HSK 5 DAI CUONG ON TAP

Đại Cương Ôn Tập Hóa Hữu Cơ Hóa Học 11

Đại Cương Ôn Tập Hóa Hữu Cơ Hóa Học 11
... chất hợp chất chất hữu có hợp chất b Chất hữu thường tan nước c Trong phân tử chất hữu cơ, cacbon có hoá trị IV d Cấu trúc hoá học vừa cho biết cấu tạo hoá học vừa cho phân bố không gian nguyên ... chất hữu thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, dễ bay (2) Các hợp chất hữu thường bền với nhiệt dễ cháy (3) Liên kết hoá học hợp chất hữu thường liên kết ion (4) Phản ứng hóa học HCHC ... ion (4) Phản ứng hóa học HCHC thường xảy chậm không theo hướng định (5) Các hợp chất hữu thường dễ tan nước tan nhiều dung môi hữu (6) Hóa học hữu nghiên cứu đa số hợp chất cacbon dẫn xuất chúng...
 • 4
 • 68
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI doc
... Đồng Câu 4: Kim loại sau kim loại mềm tất kim loại ? A Liti B Xesi C Natri D Kali Câu 5: Kim loại sau có nhiệt độ nóng chảy cao tất kim loại? A Vonfam D Kẽm B Sắt C Đồng Câu 6: Kim loại sau nhẹ ... Câu 1: Kim loại sau có tính dẫn điện tốt tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhơm Câu 2: Kim loại sau dẻo tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhơm Câu 3: Kim loại sau có độ cứng lớn tất kim loại? ... CuSO4 dùng kim loại A K B Na C Ba D Fe Câu 25: Để khử ion Fe3+ dung dịch thành ion Fe2+ dùng lượng dư A Kim loại Mg B Kim loại Ba C Kim loại Cu D Kim loại Ag Câu 26: Thứ tự số cặp oxi hóa - khử...
 • 90
 • 1,104
 • 3

Đề cương ôn tập quản trị công nghệ Đại học Thương Mại Chương 5 Đổi mới công nghệ.

Đề cương ôn tập quản trị công nghệ Đại học Thương Mại Chương 5 Đổi mới công nghệ.
... toàn cho tất công nghệ Sẽ điều ngạc nhiên tương lai tồn thành công kinh tế khoa học công nghệ mà lại không ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin * Đổi công nghệ làng nghề Hà Nội Nghệ nhân, họa ... tác động lớn công nghệ thông tin Sự xuất phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin mà đặc biệt quan trọng công nghệ máy tính, Internet công nghệ mạng làm thay đổi tất loại hình công nghệ loài người, ... chung hệ thống khoa học, công nghệ nói riêng thời gian qua c Xu liên quan tới xuất ngành công nghệ non trẻ (so với công nghệ truyền thống) Ngành công nghệ non trẻ công nghệ thông tin Tất lĩnh vực...
 • 6
 • 180
 • 1

Ôn tập Hóa học lớp 12 chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM

Ôn tập Hóa học lớp 12 chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM
... Câu 12 Sự phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng hóa học môi trường xung quanh gọi là: A Sự ăn mòn hóa học B Sự ăn mòn kim loại C Sự ăn mòn điện hóa D Sự khử kim loại Câu 13 Một vật chế tạo từ hợp kim ... Tính chất vật lí, hóa học chung kim loại - Khái niệm ứng dụng hợp kim - Dãy điện hóa kim loại ý nghĩa - Bản chất phản ứng xảy điện cực trường hợp điện phân - Ăn mòn điện hóa học chống ăn mòn phương ... lượng kim loại tăng 0,64g B Khối lượng kim loại giảm 0,1g C Khối lượng kim loại tăng 0,65g D Khối lượng kim loại không đổi Câu 28 Cho kim loại Al, Fe, Cu, Na, Ag, Pt, Hg Trong số kim loại có kim...
 • 9
 • 2,068
 • 7

