Đề ôn luyện thi THPTQG môn hóa

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 1 ppsx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 1 ppsx
... tử, khối lượng nguyên tử số khối Câu 14 : Trong kg gạo chứa 81% tinh bột, có số mắt xích – C6H10O5- A 12 ,044 .10 24 B 6,020 .10 24 C 16 ,20 .10 24 D 3, 012 .10 24 Câu 15 : Dùng thuốc thử sau để phân biệt ... Al2O3, K2O, Ca Câu 10 : Cho 15 gam fomon 37,5% tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thấy xuất m gam kết tủa Giá trị m A 10 8,0 B 81, 0 C 42,8 D 40,5 Câu 11 : Chất A có công thức phân tử C11H20O4 A tác dụng ... tích dung dịch CuSO4 10 % (d = 1, 1g/ml) tối thi u cần dùng để hấp thụ hết khí A? A 750,25lm B 872,73ml C 10 18 ,18 ml D 525,25ml Câu 33: Cho isopren phản ứng với Br2 theo tỉ lệ 1: 1 Số sản phẩn thuộc...
 • 16
 • 260
 • 5

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 08 pdf

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 08 pdf
... K2HPO3 số dung dịch có pH>7 A B C D Câu 39: Điều khẳng định sau A Pha loãng dung dịch axit yếu số Ka không đổi B Pha loãng dung dịch axit yếu độ điện li α không đổi C Pha loãng dung dịch axit yếu số ... Tổng số chất kết tủa thu A B C D Câu 26: Cho đồng phân anken mạch nhánh C5H10 hợp nước (xúc tác H+) Số sản phẩm hữu thu A B C D Câu 27: Trong tên gọi đây, tên không phù hợp với chất có công thức ... không đổi chứa 12,8 gam SO2 3,2 gam oxi (có xúc tác V2O5 thể tích không đáng kể) nung nóng Sau tiến hành phản ứng oxi hóa SO2 đạt trạng thái cân phần trăm thể tích oxi lại bình chiếm 20% Hằng số...
 • 17
 • 223
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 07 pptx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 07 pptx
... Câu 24: Công thức tổng quát este tạo axit no, đơn chức, mạch hở ancol không no có nối đôi, đơn chức, mạch hở A CnH2n-2kO2 B CnH2n-2O2 C CnH2n-1O2 D CnH2nO2 Câu 25: Công thức cấu tạo sau không phù ... sau ? A Dãy đồng đẳng ankin có công thức chung CnH2n-2 B Các hiđrocacbon no có công thức chung CnH2n+2 C Công thức chung hiđrocacbon thơm CnH2n-6 D Các chất có công thức đơn giản CH2 thuộc dãy ... Y, X Câu 30: So sánh pin điện hóa ăn mòn điện hoá, điều sau không đúng? A Kim loại có tính khử mạnh cực âm B Pin điện hóa phát sinh dòng điện, ăn mòn điện hoá không phát sinh dòng điện C Chất...
 • 17
 • 182
 • 1

