CÂN BẰNG SỬ DỤNG NƯỚC TRÊN VÙNG ĐẤT BAZAN – TÂY NGUYÊN

Cân bằng sử dụng nước trên vùng đất bazan tây nguyên

Cân bằng sử dụng nước trên vùng đất bazan  tây nguyên
... u n+,c c-a vùng /0t Bazan - Tây Nguyên t5 /ó so sánh cân b7ng n+,c c-a vùng /+a /ánh giá, /) xu0t, ki n ngh: /; nâng cao hip lý tài nguyên n; c vùng Tây Nguyên Trong tài KC08.05, l;>ng n; c ti8m n9ng ;>c tính cho toàn vùng Tây Nguyên bao gCm m6i loMi di n tích, Fa hình, 2t Do v y J tính riêng cho vùng 2t Bazan, dùng...
 • 15
 • 198
 • 0

CÂN BẰNG SỬ DỤNG NƯỚC TRÊN VÙNG ĐẤT BAZAN TÂY NGUYÊN pptx

CÂN BẰNG SỬ DỤNG NƯỚC TRÊN VÙNG ĐẤT BAZAN – TÂY NGUYÊN pptx
... u n+,c c-a vùng /0t Bazan - Tây Nguyên t5 /ó so sánh cân b7ng n+,c c-a vùng /+a /ánh giá, /) xu0t, ki n ngh: /; nâng cao hing ... tri;n kinh t xã hCi Ph+,ng pháp nghiên c2u 2.1 Ti(m n4ng ngu5n n+ c c6a vùng #&t Bazan - Tây Nguyên Do : tài li u J tính toán riêng bi t ti8m n9ng n; c c:a vùng 2t Bazan - Tây Nguyên nên dXa...
 • 15
 • 79
 • 0

Cân bằng sử dụng nước trên huyện Lạc Dương- tỉnh Lâm Đồng với sự hỗ trợ của mô hình WEAP

Cân bằng sử dụng nước trên huyện Lạc Dương- tỉnh Lâm Đồng với sự hỗ trợ của mô hình WEAP
... cách sử dụng hiểu rõ tính ứng dụng hình WEAP Với đề tài nghiên cứu: Cân sử dụng nước huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng với hỗ trợ hình WEAP em muốn nắm tính hình thể tính qua ví dụ tính ... vấn đề cung cấp nước nơi công cụ thích hợp Với đề tài nghiên cứu khoa học lần: Cân sử dụng nước huyện Lạc Dương- tỉnh Lâm Đồng với hỗ trợ hình Weap đưa giải tất vấn đề huyện Lạc Dương II Mục ... 1.Tên đề tài: “ Cân sử dụng nước huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng với hỗ trợ hình WEAP 2.Mục tiêu, yêu cầu nghiên cứu khoa học + Mục tiêu: Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, tăng khả ứng dụng phần mềm...
 • 44
 • 221
 • 1

Bảo tồn và sử dụng hợp lý vùng đất ngập nước hồ pa khoang, tỉnh điện biên

Bảo tồn và sử dụng hợp lý vùng đất ngập nước hồ pa khoang, tỉnh điện biên
... văn Bảo tồn sử dụng hợp vùng đất ngập nƣớc hồ Pa Khoang, tỉnh Điện Biên nhằm:  Đánh giá lợi tiềm lưu vực hồ Pa Khoang (các hệ động, thực vật cạn hệ thủy sinh vật, cảnh quan, tài nguyên nước, ... vực đất ngập nƣớc Hồ Pa Khoang 3.3.1 Định hướng, mục tiêu bảo tồn phát triển bền vững khu vực đất ngập nước hồ Pa Khoang 3.3.2 Giải pháp bảo tồn phát triển bền vững khu vực đất ngập nước hồ Pa ... xuống hồ Pa Khoang, xây dựng quy chế quản khu vực đất ngập nước hồ Pa Khoang vùng phụ cận, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học ý nghĩa công tác bảo tồn khu vực đất ngập nước...
 • 18
 • 320
 • 3

bảo tồn và sử dụng hợp lý vùng đất ngập nước hồ pa khoang tỉnh điện biên

bảo tồn và sử dụng hợp lý vùng đất ngập nước hồ pa khoang tỉnh điện biên
... kế hoạch bảo tồn khai thác cách bền vững khu vực hồ Pa Khoang tƣơng lai Trên sở đó, tiến hành sâu nghiên cứu luận văn Bảo tồn sử dụng hợp vùng đất ngập nƣớc hồ Pa Khoang, tỉnh Điện Biên nhằm: ... khu vực đất ngập nƣớc hồ Pa Khoang  Nghiên cứu giống, loài cƣ trú, sinh sống phát triển vùng đất ngập nƣớc hồ Pa Khoang  Nghiên cứu thực trạng bảo tồn khai thác vùng đất ngập nƣớc hồ Pa Khoang ... sinh học khu vực đất ngập nƣớc hồ Pa Khoang 37  Điều tra, đánh giá thực trạng bảo tồn khai thác vùng đất ngập nƣớc hồ Pa Khoang  Đề xuất quy hoạch, kế hoạch sử dụng nhằm bảo tồn phát triển bền...
 • 100
 • 288
 • 1

Luận văn Điều khiển robot hai bánh tự cân bằng sử dụng điều khiển trượt

Luận văn Điều khiển robot hai bánh tự cân bằng sử dụng điều khiển trượt
... scooter hai bánh t (b) gi Hình 1.4: Mô t 1.3 T Nh m xe ph C H bánh xe, v lo H U TE hai bánh lái (a) (b) Hình 1.5: Phân b (a) Robot di chuy (b) Robot lên d (c) Robot xu Vi tr k lái xe /robot s (c) bánh ... C H m robot hai chân (biped – robot, humanoid – robot) ngh ch gi H U TE c g V ch th t ày cu 1.8 M Tìm hi hai bánh t hai bánh t thi ho robot 12 1.9 Nhi 1.9.1 Nhi - Nghiên c - Mô ph Matlab bánh ... c - u t nh mô hình toán h c c a h th ng robot hai bánh t cân b ng - Thi t k b u n s d - Mô ph ng b u n s d ng Matlab t i v i h th ng robot hai bánh t cân b ng - Nh n xét k t qu c c N N Ph t b...
 • 77
 • 2,332
 • 6

Tuyển chọn định hướng các nhóm vi sinh vật đất có khả năng chống chịu với nồng độ muối cao và chuyển phèn gây độc với thực vật để sử dụng trong các vùng đất canh tác bị tác động bởi biến đổi khí hậu pptx

Tuyển chọn định hướng các nhóm vi sinh vật đất có khả năng chống chịu với nồng độ muối cao và chuyển phèn gây độc với thực vật để sử dụng trong các vùng đất canh tác bị tác động bởi biến đổi khí hậu pptx
... kiện môi trường sống thay đổi bất lợi (như gia tăng nồng độ muối đất, ) Fe2+ đất phèn hoạt động chứng minh tính gây độc với thực vật Cây trồng muốn tồn đất phèn hoạt động hệ rễ phải tiết ... thể vi sinh vật hội sinh vùng rễ phải hoạt động đủ mạnh để chuyển F2+ thành dạng Fe3+ không độc với Khi quần thể vi sinh vật đất khả chuyển hóa F2+ thành Fe3+ hoạt động mạnh làm tăng mức độ ... nguyên liệu sinh phèn gây độc cho thực vật nhiều cách khác nhau, số sử dụng điều kiện ôxi hóa khử để chuyển Fe2+ thành Fe3+ không độc với sinh vật, đặc biệt thực vật Đánh giá hiệu chuyển đổi Fe2+...
 • 8
 • 320
 • 2

Bước đầu nghiên cứu lịch sử nhà nướcvùng đất nam bộ việt nam

Bước đầu nghiên cứu lịch sử nhà nước ở vùng đất nam bộ việt nam
... sir VUNG DAT NAM BO VI:E:TNAM 12 Vuong qu6c Phu Nam Sv xudt hi~n t6 chuc nha nu&c dAu tien tren vung ddt Nam BQ Vi~t Nam 12 "Thuy Chan L(;lp" va t6 chuc chinh quy~n tren vung ddt Nam BQ Vi~t N ... Tam nam 1945, Nam Ky duQ'c d6i gQi la Nam Bo Hi~n nay, Nam BO la vling d~t tu Binh Phu6'c tr6' xu6ng phia nam g6m 19 tinh va 02 ph6 trl,fc thuoc Trung uong, ph an b6 theo hai vung: Dong Nam Bo ... Nam B9 Vi?t Nam Chuang 4: Di;ictrung cua chinh quy€n Nam B9 Itch su va nhfmg di t6n cua no xii h9i Vi?t Nam auong agi CHUONGI TONG QUAN VE KHONG GIAN LJCH sir - VAN HOA VUNG BAT NAM BO VItT NAM...
 • 55
 • 80
 • 1

Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình

Điều khiển cân bằng xe hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán giảm bậc mô hình
... 0.003463 5.2 Sử dụng điều khiển giảm bậc 4, bậc điều khiển cân xe hai bánh Sử dụng điều khiển giảm bậc bảng để điều khiển hệ thống cân cho xe hai bánh hình đối tƣợng điều khiển nhƣ (16) ... hệ thống điều khiển cân xe hai bánh sử dụng điều khiển giảm bậc VCCA 2015 Bài báo xây dựng, hình hóa hình xe hai bánh tự cân thiết kế điều khiển bền vững để điều khiển cân xe hai bánh Đồng ... với điều khiển đủ bậc (bậc 30) Sơ đồ hệ thống điều khiển xe hai bánh sử dụng điều khiển gốc điều khiển giảm bậc đƣợc thể hình nhƣ sau: H7 Sơ đồ Simulink hệ thống điều khiển xe hai bánh tự cân...
 • 9
 • 435
 • 1

Điều khiển thời gian thực robot hai bánh tự cân bằng sử dụng bộ điều khiển PID mờ tự chỉnh

Điều khiển thời gian thực robot hai bánh tự cân bằng sử dụng bộ điều khiển PID mờ tự chỉnh
... khiển robot 2.3.2 Bộ điều khiển cân bám vị trí Bộ điều khiển cân robot đồng thời điều khiển bám theo vị trí đặt trước Để thực điều này, điều khiển chia thành hai điều khiển PD mờ riêng biệt Bộ điều ... điều khiển thứ hai điều khiển PID tự chỉnh thông số điều khiển hướng robot Góc nghiêng robot đo cảm biến tích hợp MPU6050 kết hợp với lọc bù Bộ điều khiển chạy thời gian thực vi điều khiển 32-bit ... hai điều khiển mờ PID Dựa vào kết mô phỏng, nhóm tác giả khẳng định điều khiển mờ cho kết tốt điều khiển PID Bộ điều khiển mờ cho luật điều khiển hai động không giới hạn, giảm vọt lố, rút ngắn thời...
 • 8
 • 522
 • 3

Nghiên cứu, thăm dò khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống hoa ôn đới trên vùng đất bazan tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định pot

Nghiên cứu, thăm dò khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống hoa ôn đới trên vùng đất bazan tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định pot
... cụ thể tiểu vùng Xuất phát từ thuận lợi khó khăn nên việc thăm khả sinh trưởng, phát triển suất số loài hoa ôn đới đất đỏ bazan Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh cần thiết II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠN G ... KẾT LUẬN VÀ ĐỀ N GHN Kết luận Sau năm triển khai thực đề tài nghiên cứu tuyển chọn số giống hoa có nguồn gốc ôn đới vùng đất đỏ bazan Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Bình Định, kết luận sau: + Hoa hồng: ... hoa thấp 5,29 - 4,22 hoa/ cây, hoa chất lượng không đáp ứng yêu cầu cho tiêu dùng Bảng Đặc điểm sinh trưởng phát triển giống hoa Cúc Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạch, Bình Định Vàng Đông Gi ng Ch tiêu Tr...
 • 9
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình sử dụng nước trên thế giới và ở việt namtình hình sử dụng nước trên thế giớitình hình và nhu cầu sử dụng nước trên thế giớitinh hinh chung ve nhu cau su dung nuoc tren luu vuccầu sử dụng nước trên lưu vực2 10 phân tiểu lưu vực khai thác sử dụng nước trên lưu vực sông trà khúcsơ đồ mô phỏng tình hình khai thác sử dụng nước trên lưu vực sông trà khúchiện trạng các hộ sử dụng nước trên lưu vực sông trà khúc3 1 phân tiểu lưu vực khai thác sử dụng nước trên lưu vực sông trà khúccầu sử dụng nước trên toàn nhà máycơ cấu sử dụng đất năm 2020 đường quá trình hệ số tiêu của đối tượng tiêu nước trên vùng tiêu qkli t xác định theo công thức 2 20xác định cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên vùng đất bạc mầu bắc giangđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở huyện nghĩa đàn nghệ andanh gia tac dong moi truong dinh huong qui hoach su dung nuoc hop ly tien toi phat trien nuoi tom tren cat ben vung khu vuc ven bien nam quang binh2 thực trạng sử dụng nước đất trong vùng hưởng lợiMột số kinh nghiệm giúp học sinh viết đồng phân hợp chất hữu cơ no, mạch hở, đơn chứcMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 11 cách giải bài tập xác định công thức của oxit kim loạiMột số kinh nghiệm sử dụng phương pháp giá trị trung bình để giải nhanh bài tập hóa học hữu cơLồng ghép giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua bài 21 công thức phân tử hợp chất hữu cơ”(SGK hóa học lớp 11 ban cơ bản) nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh THPTMột số định hướng giúp học sinh giải bài tập hóa học bằng phương pháp đồ thịMột số kinh nghiệm giải bài tập peptit ôn thi THPT quốc giaGiải các bài toán khó trong đề thi đại học bằng cách tự chọn chất lượngMỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾGiải thích một số kiến thức, hiện tượng thực tế thông qua chương trình hóa học lớp 12Giáo dục bảo vệ môi trường trong bộ môn hóa họcGiáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua giảng dạy bài ô xi ô zon, hóa học cơ bản 10Cực choáng với tòa nhà kiêm quán cafe của ca sỹ quách tuấn duCùng quyền linh đột nhập nhà người đẹp huỳnh bích phươngNGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến sự hài LÒNG của DU KHÁCH về CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ DU LỊCH văn hóa tâm LINH tại TỈNH QUẢNG TRỊGIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, QUẢNG TRỊGIẢI PHÁP đẩy MẠNH CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊQUẢN lý THUẾ THU NHẬP cá NHÂN TRÊN địa bàn HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN địa bàn TỈNH hà TĨNHQUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ xã HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI TRẢ DỊCH vụ môi TRƯỜNG RỪNG tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