Đề cương ôn tập đại học vừa làm vừa học ngành Việt Nam Học

Đề cương ôn tập đại học vừa làm vừa học ngành Việt Nam Học
... trường Môn: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM I Khái quát tiềm du lịch Việt Nam 1.1 Tài nguyên du lịch Việt Nam 1.2 Tiềm vùng du lịch Việt Nam II Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến ... Vấn đề SẢN PHẨM DU LỊCH 7.1 Khái niệm 7.2 Đặc điểm sản phẩm du lịch Vấn đề TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH TỚI KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG ... phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2.1 Bối cảnh phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2.2 Quan điểm phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2.3 Mục tiêu...
 • 3
 • 318
 • 0

de cương on tap dai 9 moi nhat

de cương on tap dai 9 moi nhat
... khác 8/ Rút gọn biểu thức 5.45(2 −a ) với a ≥2 Chon câu a/ 15 −a b/ -15(2-a c/ 15(a-2) d/ Cả câu a b c 9/ Tính giá trị biểu thức 9a −12a + − 9a với a= 1/3 a/ -1 b/ -2 c/ -3 d/ Một đáp số khác ... bình phương a b/ a c/ - a d/ b c 2/ Giá trị biểu thức 25 − 144 : a/ -1 19 b/ 17 c/ -17 d/ Một đáp số khác 3/ Số bậc hai 49 a/ − b/ -7 c/ d/ Một đáp số khác 4/ Biêủ thức − a/ a...
 • 7
 • 595
 • 11

Đề cương ôn tập Toán 5 - Kì I

Đề cương ôn tập Toán 5 - Kì I
... Học I năm học 2007 - 2008 * Đề cơng Ôn tập - Toán Trờng Tiểu học Hồng Phong II Đề kiểm tra định cu i học i Môn: toán lớp -= ==o0o=== - Năm học 2008 2009 (Th i gian học sinh làm b i: ... 2007 - 2008 * Đề cơng Ôn tập - Toán Trờng Tiểu học Hồng Phong II -= ==o0o=== - Đề kiểm tra định cu i học i Môn: toán lớp Năm học 2008 2009 (Th i gian học sinh làm b i: 40 phút) Phần 1: B i ... 3,07 ì 4 ,5 4 15, 38 79, 452 B i 7: Tìm x 27,63 : 0, 45 a) x + 5, 84 = 91,6 b) x - 0, 35 = 2,7 15 B i 8: Một ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60% chiều d i Chiều rộng chiều d i 25m Tính chu vi, diện tích...
 • 6
 • 14,498
 • 609

Đề Cương Ôn Tập Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Đại Cương

Đề Cương Ôn Tập Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Đại Cương
... liệu cho ngành kinh tế Trang 11 a- Hình thức hộ gia đình (nông hộ): - Thông thường người ta thường thừa nhận hộ gia đình  kinh tế hộ hiểu kinh tế gia đình - Hộ đơn vò kinh tế hội tự chủ lúc ... là:  Vai trò việc bảo tồn hội  Phát triển kinh tế nông thôn  Cơ sở để kinh tế tập thể tồn  Thúc đẩy nông thôn độ tiến lên trình độ cao (nông thôn tạo sản xuất hàng hóa) b- Trang trại: - Có ... dân cư hội: o Phân bố dân cư o Mạng lưới đô thò o Lòch sử hình thành vùng đất o Làng nghề truyền thống o Chính sách kinh tế hội, … 3.) Nguyên tắc tạo vùng kinh tế: - Nguyên tắc kinh tế -...
 • 17
 • 2,200
 • 7

