Tin sinh học nguyễn văn cách pdf

Tài liệu Đề tài "Một số giải pháp góp phần mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng sài gòn thương tín - chi nhánh Nguyễn Văn Cừ" pdf

Tài liệu Đề tài
... việc mở rộng tín dụng 1.8 Đảm bảo tín dụng Chương 2: Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh nguyễn Văn Cừ 2.1 Giới Thiệu Về Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh ... hoạt động tín dụng Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh nguyễn Văn Cừ Kết cấu đề tài chia làm chương: Chương : Lý luận chung tín dụng Chương : Tình hình hoạt động Tín dụng Ngân Hàng Sài Gòn ... vốn Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Nguyễn Văn Cư để đònh mức cho vay không vượt 15% vốn tự có hệ thống Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Nguyễn Văn...
 • 105
 • 214
 • 0

Thực hành hóa sinh học Nguyễn Văn Mùi (Phần1)

Thực hành hóa sinh học Nguyễn Văn Mùi (Phần1)
... sũih viên năm thứ ba, ngành Công nghẹ Sinh học, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Sinh viên tiến hành làm 20 thực hành 11 chưđng khác nhau, tùy thuộc điểu ... ra, sách dùhg chó thực tập chuyêh đề sinh viên nám thủ tư phục vụ cho học viên cao học làm luận án thạc sĩ thuộc chuyên ngành Hoá sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HẢ NỘI _> NGUYỄN VÃN MÙI THỰC HÀNH ■ HOÁ SINH HỌC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - 2001 Mục lục • ■ Mục lục ...
 • 72
 • 592
 • 4

Thực hành hóa sinh học Nguyễn Văn Mùi (Phần 2)

Thực hành hóa sinh học Nguyễn Văn Mùi (Phần 2)
... hoỏ ca nú Dimg dch (1) v (2) c pha trn theo t l 1:1 to thnh thuc th mu dựng ngy (dving dch thuc nhum cú sn ca hóng hoỏ cht Biorad v Pierce Chemicals) Dung dch (1) v (2) bn vng vi thỏng nhit ... qun lõu di nhit phũng - Dung dch mu (2): protein m c pha loóng nục khụng cú nitd Thớ nghim mu: ly 0,5ml dung dch thuc th (1), thờm 0,5ml dung dch mu (2) Trn u v c sau phỳt bc súng 620nm Thớ ... th s dng vi mu cú mui amoni, vỡ formalm s cho hexamm, ng thi gii phúng axt 4NH^C1 + 6HCH0 > N4(CH2)g + H 2O + 4HC1 Nhúm cacboxyl ca cỏc axit amin lừng tớnh, cỏc peptit ln v protein cú th c xỏc...
 • 104
 • 407
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Mã đề 234 NĂM HỌC 2010- 2011TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Mã đề 234 NĂM HỌC 2010- 2011TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ pdf
... - Hết - - Trang 22 TRƯỜNG PTTH NGUYỄN VĂN CỪ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 -2011 MÔN SINH HỌC Đáp án : đề 234 B A D C C 14 A 17 B 22 B 25 C 30 B 33 C 38 D 41 A ... dinh dưỡng hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo hệ sinh thái tự nhiên có: A tháp sinh thái có hình đáy hẹp B tất thức ăn cho sinh vật cung cấp bên hệ sinh thái C tháp sinh thái có hình ... trường sống xác định bao gồm nhân tố môi trường vô sinh , tảo lục, vi sinh vật phân huỷ A hệ sinh thái B quần thể sinh vật vật C quần xã sinh D nhóm sinh vật khác loài Câu 55: Các bệnh biến đổi số...
 • 26
 • 233
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN RỪNG Ở MỘT SỐ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN

NGHIÊN CỨU VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN RỪNG Ở MỘT SỐ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN
... 2 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Quản tổng hợp tài nguyên rừng (TNR) khu bảo tồn (KBT) cách tiếp cận để quản bền vững tài nguyên thiên nhiên (TNTN) hài hòa với ... ảnh hưởng tổng hợp Đề xuất giải pháp quản tổng hợp tài nguyên rừng - Hệ thống hóa - Sơ đồ phân tích quan hệ nhân - Ứng dụng mô hình hồi quy Giải pháp quản tổng hợp tài nguyên rừng bảo tồn ... pháp quản bảo tồn tổng hợp TN R; đóng góp sở luận phối hợp, hỗ trợ bảo tồn ĐDSH khu bảo tồn vùng Tây N guyên Các mục tiêu cụ thể sau: i) Phản ánh thực trạng hoạt động quản bảo tồn số VQG...
 • 31
 • 983
 • 13

Bài giảng Tin sinh học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Bài giảng Tin sinh học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thành Luân
... nhóm chuyển tiếp từ purine (A G) hay pyrimidine (C T)  Transversion (Sự đảo đoạn)  Xảy nhóm chuyển từ purine sang pyrimidine ngược lại (A T, C G, A C, T G)  Tất đột biến đột biến ... dựng phát sinh loài dựa trình tự, suy có tỷ lệ đột biến chọn phát sinh loài thích hợp Bioinformatics 14 4/9/2013 Ví dụ •Xây dựng phát sinh loài dạng Parsimony cách vẽ trƣờng hợp có phát sinh loài ... 66 22 4/ 9/2013 Các kiến thức cần nhớ  Định nghĩa phát sinh loài  Ý nghĩa cấy phát sinh loài  Các dạng đột biến phát sinh  Các phương pháp xây dựng phát sinh loài  Các ứng dụng phát sinh loài...
 • 23
 • 335
 • 5

Bài giảng Tin sinh học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Bài giảng Tin sinh học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thành Luân
... mối quan hệ đồng đẳng gene hay sản phẩm-gen sở liệu thông tin mẫu có sẵn 3/ 26/20 13 So sánh trình tự theo cặp Khám phá thông tin về: -Chức -Cấu trúc chuỗi -Quan hệ tiến hóa Bắt cặp trình tự • Các ... Làm sáng tỏ lý giải sinh học protein: dựa vùng bảo toàn sinh học quan trọng (proteomics) • Xây dựng giả thiết cấu trúc 3- D protein • Xây dựng giả thiết chức protein 3/ 26/20 13 Phƣơng pháp nhận ... khác biệt phép so sánh 3/ 26/20 13 Tin sinh học trả lời mối quan hệ họ hàng BREAK - TIME Các phƣơng pháp so sánh trình tự thông dụng • Phương pháp so sánh ma trận điểm (Dot-matrix) • Phương pháp...
 • 21
 • 291
 • 3

Bài giảng Tin sinh học: Chương 2 - Thạc sĩ. Nguyễn Thành Luân

Bài giảng Tin sinh học: Chương 2 - Thạc sĩ. Nguyễn Thành Luân
... (GUMC) CSDL Protein  SWISS-PROT-1 nguồn CSDL trình tự protein trì hợp tác Viện Tin sinh học Thụy Sĩ (the Swiss Institute for Bioinformatics-SIB) Viện Tin Sinh học Châu Âu (EBI-European Bioinformatics ... khuẩn) • UNA-Unannotated (Chưa xác định) 13/03 /20 13 Hệ thống phân loại chức GenBank • PAT –Patent • EST -Expressed sequence tag • STS -Sequence tagged site • GSS -Genome survey sequence • HTG-High ... 13 13/03 /20 13 ORF VIEW DESCRIPTION VIEW 14 13/03 /20 13 Các dạng BLAST  Nucleotide-nucleotide BLAST (blastn)  Protein-protein BLAST (blastp)  Position-Specific Iterative BLAST (PSI-BLAST) (blastpgp)...
 • 30
 • 624
 • 9

