giáo án tăng buổi tiếng anh 7

Giáo án Tự chọn tiếng anh 10

Giáo án Tự chọn tiếng anh 10
... it away 30 It (be) now p.m.; and Jack (be) tired because he (work) hard all day WEEK: 9 -10 PERIOD: 9 -10 PD: _TD: _ PRESENT PERFECT Reviews the form and use of the present perfect + structure: ... leave it unlocked What will happen if my parachute (not open)? If he (wash) my car I’ll give him 10$ 10 If she (need) a radio she can borrow mine 11 If you (not go) away I’ll send for the police ... another meeting next week He finished (speak) and sat down He was fined for (drive) without lights 10 It is difficult to get used to (eat) with chopsticks 11 If you can’t turn the key try (out) some...
 • 34
 • 1,833
 • 29

Giao an tang buoi lop 5

Giao an tang buoi lop 5
... làm - Tự kiểm tra K.quả * Chữa tập Đổi 0,9km = 900m ; 31,5km = 3 150 0m Ôtô đợc 31,5km hết thời gian là: 3 150 0 : 900 = 35 ( phút) Đáp số : 35 phút Dặn dò : - Dặn dò chuẩn bị tiết sau Tiết 2: Thể ... 1,234km 2km 45m = 2,045km Làm nh ? Nhận xét b- 5hm 3dam = 0 ,53 km 2dam 8m = 0,028km Nêu cánh làm Nhận xét Bài 2(34) Cho HS đọc tập HS tự làm Chữa Đổi 2giờ = 120phút ; 3,75km = 375dam ; 120phút ... 375dam ; 120phút gấp 15 phút số lần là: 120 : 15 = (lần) Trong 2giờ ngời đợc là: 3 75 x = 3000(dam) Đổi 3000dam = 30km Đáp số : 30km Bài HS tự làm Khoanh vào kết nào? (C : 0,0365km) Nhận xét c-...
 • 20
 • 885
 • 4

Giáo án tự chon Tiếng Anh 7

Giáo án tự chon Tiếng Anh 7
... phiền (complaint) điềâu - Dùng a/ an danh từ đếm số - A đứng trước phụ âm, AN đứng trước nguyên âm ( U, E, O, A, I) - Không dùng a/ an danh từ số nhiều danh từ không đếm II Multiple choice: what ... WORLD I Speaking: 27 Cách dùng a few, fewer, more: a A few: môt vài, (nhưng đủ) - dùng kèm với danh từ đếm số nhiều S + V +a few + Noun - I have a few books b Fewer: hình thức so sánh ( few - a few) ... April tenth c 872 4910 d We’ll meet in front of ND school e Sure What’s time? f It’s Thi 6 Where will we meet? Week PERIOD TOPIC 3: HOME AND FAMILY I Speaking: 12 COMPARISONS A/ So sánh bằng: (equality)...
 • 65
 • 856
 • 20

GIAO AN TANG BUOI TUAN 29 L5

GIAO AN TANG BUOI TUAN 29 L5
... 105, 129; 459,15 + 32,682; 45 + 56,254; b) 345,56 - 87,58; 345,56 - 8,758; 3455,6 - 8,758 c) 12,35 ì 8,6 34,9 ì 84 d) 1028,6 : 37; 140,76 : 2,04; 7,56 ì 5,56 290 ,29 : 72,5 Bài 2: Tính nhanh: a) ... dẫn học sinh giải: Bài giải Đáy lớn ruộng hình thang là: 25 + 18 = 43 (m) Chiều cao ruộng hình thang là: 25 ì = 20 (m) Diện tích ruộng hình thang là: ( 43 + 25 ) ì 20 : = 680 (m2) Số thóc thu ... mừng Bác Hồ đến! c) Cảnh vật chung quanh thay đổi, ví lòng có thay đổi lớn hôm học d) Có quãng nắng xuyên xuống biển, óng ánh đủ màu xanh mạ, tím phớt, xanh biếc Câu 2: Điền dấu hai chấm dùng...
 • 49
 • 191
 • 0

giáo án tâm huyết tiếng anh 6

giáo án tâm huyết tiếng anh 6
... Consolidation:< mins> Giáo án Ta 6 Trường THCS – Mường Phăng Nguyễn Duy Quân Teacher repeats the content of the lesson Lets students read “remember” and learn by heard 3 .6: Homework: < 2mins> ... Lets students read “remember” and learn by heard 3 .6: Homework: < 2mins> Do exercise1,2, in the workbook < p 6- 7> How are you going to do? Giáo án Ta Trường THCS – Mường Phăng Nguyễn Duy Quân Period4: ... all these words Do exercise 1,3 in the workbook < p14- 16> How are you going to do? Period13: Date of planning: October 2nd 2007 Giáo án Ta 26 D D R A O B Trường THCS – Mường Phăng Nguyễn Duy Quân...
 • 118
 • 885
 • 4

Giáo án tăng buổi lớp 4 phần 1

Giáo án tăng buổi lớp 4 phần 1
... cè kiÕn thøc Bµi s¾p xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín a 10 2 3 84 ; 14 1 326 ; 97 532 ; 14 1 263 ; 0 34 576 b 17 3 24 ; 17 2 34; 11 1 245 ; 98 999 ; 10 1 099 Häc sinh lµm bµi – HS ch÷a bµi – NhËn xÐt Bµi §iỊn ... : §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç chÊm: 12 375……… 12 357 40 3 81 ………… 40 380 52 736………… 52 000 + 700 + 36 20 3 74 ………….20 347 41 3 200… 41 3 000 + 200 7 21 41 6 …… 7 21 46 1 Häc sinh lµm bµi – HS ch÷a bµi – ... tÝnh 48 600 - 945 5 65 10 2 - 13 859 80 000 - 48 765 9 41 302 - 298 7 64 HS lµm bµi- HS lªn b¶ng lµm bµi HS nhËn xÐt – GV NhËn xÐt ®¸nh gi¸ T×m x 12 345 +x= 13 653 x + 312 5 513 =3 512 325 23 7 54 + x...
 • 48
 • 708
 • 8

Giáo án tăng buổi lớp 4 phần 2

Giáo án tăng buổi lớp 4 phần 2
... 17 Thø 4/ 24 / 12/ 2008 Thi ®Þnh k× ci häc kú I Thø 6 /26 / 12/ 2008 Thi l¹i tn 18 Thø 2/ 29/ 12/ 2008 Häc bï thø Thø 4/ 31/ 12/ 2008 Häc bï thø 63 Thø 6/3/1 /20 09 NghØ häc k× tn 19 TËp ®äc : Thø 2/ 5/1 /20 09 D¹y ... : bµi §Ỉt tÝnh råi tÝnh a 123 56 : 32 b 98 745 :96 b 6 5 42 56: 42 c 96358: 64 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt GV ch÷a bµi – cđng cè Bµi T×m x a 28 29 : x =23 b 122 24 : x =29 HS lµm bµi – ch÷a bµi – ... a 32 64 :27 2 b 43 339 :1 02 c 168 64 :1 24 c 13081 : 103 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt GV ch÷a bµi – cđng cè Bµi Ngêi ta xÕp nh÷ng gãi kĐo vµo 30 hép, mçi hép chøa 23 0 gãi nÕu mçi hép chøa 27 6...
 • 15
 • 459
 • 7

Giáo án tăng buổi lớp 4 phần 3

Giáo án tăng buổi lớp 4 phần 3
... chữ số, biết tổng hai chữ số 13, đổi vị trí chữ số số phải tìm số tăng thêm đơn vị Bài 4: Cả ba lớp 4A, 4B, 4C trồng đợc 120 Lớp 4B nhiều lớp 4A nhng lại lớp 4C Hỏi lớp trồng đợc cây? Bài 5: Có ... :Tính nhanh biểu thức sau: a) 35 x 18- x 70 + 100 b) 15 +15 x +7 x 15 - 100 c) 62 - 52 + 37 + 28 - 38 + 63 Tuần : 23 ( Cô Hiền dạy thay ) Tuần : 24 Thứ ngày 23 tháng 02 năm 2009 Dạy bồi dỡng học ... số tự nhiên 0, 3, 4, 6, 10, 18, 34 , Tìm X biết: 1 73 + (X - 49 ) = 219 34 m2 Tính diện tích phần đất lại 1125 : (31 9 - X) = x 168 : X = 672 6 64 : ( X + 7) = a Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn , ,...
 • 5
 • 475
 • 10

Giáo án tăng buổi - Lớp 4

Giáo án tăng buổi - Lớp 4
... 357 246 + 2 84 395 502 48 2 - 357 536 40 5 832 + 248 657 630 45 1 - 47 3 2 74 - HS làm vào bảng - Nêu cách cộng, trừ số tự nhiên? Bài 2: Tính cách thận tiện a 643 2 + 46 3 +2537 +68 b 145 6 +37 215 + 544 ... tính 45 63 +7856 5987 -3 45 2 25 43 6 + 32 132 87 905 - 35 46 2 -HS làm vào bảng - Nêu cách thực phép tính? Bài 2: Tìm X : X +37 500 = 100 000 X - 17 230 = 46 780 175 030 - X = 100 000 X x = 46 0 755 - ... - Giáo viên nhắc HS cách trình bày - Theo dõi - Viết - Đọc cho HS viết - Soát - Đọc cho HS soát B Tập làm văn - HS đọc, lớp đọc thầm - Gọi đọc dò - Dùng bút chì gạch dứoi từ ngữ quan trọng -...
 • 54
 • 568
 • 10

giáo án tăng buổi lớp 4 cực hay

giáo án tăng buổi lớp 4 cực hay
... đơn vị c trăm nghìn, 4nghìn, trăm chục Bài : Dãy số tự nhiên : A 1,2,3 ,4, 5, B 0,1,2,3 ,4, 5, C 0,1,2,3 ,4, 5 D 0,1,3 ,4, 5, Bài : Tìm x với : x số tròn chục, 91> x > 68 Đáp án 1/ a 675; 676; 677; ... bút chì C 17 bút chì D 40 bút chì Bài : Có gói bánh gói nặng 200g gói kẹo gói nặng 250g Hỏi tất có kilôgam bánh kẹo ? Đáp án 1/ a 50dag = hg kg 300g = 43 00g b kg = 40 03 kg tạ kg = 507 kg c ... là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm Hỏi trung bình số đo chiều cao Bài 3: Trong số 647 532 ; 685 42 1 ; 000 000 ; 11 048 502 ; 785 367 ; 071 071 số bé : A 647 532 B 785 367 C 11 048 502 D 000...
 • 6
 • 1,016
 • 12

Giáo án tăng buổi

Giáo án tăng buổi
... Thị Nhung Năm học: 2010-2011 Giáo án lớp : Tuần3 Trường Tiểu học Ngọc Sơn - Nhận xét , tuyên dương nhóm tìm Từ phức : ăn uống , đấu tranh , cô nhiều từ giáo , thầy giáo , tin học , … d) Luyện ... lời dẫn gián tiếp 17 - HS trả lời - HS đọc thành tiếng nội dung - Thảo luận , viết - HS trả lời - HS làm - Các nhóm làm xong dán phiếu, báo kết - HS trả lời Năm học: 2010-2011 Giáo án lớp : ... lớn -HS so sánh:100 > 99 hay 99 ...
 • 41
 • 199
 • 0

Giáo án tăng buổi lớp 1( cực chuẩn)

Giáo án tăng buổi lớp 1( cực chuẩn)
... Thanh Mai GA: Tăng buổi Lớp Thứ t ngày 17 tháng năm 2008 Toán : Luyện viết số Tập so sánh dấu > , < , = I Mục tiêu - Giúp HS củng cố viết số , phân tích cấu tạo số - củng cố so sánh số ( > , ... Nguyễn Thị Thanh Mai GA: Tăng buổi Lớp Thứ t ngày 24 tháng năm 2008 Toán: luyện viết số 7, 8; so sánh số I/ Mục tiêu - HS đọc, viết đợc số 7, - HS biết sử dụng dấu>, ...
 • 22
 • 2,191
 • 28

