Quản lý tiền mặt quản trị tài chính doanh nghiệp

CƠ SỞ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... trọng quản trị tài mà nhà quản quan tâm việc phân tích tài doanh nghiệp 2- PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 2.1-Sự cần thiết việc phân tích tài doanh nghiệp: Phân tích kinh tế tổng thể phương ... doanh nghiệp nhà sử dụng thông tin khác) Sự đời phân tích kinh tế với vai trò quan trọng tài Doanh nghiệp thúc đẩy hình thành luận phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tài doanh nghiệp việc phân ... dụng phân tích: Để phân tích tài doanh nghiệp trước tiên phải có tài liệu để phân tích phương pháp phân tích Khi phân tích tình hình tài doanh nghiệp tài liệu quan trọng sử dụng báo cáo tài mà...
 • 25
 • 514
 • 5

DÒNG TIỀN TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

DÒNG TIỀN TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... Dòng tiền vào DOANH NGHIỆP Dòng tiền Họ tên "Chức danh " Quản dòng tiền việc làm cho dòng tiền đƣợc cân đối” DÒNG TIỀN DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG SXKD DÒNG TIỀN ĐẦU TƢ DÒNG TIỀN TÀI CHÍNH Họ tên ... CHUNG VỀ DÒNG TIỀN VÀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA DÒNG TIỀN II • TẦM QUAN TRỌNG CỦA DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP III • CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP Họ tên Họ tên "Chức danh " Dòng tiền ... QUẢN LÝ NHỮNG KHOẢN PHẢI TRẢ Thực nguyên tắc : “Nếu khoản nợ phải giải 30 ngày đừng trả trƣớc Họ tên ngày thứ Họ tên 30” Đối với doanh nghiệp, dòng tiền có vai trò quan trọng Dòng tiền với doanh...
 • 14
 • 200
 • 1

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 2 TS hồ thủy tiên

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 2  TS hồ thủy tiên
... CHƯƠNG GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN Bao gồm nội dung: Lợi tức tỷ suất lợi tức Lãi kép giá trị tương lai Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên Giá trị khoản tiền Giá trị khoản ... sau Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên - Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên trả trước FVAd FVAd = PP x {FVIFA(n+1,i) -1} - Giá trị tương lai dòng tiền thay đổi Giá trị khoản ... sau (Annuity ordinary) Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên  Khoản trợ cấp thường niên trả trước (Annuity due) Giá trị tương lai khoản trợ cấp thường niên - Giá trị tương lai khoản trợ cấp...
 • 11
 • 214
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 1 TS hồ thủy tiên

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 1  TS hồ thủy tiên
... 1. 817 .7 61 1.902.582 Đầu tư tài n hạn 10 22 .13 2 714 . 419 888.029 955. 412 TÀI SẢN DÀI HẠN 1. 554.649 1. 834.030 1. 3 91. 647 1. 205.378 Đầu tư tài dài hạn 1. 039.338 1. 358.635 1. 132.974 972 .11 2 T CỘNG TÀI ... HỌC Chương 1: Tổng quan quản trị tài cơng ty bảo hiểm Chương 2: Quản trị tài sản nợ (dự phòng ngh vu cơng ty bảo hiểm Chương 3: Quản trị tài sản có cơng ty bảo hiểm (quan trị hoạt động đầu tư) Chương ... cơng ty bảo hiểm Tái bảo hiểm bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm Vì cơng cụ quan trọng cho: - Quản trị rủi ro: - Quản trị tài chính: 1. 1 Mục tiêu cơng ty bảo hiểm Vấn đề lại nên đưa định tái bảo hiểm nào?...
 • 42
 • 190
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 3 TS hồ thủy tiên

