Chọn thuần dòng bố mẹ của một số tổ hợp lúa lai ba dòng chất lượng cao

Luận văn chọn dòng thuần bố mẹ của một số tổ hợp lúa lai ba dòng chất lượng cao

Luận văn chọn dòng thuần bố mẹ của một số tổ hợp lúa lai ba dòng chất lượng cao
... cặp không đạt yêu cầu Các lai F1 v R đợc trồng riêng vờn để đánh giá khả phục hồi nh u lai Kết hợp việc đánh giá cặp lai v đánh giá lai F1 tơng ứng cặp để chọn dòng bố mẹ tốt đa nhân nhanh phục ... u với dung dịch I-KI 1% Bớc 2: Lai thử v lai theo cặp: Sau đ chọn đợc mẹ (cây A) tiến h nh lai chúng với trì (cây B), đồng thời lai mẹ với phục hồi (cây R) Cặp lai A/B phải thu đợc l 100 hạt, ... IR58025B ban đầu có nguồn gốc từ IRRI - Các dòng phục hồi bất dục RTQ5, R838, PM3 lấy từ tập đo n dòng bố Trung tâm Nghiên cứu v Phát triển Lúa lai 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Chọn dòng bất...
 • 121
 • 411
 • 0

Đánh giá mức độ thích ứng của một số tổ hợp lúa lai ba dòng ở các vùng sinh thái khác nhau tại miền bắc việt nam

Đánh giá mức độ thích ứng của một số tổ hợp lúa lai ba dòng ở các vùng sinh thái khác nhau tại miền bắc việt nam
... số tổ hợp lúa lai ba dòng vùng sinh thái khác miền Bắc Việt Nam 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Đánh giá mức độ thích ứng số tổ hợp lúa lai ba dòng nhằm giới thiệu cho tỉnh phía Bắc ... thu tổ hợp lúa lai ba dòng điểm khảo nghiệm vụ Mùa 2013 82 4.13 Mức độ ổn định thời gian sinh trưởng tổ hợp lúa lai ba dòng vụ Xuân 2013 86 4.14 Mức độ ổn định thời gian sinh trưởng tổ hợp lúa lai ... Đặc điểm nông sinh học tổ hợp lúa lai ba dòng 47 4.1.1 Thời gian sinh trưởng tổ hợp lai 47 4.1.2 Một số đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai 54 4.2 Mức độ nhiễm sâu bệnh hại tổ hợp lai đồng ruộng...
 • 123
 • 174
 • 0

Tuyển chọn và thiết lập quy trình sản xuất hạt lai f1 của một số tổ hợp lúa lai hai dòng có năng suất, chất lượng cao

Tuyển chọn và thiết lập quy trình sản xuất hạt lai f1 của một số tổ hợp lúa lai hai dòng có năng suất, chất lượng cao
... ch n thi t l p quy trình s n xu t h t lai F1 c a m t s t h p lúa lai hai dòng su t ch t lư ng cao 1.2 M c ñích c a ñ tài Tuy n ch n m t s t h p lúa lai hai dòng m i su t cao, ch t lư ng ... t c a h ba dòng - Ch t lư ng lúa g o c a h hai dòng d c i ti n lúa lai ba dòng * Như c ñi m: Bên c nh nh ng ưu ñi m lúa lai hai dòng m t s h n ch như: - S n xu t h t lai F1 h hai dòng v n ph ... s cho phát tri n lúa lai hai dòng Vi t Nam - Xác ñ nh ñư c m t s thông s k thu t ñ thi t l p quy trình nhân dòng TGMS m i ch n t o quy trình s n xu t h t lai F1 c a hai t h p lai m i TH6-2 TH7-2...
 • 147
 • 368
 • 0

Tuyển chọn và thiết lập quy trình sản xuất hạt lai f1 của một số tổ hợp lúa lai hai dòng có năng suất, chất lượng cao

Tuyển chọn và thiết lập quy trình sản xuất hạt lai f1 của một số tổ hợp lúa lai hai dòng có năng suất, chất lượng cao
... ch n thi t l p quy trình s n xu t h t lai F1 c a m t s t h p lúa lai hai dòng su t ch t lư ng cao 1.2 M c ñích c a ñ tài Tuy n ch n m t s t h p lúa lai hai dòng m i su t cao, ch t lư ng ... t c a h ba dòng - Ch t lư ng lúa g o c a h hai dòng d c i ti n lúa lai ba dòng * Như c ñi m: Bên c nh nh ng ưu ñi m lúa lai hai dòng m t s h n ch như: - S n xu t h t lai F1 h hai dòng v n ph ... s cho phát tri n lúa lai hai dòng Vi t Nam - Xác ñ nh ñư c m t s thông s k thu t ñ thi t l p quy trình nhân dòng TGMS m i ch n t o quy trình s n xu t h t lai F1 c a hai t h p lai m i TH6-2 TH7-2...
 • 147
 • 443
 • 1

Luận văn thạc sĩ TUYỂN CHỌN VÀ THĂM DÒ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT HẠT LAI F1 CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI HAI DÒNG MỚI

Luận văn thạc sĩ TUYỂN CHỌN VÀ THĂM DÒ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT HẠT LAI F1 CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI HAI DÒNG MỚI
... gen Bt vào lúa 2.3 K t qu nghiên c u phát tri n ưu th lai lúa 2.3.1 H th ng lúa lai “ba dòng H th ng lai ba dòng ph i có ba dòng b m tham gia vào t h p lai, ñó là: Dòng m b t d c ñ c, dòng b ... , 2003) [31] 2.3.2 Lúa lai h hai dòng Lúa lai h hai dòng bư c ti n m i c a loài ngư i công cu c ng d ng UTL lúa Hai công c di truy n b n ñ phát tri n lúa lai hai dòng dòng b t d c ñ c ch ... line, dòng R): * ð c ñi m: Ph c h i h u d c kh c a m t dòng lai v i m t dòng b t d c ñ c ñó cho lai h u d c bình thư ng Dòng ph c h i tính h u d c dòng cho ph n dòng A ñ s n xu t h t lai F1 *...
 • 131
 • 187
 • 0

Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam

Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam
... phát tri n lúa lai ba dòng th gi i 2.2.2 Tình hình s n xu t lúa lai ba dòng t i Vi t Nam 2.2.3 Tình hình s n xu t lúa lai t i t nh Nam giai ño n 2002- 200913 2.3 S bi u hi n ƯTL lúa 13 2.3.1 ... tr ng lúa t i m t s ñi m c a t nh Nam 49 B ng 4.4 Phân b ñ t tr ng lúa c a t nh Nam 50 B ng 4.5 Cơ c u di n tích gieo c y lúa lai t i Nam t 2002 – 2009 51 B ng 4.6 Năng su t lúa lai trung ... ng lúa c a Nam 48 4.1.3 ðánh giá hi n tr ng s n xu t lúa c a Nam 50 4.2 K t qu ñánh giá gi ng lúa lai v Xuân 2010 52 4.2.1 ð ng thái c a t h p lai 52 4.2.2 ð ng thái ñ nhánh c a t h p lai...
 • 146
 • 294
 • 1

Nghiên cứu các đặc tính nông sinh học của một số tổ hợp lúa lai hai dòng tại dak lack

Nghiên cứu các đặc tính nông sinh học của một số tổ hợp lúa lai hai dòng tại dak lack
... dinh dư ng t r lên S lư ng r lúa lai th i kì sinh trư ng ñ u nhi u lúa thu n Lông hút c a r lúa lai nhi u dài lúa thu n (0,10,25mm lúa lai lúa thu n 0,01- 0,13mm) R lúa lai ăn dài ăn sâu t i 22- ... c t t c tính tr ng khác c a dòng A ñư c xác ñ nh b i dòng B tương ng, dòng B có h t ph n h u d c Khi lai dòng B v i dòng A s có kh trì tính b t d c ñ c cho dòng A Dòng A dòng B m t c p sinh ñôi, ... i tính d c ñ dài ngày 12 gi 16 phút, dòng P5S ñang ñư c làm thu n, lai th ñ tìm t h p lai có ƯTL cao [30] 2.3.2.2 Ưu ñi m h n ch c a lúa lai hai dòng * Ưu ñi m - H th ng lai hai dòng s d ng dòng...
 • 122
 • 200
 • 0

Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam

Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam
... suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Nam 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài - Đánh giá tuyển chọn số tổ hợp lúa lai ba dòng suất cao, chất lượng tốt ... "Tiếp tục so sánh tổ hợp lúa lai ba dòng vụ Mùa 2010 Nam" * Mục đích: Tuyển chọn tổ hợp lai tốt cho Nam bổ sung vào cấu giống lúa 40 * Nội dung: Tiếp tục so sánh tổ hợp lai vụ Mùa 2010 *Phương ... đối lúa lai dòng thời gian sinh trưởng từ 125 140 ngày 49 4.1.3.2 Năng suất lúa lai tỉnh Nam giai đoạn 2002 – 2009 Năng suất lúa lai xu hướng tăng vụ Xuân vụ Mùa Vụ Xuân suất cao vụ...
 • 134
 • 324
 • 0

đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào cai

đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào cai
... sản xuất nông nghiệp Lào Cai năm qua 59 3.2 Kết đánh giá số tổ hợp lúa lai chọn tạo sản xuất Lào Cai 61 2.1 Kết khảo nghiệm số tổ hợp lúa lai chọn tạo Lào Cai -vụ Xuân 2009 ... Lào Cai thực để chủ động sản xuất cung ứng hạt lai, để lúa ưu lai phát triển ổn định bền vững Vì lý lựa chọn tiến hành đề tài: “ Đánh giá khả thích ứng số tổ hợp lúa lai F1 chọn tạo Lào Cai Số ... tố cấu thành suất tổ hợp lúa lai - Đề xuất số tổ hợp có triển vọng tiến hành thử nghiệm sản xuất đánh giá suất, khả thích ứng số tổ hợp lai có triển vọng số huyện tỉnh Lào Cai Ý nghĩa khoa học...
 • 122
 • 121
 • 0

Nghiên cứu, chọn lọc cá thể f2 của một số tổ hợp lúa nếp chứa gen kháng bệnh bạc lá, gen thơm, waxy bằng chỉ thị phân tử DNA

Nghiên cứu, chọn lọc cá thể f2 của một số tổ hợp lúa nếp chứa gen kháng bệnh bạc lá, gen thơm, waxy bằng chỉ thị phân tử DNA
... chọn lọc thể F2 số tổ hợp lúa nếp chứa gen kháng bệnh bạc lá, gen thơm, waxy thị phân tử DNA 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Khảo sát đặc điểm nông sinh học tập đoàn giống lúa nếp nghiên ... giống lúa nếp chất lượng Việt Nam 2.2 Chỉ thị phân tử 2.3 Nghiên cứu ứng dụng thị gen mùi thơm 2.4 Nghiên cứu ứng dụng thị gen waxy 2.5 Nghiên cứu bệnh bạc lúa nếp 2.5.1 Nguyên nhân gây bệnh 2.5.2 ... chất tốt, khả kháng bạc suất cao 1.2.2 Yêu cầu - Sử dụng thị phân tử xác định gen quy định mùi thơm, gen waxy gen kháng bệnh bạc lúa Xa4, Xa5, Xa7 hệ F2 dòng/ giống lúa nếp - Đánh giá số đặc điểm...
 • 21
 • 294
 • 0

Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào cai

Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào cai
... sản xuất nông nghiệp Lào Cai năm qua 59 3.2 Kết đánh giá số tổ hợp lúa lai chọn tạo sản xuất Lào Cai 61 2.1 Kết khảo nghiệm số tổ hợp lúa lai chọn tạo Lào Cai -vụ Xuân 2009 ... hạt lai, để lúa ưu lai phát triển ổn định bền vững Vì lý lựa chọn tiến hành đề tài: “ Đánh giá khả thích ứng số tổ hợp lúa lai F1 chọn tạo Lào Cai ” Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Tiến hành khảo ... cấu thành suất tổ hợp lúa lai - Đề xuất số tổ hợp có triển vọng tiến hành thử nghiệm sản xuất đánh giá suất, khả thích ứng số tổ hợp lai có triển vọng số huyện tỉnh Lào Cai Ý nghĩa khoa học thực...
 • 101
 • 60
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng của một số tổ hợp lúa lai có triển vọng tại Thái Nguyên

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng của một số tổ hợp lúa lai có triển vọng tại Thái Nguyên
... tổ hợp lúa lai triển vọng Thái Nguyên MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Xác định tổ hợp lúa lai mới, triển vọng chọn tạo Việt Nam, ưu điểm khả sinh trưởng phát triển, suất chất lượng, phù hợp trồng ... 3.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI NĂM 2006 TẠI THÁI NGUYÊN 3.2.1 Kết đánh giá số tổ hợp lúa lai vụ Xuân 2006 Thái Nguyên 3.2.1.1.Thời gian sinh trưởng tổ hợp lai vụ Xuân 2006 Thí nghiệm ... sinh trưởng tổ hợp lúa lai Theo dõi số tiêu chủ yếu khả sinh trưởng tổ hợp lúa lai, kết thu phản ánh bảng 3.4 Bảng 3.4: Sức sống mạ, khả đẻ nhánh số diện tích tổ hợp lúa lai vụ Xuân 2006 Thái Nguyên...
 • 28
 • 489
 • 2

Luận văn đánh giá một số tổ hợp lúa lai ba dòng thích hợp với điều kiện phía bắc việt nam

Luận văn đánh giá một số tổ hợp lúa lai ba dòng thích hợp với điều kiện phía bắc việt nam
... lo i lúa S n xu t h t lai h th ng lúa lai dòng b nh hư ng b i ñi u ki n môi trư ng nên lúa lai ba dòng ñư c s d ng ph bi n chi m di n tích ch y u c u lúa lai qu c gia tr ng lúa th gi i Vi t Nam ... u phát tri n lúa lai t i Vi t Nam * Nh p n i, làm thu n ch n t o dòng b m m i ð i v i lúa lai ba dòng, nhà nghiên c u ñã thu th p ñánh giá s thích ng c a 77 dòng m b t d c CMS, 77 dòng trì tương ... ng hi u qu nh t ch n t o gi ng lúa ưu th lai h ba dòng Lúa lai h ba dòng s d ng ba dòng v t li u có b n ch t di truy n khác bi t làm b m ñ lai Trong ngân hàng gen lúa qu c t ñ t t i Philippin,...
 • 115
 • 306
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp lúa laimột số biện pháp kỹ thuật tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp lúa lai và một số biện pháp kỹ thuật tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
... gian nghiên cứu 19 2.4 Phương pháp nghiên cứu 20 2.4.1 Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số tổ hợp lúa lai 20 2.4.2 Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật 20 2.4.2.1 Nghiên cứu ... giống lúa lai cho vùng sinh thái tỉnh cần thiết Xuất phát từ tình hình sản xuất lúa thực tiễn địa phương tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số tổ hợp lúa lai số biện pháp kỹ thuật ... Thời gian nghiên cứu Được tiến hành hai vụ - Vụ Mùa năm 2012: Nghiên cứu tuyển chọn tổ hợp lúa lai - Vụ Xuân năm 2013: Tiếp tục nghiên cứu tuyển chọn tổ hợp lúa lai số biện pháp kỹ thuật Số hóa...
 • 75
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai 2 dòng có năng suất và chất lượng tốt phục vụ sản xuất tại một số tỉnh phía bắcnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênđánh giá đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp đu đủ lai mới và hai dòng bố mẹ của tổ hợp lai vnđđ10tuyển chọn tổ hợp lúa lai ba dòng nhập nội và bước đầu tìm hiểu khả năng duy trì các dòng bố mẹ sản xuất hạt lai f1luận vănđánh giá khả năng sinh sản của lợn nái f1 yorkshire x móng cái và năng suất chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có máu nội trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tại8 cấu trúc và tính chất của một số tổ hợp chất siêu dẫn nhiệt độ cao điển hìnhhoạt động của một số tổ chức tài chính quốc tế tại việt nambố cục của một sơ yếu lý lịchnghiên cứu ảnh hưởng của một số quần xã thực vật đến tính chất lí hóa học cơ bản của đất rừng trồng tại hai xã khe mo và văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênmột số chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng của nhtmkinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định hàng hóa xuất nhập khẩu của một số tổ chức giám định trên thế giớibộ nst của một số loàinghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hcvs tới năng suât hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangđề tài ý nghĩa ngữ dụng của một số biện pháp tu từ trong khẩu hiệu quảng cáo tiếng anh và tiếng việt pottrò của một số tổ chức đoàn thể trong nông thôn đến xây dựng nông thôn mớichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 5. Người lính dũng cảm