Luật kế toán luật kiểm toán pdf

Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán.pdf

Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán.pdf
... lệch số thực tế với số ghi sổ sách kế toán Số liệu ghi vào sổ kế toán dựa số liệu chứng từ, tức số liệu có tính hợp pháp đáng tin cậy, số liệu thực tế số liệu kế toán phát sinh chênh lệch nhiều ... vào bảng Số liệu tổng cộng bảng phải khớp với số liệu chung tài khoản tổng hợp có chênh lệch tức trình ghi chép kế toán có sai sót, phải kiểm tra sữa chữa lại Như phương pháp kiểm tra số liệu riêng ... nghĩa số liệu sổ sách phải phù hợp với số tài sản thực có thời điểm tương ứng Do đó, định kỳ cần kiểm tra số liệu sổ sách kế toán kiểm tra loại tài sản có để đối chiếu so sánh số thực tế số sổ...
 • 21
 • 465
 • 2

CHƯƠNG VI CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN pdf

CHƯƠNG VI CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN pdf
... sử dụng kết hợp hai phương pháp: Bảng cân đối tài khoản Bảng chi tiết số số phát sinh để vừa kiểm tra số liệu tổng quát tài khoản kế toán vừa kiểm tra số liệu chi tiết tài khoản kế toán cộng ... lệch số thực tế với số ghi sổ sách kế toán Số liệu ghi vào sổ kế toán dựa số liệu chứng từ, tức số liệu có tính hợp pháp đáng tin cậy, số liệu thực tế số liệu kế toán phát sinh chênh lệch nhiều ... tài khoản phương pháp kỹ thuật dùng để kiểm tra cách tổng quát số liệu kế toán ghi tài khoản tổng quát số liệu kế toán ghi tài khoản tổng hợp Bảng cân đối tài khoản xây dựng sở Tổng cộng số dư bên...
 • 25
 • 225
 • 0

Chương 4: Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán pdf

Chương 4: Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán pdf
... kiểm soát?  Làm đánh giá kiểm soát nội điều kiện tin học hoá công tác kế toán? Mục tiêu chương   Công nghệ thông tin ảnh hưởng đến kiểm soát Hệ thống thông tin kế toán  Giới thiệu định nghĩa ... cầu sử dụng thông tin Đối chiếu kết xuất liệu nhập thông qua số tổng kiểm soát nhằm đảm bảo tính xác thông tin Chuyển giao xác thông tin đến người sử dụng thông tin Kiểm soát thông tin đầu   ... giá kiểm soát môi trường máy tính Nội dung   Ảnh hưởng công nghệ thông tin kiểm soát môi trường máy tính  Tổng quan Kiểm soát nội Kiểm soát chung kiểm soát ứng dụng HTTTKT Tổng quan Kiểm soát...
 • 39
 • 612
 • 3

Chương 6: Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán pdf

Chương 6: Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán pdf
... lệch số thực tế với số ghi sổ sách kế toán Số liệu ghi vào sổ kế toán dựa số liệu chứng từ, tức số liệu có tính hợp pháp đáng tin cậy, số liệu thực tế số liệu kế toán phát sinh chênh lệch nhiều ... vào bảng Số liệu tổng cộng bảng phải khớp với số liệu chung tài khoản tổng hợp có chênh lệch tức trình ghi chép kế toán có sai sót, phải kiểm tra sữa chữa lại Như phương pháp kiểm tra số liệu riêng ... chiếu kết kiểm kê với số liệu sổ kế toán, khoản chênh lệch có báo cho Hội đồng kiểm kê cân nhắc định cách xử lý trường hợp cụ thể Căn vào định HĐKK, kế toán ghi vào sổ kế toán để điều chỉnh số liệu...
 • 10
 • 212
 • 0

Cac cong thuc tai chinh ke toan.pdf

Cac cong thuc tai chinh ke toan.pdf
... (P/E)/(GEPS) (1+ g)n (Tỷ lệ chi trả cổ tức)(1+ g) 1n (1+ ke, hg ) (Tỷ lệchi trảcổ tứcn )(1+ g)n (1+ gn ) + PEG = g (ke, hg g) g (ke, st gn )(1+ ke, hg )n c lng g g = ROE x (1 Tỷ lệ chi trả cổ tức) ... trái phiếu k cần đợc xác định theo phơng pháp chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) nh sau: k= ke ì E D + kd ì (1 t) D+ E D+ E nh giỏ trỏi phiu 1) Coupon PV = PV(Lãi) + PV(Mệnh giá) = n Lãi ...
 • 11
 • 1,820
 • 14

Tổng quan về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán.pdf

Tổng quan về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán.pdf
... tế hoàn thiện khoảng hai năm 1.3 CƠ CẤU, CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ 1.3.1 Nguyên tắc thiết lập cấu Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc ... quy trình xây dựng chuẩn mực kế toán quốc tế Các chuẩn mực kế toán quốc tế xây dựng tuân theo nguyên tắc trình tự mang tính thủ tục * Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế xây dựng Ủy ban điều hành ... khác tham gia cộng tác với công việc Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế sử dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Hiện công việc Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế điều hành Hội đồng gồm đại diện 13 nước...
 • 48
 • 2,384
 • 22

Sổ kế toán và các hình thức hạch toán kế toán.pdf

Sổ kế toán và các hình thức hạch toán kế toán.pdf
... nhiệm cụ kế toán gọi hình thức kế toán: Lịch sử phát triển khoa học kế toán trải qua hình thức kế toán sau đây: Hình thức nhật ký- sổ Hình thức nhật ký chung Hình thức chứng từ ghi sổ Hình thức nhật ... thành: Sổ tài sản cố định, sổ vật tư, sổ chi phí sản xuất, sổ bán hàng, sổ toán, sổ tiền mặt… Căn vào hình thức cấu trúc: Sổ hai bên, sổ bên, sổ nhiều cột, sổ bàn cờ Căn vào hình thức bên ngoài: Sổ ... dùng làm để lập bảng cân đối kế toán báo biểu kế toán khác Hình thức nhật ký - sổ cái: Các loại sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái: Sổ tổng hợp: Nhật ký - Sổ sổ tổng hợp dùng phản ánh tất...
 • 13
 • 322
 • 0

Tình hình ứng dụng ERP và sự tác động của ERP đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán.pdf

Tình hình ứng dụng ERP và sự tác động của ERP đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán.pdf
... gồm: hệ thống thông tin bán hàng, hệ thống thông tin sản xuất, hệ thống thông tin mua hàng, hệ thống thông tin tài chính, hệ thống thông tin kế toán hệ thống thông tin nhân Một đặc điểm bật ERP ... Kết luận chƣơng 21 CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ERP VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ERP ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2.1 Tình hình chung việc ứng dụng ERP ... gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận ERP tổ chức hệ thống thông tin kế toán Chương 2: Tình hình ứng dụng ERP tác động ERP đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp Việt Nam Chương 3:...
 • 124
 • 672
 • 0

Tài liệu Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán pdf

Tài liệu Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán pdf
... hoạt động bán hàng mang nhiều nét đặc thù đòi hỏi phải có vận dụng linh hoạt nguyên tắc thực ghi nhận DT Vận dụng nguyên tắc thực để ghi nhận DT trường hợp bán hàng đặc biệt Bán hàng qua đại lý ... đại lý ghi nhận DT vào thời điểm sau: ngày bên đại lý bán hàng; ngày nhận hồ sơ toán từ bên đại lý; ngày nhận tiền bán hàng từ bên đại lý Nếu vận dụng theo nguyên tắc thực hiện, DT ghi nhận vào ... thông tin kế toán Như vậy, với việc ghi nhận DT phần lớn CP tương ứng với mức DT phát sinh Vào thời điểm bán hàng, DT ghi nhận đại phận CP coi phát sinh thực tế Từ trên, phần lớn việc ghi nhận DT...
 • 3
 • 245
 • 1

