn nuôi nư c ta V t có lông m u tr ng n, m ... ð c ñi m n i b t c a v t CV Super M2 có kh thích nghi v i m i ñ a hình phương th c chăn th m v n cho hi u qu kinh t cao V t CV Super M2 lúc ngày tu i có lông m u vàng r m, m màu vàng cam; trư...
 • 116
 • 395
 • 2

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thức ăn đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei giai đoan PL1 đến PL 10 tại công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thức ăn đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei giai đoan PL1 đến PL 10 tại công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam
... trưởng tỷ lệ sống tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei giai đoan PL1 đến PL 10 công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam Thực đề tài muốn tìm công thức thức ăn phù hợp nhất, nhằm nâng cao tỷ lệ sống, mước ... nghiên cứu Ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) Nội dung nghiên cứu nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn lên tỷ sống ấu trùng tôm thẻ chân trắng Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn lên tốc độ tăng ... 33 Ảnh hưởng thức ăn đến tỷ lệ sống ấu trùng tôm thẻ từ PL 1PL1 0 Giai đoạn Công thức I Công thức II Công thức III Lô Lô Lô Lô Lô Lô Lô Lô Lô (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 100 100 100 100 100 ...
 • 42
 • 1,140
 • 4

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của lỗi trong giai đoạn bảo trì nhằm hỗ trợ cho kiểm thử hồi quy docx

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của lỗi trong giai đoạn bảo trì nhằm hỗ trợ cho kiểm thử hồi quy docx
... tr cho ki m th h i quy, có m t mô-ñun b l i giai ño n b o trì ph n m m th c s c n thi t Ki m th h i quy m t nh ng lo i ki m th t n nhi u th i gian công s c nh t Tuy nh nh hư ng nh m h tr cho ... n hư ng ñ i tư ng b o trì ph n m m 1.2 K thu t ki m th h i quy 1.2.1 Khái ni m Phân tích ki m th h i quy m t ti n trình ñư c áp d ng sau có m t l i ñó x y giai ño n b o trì ph n m m ph n m m ... L I TRONG GIAI ĐO N B O TRÌ PH N M M Cu i cùng, chương cung c p cho m t s thông tin r t b ích v v n ñ phân tích nh hư ng c a l i giai ño n Chương t p trung vào v n ñ v nh hư ng c a l i b o trì...
 • 13
 • 171
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thức ăn đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei giai đoan PL1 đến PL 10 tại công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam doc

Luận văn: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thức ăn đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei giai đoan PL1 đến PL 10 tại công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam doc
... trưởng tỷ lệ sống tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei giai đoan PL1 đến PL 10 công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam Thực đề tài muốn tìm công thức thức ăn phù hợp nhất, nhằm nâng cao tỷ lệ sống, mước ... nghiên cứu Ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) Nội dung nghiên cứu nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn lên tỷ sống ấu trùng tôm thẻ chân trắng Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn lên tốc độ tăng ... Ảnh hưởng thức ăn đến tỷ lệ sống ấu trùng tôm thẻ từ PL1 - PL1 0 Công thức I Công thức II Công thức III Giai đoạn Lô Lô Lô Lô Lô Lô Lô Lô Lô (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 100 100 100 100 100 ...
 • 41
 • 528
 • 0

Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên sự tăng trưởng thát lát còm

Ảnh hưởng của chế độ cho ăn lên sự tăng trưởng bù cá thát lát còm
... cứu tăng trưởng bù, phương pháp cho ăn tăng trưởng Tăng trưởng tượng tăng trưởng nhanh, xuất sau tái cho ăn sau thời giai đoạn bị bỏ đói Kèm theo tăng trưởng gia tăng thèm ăn ... 2009), cho ăn gián đoạn tốc độ tăng trưởng có khả xãy Một là, tăng trưởng phục hồi lại đầy đủ tăng trưởng bình thường Hai là, tăng trưởng tăng trưởng nhanh tăng trưởng lúc đầu Ba là, tăng ... điểm tượng tăng trưởng Vì vậy, đề tài nghiên cứu “ Ảnh hưởng chế độ cho ăn lên tăng trưởng Thát Lát Còm (Chitala chitala)” thực 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định mức tăng trưởng phù hợp...
 • 50
 • 383
 • 0

ảnh hưởng chế độ cho ăn lên sinh trưởng của gà thịt giống ross 308

ảnh hưởng chế độ cho ăn lên sinh trưởng của gà thịt giống ross 308
... THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y ẢNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHO ĂN LÊN SINH TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT GIỐNG ROSS 308 Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 CÁN ... CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG TRƯƠNG THANH LỂ ẢNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHO ĂN LÊN SINH TRƯỞNG CỦA GÀ THỊT GIỐNG ROSS 308 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y CÁN BỘ HƯỚNG ... Thí nghiệm Ảnh hưởng chế độ cho ăn lên sinh trưởng thịt giống Ross 308 bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, có nghiệm thức phương pháp cho ăn Phương pháp (NTTC): cho ăn theo quy...
 • 69
 • 129
 • 0

đánh giá ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân tại dự án xây dựng trạm biến áp 220 trên 110kv xã nam tiến, huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

đánh giá ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân tại dự án xây dựng trạm biến áp 220 trên 110kv xã nam tiến, huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên
... Khắc Thái Sơn,em xin tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá ảnh hưởng công tác giải phóng mặt đến đời sống việc làm người dân dự án xây dựng trạm biến áp 220/ 110KV Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh ... hưởng công tác giải phóng mặt bằng ến đời sống người dân khu vực giải phóng mặt dự án cụ thể - Đánh giá thực trạng đời sống người dân sau GPMB; - Đánh giá tác động công tác GPMB đến đời sống người ... phóng mặt đến đời sống việc làm người dân dự án xây dựng trạm biến áp 220/ 110KV Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá ảnh hưởng việc thực...
 • 69
 • 171
 • 1

Ảnh hưởng của khẩu phần ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tra giai đoạn giống

Ảnh hưởng của khẩu phần ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tra giai đoạn giống
... cứu ảnh hưởng phần ăn lên tăng trưởng tỷ lệ sống Tra giai đoạn giống đến tháng tuổi 14 4.1.1 Các yếu tố môi trường 14 4.1.2 Tăng trưởng khối lượng .15 4.1.3 Tăng trưởng ... thấy tốc độ tăng trưởng khối lượng Tra tỷ lệ thuận với phần ăn 4.1.3 Tăng trưởng chiều dài Bên cạnh tăng trưởng khối lượng Tra tăng trưởng chiều dài nghiệm thức có khác Kết tăng trưởng chiều ... SẢN MÃ SỐ: D620301 ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) GIAI ĐOẠN GIỐNG Cán hướng dẫn Sinh viên thực Ts Nguyễn Văn Triều Nguyễn Thành...
 • 30
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cho ăn gián đoạnảnh hưởng của kiểm tra đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn tp hcmảnh hưởng của nguồn nhân lực đến sự tăng trưởng kinh tế việt namnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sự tăng trưởng chiều cao đường kính của cây tràmnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sự tăng trưởng chiều cao của cây tràmcác yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởngcác nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tếdị tật liên quan đến sự tăng trưởng của thậnảnh hưởng của mật độ ương tần suất cho ăn đến tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá rô đầu vuông anabas testudineus giai đoạn từ 0 đến 60 ngày nuôiảnh hưởng của thức ăn tới tốc độ tăng trưởng thời gian biến thái và tỉ lệ sống của ấu trùng tôm he chân trắng penaeus vanamei từ giai đoạn zoae 1 đến hết giai đoạn mysis 3anh huong cua viec bo sung men guadezen vao thuc an cho lonđánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất dự án xây dựng đường cao tốc nội bài lào cai đến đời sống việc làm người dân trên địa bàn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúckhóa luận ảnh hưởng của việc bổ sung biosaf probiotic trong thức ăn của lợn nái nuôi con và lợn con từ tập ăn đến cai sữa luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpđánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống việc làm của người dân tại một số dự án xây dựng khu cụm công nghiệtìm hiểu ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ tăng trưởng tỉ lệ sống và thời gian biến thái của ấu trùng cuachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học