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 06 pdf

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 06 pdf
... dịch A X1 X2 B X2 X4 C X1 X4 D Cả dung dịch Câu 25: Oxit B có công thức X2O Tổng số hạt (p, n, e) B 92, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 28 B A K2O B Cl2O C Na2O D N2O Câu 26: Nguyên ... muối Y Chất X có công thức cấu tạo là: A CH2(COOC2H5)2 B (COOC2H5)2 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 Câu 39: Cho cân hóa học: a A + b B  pC + q D Ở 1050C, số mol chất D x mol; 180oC, số mol chất D y mol ... dư, sau phản ứng số kết tủa thu ? A B C Đều D Đều Câu 46: Cho 50 g hỗn hợp gồm Fe3O4, Cu , Mg tác dụng với dung dịch HCl dư ,sau phản ứng 2,24 lít H2 (đktc) lại 18 g chất rắn không tan % Fe3O4...
 • 21
 • 196
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 05 pptx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 05 pptx
... Na[Al(OH)4] Câu 21: Hai hiđrocacbon A B có công thức phân tử C6H6 A có mạch cacbon không nhánh A làm màu dung dịch nước brom dung dịch thuốc tím điều kiện thường B không tác dụng với dung dịch điều kiện ... nóng thu khí Y ; cho chất rắn X vào dung dịch HCl sau cho Cu vào thấy Cu tan có khí không màu bay lên hóa nâu không khí Nhiệt phân X điều kiện thích hợp thu oxit phi kim Vậy X chất sau A (NH4)2S ... 65,00% Câu 17: Đem để 11,2 gam Fe không khí, sau thời gian thu hỗn hợp gồm Fe oxit Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu 3,36 lít khí SO2 (đktc) Số mol H2SO4 tham gia phản ứng...
 • 19
 • 166
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 3 potx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 3 potx
... Oxi hóa 23, 8 gam rượu thu m’gam anđehit m’/2 gam anđehit có khả tạo tối đa 75,6g Ag pứ với AgNO3/NH3 dư Công thức phân tử hai rượu a CH3OH C3H7OH b C3H5OH CH3OH c C2H5OH C3H7OH d C2H5OH CH3OH ... (1),(2), (3) b (3) , (4) c d (2), (3) Câu 48 Xicloankan có công thức phân tử C6H12 Khi cho A mono Clo sản phẩm khác CTCT A là: a b c d CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 Câu 49 Khi chất cho cột (1 ) cho tiến hành môn ... (2), (3) c (1), (3) d (3) , (4) Câu 30 Nhận xét sau giống Glucozơ saccarozo (1) Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường (2) Đều có củ cải đường, mía (3) Đều tham gia phản ứng tráng gương (4) Đều sử...
 • 21
 • 193
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 2 docx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ 2 docx
... Cho hỗn hợp khí: N2, Cl2, SO2, CO2, H2, H2S Sục từ từ qua dung dịch NaOH dư thu hỗn hợp khí bay có thành phần là: A N2, Cl2, H2, H2S C Cl2, H2, SO2 B N2, CO2, Cl2, H2 D N2, H2 Câu 40 Cho chất ... NaHCO3 + CO2 + H2O (3) Ba(HCO3 )2 + 2NaHSO4 = BaSO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O ; (4) 2NH3 + FeCl2 + 2H2O = Fe(OH )2 + 2NH4Cl Trong phản ứng trên, phản ứng phản ứng axit-bazơ A (1), (2) ,(3) (4) B (2) , (3), ... 1,5 mol C 2, 0 mol D đáp án khác Câu 29 Cho phản ứng sau :  2HCl H2 + Cl2 (1) ; H2SO4 đặc, nóng NaHSO4 + HCl (2) + NaCl(rắn)  H2SO4 đặc, nóng Na2SO4 + 2HCl + 2NaCl(rắn)  (3) ; BaCl2 + H2SO4 ...
 • 19
 • 204
 • 0

LÍ THUYẾT LUYỆN THI THPTQG MÔN HOÁ FULL CÓ ĐÁP ÁN (9 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM)

LÍ THUYẾT LUYỆN THI THPTQG MÔN HOÁ FULL CÓ ĐÁP ÁN (9 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM)
... dch Pb(NO3)2 (8) Khớ O2 v dung dch H2S (4) Khớ Cl2 v dung dch NaOH (9) CuS v dung dch HCl Trang 13 CC CHUYấN L THUYT LUYN THI THPTQG 2016 ThS PHAN TT HO (5) Khớ NH3 v dung dch AlCl3 (10) Dung ... natri fomat, axeton S cht cú th tham gia phn ng gng l: A B C D Trang CC CHUYấN L THUYT LUYN THI THPTQG 2016 ThS PHAN TT HO Cõu 3: Cú cht: axetilen, axetanehit, propin, but-2-in, glucoz, saccaroz, ... axetilen, glucoz, fructoz, amoni fomat CHYấN CHT TC DNG C VI Br2 Trang CC CHUYấN L THUYT LUYN THI THPTQG 2016 ThS PHAN TT HO Nhng cht phn ng c vi dung dch brom gm Hirocacbon bao gm cỏc loi hirocacbon...
 • 27
 • 272
 • 0

đề ôn luyện số 5 môn hóa

đề ôn luyện số 5 môn hóa
... Y l: A 42 ,5 B 46 ,5 C 48 ,5 D 52 ,5 Câu 25: Ho tan h t m (g) h n h p g m FeO, Fe2O3, Fe3O4 b ng dung d ch HNO3 c núng thu c 4,48 lớt khớ NO2 ( ktc) Cụ c n dung d ch sau ph n ng thu c 1 45, 2 gam mu ... tủa Dung dịch X tác dụng vừa đủ với 50 ml dd KOH 0,2 M Giá trị x v hiệu suất phản ứng nhiệt phân MgCO3 l : A 0,5M v 66,7% B 0,75M v 50 % C 0,5M v 84% D 0,75M v 90% Câu20: Cho 47 gam phenol tác ... (g) muối axit hữu đơn chức CTCT este l : A HCOOCH3 v C2H5COOCH3 B C2H5COOCH3 v C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 v CH3COOC3H7 D CH3COOCH3 v CH3COOC2H5 Câu17: T m t t n qu ng manhetit cú 7,2% t p ch t khụng...
 • 4
 • 197
 • 0

Đề ôn luyện thi ĐH Môn Vật Lý

Đề ôn luyện thi ĐH Môn Vật Lý
... kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C.bằng động vật vật tới vị trí cân D biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 35: Một lắc lò ... Biên độ dao động vật là: A 10cm B 6cm C 15cm D 5cm Câu 28: Một vật có khối lượng m = kg dao động điều hòa với chu kì T = s Vật qua vị trí cân với vận tốc v0 = 31,4cm/s Khi t = 0, vật qua vị trí ... − Pha ban đầu π 12 Câu 39: Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm A t = T B t = T C...
 • 3
 • 286
 • 1

ĐỀ ÔN LUYÊN THI NĂM MÔN VẬT LÍ-Mã đề 188 doc

ĐỀ ÔN LUYÊN THI NĂM MÔN VẬT LÍ-Mã đề 188 doc
... phôtôn C Ánh sáng tạo hạt gọi phôtôn D Các phôtôn bay với vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng chân không dọc theo tia sáng Câu 21 : Phát biểu sau tính chất sóng điện từ không đúng? A Sóng điện từ không ... hồng ngoại Vật có nhiệt độ ...
 • 16
 • 164
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TNTHPT MÔN : HÓAĐỀ 001

ĐỀ ÔN TẬP THI TNTHPT MÔN : HÓA MÃ ĐỀ 001
... Câu 1:D 2:A 3:C 4:C 5:B 6:C 7:C 8:C 9:A 10:C Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 11:B 12:C 13:D 14:D 15:B 16:A 17:B 18:D 19:A 20:A Câu 21 :A Câu 2 2: D Câu 23 :C Câu 24 :D Câu 25 :C Câu 26 :C ... :B Câu 28 :C Câu 29 :B Câu 30 :C Câu 31 :A Câu 32 :C Câu 33 :B Câu 34 :B Câu 35 :C Câu 36 :C Câu 37 :C Câu 38 :C Câu 39 :C Câu 40 :B Câu 41 :B Câu 42 :A Câu 43 :A Câu 44 :A Câu 45 :B Câu 46 :B ... màng oxit bảo vệ để không khí ẩm A Zn B.Fe C Ca D Na 32 Chất sau không bị phân hủy nung nóng : A Mg(NO3)2 B CaCO3 C CaSO4 D Mg(OH)2 B.PHẦN TỰ CHỌN: B 1: Chương trình nâng cao : 33 Ưu điểm xà phòng...
 • 6
 • 213
 • 0

Tuyển chọn các đề ôn luyện thi ĐH môn vật lý lớp 12 - phần 10 potx

Tuyển chọn các đề ôn luyện thi ĐH môn vật lý lớp 12 - phần 10 potx
... ly 2 =10 Khi pha ca dao ng bng 60 thỡ ng nng v th nng ca vt bng A E = 37,5 .10 -4 J v E t = 12, 5 .10 -4 J B E = 37,5.1 0-5 J v Et = 12, 5.1 0-5 J -4 -4 C E = 12, 5 .10 J v Et = 37,5 .10 J D E = 37,5.1 0-3 J ... = 6,625.1 0-3 4Js, c =3 .108 m/s, e = 1,6.1 0-1 9C Nu t vo gia ant v catụt mt hiu in th UAK = 5V thỡ ng nng cc i ca quang ờlectron ti ant bng A 1,77.1 0-1 9J B 1,1.1 0-1 9J C 9,77.1 0-1 9J D 6,1.1 0-1 9J Cõu ... 200mH tụ điện có điện dung C 10F Biết dòng điện qua cuộn dây 10mA hiệu điện hai tụ điện 1V Điện tích cực đại cực tụ điện bằng: A 1 0-5 C B 1,414.1 0-5 C C 1,732.1 0-5 C D 2.1 0-5 C Cõu 22: Mt mch dao ng...
 • 27
 • 291
 • 0

Tuyển chọn các đề ôn luyện thi ĐH môn vật lý lớp 12 - phần 9 pdf

Tuyển chọn các đề ôn luyện thi ĐH môn vật lý lớp 12 - phần 9 pdf
... 2 09, 937303u; He = 4,001506u; 206Pb = 205 ,92 9442u 1u = 1,66055.1 0-2 7kg = 93 1 MeV/c2 A: 94 ,97 5.1 0-1 3J ; 59, 36 MeV C: 9, 4664.1 0-1 3J ; 5 ,91 6 MeV -1 3 B: 94 9,75.10 J ; 593 ,6 MeV D: 94 97,5.1 0-1 3J ; 591 6 ... chùm sáng A nhỏ 8.1 0-2 0J B khoảng 1,6.10 -1 9J 2,4.1 0-1 9J C khoảng 3,2.1 0-1 9J 4.1 0-1 9J D lớn 4,8.1 0-1 9J Câu 49: Pơlơni ( 210 Po ) chất phóng xạ có chu kì bán rã T=138 ngày Tính phần trăm số ngun ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MƠN: VẬT LÝ 2011 Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Khi vật nhỏ có khối lượng...
 • 17
 • 316
 • 0

Tuyển chọn các đề ôn luyện thi ĐH môn vật lý lớp 12 - phần 8 potx

Tuyển chọn các đề ôn luyện thi ĐH môn vật lý lớp 12 - phần 8 potx
... thu điều kiện chuẩn sau 15 ngày (NA = 6,022.1023 (mol-1)) A: 4 ,125 .1 0-4 lít B: 4,5 38. 1 0-6 lít C: 3 ,87 5.1 0-5 lít D: 4,459.1 0-6 lít Trang: 1 28 Câu 40: Một lắc có chu kì dao động mặt đất T0 = 2s, ... giảm 3 ,8% Hằng số phóng xạ ban là: A: 39s-1 B 139s-1 C 239s-1 D 0,038h-1 Câu 11: Pơlơni phóng xạ có chu kỳ bán rã 1 38 ngày Sau 414 ngày lượng pơlơni giảm đi? A: 12, 5% B 75% C 87 ,5% D 25 % Câu 12: ... A: 60 cm.s-1 B 240 cm.s-1 C 120 cm.s-1 D 30 cm.s-1 Câu 50: Cho đoạn mạch xoay chiều AB theo thứ tự R-L-C nối tiếp, C = 31 ,8 F, L = 1/2(H), R = 50 Hiệu điện hai điểm AM (AM chứa R-L) có dạng...
 • 19
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm hóa họcluyện thi thptqg môn hóabộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm môn hóa họcđề ôn luyện thi đại học môn hóachuyên đề luyện thi đh môn hóađề ôn luyện thi đại học môn tiếng anhđề ôn luyện thi đại học môn toánbộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm môn vật lý99 đề thi thptqg môn hóađề thi thptqg môn hóađề luyện thi thptqg môn toánđề thi thptqg môn hóa 2015de on luyen thi tot nghiep thpt mon tieng anh 12 de so 1dap an de on luyen thi tot nghiep thpt mon tieng anh 12bộ đề ôn luyện thi đại học môn hóaBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 2. Xã hội nguyên thuỷBài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷLược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ -1954Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Namđánh giá thái độ HÀI LÒNG với VIETTELdây truyền sản xuất xi măngMạ bạcmạ nikenPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠNVinylEster phenolicBài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)