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 3  TS hồ thủy tiên
... phí bảo hiểm: - Đối với nghiệp vụ bảo hiểm hàng hố tổng phí bảo hiểm giữ DPP = 25% x lại năm tài nghiệp vụ bảo hiểm - Đối với nghiệp vụ bảo hiểm khác tổng phí bảo hiểm giữ DPP = 50% x lại năm tài ... n -3 Giải năm n n+1 n+2 n +3 30% 35 % 25% 10% 35 % 25% 10% - 25% 10% - 10% - Phương pháp trích lập dự phòng bồi thường n: n-1: 39 .000 x100 30 37 .100 x 100 = 130 .000 = 106.000 = 120.000 = 75.000 35 ... năm Phương pháp 36 % - Đối với hợp đồng có hiệu lực q: DPP 36 % phí bảo hiểm q - Đối với hợp đồng có hiệu lực tháng: DPP 36 % phí bảo hiểm tháng 12 Phương pháp 36 % Phương pháp 36 % với điều kiện...
 • 66
 • 257
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 4 TS hồ thủy tiên

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 4  TS hồ thủy tiên
... tư công ty bảo hiểm - Đối với công ty bảo hiểm phi nhân tho - Đối với công ty bảo hiểm nhân tho 2.2 Vai trò đầu tư quỹ bảo hiểm Bảo đảm mang lại lợi nhuận cho công ty bảo hiểm: Bảo đảm lợi ... CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM Bao gồm nội dung: Lý thuyết chung đầu tư Những vấn đề chung hoạt động đầu tư công ty bảo hiểm Đầu tư quản lý hoạt động đầu tư công ty bảo hiểm ... ích đáng người tham gia bảo hiểm: 2.3 Nguyên tắc đầu tư bảo hiểm  Nguyên tắc an toàn  Nguyên tắc sinh lợi  Nguyên tắc khoản 2 .4 Quy định danh mục đầu tư công ty bảo hiểm     Các loại chứng...
 • 27
 • 200
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 5 TS hồ thủy tiên

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp bảo hiểm chương 5  TS hồ thủy tiên
... Tổng Tổng nợ tài sản Bảng cân đối kế toán Tổng Tổng nợ tài sản 100 65 95 65 Vốn thặng dư Vốn thặng dư 35 30 Các rủi ro ảnh hưởng đến khả tốn Rủi ro C-2 rủi ro định giá, gọi rủi ro bảo hiểm (Pricing ... khả tốn Doanh nghiệp hoạt động dựa nguồn vốn: - Vốn chủ sở hữu Vốn vay (nợ) Khả tốn khả trả khoản nợ đến hạn Trong cơng ty bảo hiểm, khả tốn khả chi trả phát sinh khiếu nại từ hợp đồng bảo hiểm ... ty bảo hiểm Các mục tiêu khả tốn Có mục tiêu - Đưa tiêu vốn cao mức tối thiểu tổ chức quản lý qui định - Duy trì mức xếp hạng cơng ty đạt đến mức xếp hạng cao từ tổ chức xếp hạng lĩnh vực bảo hiểm...
 • 20
 • 219
 • 1

ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .DOC

ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .DOC
... kinh doanh doanh nghiệp đợc liên tục đánh giá phân tích quản trị tài doanh nghiệp Muốn đánh giá việc sử dụng vốn cố định ,vốn lu động có hiệu hay không ta đánh giá chúng thông qua tiêu sau - Hiệu ... doanh nghiệp kỳ quay đợc 1.2 vòng Qua tiêu ta đánh giá đợc khả sử dụng tài sản doanh nghiệp thể qua doanh thu đợc sinh từ tài sản mà doanh nghiệp đầu t Nói chung vòng quay lớn hiệu cao Doanh lợi doanh ... lớn kinh doanh Nhng vốn vay ngắn hạn doanh nghiệp gặp khó khăn lớn tài kinh doanh Tỷ suất đầu t = (Giá trị lại TSCĐ đầu t dài hạn )/ (Tổng tài sản ) Với Giá trị lại TSCĐ = 4210(Trđ) Tổng tài sản...
 • 13
 • 1,738
 • 4

Quản trị tài chính doanh nghiệp.doc

Quản trị tài chính doanh nghiệp.doc
... thuê tài ngân hàng thương mại 42 2.3 Giải pháp cho tình hình thuê tài ngân hàng thương mại 43 KẾT LUẬN 46 -4- Thuê tài – Lý thuyết thực tiễn TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị tài doanh ... thực chi phí quản lý cao người thuê khó chấp nhận Ngược lại, tài trợ trung dài hạn với tài sản có giá trị cao, tuổi thọ cao tỉ trọng chi phí quản lý tính giá trị tài sản thấp Như vậy, tài trợ trung ... cho thuê tài chính, doanh nghiệp không cần ký quỹ đảm bảo hay tài sản chấp mà tài trợ đến 100% vốn đầu tư Lãi suất hoàn toàn dựa thỏa thuận bên Ngoài ra, công ty cho thuê tài mua tài sản doanh nghiệp...
 • 47
 • 1,058
 • 5

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp
... 2. Kế tốn doanh nghiệp:  Báo cáo tài chính 3. Nhập mơn tài chính tiền tệ: Sự dịch  chuyển dòng vốn 4. Tài chính doanh nghiệp:  Thời giá của tiền;  Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp;   Quản trị tài sản doanh nghiệp ... VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHI PHÍ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DÀI HẠN TÁC ĐỘNG ĐỊN BẨY LÊN DOANH NGHIỆP VÀ QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CHÍNH ... Quản trị tài sản doanh nghiệp 09/28/11 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bùi Hữu Phước, Tài doanh nghiệp, Nxb Lao động xã hội, 2007 TS Nguyễn Văn Thuận, Quản trị tài chính, Nxb Thống kê, 2009 TS Nguyễn Minh Kiều, Tài doanh nghiệp...
 • 182
 • 810
 • 9

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp
... NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH CÁC DẠNG QUYẾT ĐỊNH MỤC TIÊU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Quản trò tài môn khoa học quản ...  Quản trị tài – Nguyễn Quang Thu Tài doanh nghiệp – Nguyễn Minh Kiều Quản trị tài doanh nghiệp – Nguyễn Hải Sản Quản trị tài – Nguyễn Văn Thuận Quản trị tài đại – Tập thể tác giả khoa Tài doanh ... TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN  VỊ TRÍ VAI TRỊ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH  MƠI TRƯỜNG TÀI CHÍNH MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ...
 • 58
 • 792
 • 3

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp
... hợp với tình hình tài doanh nghiệp 33 NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ? Trưởng phòng Tài - Quan hệ với ngân hàng - Quản trị tiền mặt - Huy động nguồn vốn tài trợ - Quản trị tín dụng - Phân ... hội 18 Hệ thống tài ? - Ngân sách Nhà nước - Tài đối ngoại - Tài hộ gia đình - Các tổ chức tài trung gian - Tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp khâu sở hệ thống tài 19 Tài doanh nghiệp ? Là hệ thống ... doanh nghiệp Trả vốn cho CSH Nộp thuế Tái đầu tư TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP Tài sản doanh nghiệp nguồn lực doanh nghiệp kiểm soát thu lợi ích kinh tế tương lai, bao gồm: doanh: - Tài sản kinh doanh: ...
 • 31
 • 307
 • 3

quản trị tài chính doanh nghiệp chương 1

quản trị tài chính doanh nghiệp chương 1
... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Các khái niệm Tài Tài doanh nghiệp Quản trị tài doanh nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Các khái niệm Tài Tài ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Các khái niệm Tài công (NSNN) Thị trường tài Tài doanh nghiệp Tài hộ gia đình 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ... tiêu doanh nghiệp 14 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II Mục tiêu quản trị tài doanh nghiệp Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Tối đa hóa lợi nhuận Mục tiêu xã hội 15 CHƯƠNG 1: ...
 • 60
 • 422
 • 1

Xem thêm