Bài giảng Tin sinh học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Bài giảng Tin sinh học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thành Luân
... PCR •200 0-2 008: gia tăng việc khởi đầu dự án giải mã toàn bộ bộ gen loài ngƣời 3/8/2 013 Lịch sử phát triển của Tin sinh học 3/8/2 013 TIN SINH HỌC LÀ GÌ?? TIN SINH HỌC LÀ GÌ?? 10 3/8/2 013 Khái ... Ứng dụng chương trình so sánh trình tự xác định trình tự gốc virus cảm cúm Thuật ngữ Tin sinh học lần công nhận toàn giới vào năm 19 91 3/8/2 013 Lịch sử phát triển Tin sinh học 19 9 4-2 004: Số ... trình tự protein thành đồ cấu trúc trình tự protein Margaret Dayhoff (19 25 -1 9 83) Lịch sử Tin sinh học Tin sinh học giống ngành học biết đến từ thập niên 19 60 trước công bố tên gọi Năm 19 65, gọi tên...
 • 33
 • 421
 • 2

Ôn tập tin học B văn phòng pdf

Ôn tập tin học B văn phòng pdf
... đối tượng Cho biết cú pháp để tìm kiếm tập < /b> tin < /b> có kiểu DOC có chứa chuỗi “Công nghệ thông tin< /b> Google? < “Công nghệ thông tin< /b> filetype:doc> Tại phải cập nhật vá lỗi Windows? Trình b y thao tác ... kết tập < /b> tin?< /b> Có loại liên kết PowerPoint: Liên kết đến tập < /b> tin < /b> có - liên kết đến website; Liên kết nội tập < /b> tin;< /b> Liên kết đến tập < /b> tin < /b> trắng; Liên kết thư tín điện tử Cách tạo liên kết đến Slide tập < /b> ... chỉnh Kiểu POT: dạng file khuôn mẫu (template) Cho biết cách tìm tập < /b> tin < /b> có kiểu định dạng PDF Internet? Vào website cho phép tìm kiếm thông tin < /b> Cú pháp: Các hình thức lây nhiễm...
 • 3
 • 458
 • 6

Giáo án Sinh học 6 - VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pdf

Giáo án Sinh học 6 - VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pdf
... 2/Kết luận: Nước muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ +Hoạt động 2: Tìm hiểu vận chuyển chất hữu  Mục tiêu Qua hoạt động hs tự tìm kiến thức Các chất hữu vận chuyển nhờ mạch rây HOẠT ... đích chứng minh vận chuyển chất thân : mạch gỗ vận chuyển nước muối khoáng hoà tan từ rễ qua thân lên (đối với cành mang lá) hoa (đối với cành mang hoa) - HS nhẹ tay bóc vỏ nhìn mắt - GV hướng dẫn ... lại thí nghiệm - ại diện nhóm trình bày bước tiến nhà - GV qs kết nhóm, so sánh SGK hành TN, cho lớp qs kết nhóm Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV thông báo nhóm có kết tốt - GV biểu diễn...
 • 4
 • 286
 • 0

Sinh học 8 - VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN pdf

Sinh học 8 - VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN pdf
... HỆ MẠCH – VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS BÀI GHI Hoạt động : Sự vận chuyển I máu qua hệ mạch chuyển máu qua Mục tiêu : Hs hiểu hệ mạch : chế vận chuyển máu qua hệ Sự vận ... tuần hoàn gồm có loại mạch ?  Trong chu kỳ hoạt động tim gồm có pha ? Bài : – Các thành phần cấu tạo tim phối hợp hoạt động với để giúp máu tuần hoàn liên tục hệ mạch ? VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ ... nhờ áp mạch – Sức đẩy chủ câu hỏi sau :  Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục theo chiều hệ mạch tạo từ đâu ? phối hợp yếu giúp máu thành phần cấu tạo hệ tuần hoàn liên tục tim hệ mạch theo...
 • 7
 • 545
 • 0

Xem thêm