Bồi dưỡng hóa học 12

Bồi dưỡng hóa học 12

Bồi dưỡng hóa học 12
... anion OOC - CH„ - 2e COO = 0 ,125 (mol) A 36 Kiem chtJng: a + b + c = 0 ,125 + 0,25 + 0 ,125 = 0,5 = — (phti hgp) /z 0 ,125 mol C H = C H - C 0 H 0,25 mol H - C 0 C H = C H 0 ,125 mol C H O - C H - C H ... lirgng dirge "'-^^ Mantoza ) C6H12O6 + C6H12O6 glucoza fructoza > 2C6H12O6 glucoza V a y cha't d u d n g c a n t i m la saccarozO Bdi OI/SNG H6A HOC 12 I DUflNG H6A HOC 12 59 B a i a ) T a c : mtinh ... 342 X , 1 = 11; y = ^ 0,171 _ M m „^ = 22; 342 x 0,072 X = ^_ = 12 12x0,171 C o n g thufc p h a n tuf ciia dtfcfng: C12H22O11 C12H22O11 l a saccarozcf hoac m a n t o z o k h i tac d u n g v d...
 • 121
 • 186
 • 0

chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 12

chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 12
... A? Hớng dẫn: nH2O/nCO2 > => A rợu no Chuyên đề bồi dỡng hoá học lớp 12 mC =12. nCO2= 12( g); mH=2nH2O = 3(g); mO= 23 -12- 3 = 8(g) Gọi CTPT A CxHyOz => x:y:z = 12/ 12:3/1:8/16 = 2:6:1 => A (C2H6O)n ... glucozơ có mặt NaHCO3 NaHCO3 C6H12O6 -> HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH + CH3CHO + CO2 19 Chuyên đề bồi dỡng hoá học lớp 12 Luyện tập: Bài 1: Vấn đề 2: Phenol Vấn đề 3: Amin Vấn đề 2: Anđehit 20 ... Phản ứng loại nớc rợu tạo ete nhiệt độ T = 1400C - Đều dùng H2SO4đđ làm chất xúc tác hút nớc H2SO4đđ, T=140C Chuyên đề bồi dỡng hoá học lớp 12 - Nếu có x rợu khác số mol ete tạo tối đa x(x+1)/2...
 • 20
 • 96
 • 0

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS
... R Trang ~ Chun đề 23 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA HỖN HỢP DỰA VÀO PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG I- KIẾN THỨC CƠ BẢN Dựa vào tính chất hỗn hợp, chia tập hỗn hợp thành dạng sau: 1) Dạng 1: Hỗn hợp gồm chất có ... 100 6a + 6b = 1,5 Theo đề ta có : giải a = 0,15 ; b = 0,1  160a + 102b = 34 , Khối lượng oxit hỗn hợp mFe2O3 = ,15 × = 24(gam) 160 m Al2O3 = 34 , − 24 = 10 , 2(gam) ; b/ Tổng số mol NaOH = 6a ... Trang ~ 22 CHUN ĐỀ 32: CHỨNG MINH HỖN HỢP KIM LOẠI (MUỐI,AXIT DƯ) Khi gặp tốn ta giải sau: - Giả sử hỗn hợp gồm kim loại (hoặc muối) có M nhỏ,để chia khối lượng hỗn hợp kim loại ( hỗn hợp muối) cho...
 • 23
 • 2,502
 • 11

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS
... R Trang ~ Chun đề 23 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA HỖN HỢP DỰA VÀO PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG I- KIẾN THỨC CƠ BẢN Dựa vào tính chất hỗn hợp, chia tập hỗn hợp thành dạng sau: 1) Dạng 1: Hỗn hợp gồm chất có ... 100 6a + 6b = 1,5 Theo đề ta có : giải a = 0,15 ; b = 0,1  160a + 102b = 34 , Khối lượng oxit hỗn hợp mFe2O3 = ,15 × = 24(gam) 160 m Al2O3 = 34 , − 24 = 10 , 2(gam) ; b/ Tổng số mol NaOH = 6a ... Trang ~ 22 CHUN ĐỀ 32: CHỨNG MINH HỖN HỢP KIM LOẠI (MUỐI,AXIT DƯ) Khi gặp tốn ta giải sau: - Giả sử hỗn hợp gồm kim loại (hoặc muối) có M nhỏ,để chia khối lượng hỗn hợp kim loại ( hỗn hợp muối) cho...
 • 23
 • 685
 • 9