Tài liệu Chế độ kế toán BHXH Việt Nam_Hệ thống tài khoản kế toán pdf

Tài liệu Chế độ kế toán BHXH Việt Nam_Hệ thống tài khoản kế toán pdf
... vị BHXH Tài khoản kế toán mở cho đối tượng kế toán có nội dung kinh tế riêng biệt Toàn tài khoản kế toán sử dụng đơn vị kế toán hình thành hệ thống tài khoản kế toán Bộ Tài quy định thống hệ thống ... Nhà nước Hệ thống tài khoản kế toán BHXH gồm tài khoản Bảng Cân đối tài khoản tài khoản Bảng Cân đối tài khoản Các tài khoản Bảng Cân đối tài khoản phản ánh toàn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ... thống hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tất đơn vị BHXH hệ thống Bảo hiểm Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị BHXH Bộ Tài quy định thống loại tài khoản, số lượng tài khoản, ký hiệu,...
 • 3
 • 273
 • 1

Tài liệu Các nguyên tắc kế toán cơ bản trong chuẩn mực kế toán pdf

Tài liệu Các nguyên tắc kế toán cơ bản trong chuẩn mực kế toán pdf
... khoán VI.1.7.Bảng toán tiền lương VI.1.8.Bảng toán tiền thưởng VI.2 Tài khoản sử dụng VI.3 Phương pháp kế toán VI.3.1 Sơ đồ kế toán tổng hợp VI.3.2.Phương pháp hạch toán VII KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH ... chính -kế toán I.3.Tổ chức máy kế toán công ty I.3.1 Mô hình tổ chức I.3.1.1 Sơ đồ tổ chức I.3.1.2.Chức năng, nhiệm vụ I.3.1.2.1 .Kế toán trưởng I.3.1.2.2 .Kế toán tổng hợp I.3.1.2.3 Kế toán tài sản ... dụng II.4.1.1 Bảng chấm công II.4.1.2 Bảng chấm công công tác II.4.1.3 Bảng đề nghị toán tiền xăng II.4.1.4 Bảng danh sách nhân viên ăn cơm trưa II.4.1.5 Bảng toán tiền lương II.4.1.6 Bảng lương...
 • 7
 • 326
 • 0

Tài liệu Kế toán Mỹ: Phương pháp đánh giá hàng tồn kho cuối niên độ kế toán pdf

Tài liệu Kế toán Mỹ: Phương pháp đánh giá hàng tồn kho cuối niên độ kế toán pdf
... Theo phương pháp mức giá thấp xác định sở so sánh giá vốn giá thị trường nhóm hàng Như vậy, phương pháp đánh giá hàng tồn kho cuối niên độ kế toán khác cho kết khác nhau, doanh nghiệp vận dụng phương ... Theo phương pháp mức giá thấp xác định sở so sánh giá vốn giá thị trường mặt hàng Hiện nay, chế độ kế toán Việt Nam sử dụng phương pháp - Phương pháp đánh giá hàng hoá tồn kho theo nhóm hàng: ... dụng phương pháp đánh giá theo nhóm hàng giá thị trường 93.000, số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần lập 1.000 ( = 94.000 - 93.000) Mức giá thấp trị giá vốn giá thị trường sử dụng để đánh giá kho n...
 • 3
 • 680
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nguyên lý kế toán pdfgiáo trình nguyên lý kế toán pdfbài tập nguyên lý kế toán pdftài liệu đề thi môn thực hành ghi sổ sách kế toán pdfcty luật kế toán kiểm toán trầnluật kế toán và kiểm toánMixed ricepaperSuper minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookTiny talk 2a student bookTiny talk 2b workbookTiny talk 3a student bookTiny talk 3b student bookTiny talk 1 teachers bookBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoDe reading ieltsPhotoshop CS4 javascript refBáo cáo TN đề tài an sinh giáo dục thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty bảo hiểm nhân thọBài thơ ngồ ngộ kiêu saDÒNG SÔNG mặc áo mặc giangtài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”Kế hoạch chuyên môn hay đầy đủ, chi tiếtMối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở việt namHãy phân tích thực trạng về hoạt động TUYỂN DỤNG tại trung tâm công nghệ thông tin điện lựcDINH DƯỠNG DÀNH CHO THAI PHỤQuản lý kinh doanh xây dựng CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENT