Giáo trình đo lường nhiệt hoàng an quốc pdf

Giáo trình đo lường nhiệt part 1 pot

Giáo trình đo lường nhiệt part 1 pot
... âọ / -7- §O L¦êNG NHIƯT – CH¦¥NG CH¦¥NG : NH÷NG KH¸I NIƯM C¥ B¶N VỊ §O L¦êNG 1. 1 §O L¦êNG Vµ DơNG Cơ §O L¦êNG 1. 1 .1 §Þnh nghÜa §o l−êng lµ mét qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ®Þnh l−ỵng mét ®¹i l−ỵng cÇn ... tut ®èi : lµ ®é sai lƯch thùc tÕ γ = Ad - At - 11 - §O L¦êNG NHIƯT – CH¦¥NG γo = - Sai sè t−¬ng ®èi : Trong thùc tÕ ta tÝnh : γ o = γ At γ Ad 10 0% 10 0% - Sai sè qui dÉn: lµ tØ sè gi÷a s.sè tut ... Amax − Amin 10 0 % - CÊp chÝnh x¸c : lµ sai sè quy dÉn lín nhÊt kho¶ng ®o cđa ®ång hå CCX = m δ qdax ⎛ ⎞ γ max = ⎜ ⎟ 10 0 % ⎝ Amax − Amin ⎠ D·y cÊp chÝnh x¸c 0 .1 ; 0.2 ; 0.5 ; ; 1. 5 ; 2.5 ; Tiªu...
 • 14
 • 213
 • 3

Giáo trình đo lường nhiệt part 2 ppt

Giáo trình đo lường nhiệt part 2 ppt
... nhiệt độ, nhiệt giai ) Dụng cụ dùng đo nhiệt độ gọi nhiệt kế, nhiệt kế dùng đo nhiệt độ cao gọi hỏa kế Quá trình xây dựng thang đo nhiệt độ tơng đối phức tạp Từ năm 1597 - 22 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG ... dãn - 27 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG nở Ta phân nhiệt kế thành loại : Nhiệt kế dãn nở chất rắn (còn gọi nhiệt kế khí) nhiệt kế dãn nở chất nớc 2. 2.1 Nhiệt kế dãn nở chất rắn Nguyên lý đo nhiệt độ ... vuông x diện tích hình vuông y = x2 Ta biết oy = 0,05 a 12 ox = 2 5,00 Ly = 5,00 x 5,00 = 25 ,0000 m2 = 0, 02 y = 0, 02 25 m2 = 0,5 m2 Vậy trị số y y = 25 0,5 m2 b- Ta tính sai số tuyệt đối...
 • 14
 • 233
 • 2

Giáo trình đo lường nhiệt part 3 docx

Giáo trình đo lường nhiệt part 3 docx
... - 32 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG Loại ta hạn chế độ dài ống mao dẫn < 25 m môi chất khác thủy ngân, môi chất Hg < 10 m 2 .3 NHIệT Kế NHIệT ĐIệN 2 .3. 1 Nguyên lý đo nhiệt độ nhiệt kế nhiệt điện ... lớn, sử dụng đo nhiệt độ nhỏ - 37 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG b- Cách mắc nối tiếp nghịch : - + + E = E1 - E2 t t Dùng để đo hiệu nhiệt độ hai điểm thờng chọn cặp nhiệt có đặc tính thẳng nhiệt độ đầu ... dùng cặp nhiệt thời gian, muốn chia độ kiểm định cặp nhiệt ta phải tạo môi trờng có nhiệt độ định không đổi, xác định nhiệt độ nhiệt kế chuẩn Nhiệt độ không đổi thực - 38 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG...
 • 14
 • 210
 • 1

Giáo trình đo lường nhiệt part 4 doc

Giáo trình đo lường nhiệt part 4 doc
... T 14 ] - 58 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG T0 T = C [T ] T 14 = C1 [T T 14 ] C1 - hệ số tỏa nhiệt xạ ống đo = C0 T Ví dụ: Nếu t = 500 oC , t1= 40 0 oC, 1= 25 kCal/m2 h.K, C1 = 4. 10-8 kCal/ m h.K4 ... lắm, đo độ chênh nhiệt độ không lớn đạt xác tới 0,005 oC Cách đo cho phép dễ dàng thỏa mãn yêu cầu đa số xa đo nhiều điểm đo nhiệt độ thấp, phạm vi ứng dụng 200 oC ữ 1000C 2 .4. 1 Nguyên lý đo nhiệt ... số tỏa nhiệt môi chất ống ống đo nhiệt độ 2- Hệ số tỏa nhiệt ống đo nhiệt độ môi chất bên u1, u2 - Là chu vi tiết diện ống đo phần F1, F2 - Diện tích tiết diện ống đo phần 1, - Độ chênh nhiệt...
 • 14
 • 183
 • 1

Giáo trình đo lường nhiệt part 5 docx

Giáo trình đo lường nhiệt part 5 docx
... - 60 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG 2.6 ĐO NHIệT Độ BằNG PHƯƠNG PHáP GIáN TIếP Qúa trình trao đổi nhiệt vật diễn dới hình thức xạ nhiệt, không cần vật trực tiếp tiếp xúc với Bức xạ nhiệt truyền ... đợc giá trị nhiệt độ đối tợng cần đo - Nhiệt độ đo đợc phơng pháp gọi nhiệt độ sáng TS hỏa kế quang học đợc chia độ theo xạ vật đen tuyệt đối nên đo thực tế ta đợc nhiệt độ thấp nhiệt độ thật ... dòng quang điện chắn quay Khoảng đo từ 1400 ữ 2800C Ưu điểm: ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG - 66 - -Nhiệt độ so màu sắc gần giống nhiệt độ thực so với nhiệt độ độ sáng nhiệt độ xạ - Việc xác định đối...
 • 14
 • 200
 • 1

Giáo trình đo lường nhiệt part 6 pdf

Giáo trình đo lường nhiệt part 6 pdf
... - 1- Nam châm 5- 6- ống phun 2- Cuộn dây 7- 8- Bi 3- Cánh tay đòn 9- Bộ khuếch đại khí nén 4- Lò xo -81- ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG CHƯƠNG : ĐO LƯU LƯợNG CủA MÔI CHấT Trong trình nhiệt thờng đòi hỏi ... dùng phơng pháp điện để tiến hành đo lờng, dụng cụ đo kiểu điện cho phép đạt tới hạn đo cao đo đợc áp suất biến đổi nhanh Chân không kế kiểu dẫn nhiệt : Hệ số dẫn nhiệt chất khí áp suất bình thờng ... kết đo đợc thể đồng hồ thứ cấp Hệ thống truyền xa sắt động thờng hay dùng công nghiệp luyện kim, đợc dùng nhiều đo áp suất đo lu lợng đo mức cao chất nớc 3.4.5 Bộ chuyển đổi dùng cho cặp nhiệt...
 • 14
 • 153
 • 2

Giáo trình đo lường nhiệt part 7 ppt

Giáo trình đo lường nhiệt part 7 ppt
... áo để gia nhiệt giảm độ nhớt môi chất -89- ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG Lu lợng kế làm việc với áp suất 16 ữ 40 kG/cm2, nhiệt độ chất nớc tới 185oC đo lu lợng từ 1,3m3/h ữ 80m3/h Loại dùng đo chất lỏng ... nớc đợc đặt đo n ống thẳng ngang đờng kính ống cửa vào cửa đồng hồ, đo n ống thẳng trớc đồng hồ phải đảm bảo 30D phía sau phải > 15D Có thể đặt ống xiên nớc từ dới lên - 87- ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG ... ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG -86- Đồng hồ gió thờng dùng để xác định khả làm việc quạt gió công nghiệp Đặc biệt thiết bị thông gió dùng phổ biến đo lờng ngành khí tợng Đồng hồ đo tốc độ gió...
 • 14
 • 194
 • 1

Giáo trình đo lường nhiệt part 8 pptx

Giáo trình đo lường nhiệt part 8 pptx
... loại quán tính nên tiện dùng đo thiết bị tự động, -1 08- ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG mát áp suất nhỏ có thớc chia độ phạm vi đo rộng => đo đợc lu lợng nhỏ Nhợc điểm: Bộ phận đo phức tạp, khuếch đại cần ... hợp kim Ni - Cr 3 Cặp nhiệt Thanh đỡ ( cách điện caosa ) Ampekế Biến trở 8 Nguồn điện Nguyên lý : dựa vào dòng nhiệt dòng khí nhận - Dùng nguồn đốt sợi đốt dùng cặp nhiệt đo nhiệt độ sợi đốt tìm ... lợng -106- ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG Loại dùng đo chất có lớn nh dầu, nhờn, dầu đen áp suất đến 10 KG/cm2 t = 100 oC Thờng lắp ống ngang trớc sau có đo n ống thẳng dài Lu lợng kế đo đợc : Q =...
 • 14
 • 221
 • 1

Giáo trình đo lường nhiệt part 9 ppt

Giáo trình đo lường nhiệt part 9 ppt
... NHIT CHặNG Dựa vào lợng nhiệt phát ta xác định đợc hàm lợng CO khí cần phân tích Thông thờng đo nhiệt lợng khó đo độ biến đổi nhiệt độ Nên ngời ta tìm cách đo độ biến đổi nhiệt độ điều kiện định ... tiến hành theo thực nghiệm nên đo khử ảnh hởng nhiệt độ giữ nguyên điều kiện nhiệt độ nh lúc chia độ Vấn đề đo hệ số dẫn nhiệt trực tiếp phiền phức khó xác Do thờng đo điện trở dây dẫn điện đặt ... Bộ PHÂN TíCH KHí KIểU NHIệT Nguyên lý phân tích khí kiểu nhiệt đo đại lợng nhiệt có quan hệ với chất thành phần cần phân tích hỗn hợp nh độ dẫn nhiệt hỗn hợp khí, hiệu ứng nhiệt có ích phản ứng...
 • 14
 • 205
 • 1

Giáo trình đo lường nhiệt part 10 pdf

Giáo trình đo lường nhiệt part 10 pdf
... niệm nhiệt độ 2.1.2 Đơn vị thớc đo nhiệt độ 2.1.3 Các phơng pháp đo nhiệt độ 2.2 Nhiệt kế dãn nở 26 2.2.1 Nhiệt kế dãn nở chất rắn 2.2.2 Nhiệt kế dãn nở chất lỏng 2.2.3 Nhiệt kế kiểu áp kế 2.3 Nhiệt ... Nhiệt kế nhiệt điện 32 2.3.1 Nguyên lý đo nhiệt độ cặp nhiệt 2.3.2 Vật liệu cấu tạo cặp nhiệt 2.3.3 Bù nhiệt độ đầu lạnh cặp nhiệt 2.3.4 Các cách nối cặp nhiệt khắc độ 2.3.5 Đo suất nhiệt điện ... cặp nhiệt 2.4 Nhiệt kế điện trở 2.4.1 Nguyên lý đo nhiệt độ nhiệt kế điện trở 2.4.2 Cấu tạo nhiệt kế điện trở 46 GIAẽO TRầNH O LặèNG NHIT -4- 2.4.3 Các cách đo điện trở Rt 2.5 Sai số đo nhiệt...
 • 14
 • 189
 • 1

Giáo trình đo lường nhiệt docx

Giáo trình đo lường nhiệt docx
... định đơn vị nhiệt độ để xây dựng thành thang đo nhiệt độ (có gọi thớc đo nhiệt độ, nhiệt giai) Dụng cụ dùng đo nhiệt độ gọi nhiệt kế (hỏa kế) 1597: Galilê dựa giãn nở nớc chế tạo nhiệt kế nớc ... cho thớc đo nhiệt độ thực dụng quốc tế với thớc đo nhiệt độ nhiệt động học Vỡ cần phi tiếp tục nghiên cứu thêm để hoàn thiện O NHIệT ộ Dụng cụ đo nhiệt độ Có nhiều loại dụng cụ đo nhiệt độ, ... nhiệt độ hệ số giãn nở vật Nhiệt kế đo nhiệt độ theo nguyên tắc gọi nhiệt kế giãn nở Ta phân nhiệt kế thành loại : Nhiệt kế giãn nở chất rắn (còn gọi nhiệt kế khí) nhiệt kế giãn nở chất lng Nhiệt...
 • 224
 • 222
 • 0

Giáo trình đo lường nhiệt - Chương 7 Đo độ ẩm ppt

Giáo trình đo lường nhiệt - Chương 7 Đo độ ẩm ppt
... không khí Khi độ ẩm tăng tốc độ bốc ẩm giảm độ ẩm đạt 100% trình bốc ẩm không xảy Như đo tốc độ bốc ẩm qua xác đònh độ ẩm không khí Quá trình bốc nước trình thu nhiệt nên thân nhiệt vật ẩm giảm xuống ... thấp nhiệt độ bình thường Tốc độ bốc nước tăng, cường độ nhiệt tổn hao lớn, nhiệt độ vật ẩm hạ thấp Như mức độ hạ nhiệt vật ẩm đại lượng đặc trưng cho tốc độ bốc ẩm đại lượng mà qua xác đònh độ ẩm ... Hình 7. 1 Ẩm kế dây tóc 1- dây tóc(30÷50)mm với đường kính 0,05mm; 2- dây kéo; 3- lò xo; 4- kim tím; 5- gương; 6- kim chỉ; 7- điều chỉnh; 8- bảng điều khiển 7. 2.5.2 m kế ngưng tụ Để đo độ ẩm môi...
 • 7
 • 684
 • 9

Giáo trình đo lường nhiệt - Chương 6 phân tích chất thành phần trong hỗn hợp docx

Giáo trình đo lường nhiệt - Chương 6 phân tích chất thành phần trong hỗn hợp docx
... thể chia phân tích thành phần thành loại : Bộ phân tích khí phân tích dung dịch Việc phân tích thành phần vật rắn thờng gặp trình nhiệt công nghiệp 6. 2 NGUYÊN Lý PHÂN TíCH THàNH PHầN HỗN HợP Muốn ... tính chất đợc lựa chọn chất thành phần cần phân tích phải khác hẳn với chất thành phần lại hỗn hợp tính chất chất thành phần lại phải nh xấp xỉ Nguyên tắc đợc dùng cho phân tích chất thành phần ... Các phân tích kiểu học xác định chất thành phần cần phân tích cách đo tham số trạng thái học - phân tử tính chất hỗn hợp khí cần phân tích có quan hệ với nồng độ chất thành phần Các phân tích...
 • 19
 • 139
 • 4

Giáo trình đo lường nhiệt - Chương 5 đo mức cao môi chất pdf

Giáo trình đo lường nhiệt - Chương 5 đo mức cao môi chất pdf
... thờng hay bị bám bẩn, giảm độ xác ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG - 118 - 5. 1.6 Dụng cụ đo mức cao chất rắn Phơng pháp dùng phao nh than bột Hình 5. 12 Dụng cụ đo mức cao chất rắn Loại sử dụng nguyên tắc ... t Hình 5. 6 Dùng áp kế ống thẳng ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG - 1 15 - 5. 1.3 Phơng pháp đo dùng áp kế Để đo mức chất lỏng ngời ta dùng áp kế vi sai (hiệu áp kế) khắc độ theo đơn vị chiều dài đo mức bình ... ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG - 113 - 5. 1.2 Phơng pháp đo mức kiểu thủy tinh Với loại nhờ ống thủy tinh suốt nên nhìn rõ đợc mức nớc thấy đợc trực tiếp số đo mức chất nớc thớc chia...
 • 8
 • 184
 • 3

Xem thêm