bồi dưỡng hóa học 10(trọn bộ) - năm 2009

bồi dưỡng hóa học 10(trọn bộ) - năm 2009
... bảng hệ thống tuần hoàn i- mục tiêu học - ôn tập lại cho học sinh kiến thức cấu hình quy tắc, nguyên lí điền e - ôn tập kiến thức bảng htth nguyên tắc xếp - Rèn luyện cho học sinh kĩ viết cấu hình ... biết : - X khí - X có lớp e số e lớp lớn Hãy dự đoán chất hoá học nguyên tử nguyên tố Tun Ngy son : 19/10/2008 Bui tính chất nhóm A Tính chất hoá học nhóm IA IIA i mục tiêu học - Hệ thống cho học ... đồng vị A Mục tiêu học Kiến thức - Hs nắm đợc cách xác định bknt klr - Các công thức áp dụng - Biết cách xác định nguyên tử khối trung bình, số khối tie lệ % số nguyên tử Kĩ - áp dụng công thức...
 • 14
 • 218
 • 3

giao an boi duong hoa hoc 8.doc

giao an boi duong hoa hoc 8.doc
... tố X 52, số hạt mang điện nhiều số hạt mang điện 16 hạt Xác định X Bài 6: Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử nguyên tố A 40, số hạt mang điện nhiều số hạt mang điện 12 hạt ... proton, nơtron, electron nguyên tử kim loại A B 142 hạt, số hạt mang điện nhiều số hạt mang điện 42 hạt, số hạt mang điện B nhiều số hạt mang điện A 12 hạt Hỏi A, B kim loại gì? Bài 8: Nguyên tử X ... electron 49 hạt, số hạt không mang điện 53,125% số hạt mang điện Tính số hạt loại, xác định tên X Bài 9: Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử 28 hạt, số hạt không mang điện xấp xỉ 35,715%...
 • 3
 • 628
 • 10

boi duong hoa hoc 10

boi duong hoa hoc 10
... Đ/s : r = 1,75 10- 8 cm Câu Bán kính gần hạt nơtron 1,5 .10- 15m, khối lợng hạt nơtron 1,675 .10- 27kg Tính khối lợng riêng nơtron A 118 .109 g/cm3 B 118 .109 kg/cm3 C 120 .108 g/cm3 D 123 .106 kg/cm Câu ... Còn bán kính gần proton 1,5 .10- 15 m Cho nguyên tử hạt nhân có dạng hình cầu Tỉ lệ V nguyên tử với V hạt nhân tỉ lệ sau ? A 12 101 0 lần B 12 101 2 lần C 44 101 2 lần D 40 101 3 lần Câu Nếu thừa nhận ... 5,35 .102 2 Câu Nguyên tử khối TB Bo 10, 81 Bo gồm đồng vị 10B 11B Hỏi có nguyên tử đồng vị 11B có 12,362 gam axit boric H3BO3 ? Biết NTKTB H 1, O 16 Đ/s : 97,5726 .102 0 Câu Nguyên tử khối TB Bo 10, 81...
 • 14
 • 475
 • 1

Chuyên đề bồi dưỡng hóa hoc

Chuyên đề bồi dưỡng hóa hoc
... LIỆU BỒI DƯỠNG HSG HĨA **************************************************************************** y = ... **************************************************************************** HẬUMỸ BẮC B-CÁI BÈ-TIỀN GIANG GIÁO VIÊN: LÊ THANH TUYỀN LIỆU BỒI DƯỠNG HSG HĨA **************************************************************************** Trong ... **************************************************************************** HẬUMỸ BẮC B-CÁI BÈ-TIỀN GIANG GIÁO VIÊN: LÊ THANH TUYỀN LIỆU BỒI DƯỠNG HSG HĨA **************************************************************************** Bµi...
 • 138
 • 832
 • 25

