sáng kiến kinh nghiệm một số bài tập về điều CHẾ KIM LỌAI

Sáng kiến kinh nghiệm " MỘT SỐ BÀI TẬP VẬT LÍ VẬN DỤNG SÁNG TẠO PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ " docx

Sáng kiến kinh nghiệm
... theo số tập mẫu cách máy móc dễ nhàm chán Trong đó, có nhiều toán tưởng chừng phức tạp, vận dụng cách khéo léo phương pháp tọa độ chúng trở nên đơn giản thú vị Xin đưa số ví dụ: Bài toán Một vật ...  y B )  15,37m Một số toán vận dụng  v0   Bài Từ đỉnh dốc nghiêng góc so với phương ngang, vật phóng với vận tốc v0 có hướng hợp với phương ngang góc Hãy tính tầm xa vật mặt dốc 2v cos ... chiếu gắn với đất) hai chất điểm vật sàn thang chuyển động đường thẳng Dễ dàng vận dụng phương pháp tọa độ để xác định thời điểm hai chất điểm gặp nhau, lúc vật rơi chạm sàn thang y Giải Chọn...
 • 8
 • 232
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm " Một số bài toán về tính tương đối của chuyển động - Cơ học lớp 10 " pot

Sáng kiến kinh nghiệm
... thời t Công thức tương ứng với: V ' 13 = V' 12 + V ' 23 ' V ' 13 - V13 = V 12 - V12 + V ' 23 - V23 V 13 V 12 V 23 Vậy: V13 t = V12 V23 + t t a 13 a12 a 23 - Vật chuyển động hệ quy chiếu ... sát trượt Fq Vật M chuyển động với gia tốc a sàn: P2 + N + Q + F + Fms1 + F ms = M a F - Fms1 - Fms2 = M a2 Fms N , P Fms 1 N, 25 Q Fms F P2 Do Fms1 = Fms1 F - 1mg - (M + m)g = M a2 ... Sin - F ms Cos = M.a2 N Sin - Fms Cos = M.a2 (Theo nh lut III Niu Tn N=N ,Fms =F ms) N Sin - N Cos = M.a2 Thay biểu thức N vào ta được: m(gCos - a2Sin ) Sin - m.(gCos - a2Sin...
 • 37
 • 387
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG
... phản ứng b • B3 Lập biểu thức tính hiệu suất phản ứng • Cách Tính hiệu suất chất tham gia phản ứng sau chọn hiệu suất cao làm hiệu suất phản ứng Trần Ngọc Toản Trang 11 THPT Phú Ngọc Bài Toán Hiệu ... giải toán hiệu suất Hiệu suất phản ứng chất hiệu suất phản ứng –Khối lượng phản ứng đặt phương trình khối lượng lí thuyết hay thực tế? Để thấy rõ số nhầm lẫn thường thấy làm toán hiệu suất, ... chất phản ứng theo hệ số phản ứng chọn chất có tỉ lệ nhỏ để tính hiệu suất phản ứng nA nB –––– < –––– => chọn A để tính hiệu suất phản ứng  a b nA –––– > a nB –––– => chọn B để tính hiệu suất phản...
 • 25
 • 717
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TIỄN GẮN LIỀN VỚI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 10

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TIỄN GẮN LIỀN VỚI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 10
... MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TIỄN GẮN LIỀN VỚI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 10 I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Dạy học toán trường phổ thông theo định hướng gắn toán học với thực tiễn, thực nguyên tắc liên ... HS lớp 10A chiều cao HS lớp 10B, có ý kiến sau : a) Người cao lớp 10A cao người cao lớp 10B b) Mỗi người lớp 10A cao người lớp 10B c) Chiều cao trung bình lớp 10A cao chiều cao trung bình lớp 10B ... trọng vào việc học sinh có lực làm thực tiễn từ nội dung học Từ đó, đề tài tập trung vào việc xây dựng số toán thực tiễn gắn liền với chương trình toán lớp 10 theo định hướng tiếp cận lực người...
 • 21
 • 276
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm một số nhận định về hồ trường

sáng kiến kinh nghiệm một số nhận định về hồ sơ trường
... trên để đáp ứng cơng tác lãnh đạo, đạo cách sâu sát số liệu thống kê giáo dục cơng việc quan trọng, cần thiết khơng thể thiếu người quản lý giáo dục, ... Thống kê quản lý giáo dục nói riêng để thực chức năng, nhiệm vụ giao II.- Néi dơng ®Ị tµi s¸ng kiÕn kinh nghiƯm: Hå s¬ trêng lµ tËp HƯ thèng c¸c th«ng tin qu¶n lý gi¸o dơc Nã ®ỵc thiÕt kÕ trªn m«i ... t«i cã kÕ ho¹ch thùc hiƯn nh sau: 2.- Nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phơc khã kh¨n: - Do t×nh h×nh phơc vơ kinh tÕ - x· héi nªn cÇn cã sù quan t©m chung cđa L·nh ®¹o Së vµ sù kÕt hỵp cđa c¸c ®¬n vÞ hun,...
 • 20
 • 259
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9
... PHẦN 1, Tên sáng kiến: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lớp 2, Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Địa lớp 9( Mục Bồi dưỡng học sinh giỏi) 3, Tác giả: Họ tên: ... tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh giỏi Địa trường THCS 3, Những yêu cầu học tập học sinh giỏi Địa 3.1 Kiến thưc 3.2 Kĩ Địa 3.3 Tư Một số biện pháp học tập Địa có hiệu 4.1 Nhớ kiến ... Một số biện pháp phát Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa 5.1 Phát học sinh giỏi môn Địa 5.2 Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa Chương II: Một số dạng đề môn Địa PHẦN KẾT LUẬN 24 TÀI LIỆU THAM...
 • 28
 • 531
 • 5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số kỹ NĂNG vẽ BIỂU đồ môn địa lí 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số kỹ NĂNG vẽ BIỂU đồ môn địa lí 9
... thi k 198 5 199 8 n v: (%) Nm 198 5 198 8 199 0 199 2 199 5 199 8 Ngnh Nụng - Lõm Ng nghiờp 40,2 46,5 38,7 33 ,9 27,2 25,8 Cụng nghip Xõy dng 27,3 23 ,9 22,7 27,2 28,8 32,5 Dch v 32,5 27,6 38,6 38 ,9 44,0 ... thi gian 197 5 199 7 ca nc ta Nm 197 5 198 0 198 5 199 0 199 7 Din tớch (nghỡn ha) 4856 5600 5704 6028 7 091 Sn lng (nghỡn tn) 10 29 1164 1587 192 2 2764 5 Nng sut(t/ha) 21.2 50.8 27.8 31 .9 39. 0 Vỡ õy ... : V biu ct th hin sn lng in nc ta ( 197 6 199 4) Nm Sn lng in (t Kwh) 197 6 197 5 199 0 199 4 3,0 5,2 8,7 12,5 Vẽ biểu đồ hình tròn (hoặc hình vuông): Biểu đồ hình tròn (hoặc hình vuông) thờng đợc...
 • 17
 • 1,790
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm một số vấn đề về GIÁO dục CHẤT LƯỢNG học SINH yếu – kém

sáng kiến kinh nghiệm một số vấn đề về GIÁO dục CHẤT LƯỢNG học SINH yếu – kém
... Đề tài nghiên cứu Giáo Dục Trần Hậu Hải Năm :2006 - 2007 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC CHẤT LƯNG HỌC SINH YẾU KÉM LỜI NÓI ĐẦU Trong năm qua, vấn đề giáo dục chất lượng học sinh yếu vấn đề phải ... công tác giáo dục, người lãnh đạo đơn vò sở giáo dục, muốn tìm hiểu, phân tích rõ nguyên nhân đề số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học mà đặc biệt chất lượng giáo dục học sinh yếu Do đó, ... học tập học sinh nhằm đưa biện pháp giáo dục phù hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy học tập giáo viên học sinh Khắc phục tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”, nâng cao chất lượng giáo dục đối...
 • 9
 • 93
 • 0

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
... Cl2 + 2e Câu 18: Trường hợp thu kim loại? A Fe + dung dịch MgCl2 B Fe + dung dịch AlCl3 C Fe + dung dịch CuCl2 D Fe + dung dịch FeCl3 Câu 19: Trường hợp thu kim loại A Điện phân dung dịch NaCl ... dịch Cu(NO3)2 C Cho Na vào dung dịch Cu(NO3)2 D Cho Ba vào dung dịch NaCl Câu 20: Dãy chứa kim loại điều chế phương pháp điện phân nóng chảy A Cu, Na, Mg B Na, Mg, Al C Mg, Al, Cu D Al, Cu, Na Câu...
 • 3
 • 3,420
 • 113

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm về sử dụng lựa chọn phân loại và chữa bài tập cho học sinh THCS

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm về sử dụng lựa chọn phân loại và chữa bài tập cho học sinh THCS
... khó) nhằm phân hóa học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng cho đối tượng, mà có tác dụng động viên khuyến khích học sinh, tạo hứng thú cho em học tập tốt Cuối cần phải thường xuyên cho học sinh làm ... phần toán học hỗ trợ Qua giải mẫu học sinh tự đánh giá có thiếu,cần bổ sung kiến thức vật lý hay kiến thức toán học để giải tốt thành thạo dạng tập Khi chọn tập cần cân nhắc, lựa chọn tập nhiều ... độ xác đáp số, nên thu đáp số gần Với tập chắn học sinh không lựa chọn cách giải vẽ đồ thị, với toán phức tạp chuyển động hai vật sau cách giải đồ thị lựa chọn thông minh Ví dụ 2: Một xe máy...
 • 16
 • 611
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm khách quan