Giáo án tăng buổi lớp 2( cực chuẩn)

Giáo án tăng buổi lớp 2( cực chuẩn)
... xét làm bạn, giáo viên nhận xét đánh giá 2, Củng cố, dặn dò - Nhận xét dặn dò ******************************************************************** Thứ sáu ngày 18 tháng năm 2009 Toán Luyện tập: ... kết luận 3, Hoạt động 3: Thực hành theo nhóm - Giáo viên chia lớp thành nhóm, phát cho nhóm câu hỏi thình - Các nhóm thảo luận tìm cach giải - Giáo viên gọi nhóm trình bày Nhóm có câu hỏi bổ ... 2: Quan sát tranh - Giáo viên chia lớp thành nhóm Các nhóm quan sát hình vẽ SGK, thảo luận hình vẽ SGk, tranh - Đại diện nhóm lên trình ý kiến giải thich lí lại nhận xét nh - Giáo viên kết luận...
 • 5
 • 1,818
 • 18

Giáo án tăng buổi lớp 3( năm 2010)

Giáo án tăng buổi lớp 3( năm 2010)
... trang 72) Thứ năm ngày 20 tháng năm 2008 thi định kỳ môn Tiếng Việt Trò chơi phóng viên Chị chào em ! ( Chúng em chào chị ) Xin tự giới thiệu với em : Chị tên khánh Linh đến từ báo nhi đồng ... Kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật (Xem gợi ý trang 48) Đề3 Kể gơng anh hùng chống giặc ngoại xâm (Đọc lại tập đọc có chủ điểm bảo vệ Tổ Quốc ) đề Kể ngày hội (Xem gơi ý trang 72) Thứ năm ngày ... săn lới cạnh tổ gà rừng Kiến bò đến, đốt vào chân ngời thợ săn ngời thợ săn giật đánh rơi lới Gà rừng cất cánh bay thoát Bài 6: Chọn từ ngữ thích hợp (trong từ ngữ : lễ chào cờ , lễ đài , lễ...
 • 4
 • 625
 • 4

giáo án tăng buổi lớp 4 ( năm 2010)

giáo án tăng buổi lớp 4 ( năm 2010)
... yêu cầu -2 hS làm bảng lớp , lớp làm vào -HS nhận xét làm bạn Hoạt động tập thể Hồ Hữu Q 15 Năm học : 2010-2011 Giáo án buổi lớp 4A Trường tiểu học Ngọc Sơn Chơi cờ vua ( t2) I Mục tiêu: - Học ... Hoạt động 3: Nêu cách cờ Hồ Hữu Q 16 Năm học : 2010-2011 Giáo án buổi lớp 4A tiÕng viƯt: Trường tiểu học Ngọc Sơn Tuần Chiều thứ ngày tháng năm 2010 ¤n tËp( t1-2) I Mơc tiªu: ¤n tËp cđng cè kiÕn ... th¸ng n¨m 2010 Chun đề giải tốn qua mạng Hồ Hữu Q 18 Năm học : 2010-2011 Giáo án buổi lớp 4A Trường tiểu học Ngọc Sơn Tuần Chiều,thứ ngày 14 tháng năm 2010 Tiếng việt Ơn tập: Từ đơn từ phức I Mục...
 • 19
 • 471
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử tiếng anh 7giao an dien tu tieng anh 7 unit 14 a3giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 13giao an phu dao tieng anh 7 hoc ki 2giao an tu chon tieng anh 7 hoc ki 2giao an day them tieng anh 7 hoc ki 2giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 6giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 5giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 12giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 4giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 10giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 1giao an dien tu tieng anh 7 unit 12 b1giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 11giao an dien tu tieng anh 7Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauThông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembks4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015quyet dinh thay doi niem yet cp gdtHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁPđịnh tính vibrio choleraessg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)110 amazing magic tricks7. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaDon de cu nam 2016-vicem bim sonDon ung cu 2016 - vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyet1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBTài liệu biểu mẫu | MBBankPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)