đề cương ôn tập khoa học 5

đề cương ôn tập khoa học 5
...  b/ Sỉí dủng mạy sáúy tọc  c/ Âun bãúp than  d/ Cháûu nỉåïc nọng lãn âãø dỉåïi tråìi nàõng 15/ Viãút chỉỵ Â vo  trỉåïc cáu tr låìi âụng, chỉỵ S vo  trỉåïc cáu tr låìi sai Phỉång tiãûn(hồûc ... trỉïng; sau mäüt thåìi gian, trỉïng nåí thnh Chim non âỉåüc bäú mẻ ni cho âãún cọ thãø tỉû 35/ Viãút chỉỵ Â vo  trỉåïc cáu âụng, chỉỵ S vo  trỉåïc cáu sai  a/Â v ni bàòng sỉỵa  b/ Â nhiãưu ...  c/Chè thêch säúng âån âäüc  d/ Cọ bn nàng ni cho tåïi ca chụng cọ thãø tỉû âi kiãúm àn 38/Hy khoanh trn vo chỉỵ cại trỉåïc cáu tr låìi âụng Ti ngun thiãn nhiãn no cung cáúp nhiãn liãûu cho...
 • 4
 • 648
 • 5

Tổng hợp các đề thi đề cương ôn tập VL8 phấn 5

Tổng hợp các đề thi đề cương ôn tập VL8 phấn 5
... xảy trường hợp đây? A Chỉ chất lỏng B Chỉ chân không C Chỉ chất lỏng chất rắn D Trong chất lỏng, chất rắn chất khí Câu 14 Bếp lửa truyền nhiệt môi trường xung quanh cách đây? A Chỉ cách dẫn nhiệt ... truyền nhiệt môi trường xung quanh cách đây? A Chỉ cách dẫn nhiệt C Chỉ cách xạ nhiệt B Chỉ cách đối lưu D Bằng cách Câu 15 Câu sau nói nhiệt lượng đúng? A Nhiệt lượng phần nhiệt mà vật nhận thêm ... vật tích nhỏ Phần Giải tập sau: Câu 21 Trong làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng chì, học sinh thả miếng chì khối lượng 310g nung nóng tới 1000C vào 0, 25 lít nước 58 ,50 C Khi bắt đầu có cân...
 • 3
 • 232
 • 0

đề cương ôn tập HK2 đại số 9

đề cương ôn tập HK2 đại số 9
... ; 4) c/ (2; 4) d/ (- 3; 9) Câu 3/ Xét đồng biến nghịch biến hàm số y = 12 x a/ Hàm số nghịch biến R b/ Hàm số đồng biến R c/ Hàm số đồng biến x < nghịch biến x > d/ Hàm số nghịch biến x < đồng ... hàm số y = ax2 (a ≠ 0) Bài 1/ Cho hàm số y = ax2 xác định hệ số a trường hợp sau : a/ Đồ thị hàm số qua A (1;2) Vẽ đồ thị hàm số trường hợp b/ Đồ thị hàm số tiếp xúc đường thẳng y = 2x – Tìm ... lúc đầu (x nguyên dương) Số bạn dự định trồng lúc đầu : 120 x Số học sinh tổ lúc trồng: x + Do số bạn phải trồng : Theo đề ta có phương trình : 120 x +3 120 120 − =9 x x +3 Quy đồng bỏ mẫu ta...
 • 7
 • 1,821
 • 31

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn DI TRUYỀN đại CƯƠNG (CNSH)

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn DI TRUYỀN đại CƯƠNG (CNSH)
... phối, gánh nặng di truyền quần thể Nêu giải pháp nhằm giảm gánh nặng di truyền quần thể 42 Ảnh hưởng đột biến tới thay đổi cấu trúc di truyền quần thể trường hợp không trường hợp có di n chọn lọc? ... dạng di truyền vi khuẩn 17 Di n tả giai đoạn vòng đời nấm, trình hữu tính cận hữu tính nấm, ý nghĩa chúng phân tích di truyền? 18 Trình bày khái niệm, mục tiêu sử dụng phương pháp phân tích di truyền ... phân loại quần thể Các thông số di n tả mức đa dạng di truyền quần thể? 40 Thế giao phối cân bằng? Một quần thể phát tán có cấu trúc ban đầu 7AA : 3Aa, xác định cấu trúc di truyền quần thể trường...
 • 7
 • 1,599
 • 18

Xem thêm