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm khách quan
... trình học nên giảI tập TNKQ học sinh thờng không hứng thú Vậy làm để học sinh cảm thấy không sợ học tập TNKQ Với suy nghĩ trăn trở tôI định chọn đề tài Một số giải pháp cho học sinh làm tập TNKQ ... ỏiở lớp , học sinh đựơc tiếp cận với vài câu TNKQ trình dạy lý thuyết làm tập ôn tập cuối chơng + Đa số học sinh không hiểu chất câu hỏi mà chọn đáp án cách ngẫu nhiên + Kiến thức dạng tập TNKQ ... mặt phẳng toạ độ vào, học sinh lần đầu tiếp cận với khái niệm nên dễ nhầm lẫn + Trong tập TNKQ dạng học sinh ca giáo viên gạp khó khăn hớng dẫn học sinh giải toán dạng + Học sinh cha đợc rèn luyện...
 • 7
 • 622
 • 3

sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập phần loại kiềm, kiềm thổ, nhôm trường thpt số 1 bắc hà

sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập phần loại kiềm, kiềm thổ, nhôm trường thpt số 1 bắc hà
... thực nghiệm Học sinh lớp 12 A1 trường THPT số Bắc (năm học 2 010 - 2 011 ) Học sinh lớp 12 A1 trường THPT số Bắc (năm học 2 011 - 2 012 ) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích, tổng hợp Phương ... = 0 ,1 = 0, 45( M ) Triệu Thị Thắm Trường THPT số Bắc 12 Một số kinh nghiệm phương pháp giảng dạy tập phần loại kiềm, kiềm thổ, nhôm - Trường hợp (2) lượng kiềm lớn cần dùng Al3+ + OH ( 1) ... luận 15 Đề xuất và kiến nghị 16 IV.Tài liệu tham khảo 17 V Mục lục 18 Triệu Thị Thắm Trường THPT số Bắc 18 Một số kinh nghiệm phương pháp giảng dạy tập phần loại kiềm, kiềm thổ, nhôm...
 • 19
 • 394
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm " MỘT SỐ GỢI Ý GIÚP HỌC SINH NHỚ CHÍNH XÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ VÀ TRÁNH NHỮNG SAI LẦM TRONG KHI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM " doc

Sáng kiến kinh nghiệm
... nhớ công thức vật cách xác, giải tập vật lí Tôi xin đưa số gợi ý sau giúp em làm kiểm tra trắc nghiệm có kết cao B.NỘI DUNG ĐỀ TÀI: Muốn giải tập vật tốt, trước tiên học sinh phải nhớ công ... A.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong trình dạy học nhận thấy em học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm dạng nhận biết công thức vật hay làm tập trắc nghiệm dạng vận dụng công thức để suy đại ... liên quan đến công thức để vận dụng vào giải tập Vậy nhớ công thức xác quan trọng việc giải tập cho kết Sau đây, xin đưa vài ví dụ cụ thể vài gợi ý nhỏ giúp học sinh tránh số sai lầm đáng tiếc...
 • 4
 • 749
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về điều chế kim loạihệ thống các câu hỏi lí thuyết và bài tập về điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiskkn sáng kiến kinh nghiệm – một số hình thức tổ chức hoạt động dạy học… trong tiết ôn tập – tổng kết ở chương trình ngữ văn 9sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bài vẽ tranh chân dung ở khối lớp 4sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp kích thích gây hứng thú tập luyện thể dục thể thao cho học sinhsang kien kinh nghiem mot so tro choi ngon ngu moi gay hung thú hoc tap cho hoc sinh trong gio hoc tieng anhsáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp tập luyện nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa cho học sinh nữ lớp 9sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp giải toán chia hếtsáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn họcsáng kiến kinh nghiệm một số hình thức tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ nhà trẻ potsáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp truyền thông giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho các bậc cha mẹ potsang kien kinh nghiem mot so bien phap giao duc le giao trong truong mam non docsáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy tốt tin học ở bậc tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm một số kỹ năng luyện cho học sinh viết tiếng anhsang kien kinh nghiem mot so hinh thuc to chuc hoat dong voi do vat cho tre 24 36 thang tuoiuftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan ly kinh doanh25998[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHufcong nghe ky thuat hoa hoc26432ufngon ngu trung quoc26008Hỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhậtNhu cầu nguồn nhân lực 1168.signedHỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nay7f1f6 2014 2015 HK1 CDCQ20cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 201771ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 2014ab062 HD quy che 43 sua 20137451c Noiqui hocduong utt2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaCổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 37 dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay khôngCổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Sinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạngHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xong