Chuyên đề bồi dưỡng Hóa Học 9

Chuyên đề bồi dưỡng Hóa Học 9
... thành từ nguyên tố X Tính chất hoá học điển hình Y ? Viết ph ơng trình phản ứng minh hoạ Chuyên đề 11 phản ứng ôxi hoá khử Chuyên đề 12 dung dịch điện li Chuyên đề 13 Nguyễn Hồng Quân điện phân ... dùng : A 9, 8 lít B .9, 5 lít C 9, 9 lít D 10 lít Cho 2,06 gam hỗn hợp gồm Al ,Cu ,Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu đợc 0, 896 lít khí NO đktc Khối lợng muối nitrat sinh : A 9, 5 gam ... khác để điều chế NaOH Câu 17 Chuyên đề axit - bazơ - muối A - Axit : B - Bazơ : C - Muối : Chuyên đề - GiảI toán phơng pháp tính lợng chất theo phơng trình hoá học - hiệu suất phản ứng tính...
 • 33
 • 486
 • 11

Bài giảng chuyen đề bồi dưỡng hoá học 8 - 9

Bài giảng chuyen đề bồi dưỡng hoá học 8 - 9
... 0,05 * 18 = 0,9g Vậy ta có: mhh muối = + 2,1375 + 1, 095 + 0, 98 0 ,9 = 4,3125 gam Bài 6: Tính nồng độ mol/l dung dịch H2SO4 NaOH biết rằng: 51 Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học - 30ml ... làm: - Bớc 1: Đặt CTTQ - Bớc 2: Viết PTHH - Bớc 3: Lập phơng trình toán học dựa vào ẩn số theo cách đặt - Bớc 4: Giải phơng trình toán học - Bớc 5: Tính toán theo yêu cầu đề A - Toán oxit bazơ Bài ... 29( 50.1,27) 100. 98 = 0, 187 9 mol BaCl2 = 0,2 mol > nH2SO4 Vậy axit phản ứng hết m BaSO4 = 0, 187 9 233 = 43,78g Dung dịch lại sau tách hết kết tủa có chứa 0,37 58 mol HCl 0,2 0, 187 9 = 0,0121 mol...
 • 136
 • 808
 • 17

Gián án Chuyen de boi duong hoa hoc THCS

Gián án Chuyen de boi duong hoa hoc THCS
... gỗ Phản ứng tráng gơng Có phản ứng tráng gơng đun Nhận tinh bột dd Iot: có màu xanh nóng dd axit đặc trng trờng THCS Khải Xuân PHN B: CC CHUY ấN C BN BI DNG HSG MễN HO THCS trờng THCS Khải Xuân ... nh trờng hợp loại toán Thí dụ: áp dụng phơng pháp đờng chéo Một toán thờng có nhiều cách giải nhng toán sử dụng đợc phơng pháp đờng chéo để giải làm toán đơn giản nhiều Bài toán 1: Cần gam tinh ... dạng phân tử (hoặc nguyên tử) Đối với bán phản ứng oxi hoá viết số e nhận bên trái bán phản ứng viết số e cho bên phải Bớc 4: Cân số e cho nhận cộng hai bán phản ứng ta đợc phơng trình phản ứng...
 • 206
 • 463
 • 11

Chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 8 9

Chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 8 9
... tÊn TÝnh hiƯu st ph¶n øng §¸p sè: 89 , 28% Bµi 6:Cã thĨ ®iỊu chÕ bao nhiªu kg nh«m tõ 1tÊn qng boxit cã chøa 95 % nh«m oxit, biÕt hiƯu st ph¶n øng lµ 98 % §¸p sè: 493 kg Bµi 7:Khi cho khÝ SO3 t¸c dơng ... H2SO4 → x mol x mol mH SO t¹o thµnh lµ 98 x; mSO cho thªm vµo lµ 80 x C% dung dÞch míi: Gi¶i ta cã x = 10 + 98 x 20 = 80 x + 100 100 50 mol 410 ⇒ mSO thªm vµo 9, 756 gam Còng cã thĨ gi¶i theo ph¬ng ... tư C mC= 19, 9206.10-27kg 1®vC = 19, 9206.10-27kg/12 = 1,66005.10-27kg 6/Nguyªn tư khèi lµ khèi lỵng cđa1 nguyªn tư tÝnh b»ng ®¬n vÞ C II Bµi TËp Bµi 1: Tỉng sè h¹t p ,e ,n nguyªn tư lµ 28 ,trong...
 • 141
 • 3,426
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp xoá đói giảm nghèo trên địa bàn Thành phố Đà nẵngHoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Bài 16. Phương trình hoá họcbai giang may cong cuCataloge dung cu co khiSẢN XUẤT POLYURETHANETìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteCấu hình DHCP trên windowsTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảchỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Bất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gần“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương